تولد زیست‌بوم‌گرایی جهانی

تولد زیست‌بوم‌گرایی جهانی یادی از سال ۱۹۷۲ و ثمرات (حقوقی) آن برای رابطۀ انسان و طبیعت نوشتۀ Jasper Mührel ترجمۀ فاطمه ایران‌نژاد پاریزی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی دکتر مهشید اجلی لاهیجی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل پنجاه سال پیش، حداقل سه رویداد به وقوع پیوست که تأثیری عمده و پایدار بر […]