اختلال‌های زنجیره تامین در جهان امروز

اختلال‌های زنجیره تامین در جهان امروز: اهمیت وجود سیستم تجاری چندجانبه بر اساس قوانین و اصول سازمان تجارت جهانی[۱] Ralph Ossa[2] پژوهش و برگردان: رهام دالائی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ویراستار علمی: دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مقدمه نظر به اختلالات ایجاد شده در […]