مقابله با تروریسم در شورای امنیت ملل متحد: آیا کنشگری به حفظ ظاهر مبدل شده است؟

[۱] نویسند: Eric Rosand مترجم: محمد حاجی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر علی نواری  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه در اواخر این ماه [دسامبر ۲۰۲۱]- با کمی هیاهو –  از اعضای شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود، قطعنامه ای را برای تمدید  ماموریت در […]