فهرست عناوین مقالات تخصصی حقوق بین الملل عمومی به زبان فارسی

(مهر ماه 1399)

تهیه کننده: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

 1. کلیات
 2. بینش ها و مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل
 3. منابع حقوق بین الملل
 4. حقوق نرم
 5. اصول حقوق بین الملل
 6. حقوق معاهدات
 7. توسعه و تدوین حقوق بین الملل
 8. مناسبات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی
 9. جهانی شدن
 10. ایران و حقوق بین الملل
 11. اسلام و حقوق بین الملل
 12. کشور (دولت)
 13. حکومت (حاکمیت) قانون وحکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل
 14. سازمان های بین المللی
 15. سازمان ملل متحد
 16. سازمان های غیردولتی
 17. شرکت خصوصی و چند ملیتی
 18. حقوق بین الملل بشر
 19. امنیت انسانی
 20. مداخله بشردوستانه و مسئوولیت حمایت
 21. حقوق حیوانات
 22. حقوق بین الملل کیفری
 23. تروریسم
 24. تحریم ها
 25. حقوق دریاها
 26. رودخانه های بین المللی
 27. حقوق بین الملل آب
 28. حقوق بین الملل هوا و فضا
 29. حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 30. حقوق بین الملل اقتصادی
 31. حقوق تجارت بین الملل
 32. سازمان تجارت جهانی
 33. حقوق بین الملل محیط زیست
 34. حقوق بین الملل انرژی
 35. حقوق بین الملل ارتباطات
 36. حقوق بین الملل فرهنگی
 37. حقوق بین الملل مالکیت فکری
 38. حقوق توسل به زور
 39. حقوق جنگ یا مخاصمات مسلحانه
 40. حقوق بین الملل سلاح های انهدام فراگیر
 41. حقوق بشردوستانه
 42. حقوق مسئوولیت بین المللی
 43. داوری بین المللی
 44. دیوان بین المللی دادگستری (مباحث شکلی)
 45. آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
 46. دیوان و موضوعات حقوق بین الملل

1.کلیات

حقوق بین الملل جدید : 3

حقوق بین الملل در سپیده دم قرن 21 : 7

حقوق بین الملل و سیاست خارجی : 5

تفسیر و اجرای حقوق بین الملل : 18-12

نظم نوین جهانی: 20

شکل گیری قواعد بین المللی: 29

حقوق اجتماعی بین الملل : 32

تعامل حقوق و روابط بین الملل در عصر جهانی : 40

اصول حقوق بین الملل : 42

تعامل حقوق و سیاست بین الملل : 43

جهان سوم و حقوق بین الملل: 44

یکپارچگی حقوق بین الملل: 624

انسانی شدن حقوق بین الملل : 884

کثرت حقوق بین الملل : 1356-1033

کارنامه کمیسیون حقوق بین الملل در آینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل: 1054

مشروعیت حقوق بین الملل : 1088

متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع: 1777

حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل : 1497

روابط میان دولت ها و سازمان های بین المللی : 272

 

 1. بینش ها و مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل

-869-856-775-772-760-694-669-630-610-599-596-69-62-58-56-55-49-44-23-15-15-6

-1289-1276-1274-1264-1226-1223-1151-1088-1071-1057-1054-956-951-943-924

1822-1194-58-1777-1715-1710-1617-1616-1608-1591-1470-1303

3.منابع حقوق بین الملل

کلیات: 14-1365

معاهدات  حقوق معاهدات

عرف : 1-19-22-34-48-191-800-1073-1447-1800-1909

اصول کلی حقوقی و اصول کلی حقوق بین الملل:27-42-1323-1333-1748-1823

رویه قضایی بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری): 1334

اعمال یک جانبه : 1819

قاعده آمره :4-36-64-412-980-1119-1196-1328-1504

تعهدات عام الشمول : 948- 1843

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در منابع حقوق بین الملل : 1923

نقش رویه قضایی در حقوق بین الملل عرفی: 1334

انصاف : 1099

 

 1. حقوق نرم

     1817-1162-1156-29

 1. اصول حقوق بین الملل

اصل عدم مداخله:2-31-277-1336-1453-1930

اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی:

24-42-222-421-442-454-1087-1257-1333-1453

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی: 41-130-920

اصل حسن نیت:607-720-1445-1486

اصل منع توسل به زور:

42-170-371-413-427-446-450-632-716-822-950-1146-1234-1315-1361-1569-1853

اصل برابری: 8-33-42-347

اصل همکاری: 1478-1001 (همکاری های دولتی و انتقال فناوری )- 1382 (محیط زیست)

اصل همزیستی مسالمت آمیز: 41-251

اصل منع تجاوز: 42-578

اصل حق تعیین سرنوشت :

24-715-795-985-1454-1559-1567-1596-1790-1804

اصل نظم عمومی : 1179

اصل مصونیت کشورها:

93-97-268-718-738-813-845-944-1191-1229-1231-1357-1367-1764-1908-1931و   کشور (دولت )

 1. حقوق معاهدات

معاهدات (کلیات): 113

اصل رضایت : 919-106

مناسبات میان عرف و معاهده: 953-1800-1073-861-1

اعتبار قراردادهای بین المللی : 194

حقوق معاهدات و حقوق مسئوولیت : 953-236-204

موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی : 1232-366

اجرای معاهدات: 1178-1044-992-865-227-2026

آثار معاهدات: 1655-1624-1482

مناسبات معاهدات و حقوق داخلی : 1026

حسن نیت در اجرای معاهدات:1486-1445-720

ماهیت برجام : 1873-1612

اجرای موقت : 1719

تفسیر:

1401-1290-1252-1178-1100-1090-1072-907-901-833-256-44-18

1444(تفسیر تکاملی معاهدات ) 1909-1747-1538-1528-1444

حق شرط بر معاهدات: 1044-734-609-584-380-107-686-700

نقض اساسی و اقدامات متقابل : 1794-629

معاهدات حقوق بشری: 74

فسخ جزیی : 87

انعقاد معاهدات : 173

ایران و حقوق معاهدات : 895-133-279

تعهدات ضمنی بین امضا تا تصویب : 291

مقابله با تروریسم هسته ای : یک پاسخ معاهداتی : 816

اعتبار عهدنامه مودت 1955 :1014

گونه شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین المللی : 1400

آثار جنگ بر معاهدات:949-79-1225

جانشینی بر معاهدات : 360-620-202-918

متروک ماندن معاهدات : 1431

تغییر بنیادین اوضاع و احوال : 116

معاهدات متوالی : 691

دکترین حاشیه مجاز تفسیر: 1968-1401-1868-1089

روندی جدید در تفسیر یا تخصیص تفسیری خاص:1928

سنجش عقل تفسیری: 1153

 1. توسعه و تدوین حقوق بین الملل

 (کمیسیون حقوق بین الملل و حقوقدانان ایرانی) 65-28

8. مناسبات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی

مناسبات حقوق بین الملل عمومی و خصوصی : 39

قواعد بین المللی در حقوق داخلی : 45

اجرای موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی : 52

نظارت دادگاه های ملی بر اجرای حقوق بین الملل: 51

کلیات : 737-743-808-1190-1362

صلاحیت دادگاه های داخلی و جنایات جنگی : 1175

اعمال متخلفانه بین المللی در دادگاه های داخلی: 1371

تحول حقوق دریاها پس از 1982: 1408

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد حقوق بین الملل : 1763

 1. جهانی شدن

کلیات :-1052-881-697-649-644-6642-405-404-403-402-250-189-68-62-53-40-37-35-30-13 -1872-1858-1772-1731-1333-1287-1277-1270-1144-1102-1093

جامعه مدنی جهانی : 642-644-697

10-ایران و حقوق بین الملل

حقوق دریاها : 46-1423

مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلی :1719-1361-1303-52-51-45-1369

هسته‌ای: 63-509-520-640-678-681-688-736-788-821-1008-1015-1092-1249-1262-1484-1090-1514-1612-1658-1708-1723-506-687-728-931-1017-1148-1513-1907

خزر : 71-382- 583-664-732-918-1185-1220-1358-1360-583-1761

معاهده 1975 ایران و عراق : 113-305

بیانیه های الجزایر : 121-122-172-313

دیوان داوری ایران و امریکا : 126-141-147-149-208-277-310-580-833-851-992-1396

اروند رود : 127-297

خلیج فارس: 128-252-289-296-301-304-306-309-333-375-453-500-621-1109-875-1230-1364-1410-1421-1422-1673-1168-1878

معاهدات : 133-279-895-1111-1225-1558-1719

مهاجرت و پناهندگی : 1515-1776

جنگ ایران و عراق : 166-247-266-334-359-652-703-704-1065-1579-1576-1573-1574-

سلاح های کشتار جمعی 1576-1660-1662-1664-1839

سکوهای نفتی : 230-26-503-585-586 تا 592- 604-680-695-755-907

تنگه هرمز : 296

جنگ جهانی دوم : 337

سازمان ملل متحد : 352-356-641-834-1008-1015-1693

حقوق دیپلماتیک: 374-384

سلاح های کشتار جمعی : 376-733-810-1186

حقوق بشر : 408-438-447-712-1589-1607-1682-1713

دعاوی نزد دیوان بین المللی دادگستری (کلیات ) : 467-954

سازمان تجارت جهانی : 488-510-1634

برجام : 1648-1723-1907-1612-1874-1801

دیوان کیفری بین المللی : 496-714-1298

گفتگوی تمدن ها : 634

تحریم ها : 645-689-834-1015-1312-1403-1439-1571-1668-1680-1741-47-10

حقوق بشردوستانه : 656

صلاحیت جهانی : 736-1189

مصونیت : 777-996-1097-1784

داوری : 801

ایرباس : 886

سازمان های غیردولتی : 896

عهدنامه مودت : 1014

رودخانه های مرزی : 913

حادثه منا : 1462-1626

تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی : 1143-601-372-344-336-328-284

معاهدات معاضدت قضایی : 894

منابع آب رودخانه های مرزی ایران و عراق : 913

اموال فرهنگی : 1065

آژانس انرژی اتمی : 1249-1484

محیط زیست : 1423-1767

سلاح های شیمیایی : 1573-1576-1579

پهپادهای امریکایی و ایران : 1620

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه : 1784

سیاست خارجی ایران و هنجارسازی بین المللی : 1883

نام خلیج فارس : 1364

مهاجرت های غیرقانونی مورد ایران: 1515

اکو : 320-1241

تالاب انزلی: 1324

 1. اسلام و حقوق بین الملل (حقوق بین الملل اسلام)

آثار حقوقی جنگ: 79

تدوین و تحول علم سیر: 233

تروریسم بین المللی و حقوق اسلامی: 330

شهادت دیپلمات های ایرانی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق اسلامی: 384

چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی- اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران: 510

برسی اجمالی تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل: 524

مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام: 525

حرمت شرعی ترور: 594

مبانی فقهی نفی خشونت و ارعاب: 595

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام: 868

مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام: 966

هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل: 997

حقوق اسلامی و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری: 1120

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لاو: 175

تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهومی اسلامی آن: 221

اصول حقوق بین الملل از دیدگاه دکترین اسلامی: 499

اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام:803

نسبت دینداری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر: 869

درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست: 1069

سایر : 96-158-457-672-942

12.کشور (دولت )

صلاحیت ملی دولت ها و منشور ملل متحد: 26-222

دولت و جهانی شدن : 30

نابرابری دولت ها در قبول و اجرایMPT : 33

مصونیت های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت : 97

جرم بین المللی دولت : 165-1308

قراردادهای دولت با بیگانگان: 169

جانشینی کشورها: 202-360-918-1526-1541

صلاحیت دولت ها: 236

مصونیت دولتی : 268/-996-1141-1328-1504

برابری حاکمیت دولت ها: 347-421

مشروعیت حکومت ها : 485-981-1541

مصونیت کارگزاران دولتی: 516-518

استقلال و شناسایی کوزوو: 812-1004-1329-1505

جدایی جبران ساز: 812-1375-1436

تعهد دولت ها به همکاری : 820-1038-1478

مصونیت کشورها و مقامات حکومتی: 845

شناسایی کشورها و حکومت ها : 981-1004

جدایی طلبی: 985-1454

دعوت از مداخله خارجی: 991

صلاحیت فراسرزمینی دولت:1036

دولت های در حال غرق : 1167-1381

کشورهای ناتوان : 1209

دولت مدرن حق بنیاد: 1349

جدایی کریمه از اوکراین : 1465-1559

جدایی طلبی اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت : 1454

چند فرهنگی، دولت و حقوق اقلیت ها: 1564

کشورهای ذره ای درارکان ملل متحد : 1621

شناسایی دولت جدید: 1759-974

ملت های بدون کشور : 392

وحدت آلمان و جانشینی : 202-620

جانشینی یوگسلاوی : 206

مشروعیت دموکراتیک : 229-485

فلسطین : 257-397-989-1076-1293

ادعاهای ارضی عراق به کویت : 307-342

واتیکان : 326

شکنندگی مرزها: 1782

مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی: 1541

گوانتامو: 958

مشروعیت دموکراتیک و شناسایی: 981

قضیه دارفور سودان : 989

شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا: 1004

جدایی طلبان و بازیگران غیر دواتی: 1043

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: 1180

آبخازیا و اوستیا و کوزوو (مقایسه) : 1243

اوستیای جنوبی : 822-947 ( و آبخازیا)

تحدید انفصال در حقوق بین الملل : 1074

مصونیت قضایی دولت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: 944

حاکمیت برجزایر فالکلند : 1857

مصونیت قضایی و اجرایی دولت و اموال آن: 1911

چند فرهنگی، دولت و حقوق اقلیت ها: 1564

مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی : 1541

 1. حکومت (حاکمیت) قانون و حکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل

1762-1729-1347-1207

 1. سازمان های بین المللی

سازمان همکاری اسلامی : 363

پلیس اروپایی : 470

پارلمان اروپا: 162

ناتو : 170-254-439-274-486

میگا : 73-505

سازمان های منطقه ای : 370-377

ترتیبات منطقه ای : 1646

مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی : 1829

اتحادیه اروپا: 451-453-477-448-86-627-1722-1624

اتحادیه بین المللی مخابرات : 1392

بانک جهانی مسئوولیت پذیری در حقوق بشر: 1428

صندوق بین المللی پول مسئوولیت پذیری در حقوق بشر: 1428

سازمان بین المللی مهاجرت : 1515

انحلال سازمان های بین المللی : 1546

اتحادیه ملل امریکای جنوبی: 1540

بانک جهانی : تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی:1544

اصل تخصیص سازمان ها: 1575

کارکنان سازمان های بین المللی و دیوان : 905

سازمان شفافیت بین المللی : 967

سازمان منع سلاح های شیمیایی: 1182-1213

اکو : 320-1241

اروپای واحد : 302

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا: 1127

 1. سازمان ملل متحد

ملل متحد و آرمان بشریت: 55

ناتو ، سازمان ملل و جنبه های حقوق توسل به زور: 170

اصلاح شورای امنیت: 193-217-341-348-1103-1583

برنامه برای صلح منشور ملل متحد: 205

حاکمیت دولت ها و محدودیت های منشور: 222

موانع اساسی منشور در ایجاد و حفظ صلح: 261-472

قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت ) : 275

عملکرد شورای امنیت بوسنی و هرزگوین: 276

آتش بس .. در رویه شورای امنیت: 300

اهمیت قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت: 312-1644-1694

زنان: 321-329

ماهیت مجازات های نظامی: 335-377

دانشگاه سازمان ملل: 338

دیپلماسی پیشگیرانه: 368-369-332-389

سازمان ملل و منافع ملی: 386

سازمان ملل گذشته حال آینده: 394

سازمان ملل در آغاز قرن: 21 : 400

هزاره جدید سازمان و حقوق بشر: 891-437

رابطه شورا و دیوان: 414-452-1630-1582

تحدید حاکمیت و مداخله گرایی سازمان: 454

خلع سلاح لیبی: 458

سازمان ملل پس از جنگ امریکا و عراق: 476

گسترش شورای امنیت: 483

نقش دیوان در صلح: 637

صلح و امنیت: 672-793

کمیسیون تحکیم صلح: 742 – 852-1391

تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه: 853-1105

هزاره ملل متحد: 891

صلح پایدار: 965

صلح و حقوق بشر: 1105-853

منشور و نظام عدم اشاعه: 1160

ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از سوی دولت ها: 1629-1643-1581

نظارت محاکم بین المللی بر شورای امنیت: 1654-885

کمیته تحریم شورا: 1668

نظارت پذیری شورای امنیت 1693

تفسیر قطعنامه های شورا: 1695

قضیه ابولا: 1724

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: 1725

منشور ملل متحد : 261

کمیتۀ غرامت ملل متحد: 151

شورای امنیت : 195

سیستم امنیت دسته جمعی : 359-315-211

پژوهش درباره صلح : 253

منشور ملل متحد و کاربرد زور : 311

حقوق بشر در سازمان ملل متحد : 351-329-437

مجازات های نظامی در بحران کویت : 335

ایران و شورای امنیت : 356-352

صلح : 1295-623-354

سازمان ملل متحد (کلیات ): 400-394

گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل : 660-521

اصلاحات سازمان ملل متحد : 632-631

رابطه ICC و سازمان ملل متحد : 756-961

حفظ صلح ، ایجاد صلح و تحکیم صلح : 819

شورای امنیت و کمک های انسان دوستانه : 825

دارفور سودان و شورای امنیت : 925

نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ صلح و امنیت بین المللی : 1028

مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری : 1056

زنان ، صلح و امنیت بین المللی : 1088

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی : 1180

نیروها و عملیات پاسدار صلح:774-456-358-357-342-108-299-1156-1162-1248-1306

تحریم های هوشمند شورای امنیت : 1312

مسئوولیت دولت عضو سازمان ملل متحد :1488-1315

تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی : 1391

شورای امنیت و ICC: 1398

بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین المللی : 1544

مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت : 1615

تحول در نظام قضایی ملل متحد: 1769

دبیرکل : 1770

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت : 1787

تحریم های اقتصادی شورای امنیت و حقوق بشر : 1855

دیپلماسی اجبار آمیز شورای امنیت: 1876

تفکیک قوا در سازمان ملل متحد : 1861

شورای امنیت و حوزه سلامت عمومی : 1723

سازمان ملل و حقوق بشر :437

کشورهای ذره ای در ارکان ملل متحد: 1622

وتوی پنهان : 1644

صلح، توسعه و دموکراسی : 56

حق، صلح و منزلت انسانی: 69-853

وتو : 312

مجازات های نظامی در بحران کویت : 335

کوزوو: 378-381-615-921-947

سازمان ملل و منافع ملی: 386

مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران : 1515

ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از سوی دولت ها : 1629-1643

دادگاه ویژه لبنان : 1195

شورای امنیت و بحران سوریه : 1880

کنسانسوس: 17-259

صلاحیت ملی و منشور ملل متحد : 26

شورای امنیت و ICT : 1582

در تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی: 1401

 1. سازمان های غیر دولتی: 1594-1665-1721-1463-1240-1216-1170-1059-1043-898-897-896-824-429-50-25 – 1771-1556 
 1. شرکت های خصوصی و چند ملیتی: 1816-1603-1594-1438-1402-1246-1158-1121-786-38 
 1. حقوق بین الملل بشر

