نژاد، فلسطین و حقوق بین‌الملل

[۱]Noura Erakat, Darryl Li & John Reynoldsمترجم: مهسا یزدیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید‌ بهشتیویراستار علمی: دکتر حبیبی مجندهدانشیار دانشگاه مفید قم در سال ۱۹۲۲ جامعه ملل آرمان ایجاد یک استعمار شهرک‌نشینی[۲] یهودی در فلسطین را با نفی تعیین سرنوشت ملی جمعیت بومی عرب، در حقوق بین‌الملل عمومی ثبت کرد.[ ۳] از نظر حقوقی قیمومت […]