اختلال‌های زنجیره تامین در جهان امروز

Ralph Ossa[2]

پژوهش و برگردان: رهام دالائی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار علمی: دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

نظر به اختلالات ایجاد شده در زنجیره تامین بین‌المللی در نتیجه بحران‌های چند سال اخیر، بالاخص همه‌گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین، مدتی است امنیت اقتصادی به یکی از مباحث اساسی در سیاستگذاری بدل گردیده است. در واقع ممالک به دنبال راه‌های مختلفی هستند تا بتوانند آسیب‌پذیری کمتری در مقابل این گونه حوادث نامترقبه داشته باشند؛ مخصوصا که تنش‌های ژئوپولیتیک به سطحی عجیب در سال‌های اخیر رسیده‌ و به تبع آن، نگرانی و عدم اطمینان در عرصه تجاری و اقتصادی افزایش یافته است؛ بازگرداندن صنایع به محدوده مرزهای ملّی یا دورسپاری آنان به سرزمین‌های دوست، سیاست‌های متداولی هستند که با توجه به این امور تجویز می‌شوند.