نگاهی جانبی به نظام بین الملل: واکنشی به فروپاشی حکومت جهانی

 نویسنده: Philip Allott استاد بازنشسته حقوق  بین الملل عمومی در دانشگاه کمبریج مترجم: محمد حاجی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا – همدان  دنیای ما انسانها به دلیل معضلاتی بی سابقه در وضعیتی از بی نظمی جهانی بی مانندی گرفتار شده است  که […]