فرزندخواندگی بین‌المللی و کنوانسیون ۱۹۹۳ لاهه

نویسنده: پویا یعقوبی راد دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر جواد کاشانی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی فرزندخواندگی بین‌المللی یا فرزندخواندگی بین‌کشوری؟ فرزندخواندگی بین‌المللی از موضوعاتی است که اصولاً در حیطه حقوق بین‌الملل خصوصی تعریف می‌شود،[۱] اما به دلیل جنبه عمومی قوی حقوق خانواده از یکسو […]