تجارتی مسئول و پاسخگو، جهانی پایدار.

آیا اتحادیه اروپا در مسیر اجباری نمودن گزارشگری پایداری(گزارش غیر مالی) برای تمامی بنگاه های تجاری است؟ دکتر ندا کردونی، پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه. مقدمه: بیش از پنج دهه از زمانی که میلتون فریدمن[۱] در نیویورک تایمز چنین نوشت:« مسئولیت اجتماعی کسب و کار(تجارت) تنها و تنها کسب سود بیشتر است»،  می […]