تحلیل به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان توسط دولت ایالات متحده آمریکا – استاد ضیائی بیگدلی