دیوان بین‌المللی دادگستری رای خود را در رابطه با ایرادات مقدماتی در قضیه نسل‌زدایی اوکراین علیه روسیه صادر می‌کند: شکست‌های اوکراین در مهم‌ترین جنبه‌ها

[۱] Marco Milanovic مترجم: دکتر مهوش منفرد عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی امروز دیوان بین‌المللی دادگستری رای خود درباره¬ ایرادات مقدماتی مطرح شده از سوی روسیه در رابطه با صلاحیت و قابل پذیرش بودن پرونده نسل¬زدایی که اوکراین پس […]