آیا تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه سرمایه‌گذاران خصوصی در مناقشه روسیه و اوکراین به عنوان اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه است؟

آیا تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه سرمایه‌گذاران خصوصی در مناقشه روسیه و اوکراین به عنوان اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه است؟[۱]Weihang Zhouمترجم: مهریار راشدیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطباییویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلوعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زمینه‌ها و مسائلدرگیری بین روسیه و اوکراین همچنان با واکنش‌های بین‌المللی از سوی […]