جایگاه توصیه های FATF در میان سلسله مراتب حقوق بین الملل

  نویسنده: دکتر شهرام زرنشان (عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا) ویراستار علمی: دکتر حسن سواری (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)   در سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل، جز قواعد آمره که در رأس هرم قرار دارند سایر منابع اصلی در یک سطح بوده و برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند. هرچند به […]