مورد توجه قرار گرفتن دیوان بین‌المللی دادگستری: شفافیت و برانگیختن هیجان در [پرونده] آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

مورد توجه قرار گرفتن دیوان بین‌المللی دادگستری: شفافیت و برانگیختن هیجان در [پرونده] آفریقای جنوبی علیه اسرائیل[۱]Juliette McIntyre & Audrey Planمترجم: مهریار راشدیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطباییویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا همدان مقدمههمان‌طور که بنتام یک بار گفته بود، دادگاه «صحنه عدالت» است. [اینکه در این پرونده، چنین می‌شود یا […]