حقوق بشر(کلیات): 480-481-490-491-498-593

حمایت از حقوق بشر در حقوق داخلی و بین المللی : 59

جهان شمولی حقوق بشر:62

حق، صلح و منزلت انسانی: 69

معاهدات حقوق بشری:74

کنفرانس جهانی حقوق بشر وین: 80

اقلیت ها:213-658-946-1238-1564-1713-1793

آموزش حقوق بشر:235-805-853-993-1292

حق :238

مسئوولیت در قبال نقض حقوق بشر:242-622

حمایت از اشخاص بزرگسال:243

حق حیات (حق بر زندگی):244-866

حق توسعه (حق بر توسعه)249-383-1207-94-1207

جرائم علیه صلح و امنیت بشری: 270

زنان:321-339-345-346

بررسی موضوعی حقوق بشر در نهادهای حقوق بشری:431

حقوق بشر اروپایی: 379

کمیسارای عالی حقوق بشر:395

تضمینات حقوق بشر:890

آزادی رسانه ها: 1018

علنی بودن دادرسی:511

حقوقWTO و حقوق بشر:600-1174-1570

حقوق معلولان: 631-632-826-854

تبعیض علیه زنان:638-686-700-725-1339

دموکراسی، توسعه و حقوق بشر:648

پناهندگی و پناهندگان:658-1307-1551-1879

شورای حقوق بشر:682-855-864-1267-1512-1549-1550

ممنوعیت حجاب اسلامی (پوشش مذهبی)679-1236

عفو بین الملل : 697

آزادی بیان و هتک حرمت ادیان: 707-

شبیه سازی درمانی: 750

حق بر سلامت: 750-1386-1479

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:769-827-936

کمک های انسان دوستانه: 776-824-825

حق بر حقیقت: 790

حق تعیین سرنوشت اصول کلی حقوق بین الملل

حق بر غذا838-1183-1331-1918-1925

حق بر تابعیت: 874

دادرسی منصفانه: 873-874-1112-1312-1597

تضمین های کیفری در اعلامیه جهانی حقوق بشر:875

نظریه حق: 877

محدودیت آزادی ها: 878

حقوق بشر و دیپلماسی چند جانبه: 880

حقوق بومیان : 882

حق دسترسی به آب: 883

انسانی شدن حقوق بین الملل: 884-907-1702

دادگاه اروپایی حقوق بشر:179-482-661-1401-1641

حق بر محیط زیست سالم:1037

صلح و حقوق بشر: 1105

دارا شدن من غیرحق: 1111

جایگاه فرد در حقوق بین الملل: 1077

مفهوم کرامت ذاتی انسان:1079

حقوق بشر و شرکت های فراملی: 1083

رویه های حمایتی حقوق بشر در سازمان ملل بررسی دوره ای : 1122

دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی: 1128

حقوق همبستگی: 1151-1389-1310-1474-1057

حق بر آموزش: 1152-1283-1060

دادگاه های نسل سوم حقوق بشر: 1155

حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار:494-1197

کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم:1199-1532-1635

حق نسل سوم: 1211-1384

رواداری و حقوق بشر: 1245

تفسیر عهدنامه اروپایی حقوق بشر:1152

تکوین حقوق بشر:1275

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی:1278

مهاجرت و مهاجران790: (کارگران مهاجر)-1326-1352-1826-1836-1905 -1872(مهاجرت نیروی کار)

حقوق بشر و تروریسم:1336-534-535-659

حق دسترسی به وکیل: 1337

جنایات بر ضد فرهنگ: 1366

حق بر کار : 1380

حقوق کارگران مهاجر: 790-1775

حقوق بشر و تروریسم سایبری: 1434

آزادی از ترس: 1437

اقدامات متقابل و حقوق بشر:1446-1794

حقوق بشر و حقوق بین الملل خصوصی: 1475

حق دسترسی به دارو: 1479

اخراج سکنه فلسطینی: 1496

حق بر فراموش شدن : 1518-1799

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر:1522

معیارهای تحدید حقوق وآزادی های بشر:1539

بحران میانمار: 1260-1281-1550-1726

توسعه اجتماعی در حقوق بشر: حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر: 1562

حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی:1563

سرمایه گذاری و حقوق بشر:1580

سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری:1602

اتحادیه اروپا و حقوق بشر: 1603

پروتکل شماره 15 و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر: 1637

حقوق بشر و مواد مخدر : 1645

حقوق بشر در فضای سایبری: 1677

حق وتو و پیشگیری از نقض حقوق بشر: 1694

حق مرگ و حقوق بشر: 1756

آزادی ابراز مذهب: 1758

فناوری های جدید ارتباطی و حقوق بشر: 1805

توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری: 1831

مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر: 1854

حق آزادی بیان و مسئوولیت دولت: 1873

عدم تبعیض: 1919

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حقوق بشردوستانه

قضیه کادی: 1147

حمایت از زنان در حقوق پناهندگی: 1307

گزارش دهی دولت ها به کمیته حقوق بشر: 1321-1493

لغو برده داری: 1697

مهاجرت نیروی کار: 1872

حقوق بیگانگان : 100-156-298

مسئوولیت ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: 622

حقوق بشردر سرزمین های اشغالی: 804

حمایت کیفری از کودکان در برابر تروریسم جنسی: 1198

مسئوولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر: 1428

مزدوری: 1456

کودک ربایی: 1625

ملل متحد و آرمان بشریت: 55

صلح، توسعه و دموکراسی: 56

حقوق خصوصی اشخاص و مسئوولیت دولت: 137

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم : 1621

تروریسم و انسانی شدن حقوق بین الملل : 1702

سرمایه گذاری و حقوق بشر: 1580

اخراج سکنه فلسطین و ساخت شهرک های بهودی نشین: 1496

انسانی شدن تحریم ها : 1448

جدایی طلبی اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت: 1454

دولت مدرن حق بنیاد: 1350

کنترل دخانیات : 471

آزادی مطبوعات : 482

فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار: 1380

قضیۀ فولمن و محمودیان در دیوان دادگستری اروپا

بازگرداندن مهاجرت های غیرقانونی: 1515

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا: 1127

 

 1. امنیت انسانی

1733-1528-1218

 1. مداخلۀ بشردوستانه و مسئوولیت حمایت: -1176-1085-1084-1063-989-983-844-740-729-717-698-411-378-325-192-180-67 -1844-1795-1757-1750-1733-1600-1590-1458-1372-1355-1344-1284-1218-1193-1870-1863 

21.حقوق حیوانات

کلیات : 1145

حفاظت از جانواران وحشی: 1535 

 1. حقوق بین الملل کیفری

کلیات : 464-270-220-210-209-201-186-165-161-150-148-144-75

دیوان کیفری بین‌المللی:606 -495-465-456-449-420-424-419-409-240-231-218-174-108-84-60- 831-802-765-762-761-753-724-705-676-665-650-639

عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل 61

جهانی شدن حقوق کیفری 68

دادگاه نورمبرگ 134

جنایات بین المللی 436-406-376-142-139-201

دادگاه یوگسلاوی146-143-613

شکنجه 196-612-673-766-829-872-

نسل زدایی 1772-1086-1058-1042-990-960-690-199-706

قوانین داخلی و ICC: 84

فساد : 110–967-1111-1164-1279-1530

دادگاه ویژه سیرالئون 1003-1000

ICC و شورای امنیت 1398-961-756

دادگاه های کیفری و صلح و امنیت بین المللی 1028-941

تروریسم هسته ای 817-816

سازمان شفافیت بین المللی 967

قاچاق مهاجرین 1023

قاچاق انسان 1672-915-1172-1672

نهضت های رهایی بخش و تروریسم 526-479

تروریسم و جرایم سیاسی 533

تروریسم رسانه ای 522

تروریسم و حقوق بشر 702-534-659

جرم تجاوز :735-1005-1013-1016 -1188-1208-1298

مصونیت و تروریسم 93

ناپدیدسازی اجباری 1742-1682

برده داری 1697

مزدوری 1456-722

جرائم زیست محیطی 1767-1010

قاچاق مواد مخدر 1022-787-848

دیپلماسی و تروریسم بین المللی 432

ازدواج اجباری 1003

الغای اعدام 746-228-864

ژنوسید فرهنگی 1743-1683

دادگاه کامبوج 1745

جنایت علیه بشریت 1772-131

استرداد مجرمین 161

سیاست جنایی سازمان ملل متحد 224

جرائم علیه صلح و امنیت بشری 270

جنایات جنگی 139-406-616-889-1062-1125

جرائم سازمان یافته فراملی 433-425

تروریسم اتمی 478

پلیس اروپا 448

جرائم ارتکابی در دریا436

قضیه دارفور سودان 818-519

مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم 717

منابع مالی تروریسم 433-425-110-85

ایکائو و قاچاق مواد مخدر 848

عمرالبشیر 842-1367-1797

تنوع محاکم بین المللی 909

صلاحیت جهانی و ICC 1616-926-916-75-736-796

دادستان ICC 940

جرائم بین المللی و حقوق داخلی کشورها 926

بازنگری اساسنامه ICC 975

تعهد به همکاری در ICC 982

هیأت حقیقت یاب ملل متحد و جنایات غزه 974

ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت 1003

حقوق قابل اجرا در ICC 1011

مسئوولیت در ICC 1017

معیارهای تفکیک در ICC 1034

حقوق بزه دیدگان 1024-1046-1116

عدالت انتقالی 1104

شورای امنیت و تروریسم 1094

قضیه کارادزیج (قصاب بالکان) 1114

مسئوولیت کیفری دولت 468

تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری1457

قاچاق اموال فرهنگی : 1565

تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری در مبارزه با جرائم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات 1601

جنایت بر ضد فرهنگ 1366-1301

شورای امنیت و ICC در پرتو بازنگری 2010-1398

جنایات جنگی سایبری 1926

مقابله با جرائم سایبری 1910

علنی بودن دادرسی 511

خشونت جنسی 838

اینترپول 787

تجمیع محکومیت ها طبق معیار سلیبسی 927

نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ صلح و امنیت بین المللی 1028

نسل زدایی 1058-1186

دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی 1128

اکوسوک و قاچاق اموال فرهنگی 1135

اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی 1136

حمایت از اموال فرهنگی در پرتو اساسنامه ICC : 1139

حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه یوگسلاوی : 1140

جرم انکاری کاربرد سلاح های هسته ای : 1148

صلاحیت دادگاه های داخلی و جنایات جنگی : 1175

تجارت غیرقانونی سلاح های متعارف : 1216

عفو : 1255-1536

صلاحیت ICC : 1286

جنایت دولت : 1308

اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی : 1320

مروز زمان در حقوق بین الملل کیفری: 1324

عوامل رافع مسئوولیت کیفری: 1378

استرداد مجرمین : 1455

تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم : 1487

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: 1517

جرایم داعش: 1537

چالش های ICC در رابطه با اصل منع بی کیفری: 1584

تحقق عدالت کیفری بین المللی در افریقا : 1611

نابود سازی مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل کشی : 1172-1812

وضعیت اوگاندا در ICC : 1786

ICC و اتباع کشورهای غیر عضو : 1814

دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق : 1856

غزه : 1845-892-1293-1412-1413

مصونیت سران دولت ها و ICC: 1908

ICC و امریکا: 1862

لغو مصونیت کیفران سران دولت ها : 1871

آثار خروج کشورهای افریقایی از ICC: 1924

مصونیت و حقوق بین الملل کیفری: 1929

مصونیت کیفری : 1931

اعتبار امر مختومه در اساسنامه ICC : 60

جنایات جنگی در مناقشات مسلحانه غیربین المللی در ICC : 406

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: 1115

کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری : 1149

معاونت در ارتکاب جرائم بین المللی : 1304

نسل کشی ارامنه : 1353

مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری: 1056

23.تروریسم :522-513-479-478-459-435-432-429-428-415-330-177-176-109-93-88-85-81-70-54-829-827-817-816-798-764-754-717-702-659-647-646-535-534-532-531-530-527-1451-1432-1361-1346-1343-1342-1295-1204-1126-1094-937 -879-852-846-843-841-1921-1920-1846-1840-1754-1714-1702-1966-

24.تحریم ها: 1912-1855-1787-1668-1439-1214-1015-645-47-12-11-10

 1. حقوق دریاها

تفسیر عهدنامه حقوق دریاها:46

آزمایش های اتمی در دریای آزاد : 112

محیط زیست دریایی: 128-132-138-258

حقوق جنگ دریایی : 129-266-290-293-300-308-1412

حقوق دریاها(کلیات):136-219-264-290-295-579-666-667-759-1099

دریاچه های بین المللی: 178

حمل و نقل دریایی : 267

ایمنی دریانوردی: 444

جنبه های نظامی کنوانسیون حقوق دریاها:473

دیوان بین المللی حقوق دریاها:675-1099

جزایر مصنوعی ‘ 785

دزدی دریایی جدید: 928-988-1032-1181(مجموعه مقالات)-1215-1416-1417-1531-1877-1881

قضیه کشتی سایگا در دیوان بین المللی حقوق دریاها (1999): 1280

ایمنی انسان ها در دریاها: 1317-1489

مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا:1326-1330

ابتکار امنیت اشاعه(PSI): 1414-1415

تحدید حدود فلات قاره : 1412

نقش دفتر سازمان ملل برای مقابله با مواد مخدر در مقابله با دزدی دریایی: 1418

اخذ اجرت نجات توسط کشتی های نظامی : 1419

سازمان بین المللی دریانوردی: 1420

گونه های بیگانه موجود در آب توازن : 1421

 1. خلیج فارس ایران و حقوق بین الملل

آلودگی صوتی دریایی (خلأ کنوانسیون حقوق دریاها) :1424

بنیان اقتصادی حقوق دریاها:1425

دی اکسید کربن زیر بستر دریا: 1473

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: 1517

مسئوولیت صاحبان کشتی دریا پیما: 1523

اعمال غیرقانونی در دریاها: 1529

قضایای مربوط در دیوان بین المللی دادگستری دیوان

فناوری دریایی: 1542

نفت و گاز دریایی: 1572

سوخت رسانی در منطقه انحصاری اقتصادی: 1619

آلودگی نفتی دریایی: 1650

حفاظت از تلاب ها: 1678

دزدی دریایی و تروریسم : 1699

آب های تاریخی در حقوق دریاها:1720-1765

مداخله سازمان های غیردولتی به منزله دولت دادگاه در دیوان بین المللی حقوق دریاها: 1721

جنوبگان و مقوله امنیت : 1780

دادگاه بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی: 1853

تحدید حدود مناطق دریایی: 1902

منطقه انحصاری اقتصادی: 1859

میراث فرهنگی زیرآب : 1388-1788

تحقیقات علمی: 1859

کشتی های دولتی و جنگی غرق شده : 1388

صلاحیت دولت صاحب پرچم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی: 955

صلاحیت فراسرزمینی دولت : 1036

دولت های در حال غرق : 1167

چالش های تالاب انزلی : 1334

قضیه مرز دریایی میان رومانی و اوکراین در ICY در 2009 : 1533

 1. رودخانه های بین المللی: 1635-1242-920-913-431-297-269-255-248-140-127-78 
 1.  حقوق بین الملل آب

سفره های آبی زیر زمین مشترک: 1399

حاکمیت مشترک رودخانه های بین المللی : 78

منابع طبیعی مشترک: 431-920

بحران آب : 484

حق دسترسی به آب : 883

امنیت آب : 1914

 1. حقوق بین الملل هوا و فضا

کلیات : 104-105-157-531-1917-1609

پخش مستقیم ماهواره ای و پارازیت : 171-1571

مناطق پرواز ممنوع : 393

تابعیت هواپیما : 684

ایکائو 216-283-848 (و قاچاق مواد مخدر)

پخش مستقیم تلویزیون:850

حمل و نقل هوایی : 912

مسئوولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی: 973

هواپیماهای بدون سرنشین 1070- 1177-1234-1618 (درمخاصمات مسلحانه ) 1875

ایمنی هوانوردی 1095

منع تملک فضای ماورای جو : 1325-1500-1834

زباله های فضایی: 1331

خصوصی سازی فضا : 1326

میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو: 1426

محیط زیست فضایی : 1592-1744

انرژی هسته ای در فضا: 1711

حقوق هواپیما : 745

قانون گذاری در فضای سایبر : 1684

نقاط مداری : 1922

 1. حقوق دیپلماتیک کنسولی

مصونیت : 1345

آزادی ارتباطات مأموران دیپلماتیک : 1464

اصل عدم مداخله دیپلماتیک : 1335

دولت حافظ منافع : 1692

پناهندگی دیپلماتیک: 1841

پیک و کیسه دیپلماتیک: 1848

حمایت کنسولی: 7310-1184

کلیات :902-226-316-374

 1. حقوق بین الملل اقتصادی

کنوانسیون تأسیس میگا:73-505

وایپو : 89

سرمایه گذاری : 95-125-173-577-929-1258-865-1903-1577-1580-1461

کلیات : 237-749

نظم نوین اقتصادی بین المللی : 1055

توسعه پایدار : 1253-749

محیط زیست و سرمایه گذاری : 1394

تحریم های اقتصادی ( اصل تناسب) : 1640

حقوق و توسعه : 286

صلح ، توسعه و دموکراسی : 56

مشارکت شهروندان در حقوق بین الملل توسعه : 1728

همکاری در مالیات بین المللی : 1478

 1. حقوق تجارت بین الملل

حل اختلافات در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی : 72

حقوق فراملی : 119-730

شرکت های چند ملیتی : 401

میگا: 73- 505

داوری تجاری بین المللی : 1061

حقوق بشر و شرکت های فراملی : 1083

تجارت تسلیحات متعارف : 1443-1477

 1. سازمان تجارت جهانی

کلیات: 57-72-77-600-635-636-930-968-1202

ثبت اختراعات در WTO : 515

تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در حقوق WTO و اتحادیه اروپا : 1127

رژیم خودبسنده نظام WTO : 1165

WTO و نظم حقوقی بین المللی : 1202

حقوق WTO و حقوق بشر : 600

 1. حقوق بین الملل محیط زیست

کلیات: 101-167-212-318-340-349-423-455-463-1466

محیط زیست و حقوق بشر: 494-1867

مسئوولیت محیط زیست: 1824-1096-959

حفاظت از محیط زیست در فضای ماورای جو : 1744

زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: 1755

جبران خسارات زیست محیطی در طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل : 1768

موافقت نامۀ پاریس 2015: 1779-1875

امنیت محیط زیست : 1647

آلودگی نفتی دریایی: 1650-1517-1404

ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست: 1469

تغییرات آب و هوایی : 1513

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: 1517

محیط زیست و پسماندهای خطرناک : 1427

چالش های تالاب انزلی : 1334

مسئوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی : 1348

اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست : 1382-1210

تغیییرات جوی : 1254

صدور و انتقال آلودگی: 1266

ریز گردها : 1296-1038

زباله های فضایی : 1330

محیط زیست خزر: 1220

قضیه حادثه هسته ای فوکوشیما: 1221

منابع طبیعی و محیط زیست: 1242

اصل احتیاط محیط زیست: 1247

اخلاق زیستی: 1086

جرائم زیست محیطی : 1010

اجلاس 2010 گنگان مکزیک: 1037

مسئوولیت مشترک : 971

محیط زیست و کیوتو : 984

تأثیر تحریم ها بر محیط زیست: 1439

پناهجویان تغییرات آب و هوایی : 1551

فناوری زیستی تراریخت و حق برکار: 1380

محیط زیست و WTO : 1390

محیط زیست و سرمایه گذاری : 1394

بیوتکنولوژی و حق انسان ها بر غذا: 1925

منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی: 1642

نیروگاه های اتمی : 355

علم ژنتیک و نظریات روابط بین الملل : 436

حوادث طبیعی: 1712

 1. حقوق بین الملل انرژی

کلیات: 1253

حقوق نفت و گاز : 109-314-382-837

حمایت دیپلماتیک و شرکت های نفتی : 922

معاهده منشور انرژی : 710

کلیات : 828

اجرای موقت معاهده منشور انرژی : 179

 1. حقوق بین الملل ارتباطات

آزادی ارتباطات مأموران دیپلماتیک : 1464

اتحادیه بین المللی مخابرات : 1392

نقاط مداری : 1922

آزادی مطبوعات: 482

اینترنت: 1730

جنگ اطلاعات : 1828

ارتباطات: 811

حقوق ارتباطات جهانی: 1020

مداخله رسانه ای : 1021

 1. حقوق بین الملل فرهنگی

جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی:62

اموال فرهنگی: 181

میراث فرهنگی زیرآب : 399-1388-1788

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی : 1790

صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: 1599

تنوع فرهنگی : 693-1235-1237

اموال فرهنگی: 723

میراث فرهنگی: 861

استرداد اموال فرهنگی : 1105

روش حل اختلافات ناشی از اموال فرهنگی: 1110

یونسکو و حمایت از اموال فرهنگی: 1134

حمایت از اموال فرهنگی و مصونیت اجرایی دولت ها : 1141

حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی: 1142

حقوق بین الملل و سینما: 1219

میراث مشترک بشریت : 1426 حقوق بین الملل بشر

چند فرهنگ گرایی ، دولت و حقوق اقلیت ها : 1564

منشور اجتماعی اروپایی : 1996-867

نام خلیج فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی: 1364

37.حقوق بین الملل مالکیت فکری

کلیات : 1341-927

ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست : 1469

حمایت از مالکیت فکری و سرمایه گذاری : 1913

حقوق مؤلف : 713

 1. حقوق توسل به زور

دفاع پیشدستانه : 446-758-1244-1272

دفاع مشروع در مقابله با تروریسم : 764

قاعده منع توسل به زور  اصول حقوق بین الملل

دفاع مشروع و دیوان :904- 1045

وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور: 950

دفاع مشروع و بازیگران غیردولتی: 1818

دفاع مشروع : 963-445-529

دفاع مشروع در برابر حملات سایبری: 1806

 1. حقوق جنگ یا مخاصمات مسلحانه

حقوق جنگ دریایی:129-293-300-308-1412

حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه: 508

حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی : 605

جنگ نامتقارن : 751

شورای حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه: 864

کاربردهای نظامی فناوری نانو: 866

تکنولوژی نظامی و قواعد جنگ: 1067

مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در رویهICTY و رواندا : 1123

مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه عرفی: 1696

 1. حقوق بین الملل سلاح های انهدام فراگیر

سلاح های هسته ای: 167

سلاح های میکروبی : 396

کلیات : 451-453-477

سلاح های شیمیایی : 859-1573

41.حقوق بشردوستانه

کلیات : 262-692-752-832-850-932-935-938-1027-1269

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: 769-827-936-1338

آموزش حقوق بشردوستانه:657

اجرای ملی حقوق بشردوستانه:826

اجرای حقوق بشردوستانه در ایران : 656-655-1510

کمیته بین المللی صلیب سرخ: 696-795-828-987

فلسفه حقوق بشردوستانه:933

اعلامیه جهانی حقوق بشرو حقوق بشردوستانه:879

صلح و حقوق بشردوستانه:1066

حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ : 1285

تعهد عام دولت ها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بشردوستانه:799-1440-1789

حمایت از اموال فرهنگی:152-1065-1107-1130تا1442-1142-1476-1698-1704-1749-1792-1905

مسئوولیت دولت های ثالث در مخاصمات داخلی: 40

اشغال: 1271-1314-993 (اشغال انتقالی)

سرزمین های اشغالی فلسطین: 1271-1496-1810 (انتقال سفارت امریکا)

رزمندگان غیرقانونی: 1282

خسارات ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:1309

اشغال عراق:1314-99-877

اصل تبادل در حقوق بشردوستانه:1350

بحران داخلی سوریه: 1430-1598-1863

فرهنگ ها و جهانی شدن حقوق بشردوستانه:1458

فناوری نانو و حقوق بشردوستانه:1485

سپرانسانی: 1525-1406 (سپرانسانی داوطلبانه)

دادگاه های کیفری بین المللی و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:1554

بهره برداری از منابع آبی درمخاصمات مسلحانه: 1585-1633

منابع فسیلی و حقوق بشردوستانه: 1588

تعلیق حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه:1593

حملات سایبری و حقوق بشردوستانه:1882-1627-1459

در آشوب ها و شورش های داخلی:258-1294-950

محیط زیست (در جنگ عراق و کویت) : 319

کودکان در مخاصمات مسلحانه: 426

تحریم ها و حقوق بشردوستانه:12-513

اسیران جنگی: 582

روزنامه نگاران: 651-653 تا 655

نقش رسانه ها در ترویج اصول حقوق بشردوستانه:654

خبررسانی در صحنه نبرد: 653

شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی: 786-1216

بحران دارفور: 818-925-989

حمایت از معلولان: 823

سازمان های غیر دولتی: 824

شورای امنیت: 825

پاسخ امریکا به طرح کمیته در مورد حقوق بشردوستانه عرفی: 828

مسئوولیت نقض حقوق بشردوستانه:611-622

حقوق بشردوستانه و تروریسم: 841-864-937-1204

به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: 747-1068-1117-1273-1548-1869

روبات های نظامی: 1638

کشتار هدفمند: 1703

بحران یمن : 1212-1555-1578-1604-1766

سلاح های انفجاری متعارف:1803

در مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی:1595-1798-1841-830

جنگ های مردمی: 773

زنان: 635-636

مشارکت غیرنظامیان در مخاصمه: 1064

نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه: 1124

اعمال تروریستی نیروهای مسلح در درگیری مسلحانه:1126

مسئوولیت اشتقاقی با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن: 1578

آوارگان داخلی ناشی از جنگ: 1731

روبات نظامی خودفرمان:1753

ضرورت نظامی:1785

اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بشردوستانه:1906

اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمه: 1909

آوارگان جنگی: 504

مزدوری: 1456

جنگ ایران و عراق (کاربرد تسلیحات از منظر حقوق بین الملل کیفری) 1664

 1. حقوق مسئوولیت بین المللی

خسارت تنبیهی: 92

حقوق خصوصی اشخاص و مسئوولیت دولت: 137

مسئوولیت ناشی از اعمال افراد : 164

جرم بین المللی دولت : 165

مسئوولیت سازمان های بین المللی : 187-1101 (سازمان ملل)

مسئوولیت و تابعیت مضاعف : 188

کلیات : 390-441-463-466-690-748-771-777-1860

دیوان بین المللی دادگستری و مسئوولیت: 701

مسئوولیت دولت به دلیل خوداری از همکاری : 820

مسئوولیت و ضابطه کنترل : 862

مسئوولیت دولت ناشی از معاهده منشور انرژی : 945

مسئوولیت دولت ناشی از تعهدات عام الشمول : 948

رژیم های خودبسنده : 950

مسئوولیت مشترک در محیط زیست : 971

اقدامات متقابل : 977

مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره : 980

مسئوولیت در اعمال منع نشده : 1025

مسئوولیت دولت های عضو در قبال اعمال سازمان های بین المللی : 1031

حق آزادی بیان و مسئوولیت دولت : 1873

مطالبه خسارت عدم النفع در دعاوی بین المللی : 1035

جبران خسارت هسته ای : 1040

مسئوولیت بازیگران غیردولتی و جدایی طلبان: 1043

مسئوولیت و محیط زیست : 1096-1824

مسئوولیت اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل: 1078

حمایت دیپلماتیک 1081-1082-922 (حمایت دیپلماتیک و شرکت های نفتی) -1048

مسئوولیت ناشی از حملات سایبری: 1259

شرط فراگیر در ایجاد مسئوولیت دولت: 1318

مسئوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی: 1348

اعمال متخلفانه بین المللی در دادگاه های داخلی: 1371

انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت: 1396-1717-1760

مسئوولیت دولت ها در پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت هسته ای صلح آمیز: 1511

مسئوولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی : 1783

مسئوولیت اخلاقی دولت ها : 1809

مسئوولیت بین المللی دولت ها و گروه های تروریسم : 1815

معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی 1811

مسئوولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت بار اشخاص حقیقی: 1847

اضطرار و ضرورت در مسئوولیت بین المللی: 1865

مسئوولیت اشتقاقی : 1716

جبران خسارات زیست محیطی در طرح 2006 : 1768

جانشینی بر مسئوولیت : 1820

طرح مسئوولیت سازمان های بین المللی (انتقاد) : 1705

مسئوولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین الملل پول در قبال حقوق بشر: 1428

43.داوری بین المللی

کلیات : 76-82-102-103-241

 1. دیوان بین المللی دادگستری ( مباحث شکلی)

طبقه بندی موضوعی آراء : 66

صلاحیت دیوان: 124

اجرای احکام: 145-1656-1483

استرداد دعوا: 160-123

دیوان وحل اختلافات: 234

دیوان و دیوان اروپایی: 668

ایرادات مقدماتی 804

تکثر سیستم قضایی بین المللی: 970

ادله اثبات دعوا : 1322

قلمرو محفوظ در آرای دیوان: 1397

اصل رضایی بودن صلاحیت: 1648-906

دعوای متقابل 1667-1701

آئین های دادرسی بین المللی: 168

آرای مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان در پرونده های مشروعیت توسل به زور: 804

دیوان رکن قضایی اصلی: 899

تنوع و فراوانی محاکم بین المللی: 909

اصلاحات دیوان: 910

صلاحیت معوق: 1205

الزام آور بودن اقدامات موقتی: 1228

دعوای اضافی: 1233

ضمانت اجرای آرای دیوان: 1340

قلمرو محفوظ در آرای دیوان: 1397

دستور موقت و ضمانت اجرای آن: 1552

قاضی ویژه در دیوان : 91

صلاحیت مشورتی : 353

مفهوم اختلاف : 1823

اعتبار قاعده سابقه در دیوان : 1012

 1. آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مشورتی سلاح های هسته ای 96 : 98-167-280-423-507-353

لاکربی : 177-414-1480-1582

نیکاراگوئه :191

بوسنی علیه صربستان : 206-797

سکوهای نفتی : 230-260-503-585 به بعد -604-680-695-755-907-804-904

بارسلونا تراکشن : 265

مازیلو و کمار اسوامی: 281-905

دعوای فنلاند علیه دانمارک: 322

کوزوو: 381-410-411-615-812-921-1006-1075-1243-1385-1505-1047-1329-1376-1436

دیوار حائل : 261-502-512-783-840-908-1271-461

دعاوی له و علیه ایران: 467-954-1014

یرودیا : 518-616-772-902

مصونیت آلمان : 777-1097-1098-1328-1374-1054-1534

لاگراند : 782-1228-1551

اونا: 1228-1551

تیمور شرقی: 888-1223

اقدامات مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا) : 991

دیالو: 1048-1323

جیبوتی و فرانسه 2008 : 1205

اونا : 1228

خمیر کاغذ: 1297

رودخانه سن خوان: 1299-1444

گابچیکووناگی ماروس: 236-1247-1651-1519

کارگزاران ملل متحد: 905

دیالو: 1048-1233

لوتوس: 1224

رودخانه سن خوان: 1299

کاستاریکا علیه نیکاراگوئه: 1444-1538

از ماورماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال : تأملی در تحول مفهوم اختلاف : 1823

