برده داری: پر کردن شکاف میان ادبیات و رویه

[۱]Nomi Lott & Pamela Vargas Gorena &Katarina Schwarz[2] مترجم: دکتر امینه مؤیدیانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامیویراستار علمی: دکتر سیامک کریمیپژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه برده¬داری مدرن یک موضوع حقوق کودکان است. در این مفهوم حقوق کودکان قبل، حین و بعد از استثمار مطرح می‌شود. با این حال ادبیات دانشگاهی در مورد برده¬داری و […]