ارزیابیcop28 : توافق جهانی جدید تغییرات اقلیمی در دبی

ارزیابیcop28 : توافق جهانی جدید تغییرات اقلیمی در دبی[۱]Mark Nevittمترجم: رضا نوریاندانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعیپژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه کنفرانس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، COP28[2]، هفته گذشته در اکسپوسیتی شهر دبی امارات متحده عربی با نزدیک به ۲۰۰ کشور به پایان رسید و نزدیک به ۲۰۰ […]