گینه نو علیه کنگو : 1405

گامبیا علیه میانمار : 1550

صید نهنگ : 1700

گرجستان علیه روسیه : 1844

 1. دیوان و موضوعات حقوق بین الملل

قاعده سازی در دیوان از مجرای تفسیر پویا 1747

تحول در نظام قضایی ملل متحد 1769

نقش دیوان در حفظ صلح و امنیت بین المللی 726

رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل 900

دیوان و فرجام سخن 911

نقش دیوان در توسعه و تحول حقوق بین الملل 1387

سهم دیوان در تجلی مفهوم بشریت 1679

تحولات دادگستری بین المللی 207

نقش دیوان در برقراری حاکمیت بین المللی قانون 1762

تحول رویکرد رویه قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی 1334

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان 1516

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات ارگا امنس 1843

فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی 1843

فراوانی دادگاه ها و تعهدات ارگا امنس 1837

کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان 1904

نحوۀ تصمیم گیری دیوان در خلأ حقوقی 1915

کلیات : 668

دیوان و شورای امنیت : 1480-964-452-961

حرکت به سوی قاعده سازی : رویۀ دیوان : 1113

نقش رویه قضایی در حقوق بین الملل عرفی : 1334

نقش دیوان در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا : 1472

جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان : 1832

حقوق بشر و دیوان : 1831-1916

تکثر سیستم قضایی بین المللی : 970

ایران و دیوان : 467

عدالت انتقالی : 793-794

تفسیر معاهدات در رویه دیوان : 907

انسانی شدن حقوق بین الملل و دیوان : 906

امریکا و دیوان : 957

نحوه تصمیم گیری دیوان در مورد خلأ حقوقی : 1915

 1. پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین الملل، ضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ،شماره 1.
 2. اصل عدم مداخله، سید محمد اکبری، مجله پژوهش حقوق وسیاست ، شماره 1.
 3. حقوق بین الملل جدید، عبدالرحمن عالم ، مجله سیاست خارجی ، ش 3 سال سوم.
 4. مفهوم قاعده آمره در حقوق بین الملل معاصر ، محمود مسائلی ،مجله سیاست خارجی ، ش2 سال پنجم.
 5. حقوق بین الملل ، سیاست خارجی و شیوه گورباچف ، ویلیام باتلر، ترجمه منصوریان و رئیسی طوسی، مجله سیاست خارجی . ش 1 سال پنجم .
 6. نگاهی به سیر نظریه پردازی و جدالهای نظری در روابط بین الملل، دکتر نقیب زاده، مجله سیاست خارجی ، ش 1 سال 71 .
 7. حقوق بین الملل در سپیده دم قرن بیست و یکم، مانفرد لاکس، ترجمه امیر حسین رنجبریان، مجله سیاست خارجی ، ش1 سال 72.
 8. رعایت اصل تساوی حاکمیت دولتها، ضامن موفقیت ومشروعیت سازمان ملل متحد، دکتر ولایتی، مجلهسیاست خارجی ، ش3، سال نهم (74).
 9. تأثیر عوامل نظام بین الملل بر تصمیم گیری سیاست خارجی، اسماعیل ابراهیم زاده، مجله سیاست خارجی ،ش4سال74.
 10. تحریم آمریکا علیه ایران، مجموعه مقالات، مجله سیاست خارجی، شماره 1 سال 76.
 11. اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق ، سعید میرزایی، مجله سیاست خارجی، شماره 2 سال 76.
 12. انطباق تحریمهای شورای امنیت با حقوق بشر دوستانه بین المللی ، دکتر جمشید ممتاز، مجله سیاست خارجی، شماره4سال 78.
 13. جهانی شدن، مجموعه مقالات، مجله سیاست خارجی ،شماره2 سال 79 . ( مخصوصاً مقاله تعامل حقوق وسیاست بین الملل در عصر جهانی شدن )
 14. ملاحظات یکی از متخصصان حقوق اساسی درباره تحول منابع حقوق بین الملل، ژان فرانسوا اوبر، ترجمه دکتر هنجنی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 8 سال 69.
 15. روشهای شناخت حقوق بین الملل ، دکتر فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 9 سال 70 .
 16. شناخت منطقی حقوق بین الملل ، دکتر فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 10 سال 71 .
 17. تأثیر و مفهوم «کنسانسوس» در تدوین حقوق بین الملل ، دکتربیک زاده  ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 10 سال71 .
 18. تفسیر واجرای مقررات حقوق بین الملل ، دکتر فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 12- 11 سال  72- 71  .
 19. تحولات پیدایش عرف  بین المللی ، دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی،  همان.
 20. تأملی بر نظم نوین جهانی ، دکتربیک زاده  ، مجله تحقیقات حقوقی،  همان .
 21. اجرای مقررات حقوق بین الملل ،دکتر فلسفی، مجله تحقیقات حقوقی،  همان .
 22. تأملی بر عرف بین المللی ، دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره14-13  سال 73- 72.
 23. حقوق بین الملل و اندیشه عدالت ، دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره12- 11 سال 72- 71 .
 24. تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتو اصل تعیین سرنوشت ملتها ، دکتر سیفی، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 15 سال 74- 73 .
 25. تأثیر سازمانهای غیر دولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی ، دکتر بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 15 سال 74- 73 .
 26. صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد ، دکتر افتخار جهرمی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 17-16 سال 75- 74 .
 27. اصول کلی حقوق بین الملل درنظام منابع حقوق بین الملل عمومی، آلفرد فردروس، ترجمه امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره17-16 سال 75- 74  .
 28. توسعه و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد ،دکتر ممتاز ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره 18 سال 75  .
 29. شکل گیری قواعد بین المللی دردنیای روبه تحول،نقد مفهوم «حقوق قوام نیافته»    (Soft  Law ) ایدا ،ترجمه امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره20-19 سال 76 .
 30. دولت و جهانی شدن حقوق ( بین الملل) ، ایودله، ترجمه دکتر بیک زاده، مجله تحقیقات حقوقی . شماره 26-25 سال 78 .
 31. مداخله کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق  بین الملل ، دکتر صفائی ، مجله حقوقی،  شماره 9 سال 67 .
 32. گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی ، موریس فلوری ،ترجمه دکتر بیک زاده، مجله حقوقی . شماره 15-14  سال 70
 33. نا برابری دولتها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای، دکتر فلسفی، مجله حقوقی، شماره 19-18 ، سال 74-73 .
 34. آیا حقوق بین الملل عام ، تنها حقوق عرفی است ؟، دکتر موسوی ، مجله حقوقی، شماره 19-18 ، سال 74-73 .
 35. تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق ،بریژیت استرن ،  ترجمه دکتر بیک زاده ، مجله حقوقی، شماره 20 ، سال 75 .
 36. جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین الملل، دکتر زمانی، مجله حقوقی، شماره22 ، سال 77 .
 37. جهانی شدن حقوق : فرصت ها  و خطرات، دمیری دلماس مارتی ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، مجله حقوقی، شماره 24 ، سال 78.
 38. زمینه های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین الملل ،دکترمحبی ، مجله حقوقی، شماره 25 ، سال 79 .
 39. وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت، دکتر یوسف مولایی ، مجله  دانشکده حقوق تهران ، شماره 35 ، سال 75 .
 40. تعامل حقوق و روابط بین الملل در عصر جهانی، سخنرانی دکتر مسعود اسلامی در مرکز مطالعات عالی بین المللی ، مجله  دانشکده حقوق تهران ، شماره 49 ، سال 79 .
 41. همزیستی مسالمت آمیز،جنبه های حقوقی آن،مجله روابط بین الملل ، ش4 سال 53.
 42. مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل، کمایستانی ، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره 2 سال 70( مطالعه دو اصل برابری حاکمیت کشورها و حاکمیت دایمی کشورها بر منابع طبیعی )، شماره 5 سال 71 ( مطالعه دو اصل مسئولیت دولت و عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز) ، شماره 6 سال 71( مطالعه دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله)
 43. تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل. ورنرلوی، ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین الملل، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره 1 سال 81.
 44. جهان سوم به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی ، دکتر محبی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 9 سال70.
 45. سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 24-23 سال 77.
 46. تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها : قانون مناطق دریایی ایران و اعتراض امریکا و000، دکتر ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 35 سال 75.
 47. تحریم  اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی ، دکتر ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 22 ، سال 60.
 48. بیانیه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام ، دکتر قنبری جهرمی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 32-31.
 49. صور گوناگون سلطه بین المللی ، دکتر ذاکر حسین تهران ، مجله حقوقی ، ش 6 ، ص365.
 50. سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل ،‌دکتر بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 32-31.
 51. نظارت دادگاههای ملی بر اجرای  حقوق بین الملل ، مهدی حدادی ، مجله اندیشه های حقوقی ، ش 6 سال 83.
 52. اجرای موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی ، نادر ساعد ، پژوهشهای حقوقی ، ش 6 ، سال 83.
 53. جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل ، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش7 ، سال 1381.
 54. ملاحظاتی در باب تروریسم ،‌دکتر حسین میر محمد صادقی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 34-33
 55. ملل متحد و آرمان بشریت ، دکتر هدایت اله فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 36-35.
 56. حقوق بین الملل درتکاپوی ارزشهای خود:صلح ، توسعه ،دموکراسی ، دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 36-35.
 57. نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی ، دکتر حمید رضا نیکبخت ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 37.
 58. استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل عمومی ،‌دکتر سید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 37.
 59. حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی ، دکتر سید محمد هاشمی ، همان .
 60. اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،دکتر حسین میر محمد صادقی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 38 .
 61. عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل ، دکتر نسرین مهرا ، مجله تحقیقات حقوقی ، همان .
 62. جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی ، دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، همان .
 63. چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی( دیروز ، امروز ، فردا) دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست  ، ش 9.
 64. تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل  بر تفسیر واجرای قطعنامه های شورای امنیت ، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی، ش 7.
 65. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ایرانی ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی ، پژوهشهای حقوقی ، ش7.
 66. گزارش علمی ( طبقه بندی موضوعی- تفصیلی آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری) دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی، مجله پژوهش حقوق و سیاست  ، ش 11.
 67. مداخله بشردوستانه ؛ از ممنوعیت تا ضرورت ، قاسم آقایی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 11.
 68. بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری ، مترجم محمد مهدی ساقیان ، مجله پژوهش حقوق و سیاست  ،ش 11.
 69. حق ، صلح و منزلت انسانی : تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی ، ارزش اخلاق و بشریت ، دکتر هدایت اله فلسفی ، مجله حقوقی ، ش 27-26.
 70. حمله به مرکز تجارت جهانی وفروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین الملل ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش 27-26.
 71. دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری، دکتر مهرداد ناظمی ، مجله حقوقی، ش 27-26.
 72. نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف(ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی ، دکتر منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی ، ش 27-26.
 73. کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه (MIGA) ، ( ترجمه کنوانسیون) ، مجله حقوقی ، ش 27-26 .
 74. معاهدات حقوق بشری ، فضایی متفاوت ، دکتر سید محمد قاری سید فاطمی ، مجله حقوقی ، ش 28.
 75. اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری ، ترجمه دکتر محمد جواد شریعت باقری ، مجله حقوقی ، ش 28.
 76. از این دادگاه به آن دادگاه « خاطرات یک داور بین المللی » ،‌گونارلاگرگرن ، مجله حقوقی ، ش 28.
 77.  نهادهای بین المللی تجارت : گات و سازمان تجارت جهانی ، ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی ، مجله حقوقی ، ش 28
 78. « آیا حاکمیت مشترک » شیوه ای مناسب برای تعیین حدود رودخانه های مرزی است ؟ ، دکتر سید فضل الله موسوی ، مجله حقوقی، ش 28.
 79.  آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین الملل معاصر ، محمد علی برزنونی ، مجله حقوقی ، ش 28.
 80. اعلامیه وین و برنامه عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر مصوب 25 ژوئن 1993 ،‌ (‌متن اعلامیه )،‌
 81. مبارزه با پول شویی در بانکها و مؤسسات مالی ؛ نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا ،‌ دکتر فرهاد خمامی زاده ، مجله حقوقی ، ش 29.
 82. قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای{بین المللی}نفتی: چرخش در روند داوری ، ترجمه دکتر محسن محبی ، مجله حقوقی،ش 29.
 83. روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی ، دکتر ضرغام غریبی ، مجله حقوقی ، ش 29 .
 84. قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،‌ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان ، مجله حقوقی ، ش 29 .
 85. قانون پول شویی و تأمین منابع مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر . ترجمه محمد جواد میز فخرایی،مجله حقوقی، ش29.
 86. قانون اساسی اتحادیه اروپایی ، دکتر عباسعلی کدخدایی ، مجله حقوقی ، ش 29 .
 87. فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980-وین) و حقوق ایران ، دکتر اکبر میرزانژاد جویباری ، مجله حقوقی ، ش 29 .
 88. مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل : خطرات و فرصتها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، ش 29 .
 89. عهدنامه مالکیت ادبی و هنری( کپی رایت) سازمان جهانی مالکیت معنوی«WIPO» ( ژنو ، 20 دسامبر 1996) ،‌( ترجمه عهدنامه) ، مجله حقوقی ، ش 29 .
 90. بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا ، دکتر گودرز افتخار جهرمی ، مجله حقوقی ، ش30.
 91. قاضی ویژه (Ad hoc) دردیوان بین المللی دادگستری ، دکتر ابراهیم بیک زاده  ، مجله حقوقی، ش30.
 92. خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل ،محسن عبداللهی  ، مجله حقوقی ، ش30.
 93. تحولات قاعده مصونیت دولت : تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران  و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا ، دکتر علیرضا طاهری  ، مجله حقوقی ، ش30.
 94. حق توسعه در نظریه و عمل ، ترجمه دکتر منوچهر توسلی جهرمی  ، مجله حقوقی ، ش30.
 95. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری . ترجمه دکتر توکل حبیب زاده ، مجله حقوقی ، ش 30.
 96. راههای پایان دادن جنگ در اسلام ، دکتر شعبان حق پرست  ، مجله حقوقی ، ش30.
 97. مصونیت های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین الملل ، قطعنامه مصوب نشست ون کور( کانادا) ، اوت 2001 ، ‌مؤسسه حقوق بین الملل ، (‌ترجمه قطعنامه) ، مجله حقوقی ، ش30.
 98. نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته ای ، دکتر مسعود البرزی  ، مجله حقوقی ، ش31.
 99. بحران عراق : اکنون چه باید کرد ؟( بررسی اشغال عراق در پرتو  حقوق بین الملل)‌، ترجمه دکتر محسن محبی ، مجله حقوقی ، ش31.
 100. نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل باتأکید بر اسناد بین المللی حقوق بشر ، احمد علی قاسمی شوب ، مجله حقوقی ، ش31.
 101. اجرای عدالت درباره محیط زیست بین المللی : حقوق و راه حلها ، ترجمه محمد حسین زاهدین لباف  ، مجله حقوقی ، ش31.
 102. ضمانت اجرای آرا و داوری بین المللی ، دکتر مرتضی زهرایی  ، مجله حقوقی ، ش31.
 103. آماده سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین المللی : راهنمای عملی برای وکیل  ، مجله حقوقی ، ش31.
 104. کنوانسیون مونترال : تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روز آمد و ادغام شده سیستم ورشو (‌مورخ 1929 در زمینه حمل و نقل هوایی) ، ترجمه ماشاء اله بناء نیاسری  ، مجله حقوقی ، ش31.
 105. کنوانسیون راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (‌مونترال 28 می 1999) ، (ترجمه کنوانسیون ) ، مجله حقوقی ، ش31.
 106. تأملی بر « اصل رضایی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح وکنترل تسلیحات ، نادر ساعد  ، مجله حقوقی ، ش32.
 107. حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره ( 52) 24 کمیته حقوق بشر ،‌ترجمه دکتر توکل حبیب زاده  ، مجله حقوقی ، ش32.
 108. معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت  قضایی دیوان کیفری بین المللی ، ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت ، ترجمه سید حسام الدین لسانی  ، مجله حقوقی ، ش32.
 109. مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی ، امیر حسین طیبی فرد ، مجله حقوقی ، ش32.
 110. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه بافساد مالی(ترجمه کنوانسیون ) ، مجله حقوقی ، ش32.
 111. حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی ، محسن محبی ، مجله حقوقی ، ش5 .
 112. قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد ، ترجمه دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش5 .
 113. نگرشی بر عهدنامه 1975 ایران و عراق ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، مجله حقوقی ، ش5 .
 114. نظری اجمالی بر حقوق معاهدات ، ترجمه احمد قطینه  ، مجله حقوقی ، ش5 .
 115. مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی(ICC) (ترجمه) ، مجله حقوقی ، ش5 .
 116. تأثیر تغییر اوضاع و احوال ، دکتر محمد علی حکمت  ، مجله حقوقی ، ش ش 3و4.
 117. حقوق بین الملل عرفی در مورد تابعیت مضاعف ،‌ترجمه نصرت اله حلمی  ، مجله حقوقی ، ش 4.
 118. قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی (ترجمه ) ، مجله حقوقی ، ش4.
 119.  تفکری بر تئوری حقوق فراملی ، ترجمه دکتر ناصر صبح خیز  ، مجله حقوقی ، ش 3.
 120. قوه قاهره یا فورس ماژور ، دکتر سید حسین صفایی  ، مجله حقوقی ، ش 3.
 121. اسناد بیانیه های الجزایر( متن)‌ ، مجله حقوقی ، ش ش 1و2 .
 122. شرح مختصر بیانیه های الجزایر ، عبدالغنی احمدی واستانی  ، مجله حقوقی ، ش 1.
 123. استرداد دعوی ،‌محمود صمصامی مهاجر  ، مجله حقوقی ، ش 1.
 124. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه ، دکتر سید باقر میر عباسی  ، مجله حقوقی ، ش1.
 125. اندیشه هایی در خصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاریهای بین دولتها و اتباع دول دیگر ، ترجمه دکتر ناصر منصوریان  ، مجله حقوقی ، ش 12.
 126. روش عملی دیوان دعاوی ایران- ایالات متحده امریکا ، ترجمه احمد قطینه ، مجله حقوقی ، ش12.
 127. طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل ،‌دکتر اصغر جعفری ولدانی، مجله حقوقی ، ش 12.
 128. حمایت و توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله حقوقی ، ش 11.
 129. مفهوم آتش بس ، ترک مخاصمه ومتارکه جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل ، دکتر علی اصغر کاظمی ، مجله حقوقی ، ش 11.
 130. حاکمیت در منابع طبیعی، ترجمه علی حیرانی نوبری ، مجله حقوقی ، ش11.
 131. حمله امریکا به گرانادا : پیامدها و وجاهت قانونی آن ، ترجمه اسداله کریمی ، مجله حقوقی ، ش11.
 132. مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد ، مهرداد سیدی ، مجله حقوقی ، ش10.
 133. تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران ، دکتر سید حسین عنایت  ، مجله حقوقی ، ش ش 6،7 و 10.
 134. دادگاه نظامی نورمبرگ پس از چهل سال ،‌دکتر رضا فیوضی  ، مجله حقوقی ، ش 9 .
 135. نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی ،‌ ترجمه دکتر محمد اشتری ، مجله حقوقی ، ش9.
 136. کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی ضرر از آن ، دکتر مصطفی رنجبران  ، مجله حقوقی ، ش9.
 137. حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت ، ترجمه محسن محبی  ، مجله حقوقی ، ش7.
 138. مسئله لاشه کشتی های غرق شده در دریای آزاد ، ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی  ، مجله حقوقی ، ش 7.
 139. جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ، ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش7
 140. نظم حقوقی منابع آب آبراههای بین المللی خاورمیانه ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله حقوقی ، ش 19-18.
 141. ماهیت حقوقی دیوان داوری ایران – ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر محسن محبی ، مجله حقوقی ، ش 19- 18.
 142. ابراهیم- آنتیگون و تعارض میان ضرورتها ، آنتونیوکاسسه ، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان ، مجله حقوقی ، ش19-18.
 143. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، مجله حقوقی ، ش19-18.
 144. درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، مجله حقوقی ، ش19-18.
 145. ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری ، محمد بجاوی ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش19-18.
 146. دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق ، ترجمه دکتر مهرداد سیدی ، مجله حقوقی ، ش19-18.
 147. مصادره غیر مستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان داوری ایران-امریکا ، دکتر حسین پیران، مجله حقوقی ، ش19-18.
 148. پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری 19 ژوئیه 1991 ، مجله حقوقی ، ش19-18.
 149. دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا ،‌دکتر گودرز افتخار جهرمی ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 150. صبراوشتیلا ، آنتونیو کاسسه، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان ، مجله حقوقی ، ش 17-16.
 151. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد ، دکتر مجتبی کزازی ، مجله حقوقی ، ش 17-16.
 152. بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه ، دکتر رضا نوربها ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 153. شرط داوری به وسیله ارجاع، دکتر اسماعیل بنی صدر ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 154. بشریت و حقوق بین الملل ، ترجمه دکتر ابراهیم بیک زاده  ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 155. اجرای احکام داوری بین الملل ، سوسن خطاطان ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 156. قراردادهای دولت با بیگانگان ، علی قاسمی ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 157. کنوانسیون مونترال 1971، ( متن) ، ترجمه شده ، مجله حقوقی ، ش17-16.
 158. حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلامی ، عمید زنجانی ، مجله حقوقی ، ش 15-14.
 159. معیارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان در آراء دیوان داوری ایران و امریکا، احمد حجازی ، مجله حقوقی ، ش15-14.
 160. انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی ، دکتر ناصر علی منصوریان ، مجله حقوقی ، ش15-14.
 161. شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، مجله حقوقی ، ش15-14.
 162. نگرشی اجمالی بر پارلمان اروپا، کرمعلی کمایستانی ، مجله حقوقی ، ش15-14.
 163. کنوانسیون شناسایی  و اجرای احکام داوری خارجی 1958 ،‌( متن) ، مجله حقوقی ، ش15-14.
 164. مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد ، ترجمه ، مجله حقوقی ، ش13.
 165. جرم بین المللی دولت، پی یرماری دوپوئی ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، مجله حقوقی ، ش13.
 166. جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین الملل ، ترجمه ، مجله حقوقی ، ش13.
 167. توسل به سلاح هسته ای و حمایت از محیط زیست : آورده دیوان بین المللی دادگستری، (‌نظریه مشورتی 1996)  ، دکتر جمشید ممتاز  ، مجله حقوقی ، ش24.
 168. آئین های دادرسی بین المللی ، ترجمه دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله حقوقی ، ش24.
 169. قراردادهای دولت با بیگانگان ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش24.
 170. ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوق استفاده از زور ، برونوسیما ، ترجمه دکترمحمد جعفر قنبری جهرمی ، مجله حقوقی ، ش24.
 171. پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل باتأکید بر ارسال پارازیت ، دکتر سید قاسم زمانی  ، مجله حقوقی ، ش24.
 172. بیانیه های الجزایر: یک دریچه ، چند نگاه ، دکتر محسن محبی  ، مجله حقوقی ، ش23.
 173. چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، دکتر امیر مسعود میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش23.
 174. درآمدی بر تأسیس دادگاه کیفری بین المللی ، دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، مجله حقوقی ، ش23.
 175. کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لاو ، مترجم محمد حسین ساکت ، مجله حقوقی ، ش23.
 176. کنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاری های تروریستی ، (‌متن) ، ترجمه شده  ، مجله حقوقی ، ش23.
 177. گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی ، دکتر  اردشیر امیر ارجمند ، مجله حقوقی ، ش22.
 178. مرز در دریاچه های بین المللی ، ترجمه دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله حقوقی ، ش22.
