بازنمایی موضع کشورهای آسیایی در مورد کنوانسیون جنایات علیه بشریت از طریق سوابق سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی

بازنمایی موضع کشورهای آسیایی در مورد کنوانسیون جنایات علیه بشریت از طریق سوابق سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی[۱] Aakash Chandran مترجم: دکتر مهدی اشتری پژوهشگر حقوق بین‌الملل ویراستار علمی: دکتر کیوان اقبالی عضوهیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه مقدمه حمایت از طرح اولیه(پیش‌نویس) مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت(“مواد پیش‌نویس”) در […]