استانداردهای جهانی مربوط به تحقیق در خصوص گورهای دسته جمعی

[۱] ترجمه و تلخیص: امیرحسین محبعلی (دانشجوی دکتری حقوق بین ­الملل دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی موضوع مشکل ­ساز گورهای دسته جمعی میراث متداول مخاصمات و از موارد نقض فاحش حقوق بشر است. بزرگی این موضوع حیرت­ انگیز است: در عراق بیش از ۲۰۰ گور دسته جمعی  با ۱۲۰۰۰ قربانی در سرزمینی […]