 179. نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر ، دکتر حسینقلی حسینی نژاد ، مجله حقوقی ، ش22.
 180. مداخله بین المللی بشردوستانه ، ترجمه محمود صور اسرافیل ، مجله حقوقی ، ش22.
 181. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یا به طور غیر قانونی خارج شده ، ترجمه دکتر فرهاد خمامی زاده ،‌ مجله حقوقی ، ش 22 .
 182. کنوانسیون اروپایی تابعیت 1997 ، ترجمه  ، مجله حقوقی ، ش22.
 183. به دنبال اصول راهبردی مشترک آئین های دادرسی کیفری مختلف اروپایی ، ترجمه دکتر منوچهر خزانی ، مجله حقوقی ، ش21.
 184. آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد ، دکتر حمید رضا نیکبخت ، مجله حقوقی ، ش21.
 185. نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهای تجارت بین المللی. دکتر عباس کدخدایی ، مجله حقوقی ، ش21.
 186. به دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی. ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله حقوقی ، ش21.
 187. تأملی بر مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی ، دکتر سید قاسم زمانی ، مجله حقوقی ، ش21.
 188. شرایط مسئولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف ، دکتر مهرزاد افجه ای ، مجله حقوقی ، ش20.
 189. تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق: قانون هلمز-برتون وداماتو- کندی، دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله حقوقی ، ش20.
 190. مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج فارس ، ترجمه دکتر حسین علی نجفی ابرند آبادی ، مجله حقوقی ، ش20.
 191. حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری ، با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه ، دکتر سید قاسم زمانی  ، مجله حقوقی ، ش20.
 192. بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل ، دکتر محمد شفیعی، مجله حقوقی ، ش20.
 193. اصلاح شورای امنیت : تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از  دوره جنگ سرد ، دکتر نادر ذوالعین ، مجله حقوقی ، ش20.
 194. اعتبار قراردادهای بین المللی . ترجمه دکتر سید علی هنجنی ، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی ،‌ش 1 ، فروردین 64.
 195. شورای امنیت و صلح جهانی ، دکتر هدایت اله فلسفی ، تحقیقات حقوقی ، ش 8.
 196. شکنجه ، دکتر محمد علی اردبیلی، تحقیقات حقوقی ، ش9  .
 197. جهان سوم ، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی ، تحقیقات حقوقی ، ش9.
 198. تأثیر وقایع  عراق در توسعه حقوق بین الملل ، دکتر نادر ذوالعین ، تحقیقات حقوقی ، ش10.
 199. جامعه بین المللی وکشتار جمعی ، آنتونیو کاسسه ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش10.
 200. تأملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی  و نظریه تفسیر ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش10.
 201. انسانیت و جرایم علیه آن ، دکتر رضا نوبهار ، تحقیقات حقوقی ، ش12-11.
 202. وحدت آلمان و جانشینی کشورها، ترجمه دکتر سید جمال سیفی ، تحقیقات حقوقی ، ش12-11.
 203. حقوق بین الملل و اندیشه عدالت ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش12-11.
 204. وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات ،‌دکتر سیفی، تحقیقات حقوقی ، ش14-13.
 205. برنامه برای صلح منشور ملل متحد ، ترجمه دکتر بیک زاده، تحقیقات حقوقی ، ش14-13.
 206. جانشینی کشورها در فروپاشی یوگسلاوی در پرتو نظریه های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قراردستور موقت آوریل 1993 دیوان بین المللی دادگستری ،‌دکتر سیفی ، تحقیقات حقوقی ، ش14-13.
 207. تحولات دادگستری بین المللی: دکتر فلسفی ، تحقیقات حقوقیی ، ش 15.
 208. دیوان داوری ایران-امریکا و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل ، دکتر افتخار، تحقیقات حقوقی ، ش15.
 209. تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری ، دکتر ممتاز، تحقیقات حقوقی ، ش15.
 210. مسئولیت کیفری بین المللی ، دکتر نجفی ابرند آبادی، تحقیقات حقوقی ، ش 15.
 211. تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد ، دکتر خرازی ، تحقیقات حقوقی ، ش15 .
 212. حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش 15.
 213. حمایت از اقلیتها در حقوق بین الملل ، دکتر نادر ذوالعین ، تحقیقات حقوقی ، ش15.
 214. تدوین و اعتلای حقوق بشر درجامعه بین المللی ، دکتر فلسفی ، تحقیقات حقوقی ، ش17-16.
 215. بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در قلمرو حقوق بین الملل ، دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش17-16.
 216. حل و فصل اختلافات هواپیمایی کشوری بین المللی ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، تحقیقات حقوقی ، ش17-16.
 217. تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل : نقش قدرتهای بزرگ ، پل تاورنیه ، تحقیقات حقوقی ، ش17-16.
 218. دادگاه جزایی بین المللی :‌تحولات اخیر ، پل تاورنیه ، تحقیقات حقوقی ، ش17-16.
 219. کنفرانس ملل متحد راجع به ذخایر ماهیهای دو کاشانه ای و ماهیهای مهاجر دور و موافقتنامه اوت 1995 نیویورک ، دکتر امیر ارجمند، تحقیقات حقوقی ، ش17-16.
 220. سازمان ملل و محاکم کیفری بین المللی ، دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش18.
 221. تدوین حقوق بشر دوستانه بین  المللی و مفهوم اسلامی آن ، دکتر محقق داماد ، تحقیقات حقوقی، ش 18.
 222. حاکمیت دولتها و محدودیتهای منشور ملل متحد ، دکتر افتخار جهرمی ، تحقیقات حقوقی ، ش18.
 223. جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر ، دکتر فلسفی ، تحقیقات حقوقی ، ش18.
 224. سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، دکتر نجفی ابرند آبادی ، تحقیقات حقوقی ، ش18.
 225. مین های زمینی :‌از ضرورت تا بشر دوستی : دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش20-19.
 226. ضمانت اجرای حقوق دیپلماتیک ،دکتر نادر ذوالعین، تحقیقات حقوقی ، ش20-19.
 227. روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه ، ترجمه دکتر هنجنی ، تحقیقات حقوقی ، ش 20-19.
 228. مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر ، ترجمه دکتر اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش20-19.
 229. تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک ، ترجمه دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش20-19.
 230. رأی صلاحیت دیوان در قضیه سکوهای نفتی  ، دکتر امیر ارجمند، تحقیقات حقوقی ، ش20-19
 231. بررسی جنایات نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دکتر بیک زاده، تحقیقات حقوقی ، ش22-21.
 232. تکاپوی جهان شمولی : تأملاتی بر حقوق بشر ، دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش22-21.
 233. تدوین و تحول علم سیر ( حقوق بین الملل اسلامی) ، دکتر محقق داماد ، تحقیقات حقوقی ، ش24-23.
 234. دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز  اختلافات ، ترجمه دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش 24-23.
 235. آموزش حقوق بشر ، دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش26-25.
 236. همسویی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در پرتو رأی دیوان 1997، ترجمه دکتر هنجنی ، تحقیقات حقوقی ، ش 26-25.
 237. تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی ، ترجمه دکتر قنبری ، تحقیقات حقوقی ، ش26-25.
 238. مفهوم حق : در آمدی تاریخی ، ترجمه دکتر راسخ ، تحقیقات حقوقی ، ش26-25.
 239. حقوق و اخلاق ، ترجمه دکتر راسخ ، تحقیقات حقوقی ، ش 26-25.
 240. دیوان کیفری بین المللی ، سخنرانی ایو دٌله ، تحقیقات حقوقی ، ش26-25.
 241. داوری ، مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی داوری ، تحقیقات حقوقی ، ش28-27.
 242. مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر ، ترجمه دکتر بیک زاده، تحقیقات حقوقی ، ش30-29.
 243. کنوانسیون لاهه ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال ، پل لاگارد ، ترجمه دکتر خمامی زاده، تحقیقات حقوقی ، ش30-29.
 244. حق حیات ، دکتر سید فاطمی، تحقیقات حقوقی ، ش32-31.
 245. شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی ، دکتر ساورایی، تحقیقات حقوقی ، ش32-31.
 246. نگرشی بر ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در روند همبستگی اتحادیه اروپایی ، دکتر کدخدایی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 51 .
 247. عملکرد جمهوری اسلامی ایران  در طول جنگ عراق و ایران با توجه به پروتکل اول ژنو 1977، میر شهبیز شافع ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 51.
 248. بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 55.
 249. حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر ، دکتر یوسف مولایی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 56.
 250. جهانی شدن ، حقوق بشر و گفتگوی تمدنها ، دکتر بصیری ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش56.
 251. جنبه های حقوقی همزیستی مسالمت آمیز ، مجله روابط بین الملل ، ش 4 ، سال 53 .
 252. نظام حقوقی آبهای خلیج فارس ، سیمین صدقیانی  ، مجله روابط بین الملل، ش 4 ، سال 53 .
 253. پژوهش درباره صلح ، اسبیورن ایده  ، مجله روابط بین الملل ، ش 4 ، سال 53 .
 254. پیمان ناتو ، هوشنگ مقتدر  ، مجله روابط بین الملل ، ش 9 ، سال 56 .
 255. ویژگیهای دفاتر یا کمیسیونهای تنظیم امور رودخانه های  مشترک ، هوشنگ عامری ، مجله روابط بین الملل ، ش 9 ، سال 56.
 256. تفسیر معاهدات بین المللی ، رضا ماهر زاده  ، مجله روابط بین الملل ، ش 9 ، سال 56 .
 257.  قطعنامه 242 شورای امنیت ( درمورد سرزمینهای اشغالی فلسطین) ، سیروس الهی ، مجله روابط بین الملل ، ش 9 ، سال 56 .
 258. مبارزه با آلودگی ناشی از نفت کشها ، دکتر ممتاز، مجله روابط بین الملل ، ش 10 ، سال 56 .
 259. تحلیلی پیرامون مفهوم ، نقش واهمیت کنسانسوس در حل مسائل بین المللی ، لقاءاله فنائیان، مجله روابط بین الملل ، ش 10 ، سال 56 .
 260. حکم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی ، ترجمه دکتر محسن محبی ، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضایی قوه قضائیه ، ش 4 ، سال 75.
 261. موانع اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح ، ترجمه دکتر فضل الله موسوی ، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی ، نشریه دانشکده علوم قضایی قوه قضائیه ، ش 4 ، سال 75.
 262. رعایت قوانین انسان دوستانه ( بشردوستانه) بین المللی ، محقق داماد ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 26 ، سال 70.
 263. صلاحیت دولتها و انواع آن ، دکتر هوشنگ مقتدر  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 26 ، سال 70.
 264. نظام حقوقی سرمایه گذاری پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 26 ، سال 70.
 265. رأی دیوان دادگستری لاهه در موردحمایت سیاسی دولت بلژیک از شرکت برق بارسلون ، ترجمه دکتر مرتضی نصیری  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 14 ، سال52.
 266. حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران  در طول جنگ عراق و ایران  ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 32 ، سال 73.
 267. کنوانسیون 1978 هامبورگ در مورد حمل و نقل دریایی ، ترجمه  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 32 ، سال 73.
 268. مصونیتهای قضایی ،چهل و سومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل ،‌1991. ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 31 ، سال73،‌ همان ، ص 69.
 269. آبراههای ( رودخانه های) بین المللی ، همان  ، ص 72.
 270. جرائم علیه صلح و امنیت بشر ، همان ، ص 75.
 271. مسئولیت بین المللی ، همان ، ص 77.
 272. روابط میان دولتها و سازمانهای بین المللی ، همان بالا ، ص 78.
 273. مفهوم  اسلامی حقوق بشردوستانه ،‌محقق داماد  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 29 ، سال 72.
 274. مجموعه سخنرانیهای ارائه شده در سمینار بین المللی حقوق بشر در اسلام و مسیحیت ، تهران 69  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 27 ، سال 70.
 275. قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت) ، دکتر یوسف مولایی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 33، سال 73.
 276. بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی هرزگوین ، دکتر آقایی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 36 ، سال 76.
 277. مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و امریکا  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 37 ، سال76.
 278. تحلیل حقوق پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای با تأکید بر ماده 4 پیمان ، دکتر مولایی ، مجله دانشکده حقوق تهران،  ش 37 ، سال 76.
 279. مسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ، دکتر میر عباسی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 42 ، سال 76.
 280. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده از سلاح هسته ای ، میر شهبیز شافع  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 41 ، سال 77.
 281. مصونیت قضایی کارشناسان ملل متحد با تأکید ومعرفی قضایا مازیلو (1989) و کمار اسامی (199) ،‌محسن عبدالهی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 50 ، سال 79.
 282. حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای ، دکتر امیدی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 49 ، سال 79.
 283. طبقه بندی اختلافات هواپیمایی کشوری ، محمد باقر شیخی امیدی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 46 ، سال 78.
 284. جزایر تنب و ابوموسی ، دکتر مجتهد زاده ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 46 ، سال 78.
 285. حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهای داخلی ، دکتر ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 45 ، سال 78.
 286. حقوق و توسعه ،‌گزارش ، دکتر مصفا  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 45 ، سال 78.
 287. دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر ، دکتر امیدی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 44 ، سال 78.
 288. شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی ، دکتر کدخدایی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 46 ، سال 78.
 289. جنگ خلیج فارس از دیدگاه حقوق ملتها ( بین الملل) ، دکتر وپست .سیاست خارجی ، ش 1 ، س 65.
 290. وضعیت ناوهای جنگی درکنوانسیون جدید حقوق دریاها ، علی رضا کاظمی .سیاست خارجی ، ش 1 ، س 65.
 291. تعهدات ضمنی کشورها در فاصله بین امضا تاتصویب یک پیمان ، باتوجه به مسائل ناشی از اقدامات اخیر برخی کشورهای امضا کننده کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ، بهمن آقایی ، .سیاست خارجی ، ش 2 ، س 66.
 292. مسئله بیطرفی و توقف و بازرسی کشتی های تجاری (1) ، (2) ، (3) ، مصطفی فروتن ، سیاست خارجی ش 3 ، س 66 . ش 1 ، س دوم (‌دی- اسفند 66) . ش 3 ، سال 67.
 293. ضرورت توسعه و تدوین حقوق بین الملل جنگ : تجارب جنگ تحمیلی ، سعید میرزایی ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 67.
 294. حقوق بین الملل و سلاحهای شیمیایی (1) و (2) ،‌بهمن اقایی ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 67 و  ش 1 س 68.
 295. حقوق دریاها ، دکتر مصطفی رنجبران ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 67.
 296. جغرافیایی سیاسی طرحهای تفکیک تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز ، دره میرحیدر ( مهاجرانی ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 67.
 297. رژیم حقوقی اروند رود ، بهمن اقایی ، سیاست خارجی ، ش 4، س 67.
 298. بیگانگان و حقوق بین الملل(1) ،‌(2) ، بهرام مستقیمی ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 67 و ش 1 س 68.
 299. عملیات پاسداری صلح و تلاش برای صلح ، ترجمه جمشید زنگنه ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 68.
 300. آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه در رویه شورای امنیت ، گروه مطالعات حقوق بین الملل  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 68.
 301. سازمان ملل متحد و جنگ خلیج فارس ، ترجمه حمید اسلامی زاد ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 68.
 302. اروپای واحد : چشم انداز اروپا در سال 1993 ، سعید خالوزاده  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 68.
 303. حقوق بین الملل جدید ، عبدالرحمن عالم  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 68.
 304. حمایت  و توسعه محیط زیست دریایی در خلیج فارس و دریای عمان ،‌ دکتر جمشید ممتاز  ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 68.
 305. آیا توافق الجزیره و عهدنامه بغداد 1975 هنوز لازم الاجرا می باشند ، ترجمه کامیاب منافی  ، سیاست خارجی ، ش1و 2 ، س 69.
 306. در لوای جنگ : دیدگاههای حقوقدانان امریکا در  مورد جنگ خلیج فارس ، ترجمه علیرضا طیب ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 69.
 307. ادعاهای ارضی عراق نسبت به کویت ، اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 69.
 308. مفهوم تلافی در حقوق جنگ ، محمد رضاضیائی بیگدلی ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 69.
 309. تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 69.
 310. دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده، غلامرضا نظر بلند ، سیاست خارجی ، ش4 ، س 69.
 311. منشور ملل متحد و کاربرد زور ، یان برانلی ، ترجمه منیژه اسکندری، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 70 .
 312. اهمیت قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت و ارتباط آنها باشرایط موجود ، ترجمه بهرام مستقیمی، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 70.
 313. پاسخهایی به نقد بیانیه عمومی الجزایر ، بهزاد نبوی ، سیاست خارجی ، ش3 ، س 70 .
 314. ویژه نامه کنفرانس نفت و گاز در دهه 90 ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 70 .
 315. امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل ، هوشنگ مقتدر، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 71 .
 316. پیک و بسته سیاسی در حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، فریبرز بختیاری اصلی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 71 .
 317. نسل جدید حقوق بشر ، محمود مسائلی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 71 .
 318. هدفهای کنفرانس سازمان ملل متحد د رمورد محیط زیست و توسعه ،تدوین استراتژی ها و تنظیم معاهدات ، محمود کرمی ، نسرین مصفا ، سیاست خارجی ، ش 3و2 ، س 71 .
 319. تخریب محیط زیست در جنگ عراق و کویت و حقوق مخاصمات مسلحانه ،‌دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش 3و2 ، س 71 .
 320. سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو) ،‌گزارش ، سیاست خارجی ، ش 3و2 ، س 71 .
 321. گزارشی از تشکیلات و فعالیتهای سازمان ملل متحد در امور زنان  ، سیاست خارجی ، ش 3و2 ، س 71 .
 322. ملاحظاتی در باب تعهد به مذاکره : دعوای فنلاند علیه دانمارک ، بهرام مستقیمی  ، سیاست خارجی ، ش 3و2 ، س 71 .
 323. بررسی موضوعی حقوق بشر توسط ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل ، سید محمد علی متقی زاده ، سیاست خارجی ، ش 3و2 ، س 71 .
 324. حقوق بین الملل در سپیده دم قرن بیست و یکم ، مانفردلاکس ، ترجمه امیر حسین رنجبریان  ، سیاست خارجی ، ش1، س 72.
 325. بحثی پیرامون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل ،‌منیژه اسکندری ، سیاست خارجی ، ش1، س 72.
 326. دیپلماسی واتیکان ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش1، س 72.
 327. مشروعیت توسل به زور از طرق مسلحانه در حقوق بین الملل ، محمد کاظم عماد زاده ، سیاست خارجی ، ش4 س 71.
 328. نگاهی به مسائل جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ ، اسناد ، سیاست خارجی ، ش4 ، س 71.
 329. روند بحثهای حقوق بشر در سازمان ملل ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش4، س 71.
 330. تروریسم بین الملل و حقوق اسلامی ،‌دیوید ارون شوارتز ، ترجمه زهرا کسمتی، سیاست خارجی ، ش3و2، س 72.
 331. واقع گرایی در روابط بین الملل ، احمد نقیب زاده ، سیاست خارجی ، ش3و2، س 72.
 332. برگزاری کنفرانس « دیپلماسی بازدارنده» ( پیشگیرانه) در استکهلم[1993] ، سیاست خارجی ، ش3و2، س 72.
 333. ناپایداری مرزها در خلیج فارس ، اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش4، س 72.
 334. آغازگر جنگ عراق و ایران که بود ؟‌، ر. ک. رمضانی، سیاست خارجی ، ش4، س 72.
 335. ماهیت حقوقی مجازاتهای نظامی در بحران کویت ،‌یوسف مولایی، سیاست خارجی ، ش2و1، س 73.
 336. نگرشی تاریخی به جزایر تنب و ابوموسی ، اصغر جعفری ولدانی، سیاست خارجی ، ش2و1، س 73.
 337. ایران و جنگ جهانی دوم ، پیمان اتحاد سه گانه ، محمد حسن کاووسی عراقی ،‌اسناد ، سیاست خارجی ، ش2و1، س 73.
 338.  دانشگاه سازمان  ملل متحد ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش2و1، س 73.
 339. نقش مشارکت سیاسی در تواناسازی زنان ، نسرین مصفا ، سیاست خارجی ، ش3، س 73.
 340. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست :  مسئولیت دولتها و حل مسالمت آمیز اختلافات ، بزرگمهر زیاران ، سیاست خارجی ، ش3، س 73.
 341. روند تجدید ساختار در سازمان ملل متحد ، جواد امین منصور ، سیاست خارجی ، ش3، س 73.
 342. نقش کانادا در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش3، س 73.
 343. سازمان ملل متحد و علامت گذاری مرزهای عراق- کویت ،‌اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش4، س 73.
 344. بررسی حقوقی سیاست خارجی ایران در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس ، دکتر ممتاز، سیاست خارجی ، ش1، س74.
 345. وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی ، شهناز نیک انجام ، سیاست خارجی ، ش2، س74.
 346. سطح اشتغال زنان در نظام ملل متحد ، سوسن پاسگر ، دکتر ممتاز، سیاست خارجی ، ش2، س74.
 347. رعایت اصل تساوی حاکمیت دولتها . ضامن موفقیت و مشروعیت سازمان ملل متحد ، علی اکبر ولایتی، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 348. اصلاحات سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد ، رضا سیمبر ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 349. ملل متحد و محیط زیست ، حمید رضا ملک محمدی نوری ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 350. سازمان ملل متحد ومسئله عدم گسترش سلاحهای هسته ای ، بهمن نعیمی ارفع ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 351. نگاهی به فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر ، حسین مهرپور ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 352. شورای امنیت و ایران ، بهرام مستقیمی ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 353. صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، سعید میرزایی ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 354. ایجاد و حفظ صلح در قرن آینده ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 355. مسئولیت خطیر و حیاتی سازمان ملل و نقش جدید آن در تضمین ایمنی نیروگاههای اتمی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 356. گاهشمار مسائل مهم مربوط به ایران مطروحه در شورای امنیت ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 357. عملیات جاری حفظ صلح سازمان ملل متحد ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 358. عملیات انجام شده حفظ صلح سازمان ملل متحد، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 359. امنیت دسته جمعی شورای امنیت و جنگ ایران و عراق : دیدگاه ایرانیان ، دکتر ممتاز، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 360. وحدت آلمان و جانشینی دولتها در موردمعاهدات ،‌مرتضی صفری ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 361. معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در معرض سقوط ، مسعود بنیانیان ، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 362. نقش سوئد در میانجیگری بین المللی ، گزارش، سیاست خارجی ، ش3، س74.
 363. سازمان کنفرانس اسلامی : امکانات و محدودیتها ، سهراب شهابی ، سیاست خارجی ، ش4، س75.
 364. قاعده نفی سبیل و عضویت در سازمانهای بین المللی ، مرضیه موسوی فر، سیاست خارجی ، ش1، س75.
 365. اسلام و حقوق بشر ، حسین مهرپور ، سیاست خارجی ، ش1، س75.
 366. نگاهی به یادداشت تفاهم 1971 ابوموسی ، اصغر جعفری ولدانی، سیاست خارجی ، ش2، س76.
 367. مجموعه مقالات  ویژه سازمان کنفرانس اسلامی ، سیاست خارجی ، ش3، س76.
 368. دیپلماسی پیشگیرانه در سازمان ملل متحد ، فرهاد شهابی ، سیاست خارجی ، ش4، س76.
 369. از سانفرانسیسکو تاسارایوو ، دیپلماسی بازدانده در نظام بین المللی ، رضا سیمبر ، سیاست خارجی ، ش1، س77.
 370. نقش سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، محمد مهدی یوسفی  ، سیاست خارجی ، ش1، س77.
 371. اصل عدم تهدید و توسل به زور درجهان معاصر ، آ.مولرسن ، ترجمه منیژه اسکندری  ، سیاست خارجی ، ش1، س77.
 372. پژوهشی درباره جزایر ایرانی تنب و ابوموسی ، دکتر اصغر جعفری ولدانی  ، سیاست خارجی ، ش3، س77.
 373. منع جامع آزمایش های هسته ای ،‌دکتر رضا سمیبر  ، سیاست خارجی ، ش3، س77.
 374. شهادت دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه حقوق بین الملل ، علی نسیم فر ، سیاست خارجی ، ش3، س77.
 375. تحدید حدود فلات قاره در مناطق شمالی خلیج فارس ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش4، س77.
 376. ایران و سلاحهای کشتار جمعی ، دکتر محمد علی بصیری ، سیاست خارجی ، ش4، س77.
 377. واگذاری اجرای اقدامهای قهری شورای امنیت به سازمانهای منطقه ای ، دکتر جمشید ممتاز ، سیاست خارجی ،ویژه اروپا ، س78.
 378. مداخله ی انسان دوستانه :‌مورد کوزوو ،‌دکتر مقتدر، سیاست خارجی ،ویژه اروپا ،س78.
 379. نظام اروپایی حقوق بشر در پرتو کنوانسیون 1950 رم ، دکتر رضا موسی زاده ، سیاست خارجی ،ویژه اروپا ،س78.
 380. حق شرط به معاهدات ، صفت اله طاهری شمیرانی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 78 .
