استناد یا عدم استناد به عرف: نبردی برای تعیین منابع حقوقی قابل اجرا در شعبه ­های تخصصی محاکم کوزوو

[۱] Lachezar Yanev مترجم: دکتر شهرام زرنشان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مقدمه در طول ۵ ماه گذشته دادستان شعبه­ های تخصصی کوزوو[۲] و وکلای مدافع چندین متهم در خصوص یک پرسش حقوقی که برای این دیوان از […]