نقض بنیادین حقوق کودکان فلسطینی در بحران اخیر غزه(با تاکید بر آورده گزارشگر ویژه در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین)

نقض بنیادین حقوق کودکان فلسطینی در بحران اخیر غزه(با تاکید بر آورده گزارشگر ویژه در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین)نویسنده:‌ محمدمهدی سیدناصریدانشجوی دکتری‌ حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد اماراتویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینیعضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت) بیان مسئلهدنیای کودکان ‌فراتر از همه‌ مرزهای جغرافیایی و سیاست‌های جهان بزرگسالان است. حقوق […]