در جستجوی نهادهای بین المللی پاسخگو: آیا ما شاهد برساخته شدن یک بورکراسی بین المللی هستیم؟

« مرور و معرفی ” از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن؟ تکیه‌ی بیش از اندازه ی شورای امنیت سازمان ملل به آ سه آن‌‌، برای آرام نمودن بحران میانمار”»[۱] نویسنده: دکتر ندا کردونی ( پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ) همگام با افزایش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در سطح منطقه‌ای، […]