 381. معمای کوزوو و دورنمای آینده ، محمد قدس ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 78 .
 382. نظام حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، صفت اله طاهری شمیرانی ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 78 .
 383. حق توسعه : بررسی ابعاد حقوق بشری توسعه ، سید علی موسوی  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 78 .
 384. شهادت دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق اسلامی ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 78 .
 385. بنیادهای حقوقی خلع سلاح ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 78 .
 386. سازمان ملل متحد ومنافع ملی ،‌گزارش  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 78 .
 387. جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل ، دکتر جک دانلی ، ترجمه امیر مسعود اجتهادی  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 78 .
 388. مروری بر تحول مفهوم مسئولیت بین المللی ، دکتر رضا موسی زاده  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 78 .
 389. فراسوی دیپلماسی بازدارنده : صلح سازی ، پاسداری و تحمیل صلح ، دکتر رضا سیمبر ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 78 .
 390. اقدامهای جامعه بین المللی در مبارزه با مواد مخدر ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 78 .
 391. نقش بلندیهای جولان در گفتگوهای سوریه و رژیم صهیونیستی ، حمید بیات  ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 78 .
 392. ملتهای بدون کشور در جامعه بین المللی ، دکتر رضا سیمبر  ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 78 .
 393. مناطق پرواز ممنوع و عملکرد شورای امنیت ، دکتر الهام امین زاده  ، سیاست خارجی ، ش 4، س 78 .
 394. سازمان ملل متحد : گذشته ، حال ، آینده ، دکتر عسگر خانی  ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 78 .
 395. جایگاه جهانی کمیساریای عالی حقوق بشر در نظام بین المللی ، دکتر ذاکریان  ، سیاست خارجی ، ش4 ، س 78 .
 396. آنسکام و برنامه سلاحهای میکروبی عراق و اثرات آن بر نظام کنترل تسلیحات ،‌استفان بک  ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 78.
 397. آوراگان فلسطینی و فرایند صلح خاورمیانه ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 78 .
 398. نگاهی اجمالی به ابعاد حقوقی-سیاسی تروریسم بین الملل و نهضت‌های رهایی بخش ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش4 ، س 78.
 399. حقوق بین الملل و موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ، کامران هاشمی  ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 79 .
 400. سازمان ملل متحد در آغاز قرن بیست و یکم ،‌گزارش ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 79 .
 401. جهانی شدن اقتصاد وشرکت های چند ملیتی ، سعید تائب ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 79 .
 402. پدیده جهانی شدن و حقوق فرهنگی ، اسعد اردلان ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 79 .
 403. تعامل حقوق و سیاست بین الملل در عصر جهانی شدن ، مسعود اسلامی ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 79 .
 404. روند جهانی شدن در بستر حقوق بشر و چالش های آن ، سهیل صفایی، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 79 .
 405. مالکیت و جهانی شدن ،‌گزارش، سیاست خارجی ، ش 2 ، س 79 .
 406. جنایات جنگی در مناقشات مسلحانه غیر بین المللی مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش 3، س 79 .
 407. مین های ضد نفر ، زهرا نوع پرست ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 79 .
 408. راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران  در زمینه نظام بین المللی حقوق بشر ، جمشید شریفیان، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 79.
 409. اجلاس بین دوره ای غیر رسمی کمیسیون مقدماتی تأسیس دیوان کیفری بین المللی ، گزارش،سیاست خارجی ،ش 3 ، س 79.
 410. ریشه های بحران کوزوو دخالت ناتو ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س 79 .
 411. مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 79 .
 412. فراگرد تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره ، مهدی ذاکریان ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 79 .
 413. رابطه  حقوق توسل به زور و حقوق درگیریهای مسلحانه : بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاحهای هسته ای ، ترجمه نادر ساعد، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 79 .
 414. لاکربی : بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی ، علیرضا کاظمی ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 79 .
 415. کنوانسیون های بین المللی در موردتروریسم ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 79 .
 416. تحلیلی بر تحولات اخیر فلسطین ،‌گزارش ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س 79 .
 417. انتفاضه و حقوق بین الملل ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س80 .
 418. نگاهی از درون : مسأله فراروی سازمانهای حقوق بشر در اسرائیل و اراضی اشغالی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س80 .
 419. بررسی مبانی سیاسی و حقوقی مخالفت امریکا با تأسیس دیوان کیفری  بین المللی ، سید محسن ظریف کارفرد، سیاست خارجی ، ش 2 ، س80 .
 420. نگاهی به دیوان کیفری بین المللی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س80 .
 421. حاکمیت دولت در قرن 21 ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س80 .
 422. بین المللی شدن حقوق بشر ، جمشید شریفیان ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س80 .
 423. حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری ،‌ترجمه نادر ساعد ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س80 .
 424.  دیوان کیفری بین المللی ، ژان مارک سورل ، ترجمه معصومه سیف افجه ای، سیاست خارجی ، ش3 ، س80 .
 425. بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س80 .
 426. تدوین پروتکل اختیاری شرکت کودکان در منازعات مسلحانه ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س80 .
 427. مجموعه مقالات ویژه 11 سپتامبر ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س80 .
 428. بررسی عملکرد سازمان ملل در زمینه مقابله با تروریسم ، نبی سنبلی ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س80 .
 429. پاسخ به تروریسم بین المللی : توسعه مرزهای حقوق بین الملل به سوی آزادی ، ترجمه محسن شریفی ، سیاست خارجی ، ش4 ، س80 .
 430. از کشورهای یاغی تا محور اهریمنی : مهار تاحمله پیشگیرانه ، مصطفی زهرانی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س81 .
 431. جغرافیای جدید منازعات ( منابع طبیعی مشترک) . ترجمه داود رضایی  ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س81 .
 432. دیپلماسی و تروریسم بین المللی ، اسعد اردلان  ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س81 .
 433. کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته ، همایون حبیبی  ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س81 .
 434. علم ژنتیک و نظریات روابط بین الملل ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س81 .
 435.  بررسی تروریسم و تمدن ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س81 .
 436. جرائم ارتکابی  در دریا ، دکتر ممتاز  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س81 .
 437. هزاره جدید : سازمان ملل متحد و حقوق بشر ، ترجمه شریفیان  ، همان.
 438. کمیسیون حقوق بشر 2002 و جمهوری اسلامی ایران  ، گزارش  ، همان.
 439.  ناتو ، سیستم امنیت دسته جمعی و تحولات آن پس از جنگ سرد ، نبی الله اعظمی  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س81 .
 440. حقوق بین الملل و توسل به زور علیه عراق ، ترجمه محسن شریفی  ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س81 .
 441. بررسی دیدگاههای مختلف در تقویت سازوکار سازمان ملل متحد درامر کنترل مواد مخدر ،گزارش ،سیاست خارجی ، ش 3 ، س81.
 442. مفهوم حاکمیت ملی  بعد از 11 سپتامبر ، حسن روحانی،سیاست خارجی ، ش 1 ، س82.
 443.  میانجیگری بین المللی در منازعات داخلی ،سید رسول موسوی،سیاست خارجی ، ش 1 ، س82.
 444. مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی ، دکتر ممتاز ،سیاست خارجی ، ش1  ، س82.
 445. تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تأکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001، محسن شریفی  ،سیاست خارجی ، ش 1 ، س82.
 446. مشروعیت توسل به زور علیه عراق : بررسی نظریه پیشدستی در دفاع از خود ، ترجمه سید حسین سادات میدانی  ،سیاست خارجی ، ش 1 ، س82.
 447. حقوق بشر و گفتگوی تمدنها ، جک دانلی ، ترجمه رضا دهقانی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س82 .
 448. مسائل اجتماعی اتحادیه اروپا ، احمد نقیب زاده  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س82 .
 449. چالشهای فراروی دیوان کیفری بین المللی ،‌دکتر بیگ زاده  ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س82 .
 450. حقوق توسل به زور علیه عراق ، ترجمه ستار احمدی ، سیاست خارجی ، ش 3 ، س82 .
 451. طراحی و تکامل در نظام بین المللی : مطالعه موردی رژیمهای بین المللی کنترل سلاحهای کشتار جمعی ، حیدرعلی بلوچی ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س82 .
 452. شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری ، ستار احمدی ، سیاست خارجی ، ش4، س82 .
 453. خلیج فارس و خاورمیانه عاری از سلاحهای کشتار جمعی ، فرهاد طلایی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س83 .
 454. تحدید حاکمیت ملی دولتها با مداخله گرایی سازمان ملل بعد از جنگ سرد ، شهرزاد ابراهیمی ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س83.
 455. تعامل سازوکارهای بین المللی زیست محیطی و توسعه ای با اولویت های ملی ، هادی سلیمان پور، سیاست خارجی ، ش 1 ، س83 .
 456. ابهامات قطعنامه 1422(2001) شورای امنیت ( در مورد خودداری دیوان کیفری بین المللی از رسیدگی به جرائم نیروهای حافظ صلح ) ،‌ترجمه نادر ساعد، سیاست خارجی ، ش 1 ، س83 .
 457. حقوق بین الملل و جهان اسلام : به سوی نظام حقوقی بین المللی چند قطبی ،‌گزارش، سیاست خارجی ، ش 1 ، س83 .
 458. خلع سلاح لیبی و نقش  شورای  امنیت سازمان ملل متحد ،گزارش، سیاست خارجی ، ش 1 ، س83 .
 459. جامعه بین المللی و مواجهه باتروریسم ، رضا سیمبر، سیاست خارجی ، ش 2 ، س83 .
 460. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ، اسماعیل بقایی، سیاست خارجی ، ش 2 ، س83 .
 461. نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری : محکومیت قضایی اسرائیل ، سید حسین سادات میدانی ، سیاست خارجی ، ش 2 ، س83 .
 462. مجموعه مقالات ویژه عراق ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س83 .
 463. توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست ، دکتر زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 1 س 81 .
 464. مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین المللی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش2 س 81 .
 465. استقرار دیوان کیفری بین المللی ، دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 2 س 81 .
 466. نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها ، جیمز کرافورد ،‌ترجمه زهرا کسمتی ، پژوهشهای حقوقی، ش 2 س 81 .
 467. تأملی بر دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری ،‌دکتر سیفی ، پژوهشهای حقوقی، ش 3 س 82 .
 468. چالش های مسئولیت کیفری دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل ، محسن عبداللهی، پژوهشهای حقوقی، ش 3 س 82 .
 469. عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ،‌ترجمه دکتر منصوریان، پژوهشهای حقوقی، ش 3 س 82 .
 470. پلیس اروپا( یوروٌپل) ،‌دکتر خالقی ، پژوهشهای حقوقی، ش 3 س 82 .
 471. کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات(2003) ، دکتر زمانی ، پژوهشهای حقوقی، ش 3 س 82 .
 472. موانع اساسی منشور سازمان ملل متحد در موردایجاد و حفظ صلح ، دکتر موسوی ، دیدگاههای حقوقی ، نشریه دانشکده علوم قضایی ، ش 4 س 75.
 473. جنبه های نظامی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ، دکتر آقایی ، فصلنامه حق ، ش 11-12 ، س 66 .
 474. ناتو : گذشته ، حال و آینده ،‌دکتر صراف یزدی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 178-177 ، س 81 .
 475. بررسی مسائل عراق از دیدگاه حقوق بین الملل ، ضیائی بیگدلی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 150-149 ،‌س 78.
 476. سازمان ملل متحد پس از جنگ امریکا و عراق ، دکتر توسلی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،  ش206-205 ، س 83.
 477. آیا جنگ بر سر گسترش جنگ افزارهای ویژه کشتار جمعی مشروع است ؟ مورد عراق ، حیدر علی بلوچی ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 206-205 ، س 83.
 478. راهبردی برای جلوگیری از تروریسم اتمی ، ترجمه صفرعلی محمودی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 206-205  ، س83 .
 479. نهضتهای رهایی بخش و تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل ، دیدخت صادقی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 206-205 ، س 83 .
 480. حقوق بشر : از آرمان یا واقعیت و چشم انداز آینده ،‌لویی هنکین ،‌ترجمه فرشید سرافراز ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 206-205  ، س 83 .
 481. حقوق بشر و حاکمیت دولتها ، نگرشی تحلیلی بر پایه اسناد بین المللی ، ایرج رضایی راد  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش206-205 ، س83.
 482. دیوان اروپایی حقوق بشر و پشتیبانی از آزادی مطبوعات ، دکتر رویا معتمد نژاد  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 216-215 ، س84 .
 483. گسترش شورای امنیت : طرح و دیدگاه ها ، حسن مهدویان  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 216-215  ، س 847 .
 484. بحران آب و همکاریهای بین المللی ، دکتر بهروز ساری صراف  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 216-215  ، س 84.
 485. 4مفهوم مشروعیت (حکومتها) و رهیافتهای گوناگون نسبت به آن ، فرشید سرفراز ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 178-177، س81
 486. ناتو : گذشته ، حال و آینده ، دکتر غلامرضا صراف یزدی ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 178-177 ، س81.
 487. حمله امریکا به افغانستان و مسائل داخلی ایالات متحده  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش178-177  ، س81
 488. ایران و عضویت در سازمان جهانی بازرگانی ، ترجمه جعفر خیرخواهان  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 178-177-  ، س81
 489. بررسی مواضع فرهنگ مطرح در اسناد بین المللی جهانگردی ، زهرا کسمتی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 178-177 ، س81 .
 490. یکپارچگی رژیم بین المللی حقوق بشر ، امیر مسعود اجتهادی ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 148-147، س 78.
 491. حقوق بشر در پرتو رهیافتهای نظم تازه جهانی ،‌دکتر زاکریان ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش148-147 ، س 78.
 492. سازمانهای غیر دولتی و نفوذ آنها در جامعه جهانی ، دکتر سیمبر  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 148-147 ، س78.
 493. محیط زیست و حقوق بشر ، دکتر پارسا  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش148-147 ، س78 .
 494. عدالت  در اندیشه سیاسی غرب ، دکتر بهرام اخوان  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 148-147، س78 .
 495. نگاهی به دیوان کیفری بین المللی ، مرتضی صفری ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، ش 154-153 ، س 79.
 496. دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ، دکتر فرهاد پروین  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 154-153، س79 .
 497. تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم ، ترجمه زهرا کسمتی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 154-153 ، س79 .
 498. حقوق بشر : میراث مشترک جهانی ، دکتر سیمبر  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 134-133، س77 .
 499. اصول  حقوق بین الملل از دیدگاه دکترین اسلامی ، صبحی محمصانی ، ترجمه ضیائی بیگدلی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 134-133، س77 .
 500. مسائل محیط زیست و آلودگی های نفتی در آبهای بین المللی و خلیج فارس ، دکتر قراگزلو  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 134-133، س 77 .
 501. محاکمه صدام ومسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 502. مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، ترجمه سید حسین سادات میدانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 503. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی : دیپلماسی قضایی در دادرسی بین المللی ، دکتر سید جمال سیفی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 504. بررسی امکان اعمال اصل ممنوعیت اعاده در مواجهه  با حرکات گسترده آوارگان جنگی ، فاطمه کیهانلو  ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 505. آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری( میکا) و استانداردهای سرمایه گذاری خارجی ، مسعود صبور ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 506. ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش بامعیار حقوق بین الملل عرفی  ،‌نادر ساعد  ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 507. سلاحهای هسته ای : نقطه تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) ، حسن سواری  ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 508. حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیرهای مسلحانه ، محسن عبداللهی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 509. جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای در حقوق عمومی ایران ، پروانه تیلا ، پژوهشهای حقوقی ، ش 4 س82.
 510. چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی-اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران ، دکتر بهروز اخلاقی  ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 511. علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 512. ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین : دیوان بین المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی ، امین زارع فر و حمید هاشمی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 513. انطباق تحریمهای شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س78.
 514. قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل  ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 515. حمایت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانی تجارت ، امیر ساعد وکیل ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 516. تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولتها در دادگاههای داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی ( دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری) ،آنتونیو کاسسه ، ترجمه حمید رضا جاوید نژاد ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 517. 517- تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور ، دکتر سید قاسم زمانی  ، پژوهشهای حقوقی ، ش 5 س83.
 518. بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرائم بین المللی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 6 س83.
 519. شورای امنیت و ارجاع وضعیت « دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی ، دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 6 س83.
 520. نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران ، سید حسین سادات میدانی، پژوهشهای حقوقی ، ش 6 س83.
 521. جهانی امن تر : مسئوولیت مشترک ما ( گزارش هیأت عالی رتبه دبیرکل در خصوص تهدیدات ، چالش ها و تغییر ها ( دسامبر 2004) ،‌امیر ساعد وکیل ، پژوهشهای حقوقی ، ش 6 س83.
 522. تروریسم رسانه ای ، دکتر حسین میر محمد صادقی ،مجموعه مقالات همایش تروریسم ودفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل، دی ماه 1380 ، قوه قضائیه .
 523. مسئله ترور و تروریسم از منظر اسلام ،‌آیت الله موسوی بجنوردی ، همان .
 524. بررسی اجمالی تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل ، اکبر فیض ، همان .
 525. مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام ، ایت الله مرعشی ، همان .
 526. تروریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادیبخش ، دکتر ممتاز ، همان .
 527. نگاهی اجمالی به کنوانسیونهای بین المللی منطقه ای مقابله باتروریسم ، دکتر محمد جواد شریعت باقری ، همان .
 528. حقوق قربانیان تروریسم ، دکتر جعفر کوشا ، همان .
 529. مفهوم دفاع مشروع در قبال تروریسم ، دکتر الهام امین زاده، همان .
 530. نگاهی اجمالی به کنوانسیونهای بین المللی مقابله باتروریسم ، دکتر علیرضا دیهیم ، همان .
 531. بررسی اجمالی تروریسم در کنوانسیونهای حقوق بین الملل هوایی ، دکتر نجفی اسفاد ، همان .
 532. مفهوم تروریسم ، دکتر محمد علی اردبیلی ،همان .
 533. تفکیک بین تروریسم و جرایم سیاسی ، دکتر باقر  شاملو ، همان .
 534. مقابله با تروریسم و حقوق بشر ،‌دکتر نسرین مصفا ، همان .
 535. دادگاههای نظامی مبارزه با تروریسم ، نقض آشکار حقوق بشر ، دکتر کدخدایی ، همان .
 536. تحلیل تروریسم در نسبیت مفهومی امنیت و منافع ملی ، دکتر ره پیک ، همان .
 537. تحلیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم ،‌دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 538. صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جنایات بین المللی ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، مجموعه مقالات همایش تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین المللی ،1381.
 539. حقوق بشردوستانه در آستانه قرن بیست و یکم ، دکتر گودرز افتخار جهرمی ، همان .
 540. محدودیتهای نظامی در حقوق بشردوستانه ، امیر  سرتیپ  دکتر ملک زاده ، همان .
 541. زنان و تعارضات مسلحانه ، دکتر نسرین مصفا ، همان .
 542. حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ، دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 543. جایگاه حقوق بشر دوستانه در علم سیر اسلامی ، محقق داماد ،همان .
 544. حقوق بشر دوستانه بین المللی ، رویه های فعلی و چالش ها ، خانم لیس اس بوردال ، همان .
 545. پناهندگی وآوارگی در درگیریهای مسلحانه ، دکتر یوسف مولایی ، همان .
 546. حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه ، دکتر رنجبریان ،‌همان
 547. مبانی فلسفی اصول حقوق بشر جهانی ، دکتر محقق داماد، مجموعه مقالات بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر ، اردیبهشت 1381.
 548. مبانی و مفاهیم بینادین فلسفه حقوق بشر در شرق و غرب ، پرفسور امین ، همان
 549. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ، دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 550. حقوق بشر و مسئولیت بین المللی دولتها ، دکتر باوند ،‌همان .
 551. رعایت حقوق فردی در دادرسی بین المللی کیفری ، با تأکید بر حقوق متهم ، دکتر آزمایش ، همان .
 552. فلسفه جهانی شدن حقوق بشر ، دکتر محمود لواسانی ، همان .
 553. مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل ،‌دکتر صلح چی ، همان .
 554. حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر اسلامی ، تطابق یاتعارض؟ ، دکتر فرهاد پروین ، همان .
 555. در تفکیک پذیری تمامی حقوق بشر : وضعیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنکی و  موانع اجرای آن ، دکتر علیرضا پارسا ، همان .
 556. سازمانهای غیر دولتی بین المللی حامی حقوق بشر : چشم انداز امید ها و چالشها ، دکتر رضا سیمبر ، همان .
 557. تضمینات حقوقی حقوق بشر ، دکتر کمال الدین هریسی نژاد ، همان .
 558. حق توسعه وضرورت بازنگری در آن ، دکتر فیصل عامری .‌همان .
 559. اصل اصلاحات جهانی ،ابزاری برای تأمین و تضمین حقوق بشر ، دکتر حسین پوربافرانی ، همان .
 560. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطین ،‌دکتر الهام امین زاده ، همان .
 561. بررسی حق آموزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر ،سیمین شعبانی و اکرم قدیمی ، همان .
 562.  آزادی وجدان و مذهب ، دکتر محمد محمدی گرگانی ، همان .
 563. استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی ، دکتر سید حسین صفایی ، مجله حقوقی ، ش 2 ، س 64.
 564. تدوین تدریجی حقوق تجارت بین المللی ، دکتر ناصر صبح خیز ، مجله حقوقی ، ش 2 ، س 64.
 565. دیون منفور ، ترجمه دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش 2 ، س 64.
 566. قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین المللی ، دکتر حسن غلامی ، مجله حقوقی ، ش 2 ، س 64.
 567.  بحثی در حقوق فضا ، دکتر ضیائی بیگدلی ، مجله روابط بین الملل ، ش 6 ، س 55 .
 568.  تحول سازمانهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم ، محمود صوراسرافیل  ، مجله روابط بین الملل ، ش 6 ، س 55 .
 569. بررسی جامعه شناسی و استراتژیهای جمعیتی اسرائیل [ تغییر در بافت جمعیتی سرزمین فلسطینى] ، بهرام اخوان کاظمی ، سیاست خارجی ، ش 2 ، سال 1370.
 570. تحول مفهوم حفظ صلح ، دکتر نسرین مصفا ، سیاست خارجی ، ش 2 ، سال 1370.
 571.  مشروعیت جنگ  و توسل به زور از دید حقوق بین الملل ، دکتر ضیائی بیگدلی ، سیاست خارجی ، ش 2 ، سال 1370.
 572. صور گوناگون سلطه بین المللی ، عبدالرحیم ذاکر حسین ، مجله حقوقی ، ش 6، س 1365.
 573.  نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ، دکتر ضیائی بیگدلی ، مجله حقوقی ، ش 6، س 1365.
 574. نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت باتصمیم اکثریت ، مجله حقوقی ، ش 6، س 1365.
 575. نکاتی در آئین دادرسی بین المللی ، دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش 6، س 1365.
