پیامدهای قرار دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل برای دولت های ثالث

پیامدهای قرار دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل برای دولت های ثالث Yussef Al Tamimi مترجم: موسی کرمی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مُجنده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم قرار[۱] مورخ ۲۶ ژانویۀ ۲۰۲۴ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه […]