فرهنگ به مثابه کلید فهم حق‌ها در عصر بحران: کووید۱۹

 [۱]   By; Julie Fraser   [۲] برگردان و پژوهش: سیاوش علیزاده، دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل؛ دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی، پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ساختار­های فرهنگی که در چارچوب آنها اجتماعی شده‌ایم، عموماً به جهان بینی ما شکل داده است، سلیقه ما در انتخاب سبک موسیقی یا […]