((  همچنان در حرکت…)): تحول پویای مصونیت دولت در قضیه زنان  آسایشگر. [بررسی رای دادگاه قانون اساسی کره جنوبی علیه دولت ژاپن]

((  همچنان در حرکت…)): تحول پویای مصونیت دولت  در قضیه زنان  آسایشگر. [بررسی رای دادگاه قانون اساسی کره جنوبی علیه دولت ژاپن][۱]   به قلم: Dr. Eleonora Branca ترجمه و تحقیق: مهدی منصوری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر علی نواری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری […]