آیا دیوان بین المللی دادگستری در خطر ارائه پوشش برای نسل زدایی ادعایی در میانمار است؟

آیا دیوان بین المللی دادگستری در خطر ارائه پوشش برای نسل زدایی ادعایی در میانمار است؟ نویسنده: Marc Weller مترجم: علی رودباری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار: دکتر محمد ستایش پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم اولین سالگرد کودتای نظامی میانمار با اقدامی شگفت‌انگیز همراه بود. […]