 576. قاعده  استاپل ، دکتر ناصر صبح خیز ، مجله حقوقی ، ش 6، س 1365.
 577. کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر ، 1966 ، متن ترجمه شده ، مجله حقوقی، ش 6، س 1365.
 578. مفهوم تجاور در حقوق بین الملل ، دکتر ممتاز ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 579. مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو ، دکتر سید علی اصغر کاظمی ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 580. گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 581. اختلافات امریکا-نیکاراگوئه ( قضیه نیکاراگوئه) در دیوان بین المللی دادگستری ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 582. حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی،‌دکتر ضیائی بیگدلی  ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 583.  رژیم حقوقی دریای مازندران ، دکتر آقایی ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 584. استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی ، دکتر عمادزاده ، مجله حقوقی ، ش 8 ، س 1366.
 585. قضیه سکوهای نفتی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری ، مجموعه مقالات ، مرکز پژوهشهای  مجلس ، س 1384.
 586. صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی ،دکتر میر عباسی ، همان .
 587. ادعای امریکا  در دفاع از خود (دفاع مشروع) در قضیه سکوهای نفتی ، دکتر ممتاز ، همان .
 588. مسئوولیت بین المللی دولتها در قضیه سکوهای نفتی ، دکتر سید قاسم زمانی ، همان .
 589. حمایت از منافع اساسی امنیتی دولتها در قضیه سکوهای نفتی ، نادر ساعد ، همان
 590. ادله اثبات دعوی در قضیه سکوهای نفتی ، سید حسین سادات  میدانی ، همان .
 591. قابلیت اعمال عهدنامه مودت 1955 در قضیه سکوهای نفتی ، هومن موثق ، همان .
 592. حمله نظامی به سکوهای نفتی و نقض آزادی تجارت ، دکتر کدخدایی ، همان .
 593. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، مجموعه مقالات ، شرکت انتشار ، 1380.
 594. حرمت شرعی ترور ، محسن کدیور ، همان ،  ص571 تا 593.
 595. مبانی فقهی نفی خشونت و ارعاب ( ترور) ، حسنعلی منتظری ، همان . ص 713 تا 727.
 596. مبانی نظری حقوق بشر ، مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر ، اردیبهشت 1382 ، دانشگاه مفید قم .
 597. حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر ، تامس کاپیتان ، همان ،‌ص 91 تا 111 .
 598. مبانی نظری حقوق فطری ، احمد قابل ، همان ، ص 461 تا 477.
 599. حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر ، ترجمه محمود جلالی، ‌نامه مفید ، ش 40 ، س 1382.
 600. وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها ،‌دکتر علیرضا حجت زاده ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،‌ش 2 ، 1380.
 601. سازمان ملل متحد واقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی ، پطروس غالی ، همان .
 602. تروریسم بین المللی ،دکتر ازمایش ، سخنرانی ،همان .
 603. ارزیابی حکم قطعی دیوان در قضیه سکوهای نفتی ، دکتر پاک شیر ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ش 13 ، سال 83.
 604. تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ، محمد حسین رمضانی ، همان .
 605. دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل ،‌ترجمه دکتر بیگ زاده ، همان .
 606. ملاحظاتی درباره اصل حسن نیت ، ترجمه مهدی علیزاده ، همان .
 607. تطهیر پول در اسناد بین المللی ، دکتر صادق سلیمی ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ش 4 ، ویژه حقوق.
 608. مقدمه ای بر حق شرط درمعاهده های چند جانبه ، ترجمه دکتر هنجنی ، همان .
 609. لیبرالیسم ، حقوق و عدالت ، رحمت اله کریم زاده ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی ، ش 8 و 7 ، ویژه فلسفه و کلام .
 610. فرایند جاری تعقیب کیفری و مجازات نقض حقوق بین الملل بشردوستانه ، کاسسه ، ترجمه صادق باقری ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی ، ش 9و 10 ، ویژه حقوق.
 611. تلاش های بین الملل برای مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ، ترجمه عباس غنی زاده ، همان .
 612. تحولات حقوق بین الملل عمومی ( کیفر خواستها و آراء صادره توسط دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق) ، دیدگاههای حقوقی ، ش 18-17 ، س 79 ،از ص 88 تا 92.
 613. حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، همان ، ص 97.
 614. بررسی بحران کوزوو و حقوق بین الملل ، دکتر ممتاز و دکتر نجفی اسفاد ، همان ، ص 131 .
 615. مسئوولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات جنگی : تحلیل رأی دیوان در قضیه شکایت کنگو علیه بلژیک ، هاجر سیاه رستمی ، فصلنامه مطالعات بین المللی . ش 1 س 83.
 616. در لوای پرچم ، دیدگاههای حقوقدانان امریکا در مورد جنگ خلیج فارس ، ترجمه علیرضا طیب ، سیاست خارجی ، ش 3 سال 69.
 617. ادعاهای ارضی عراق نسبت به کویت ،‌ دکتر اصغر جعفری ولدانی ، همان .
 618. مفهوم تلافی در حقوق جنگ ،‌دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 619. گزارش سمینار وحدت دو آلمان ، همان .
 620. آلودگی دریایی حقوق بین الملل و خاورمیانه . پروفسور سید حسن امین ، به زبان انگلیسی ، معرفی کتاب ، همان .
 621. نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ، دکتر ضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 13 ، سال 84.
 622. ائتلاف برای صلح : زمینه حاکمیت حقوق بین الملل ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی ، همان
 623. آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است ، ژیلبر گیوم ، ترجمه محمد حسین رمضانی ، همان .
 624. منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000) ، دکتر مهریار داشاب ، همان .
 625. قانون 1999-1993 بلژیک ، رأی 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ،‌دکتر امیر حسین رنجبریان ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ش 58 ، س 1381.
 626. معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای :‌از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی ، نادر ساعد ، همان .
 627. اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، دکترنسرین مصفا ، همان .
 628. بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی ، دکتر اکبر میرزانژاد جویباری ، همان .
 629. اخلاق و حقوق بین الملل ، میشل ژوبر ، ترجمه رستگار ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 52-51
 630. کارایی اصلاحات سازمان ملل متحد بر جهانشمولی حقوق بشر ، دکتر مهدی ذاکریان ، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 6 ، س 84.
 631. مفهوم کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد : ابهامات و تعارضات ، دکتر رضا موسی زاده ، همان .
 632. زنان رویا روی جنگ ،هاجر سیاه رستمی ، همان .
 633. گفت و گوی تمدنها در حوزه حقوق بین الملل ، دکتر یوسف مولایی ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ش 53 ، س 1380
 634. آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ، ترجمه و شرح دکتر محسن محبی ، فصلنامه دیدگاه حقوقی ، ش 8 ، س 1380.
 635. مکانیزم اساسی گات در حل و فصل اختلافات ، ترجمه ذبیح اله اولاد ،‌همان .
 636. نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، مارگریت جوانی ، مجله کانون وکلا ،‌دوره جدید ، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 1384.
 637. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، دکتر بهشید ارفع نیا ، همان .
 638. دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها (1) ، همایون فلاحیان ، همان .
 639. سیاست هسته ای آقای خاتمی ، حمید بعیدی نژاد ، سیاست خارجی ، ش 1 ، س 84 .
 640. جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل در دوره آقای خاتمی ، کورش احمدی ، همان .
 641. جامعه مدنی جهانی (‌بین المللی) و تأثیر آن بر سیاستگذاری خارجی کشور ، غلامرضا ابراهیم آبادی ، همان .
 642. جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل در دوره آقای خاتمی ، همان .
 643. جامعه مدنی و جامعه جهانی ، دکتر اخوان زنجانی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 7و8 ، س 1377.
 644. کاربرد ابزار تحریم اقتصادی ایالات متحده در برخورد با جمهوری اسلامی ایران ، بهرام نوازنی ،سیاست خارجی . ش2 ، س 84
 645. تروریسم بین الملل وشورای امنیت سازمان ملل ، اسماعیل بقائی هامانه ،‌ راهبرد ، س 21 ، س 80.
 646. مبارزه با تروریسم از رهگذر حقوق بین الملل ،موریس فلوری ، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 647. دموکراسی ، توسعه و حقوق بشر ، جک دانلی ، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی ، فصلنامه راهبرد ، ش 23 ، س 81.
 648. درآمدی بر رویارویی حاکمیتها و جهانی شدن حقوق بشر ، شریفی طراز کوهی ، همان .
 649. صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، آندره کلیپ ، ترجمه مهدی حدادی . مجله فقه و حقوق ، ش 6 ، س 84.
 650. حمایت از روزنامه نگاران در زمان جنگ توسط حقوق بشر دوستانه ، دکتر جمشید ممتاز ، ویژه نامه مجله پژوهش حقوق و سیاست ، پاییز 1384.
 651. دادگاه ویژه عراق و حقوق قربانیان جنگ هشت ساله رژیم سابق عراق علیه ایران ، محسن بهاروند ، همان .
 652. خبر رسانی در صحنه نبرد بر اساس حقوق بشردوستانه ، دکتر محمد مهدی فرقانی . همان .
 653. نقش رسانه ها در ترویج اصول بشردوستانه و گفتگوی تمدنها ، دکتر محمود بروجردی ، همان .
 654. اجرای حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط نیروهای مسلح ، تیمسار اسامه دمج ، همان .
 655. اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی درایران ، محمد طاهر کنعانی ، همان .
 656. نقش آموزش شبیه سازی در ترویج حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر مهدی ذاکریان ، همان .
 657. حقوق بین المللی پناهندگان و فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ، هلن انکرسون ، همان .
 658. جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم ، دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش 8 ، س 84.
 659. حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی : ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب دبیر کل سازمان ملل متحد ، دکتر نادر ساعد ، همان .
 660. سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر ، ترجمه مازیار پیهانی ، همان .
 661. دادگستری اروپا ، دکتر علی خالقی ، همان .
 662. بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل ،‌دکترهمایون حبیبی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 10 ، س 1383.
 663. رژیم حقوقی دریای خزر ؛ از واگرایی تاهمگرایی . سید حسن میر فخرایی ، همان .
 664. صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی، دکتر حسین میر محمد صادقی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ، ش8، س76.
 665. شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها، دکتر علی اصغر حاتمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش 16-15، س 78.
 666. مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی، علیرضا آرش پور، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش 31-30، س83.
 667. دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دادگستری اروپائی و یکپارچگی حقوق بین الملل، دکتر علی قاسمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی،همان .
 668. عدالت ، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل، سید نصرالله ابراهیمی، مجله حکومت اسلامی. شش 36و 37.
 669. جامعه بین المللی و تعهدات بین المللی، دکتر حسینقلی رستم زاد، مجله حقوقی ،‌ش34، سال84.
 670. تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب، ترجمه محمود صوراسرافیل، همان .
 671. اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح، محمد علی بر زنونی،‌همان .
 672. مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت از دیدگاه حقوق بین الملل ، دکتر مهدی نیک نفس ، همان.
 673. قوانین بنیادین حقوق بین الملل کیفری و قواعد آمره، ترجمه دکتر سید علی هنجنی ، همان .
 674. دادگاه بین المللی حقوق دریا: یک ارزیابی، ترجمه علی قاسمی، همان .
 675. آئین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری( قسمت اول)،‌متن،‌همان .
 676. ناممکن شدن رد بیع و اعمال حق فسخ خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، 1980، دکتر اکبر میرزانژاد جویباری.
 677. فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران : از شورای حکام تا شورای امنیت، دکتر نادر ساعد، مجله پژوهشهای حقوقی. ش 9 ، س 1385.
 678. ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر، مهدی حدادی ، همان .
 679. جبران خسارات وارده بر جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیر قانونی ایالات متحده به سکوهای نفتی، سید حسین سادات میدانی، همان .
 680. چارچوب حقوقی قطعنامه 1696 شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، همان .
 681. نظار ت جهانی بر اجرای حقوق بشر: از کمیسیون تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر سید قاسم زمانی. همان .
 682. متدلوژی حقوق بین الملل: دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، پژوهش حقوق و سیاست، ش 15 و 16، سال 1384.
 683. مطالعه تطبیقی مثبت و تابعیت هواپیما: دکتر منصور جباری ، همان .
 684. حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر: دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 685. حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: آزاد سیدی، هان .
 686. ویژه فناوری هسته ای و روابط بین الملل، سیاست خارجی، ش 4-3 ، سال 1384.
 687. شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران : تقابل حاکمیت حقوق بین الملل با صلح بین المللی،سید حسین سادات میدانی. سیاست خارجی،‌ش1، سال 1385.
 688. لابی یهودیان امریکا، کارگزار تحریم ایران، سید علی طباطبایی، همان .
 689. دیپلماسی و مسئوولیت دولت، کازوهیرونا کاتانی، ترجمه علی قاسمی، همان .
 690. توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولتها، دکتر هدایت اله فلسفی، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره اول، 1384.
 691. نگاهی به حقوق بین الملل بشردوستانه در آغاز هزاره سوم میلادی، دکتر افتخار جهرمی، همان .
 692. تأملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل، دکتر بیک زاده، همان .
 693. درآمدی معرفت شناختی بر حقوق بین الملل،‌ عباس باقرپور اردکانی، همان.
 694. تحلیل رأی مورخ 6 نوامبر 2003 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی،‌محسن عبداللهی،‌همان .
 695. کمیته بین المللی صلیب سرخ: پیشینه، شاخصها ،‌چشم انداز آینده ، هومن موثق، همان .
 696. عفو بین المللی به سوی جامعه ای مدنی و جهانی،‌صابر نیاورانی ،‌همان .
 697. مداخله بشردوستانه و سازمانهای منطقه ای مشمول فصل هفتم منشور، فاطمه کیهانلو ، همان .
 698. قربانیان و شهود در جنایات بین المللی,‌از حق حمایت تا حق بیان ،‌ترجمه دکتر حبیب زاده، مجله حقوقی ، شماره 34، سال 1385.
 699. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن ، دکتر فضائلی ، همان .
 700. دیوان بین المللی دادگستری :‌ موضوعات منتخب درباره مسئوولیت دولت ، ترجمه دکتر قاسمی، همان .
 701. حقوق بشر و تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، همان .
 702. احراز قضایی استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی علیه ایران ، همان .
 703. خلاصه حکم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنایی راجع به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، همان .
 704. آئین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری،( قسمت دوم) همان .
 705. تعریف و توصیف جنایات ژنوسید در پرتو رویه قضائی محاکم کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق: هادی آذری، همان .
 706. آزادی بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر: طیبه اسدی، همان .
 707. صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: میر شمس شهشهانی، همان .
 708. قطعنامه 1701 شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب اله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل ، دکتر نادر ساعد، همان .
 709. معاهده منشور انرژی( بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی): غفاری فارسانی، همان .
 710. رویه داوری بین المللی درباره غرامت( دعاوی نفتی): دکتر محسن محبی، مجله حقوقی، شماره 35، سال 1385.
 711. موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران : دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 712. سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین المللی : محسن قاسمی، همان .
 713. پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان : دکتر همایون فلاحیان ، همان .
 714. قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل : دکتر علی امیدی ، همان .
 715. مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده آمریکا :‌پرفسور پل تاورنیه، ترجمه دکتر هادی وحید، همان .
 716. دفاع«ضرورت» در گفتمان حقوقی بین المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، ایان جانستون، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، همان .
 717. ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجعع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان ، ترجمه و تلخیص دکتر حسین خزاعی.
 718. تئوری حق و حقوق بشر بین الملل: دکترمحمد راسخ، مجله تحقیقات حقوقی، ش 41 ، سال 1384.
 719. حسن نیت در قراردادهای بین المللی: قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنائی، دکتر میر قاسم جعفرزاده، همان .
 720. توسعه قلمرو و تضیق محدودیت: آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر: دکتر سید محمد قاری سید فاطمی، همان .
 721. مزدوری ، ترجمه دکتر سید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 42، سال 1384.
 722. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه دکتر خمامی زاده، همان .
 723. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولتهای غیر عضو، داپو آکاندی ، ترجمه دکتر حسین آقائی جنت مکان، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 43، سال 1385.
 724. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دکتر بهشید ارفع نیا، مجله کانون وکلای مرکز ، شماره 19 و 20 و 1384.
 725. نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی، مارگریت جوانی ، همان .
 726. دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها(1)، همایون فلاحیان ، همان.
 727. حقوق بین الملل انرژی هسته‌ای: نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، دکتر هدایت الله فلسفی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 20، س 1375.
 728. نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه، دکتر ضیائی بیگدلی، پژوهش حقوق و سیاست ، ش 5 ، س 80.
 729. روند حقوق فراملی پس از 11 سپتامبر، ترجمه اسفندیار یار محمدی، سیاست خارجی، ش 3-2، س 85.
 730. حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش 4 ، س 85.
 731. کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، عان.
 732. مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی سلاح‌های کشتار جمعی، حیدر علی بلوچی، همان .
 733. حق شرط‌های ایالات متحده بر معاهدات حقوق بشری، ترجمه دکتر موسی زاده، همان.
 734. جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی ، علی نسیم فر، همان.
 735. صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ، صفی ناز جدلی، همان .
 736. آینده حقوق بین الملل ، حقوق داخلی( با حقوق مشابه حقوق اروپائی است)، ترجمه صلح چی و نژندی منش، همان .
 737. کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها، سید علی موسوی، همان.
 738. گوانتامو: سیاهچال حقوقی، فیلیپ ساندز، ترجمه اصغر دستمالچی، همان.
 739. سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، دکتر شریفیان، همان.
 740. استراتژی‌های «حل اختلاف» : عدالت و صلح گرایی مکمل و یا متضاد یکدیگرند؟ ، ترجمه زرین شجری، همان.
 741. کمیسیون تحکیم صلح، دکتر بیک زاده، مجله الهیات و حقوق، ش 23 ، س 86.
 742. بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین المللی در نظامهای حقوقی داخلی، دکتر امیر ارجمند، همان.
 743. بررسی و نقد قطعنامه 1701( اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله از منظر حقوق بین الملل، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 18 ، س 1385.
 744. شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، دکتر منصور جباری، همان.
 745. سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا، دکتر مهریار داشاب، همان.
 746. حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، مجتبی مروت ، همان.
 747. مسئوولیت بین المللی دولت: طرحهای تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل، مترجم نصرت اله حلمی ، همان .
 748. حقوق بین الملل اقتصادی و اصل « توسعه پایدار» دکتر محمد شمسائی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 19 ، 1385.
 749. شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، دکتر سید قاسم زمانی، همان.
 750. ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر نادر ساعد، همان.
 751. پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، دکتر سید علی هنجنی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 39 ، سال 1383.
 752. مسئوولیت مأموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، دکتر میر محمد صادقی ، همان .
 753. رهیافت جرم شناسی و بزه دیده شناختی به تروریسم (‌تحلیل جرم شناسی تروریسم ) ، دکتر علی حسین نجفی ابرندابادی ، همان .
 754. گزارش از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری ، مجله ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی ، دکتر محمد میر موحد، همان .
 755. روابط دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد ، ترجمه دکتر بیگ زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 40 ، سال 83.
 756. مداخله بشردوستانه ؛ نقض قاعده یا استثناء سوم ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 1 سال 86.
 757. دفاع پیشدستانه در حقوق بین الملل ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده‌ی حقوق تهران ، ش 72 ، سال 85.
 758. بررسی آزادی سریع کشتیهای خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها و حقوق داخلی ایران ، علی عبدالله حبیب نوری ، همان .
 759. جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن ، محسن صادقی ، ش 74 ، مجله دانشکده حقوق تهران ، سال 85.
 760. همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی ، دکتر اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش 35، سال 86.
 761. آئین دادرسی کیفری بین المللی ،‌دکتر آقایی جنت مکان ، همان .
 762. حقوق در بند سیاست : تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران ، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش 11، سال 1386.
 763. امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم ، دکتر کدخدایی ، همان .
 764. صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، آندره کلیپ ، ترجمه مهدی حدادی ، مجله فقه و حقوق ، ش 6 ، پاییز 1384.
 765. سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی ، در پرتو پروتکل 18 دسامیر 2002 ، دکتر بیک زاده ، مجله االهیات و حقوق ، ش 19 ، بهار 85.
 766. هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین المللی ، ترجمه دکتر تهامی زاده ، همان .
 767. نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی…. ، ترجمه حسین یزدانی، همان .
 768. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،‌دکتر مسعود البرزی ، نشریه حقوق اساسی ،‌ش8 ، سال 1386.
 769. بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق ، مهدی حدادی ، اندیشه های حقوقی ، ش 11 ، سال 85.
 770. مسولیت دولت در عدم پیشگیری ومجازات جنایت بین المللی،لیون الکساندرسیسیلیانوس، ترجمه دکترسید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی،ش1386،46.
 771. نظم عمومی وعدالت : تاملی در رای دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کنگو – بلژیک ،محمد شریف، پژوهش حقوق و سیاست ، ش1386،22.
 772. ارزش یابی ونقد دکترین جنگ های مردمی در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر نادر ساعد ،همان .
 773. نقش عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد درترویج وحمایت از حقوق بشر ،عباس احمدی ،همان.
 774. حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقیعت تابشریت ، دکتر فلسفی ، سالنامه ایران حقوق بین الملل، ش 2،‌سال 1385.
 775. جایگاه کمکهای بشردوستانه در بلایای طبیعی وسوانح صنعتی درحقوق بین الملل ،‌دکتر بیک زاده ،همان.
 776. مسولیت بین المللی دولت امریکا برای نقض مصونیت قضایی دولت ایران ،دکتر عبداللهی ،‌همان.
 777. شناخت مکتب ییل ونقد ان ،هومن موثق ،‌همان .
 778. تعهد عام دولتها به رعایت وکسب اطمینان ازرعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه ،عباس باقر پور اردکانی ،‌همان .
 779. دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان حادثه ترور رفیق حریری ، شهرام زر نشان ، همان .
 780. دیوان دائمی داوری وحل وفصل اختلافات زیست محیطی ،دکتر علیرضا جهانگیری ،‌همان.
 781. حکم دیوان بین المللی دادگستری درقضیه لاگراند ، هومن موثق ، همان.
 782. نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی ، همان .
 783. ارزیابی وتحلیل قطنامه 1737 شورای امنیت …،شهرام زرنشان ، همان.
 784. مسائل حقوقی ساخت جزایر مصنوعی توسط کشور امارات در خلیج فارس ، شهرام زر نشان ، همان .
 785. شرکت های خصوصی نظامی و امینتی وحقوق بین الملل بشر دوستانه : پوریا عسکری ،پژوهش های حقوقی ،‌ش12،‌سال 86.
 786. نقش اینترپل در مبا رزه با قاچاق بین الملل مواد مخدر ، ایوب بالایی ،‌همان.
 787. حقوق بین الملل وبرنامه هسته ای ایران ، علی امیدی ، سیاست خارجی ، ش2، سال 86.
