ارمنستان به عنوان یکصدو بیست‌وچهارمین عضو اساسنامه رم

ارمنستان به عنوان یکصدو بیست‌وچهارمین عضو اساسنامه رم[۱] Gurgen Petrossian مترجم : دکتر محسن مولائی فرد پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان مقدمه دولت جمهوری ارمنستان گام مهمی را در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، با اعلام تصمیم خود در خصوص پذیرش صلاحیت دیوان کیفری […]