حقوق و فناوری حاکم بر دو قتل هدفمند

نویسنده: مارکو میلانوویچ استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه ناتینگهام ترجمه: رعنا مددی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ویراستار علمی: دکتر آرامش شهبازی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیویورک تایمز به تازگی دو نمونه جالب در خصوص دو قتل هدفمند متمایز منتشر نموده است. نخستین مورد درخصوص […]