تصویرسازی غیرنظامیان: فراتر از «بی‌گناهی»

تصویرسازی غیرنظامیان: فراتر از «بی‌گناهی»[۱] Christiane Wilke & Helyeh Doutaghiمترجم: کتایون اشرفیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطباییویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا همدان امسال صدمین سالگرد تهیۀ پیش‌نویس قواعد جنگ هوایی لاهه است؛ تلاشی قابل توجه جهت ایجاد مفاهیم مرتبط با مقررات فناور‌ی‌های نوین بمباران هوایی. در حالی که در طول قرن […]