ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید

ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید[۱]Shawan Jabarin & Ahmed Abofouمترجم: محمدرضا مددیدانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهرانویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا همدان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آقای کریم خان، اخیرا یادداشتی منتشر نمود که […]