نگاهی نزدیک به جا به جایی های ناشی از مخاصمات مسلحانه؛ دعوای گرجستان علیه روسیه

نویسنده: Deborah Casalin مترجم: زهرا ایزدی فر دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس ویراستار علمی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد مقدمه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده گرجستان علیه روسیه، نخستین دادرسی میان دولتی برای رسیدگی به وضعیت مخاصمه مسلحانه میان طرفین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، طی بیست سال گذشته بوده […]