 788. قواعد حقوق بین الملل در خصوص توسعه مخازن نفتی مرزی مشترک ،زهرا کسمتی ،‌همان.
 789. نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، دکتر مصفا ، سیاست خارجی ،‌1 سال 1387.
 790. استفاده صلح آمیز وغیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل ، محمد حسن در یایی ،‌همان.
 791. حق بر حقیقت در حقوق بین الملل ، یاسمین نقوی ،‌گزیده مقالات مجله بین المللی صلیب سرخ ،‌جلد88، ش862،ژوئن2006.
 792. گذشته وعدالت انتقالی : صلح سازی از طریق مسئولیت پذیری :‌یا سیمین سوکار ، همان .
 793. مفقودین وعدالت انتقالی : حق آگاهی و مبارزه با بی کیفری ، مونیما کوتول ،‌همان .
 794. همکاران میان کمیسیون های حقیقت یاب وکمیته بین المللی صلیب سرخ ، تونی فنر،‌ همان .
 795. اصل صلاحیت جهانی وتکمیلی :خاویرفیلیپ، همان .
 796. عناصر جنایت ژنوساید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین المللی دادگستری و رویه دادگاههای ویژه بین المللی ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش 36 سال 86.
 797. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم ، شهرام زرنشان ، همان .
 798. تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب سازمان ملل متحد ، مهناز اخوان خرازیان ، همان .
 799. عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه دکتر حمید رضا علومی ، همان .
 800. مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه ، دکتر مشکان مشکور، همان .
 801. قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، جواد طهماسبی ، مجله حقوقی ، ش 37 ، سال 86.
 802. اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، دکتر فضل اله موسوی، همان .
 803. آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور، دکتر علی قاسمی ، همان .
 804. بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر، فریبا نواب دانشمند ، همان .
 805. ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی، علیرضا ابراهیم گل ، همان .
 806. اگزیستانسیالیسم در عراق : قطعنامه 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی ، ترجمه حمید رضا جاوید زاده ، همان .
 807. دیوان بین المللی کیفری و میانکنش های حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، ترجمه روح الدین کردعلیوند ، همان .
 808. تأملی برحکم دادگاه استیناف لاهه در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمایی توسط عراق ، دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 809. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در خصوص مصدومین سلاحهای شیمیایی ، متن انگلیسی ، همان .
 810. کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی ، همان .
 811. استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش 38، سال 1387.
 812. رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی ، ترجمه امیر ساعد وکیل، همان .
 813. شرح احوال « شارل دو ویشر» : زندگی یک حقوقدان نمونه ، ترجمه دکتر محسن محبی ، همان .
 814. التزام بین المللی دولت بر رعایت حقوق بشر : مقید به مکان ؟، سید ضیاء الدین مدنی ، همان .
 815. مقابله با تروریسم هسته ای : یک پاسخ معاهداتی ، ترجمه محمد رضا مهماندار ، همان .
 816. کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای ، همان .
 817. جامعه بین المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور ، عطیه باباخانی ، همان .
 818. تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد ؛ حفظ صلح ، ایجاد صلح ، تحکیم صلح ، علیرضا ابراهیم گل ، تحقیقات حقوقی ، ش 47 ، بهار- تابستان 1387.
 819. مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری ، اریک داوید ، ترجمه دکتر هنجنی ، همان .
 820. قطعنامه 1835 شورای امنیت ] در مورد برنامه هسته ای ایران [، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش13، سال 1387.
 821. قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی ، همان .
 822. حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری های مسلحانه ، پوریا عسگری ، همان .
 823. سازمانهای غیر دولتی : یک بازیگر ضروری کمک انسان دوستانه ، مجله ICRC ، ش 865 مارس 2007.
 824. شورای امنیت در قلمرو انسان دوستانه ، همان .
 825. اجرای ملی حقوق بین الملل بشردوستانه ، همان .
 826. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ با ترور: قضیه حمدان و اسرائیل ، همان .
 827. پاسخ دولت ایالات متحده امریکا به طرح صلیب سرخ در مورد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد حقوق بین الملل عرفی بشردوستانه ، همان .
 828. شکنجه در جنگ علیه تروریسم ، همان .
 829. برابری متخاصمان در جنگهای غیر بین المللی ، همان .
 830. عدالت فراملی و دیوان کیفری بین المللی ، همان .
 831. حقوق بین الملل بشردوستانه و چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر ، همان .
 832. نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، دکتر علی قاسمی، مجله حقوقی، ش 39، سال 1387.
 833. محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ، منصور فرخ سیری ، همان .
 834. جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر ، ترجمه امیر ساعد وکیل ، همان .
 835. جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری ، روناک خاک ، همان .
 836. وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها ، دکتر جواد کاشانی، همان .
 837. حق بر غذا، پیش شرط تحقق سایر حقوق ، علیرضا ابراهیم گل، همان .
 838. نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری ، دکتر حسن آقایی جنت مکان ، همان .
 839. حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ، دکتر هاجر سیاه رستمی، همان.
 840. حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم ، دکتر توکل حبیب زاده ، معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق، شماره 1 ، 1386.
 841. دیوان کیفری بین المللی و صدور قرار جلب عمر البشیر، دکتر زمانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، ش 14 ، سال 1387.
 842. چالش های مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی در عصر مبارزه با تروریسم ، آرامش شهباری ، همان .
 843. دخالت انسان دوستانه و حقوق بین الملل، ژیلبر گیوم ، ترجمه دکتر همایون حبیبی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 4 ، سال 1380.
 844. مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان .
 845. نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی ، دکتر علی آزمایش ، همان .
 846. چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب ابوموسی و حل وفصل آن ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، همان .
 847. نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان ، دکتر منصور جباری ، همان .
 848. پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 3 و 2 ، سال 1379.
 849. حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم ، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی ، همان .
 850. تحلیل عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران– آمریکا ، دکتر همایون مافی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 24، سال 1387.
 851. مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و سید علی حسینی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 25 ، سال 1387.
 852. بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه ، امیر حسین رنجبریان ، اندیشه های حقوقی، ش 12 ، 1387.
 853. تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی ، منوچهر توسلی نائینی،اندیشه های حقوقی، ش 12 ، 1387.
 854. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مصطفی تقی زاده انصاری ، همان .
 855. پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه سید قاسم زمانی ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ، ش 166-165 ، سال 1380.
 856. جنگ علیه حقوق انسان ها : نقص تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه ، هاله حسینی اکبرنژاد، مجله حقوقی ، ش 40، سال 1388.
 857. اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه ، مهناز اخوان ، همان .
 858. ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر علیه مردم غزه از منظر حقوق بین الملل، آرامش شهبازی ، همان .
 859. جنگ علیه حقوق جنگ : ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه ، حوریه حسینی اکبرنژاد، همان .
 860. در فراسوی حقوق معاهدات : پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی ، ترجمه علیرضا ابراهیم گل و فرزانه آقا شاهی ، همان .
 861. مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل ، پوریا عسگری ، همان .
 862. تحقق رویا: داوری خود آئین ، ترجمه فیض الله جعفری ، همان .
 863. صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و سازوکارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه : اعدامهای فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» ، ترجمه احسان جاوید ، همان .
 864. شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، دکتر حسین پیران ، همان .
 865. درآمدی برکاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح ، جواد شجاع ، همان .
 866. منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 مه 1996، همان .
 867. اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام، آیت الله هاشم زاده هریسی ، مجموعه مقالات ، حقوق بشر در جهان معاصر ، 1388.
 868. نسبت دینداری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حجت الاسلام احمد مبلغی ، همان.
 869. کشورهای اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر سید علی خرم ، همان .
 870. بررسی برخی حق های انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، جمعی از نویسندگان ، همان .
 871. مفهوم شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر محمد علی اردبیلی ، همان .
 872. بررسی اجمالی دادرسی منصفانه از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر حسنعلی مؤذن زادگان ، همان .
 873. حق بر تابعیت و اصل دادرسی منصفانه ، دکتر عابدی ، همان .
 874. تضمین های کیفری بین المللی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر بیک زاده ، همان .
 875. جایگاه حقوق بنیادین و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر میر عباسی، همان.
 876. نظریه حق ، دکتر راسخ ، همان .
 877. محدودیت آزادی ها، دکتر قربان نیا ، همان.
 878. اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان.
 879. حقوق بشر و دیپلماسی چند جانبه ، دکتر سجادپور ، همان.
 880. جهانی شدن حقوق بین الملل: چالش قرن بیست و یکم ، محمد رضاضیائی بیگدلی ، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 1388.
 881. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق بومیان جهان ، دکتر فرهاد پروین ، همان.
 882. «حق دسترسی بر آب » از منظر حقوق بین الملل بشر ، دکتر مهریار داشاب ، همان.
 883. فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل و چالش های فرا روی آن ، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 884. نظارت قضایی نسبت به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد ، دکتر محمد علی صلح چی ، همان.
 885. حمله نظامی به هواپیماهای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مقالات حقوقی ، مجموعه نخست ، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل ، 1379.
 886. پیامدهای اشغال عراق و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دکتر محمد رضا مجتهدی ، همان ، مجموعه پنجم ، 1385.
 887. تحلیل رأی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تیمور شرقی ، هومن موثق ، همان.
 888. تأسیس دادگاه بین المللی جنایات جنگی، هومن موثق ، همان ، مجموعه دوم ، 1382.
 889. تضمینات حقوقی حقوق بشر، دکتر کمال الدین هریسی نژاد ، همان .
 890. اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد؛ افق درخشان جامعه بین المللی ، دکتر حسن موثق ، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ، شماره 13 ، بهار 1388.
 891. تحول قاعده عدم گسترش سلاح های هسته ای ، علیرضا ابراهیم گل ، پژوهشهای حقوقی ، ش 15 ، 1388.
 892. راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه ….، دکتر سید قاسم زمانی ،مجله پژوهشهای حقوقی ، ش15، 1388.
 893. انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران ؛ تقابل یا همسازی… ، محمد قربان پور ، همان .
 894. اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران ، حمید هاشمی ، همان.
 895. وضعیت سازمانهای بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیایی، سید هادی پژوهان ، همان.
 896. تعامل سازمان های غیر دولتی با سازمان جهانی تجارت ، آرامش شهبازی ، همان .
 897. مناسبات سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی در آینه تغییر، پوریا عسگری ، همان .
 898. دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد،دکتر سید جمال سیفی، مجموعه مقالات همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، اسفند 1386.
 899. رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.
 900. ماجرای «تفسیر» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر هدایت اله فلسفی، همان .
 901. دیوان بین المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی، دکتر ابراهیم بیک زاده ، همان .
 902. سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان .
 903. دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری : تداوم یا توسعه؟، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 904. تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری، دکتر محسن عبدالهی، همان .
 905. روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، دکتر حمید الهویی نظری، همان.
 906. تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری؛ تجربه پرونده سکوهای نفتی، دکتر سید حسین سادات میدانی، همان.
 907. استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، دکتر رضا موسی زاده، همان.
 908. تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تأثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی: تهدید یا فرصت؟، دکتر سید باقر میرعباسی، همان.
 909. اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نسرین مصفا، همان.
 910. دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن، دکتر جمشید ممتاز، همان.
 911. مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 26، سال 1388.
 912. استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل، دکتر اصغر جعفری ولدانی، همان.
 913. حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی، دکتر ابوالفضل دلاوری، همان.
 914. بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان، عباس ذاقلی، همان.
 915. اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی، دکتر سید قاسم زمانی و هاله حسینی اکبر نژاد، همان.
 916. نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی، دکتر حسن سلیمانی، همان.
 917. رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.
 918. تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام بر تعهدات بین المللی دکتر حسن موثقی، همان.
 919. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک، دکتر جواد کاشانی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش16، 1388.
 920. رویکرد متعارض دولت ها به حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.
 921. شرکت های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، دکتر فیصل عامری، همان.
 922. اجلاس کپنهاک (2009) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 923. تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش 41، 1388.
 924. ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان ، همان.
 925. تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میر محمدی ، همان.
 926. تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و رواندا، هادی آذری ، همان.
 927. تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان پور ، همان.
 928. اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی، کای کونگ یان ، ترجمه حجت سلیمی ترکمانی ، همان.
 929. رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای: آیا این موضوع را می توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین الملل مطرح کرد؟، آلبرفایریکوتی، ترجمه فرزاد مهرانی ، همان.
 930. کنوانسیون ایمنی هسته ای، متن انگلیسی و فارسی ، همان.
 931. حقوق بین الملل بشردوستانه: توسعه و مفاهیم اساسی، توفی‌فانر، مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه ، هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ، 1386، همان.
 932. فلسفه حقوق بشردوستانه بین المللی، دکتر محمدطاهر کنعانی، همان.
 933. حمایت از انسان و انسانیت، پایه نهایی تعهد در نظام بین المللی حقوق بشردوستانه ، دکتر ناصر قربان نیا، همان.
 934. اقشار حمایت شده در حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر عامر الزمالی، همان.
 935. رابطه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، دکتر اردشیر امیر ارجمند ، همان.
 936. حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان.
 937. برخی پیشرفتها و چالش های جدید در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی ، ژان فیلیپ لاویه ، همان.
 938. توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در رویه بین المللی معاصر، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، همان.
 939. وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، کوروش بابائی، مجله تعالی حقوق،ش6، 1389
 940. نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی ، همان.
 941. اسلام و حقوق بین الملل : تشابهات عملکردی و تفاوت نگرشی، علی امیری، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 6 تابستان 89.
 942. نقد نگرش نئولیبرالیستی به حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی ، همان.
 943. تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت درپرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاههای ملی اروپا، فاطمه امیری، همان.
 944. مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهده منشور انرژی ، دکتر مسعود اخوان، مجله حقوقی بین المللی ،ش 42، 1389
 945. تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت ها در حقوق بین الملل، دکتر حسین شریفی طراز کوهی،همان.
 946. موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستای جنوبی و عدم شناسائی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.
 947. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول، دکتر مهدی حدادی، همان.
 948. تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، همان.
 949. تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، همان.
 950. مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، همان.
 951. رژیم های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی ، همان.
 952. تعامل میان حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی درتوجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، نغمه ناصری لاریجانی، همان.
 953. نگاهی اجمالی به دیوان بین المللی دادگستری و نقش آن در حل و فصل اختلافات بین المللی با عطف توجه به مسائل ایران در دیوان ، سیراله مرادی نوده، مجله دانشکده حقوق تهران، ش 6، تابستان 1389.
 954. صلاحیت دولت صاحب پرچم در فرایند مبارزه با گسترش تسلیحاتی کشتار جمعی، جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.
 955. تبار شناسی نظریۀ نظم عمومی در حقوق بین الملل، کدخدایی و وکیل ، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، دوره 40، ش 4، زمستان 1389.
 956. رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در قبال دیوان بین المللی کیفری ، امین زاده و صدرزاده، مجله حقوق دانشکده حقوق تهران، ش 1، بهار 1390.
 957. بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو، مهدی حاتمی، همان.
 958. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل، موسوی و قیاسیان ، همان.
 959. رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل کشی، خالقی، همان.
 960. ارجاع جنایت های بین المللی به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت ، جانی پور و خانعلی پور و اجارگاه، مطالعات حقوقی( دانشکده حقوق شیراز ویژه حقوق جزا و جرم شناسی) ش دوم، زمستان 1389.
 961. موانع و محدودیت های تعقیب داخلی جرائم بین المللی، فروغی ، همان.
 962. دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، نظری نژاد، همان.
 963. بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، ترجمه دکتر صلح چی و نژندی منش، مجله الهیات و حقوق ، دانشگاه علوم رضوی، ش 28، تابستان 1387.
 964. در تکاپوی صلح پایدار، دکتر بیک زاده ، همان.
 965. مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام، موسوی، همان.
 966. گذری بر عملکرد سازمان شفافیت بین المللی در موضوع اندازه گیری فساد، ترجمه دادخدایی، مجله تعالی حقوق، ش 9-8 ، 1389.
 967. ویژه نامه سازمان جهانی تجارت، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، ش 27، پائیز و زمستان 1388.
 968. بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 29، تابستان 1389.
 969. تکثر سیستم قضایی بین المللی ، دکتر آرامش شهبازی، همان.
 970. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر عبدالهی و معرفی، همان.
 971. حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها، همان.
 972. نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش30، پائیز 1389.
 973. تأملی بر گزارش هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنایات ارتکابی نظامیان اسرائیلی در غزه، دکتر سیدقاسم زمانی، همان.
 974. تحلیل موضوعات قابل طرح در کنفرانس آتی بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دکتر فریدون جعفری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 31، زمستان 1389.
 975. میراث مشترک بشریت ، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل، دکتر جمالی، همان.
 976. توسل به اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ، دکتر حدادی، همان.
 977. خدمات رسانی به بزه دیدگان بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.
 978. استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی ، دکتر محمدعلی صلح چی، همان.
 979. مسئولیت بین المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و عبدی، همان.
 980. مشروعیت دموکراتیک و تحول در مفهوم شناسایی کشورها و حکومتها، دکتر توکلی، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 32، بهار 1390.
 981. تعهد دولت ها به همکاری با دیوان کیفری بین المللی، دکتر دلخوش، همان.
 982. نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، دکتر سواری و بلوچی، همان.
 983. پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، دکتر شیروی، همان.
 984. جدایی طلبی در حقوق بین الملل: تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، ضیائی، همان.
 985. تأثیر فناوری های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین الملل فضایی، دکتر محمودی، همان.
 986. نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی، مروت، همان.
 987. چالش های کنونی حقوق بین الملل در مورد اعمال صلاحیت نسبت به دزدی دریایی، دکتر موسوی و موسوی و جدیدی، همان.
 988. وضعیت دارفور و غزه؛ میدان آزمون نظریه مسئولیت حمایت، دکتر وکیل، همان.
 989. سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متحد در قبال نسل کشی ، دکتر جاوید زاده، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 33، تابستان 1390.
 990. بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو»، دکتر عزیزی، همان.
 991. اجرای تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رأی دیوان داوری دعاوی ایران – امریکا در پرونده ب 1 و رأی صادره در پرونده الف-15، دکتر علومی همان.
 992. اشغال انتقالی از منظر حقوق بین الملل ، دکترهاجر سیاه رستمی، تحقیقات حقوقی ، ش 54، 1390.
 993. آموزش حقوق بشر در نظام بین المللی، مجتبی همتی، همان.
 994. حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری سیاست جنایی بین المللی ، دکتر بهزاد رضوی فرد، مجله آموزه های حقوق کیفری، ش 1، سال 1390
 995. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم بین المللی، عباسعلی کدخدایی، مجله حقوقی، ش43،
 996. هتک حرمت ساحت مقدس قران کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل، آرامش شهبازی، همان.
 997. ارزش حقوقی «دیدگاههای پایانی» کمیته حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان.
 998. بررسی جنایات تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سید فضل اله موسوی، همان.
 999. دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفری،امیر حسین رنجبریان، همان.
 1000. معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن در انتقال فناوری، فیصل عامری، همان.
 1001. جنگ 22 روزه غزه در آینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی فرد، همان.
 1002. توسعه حقوق بین الملل کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری.
 1003. شناسایی در حقوق بین الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، یاسر ضیائی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 17 ، 1389.
 1004. جلوه های حقوق بین الملل کیفری در خاورمیانه ، از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری، یلدا مظفریان، همان.
 1005. ملاحظات پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو» ، عبداله عابدینی، همان.
 1006. بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، زینب پورخاقان، همان.
 1007. قطعنامه 1929 شورای امنیت : بازنمایی نبرد میان حق و قدرت درجهان نا متحد، دکتر نادر ساعد، همان.
 1008. بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی، فریده شکری، مجله حقوقی دادگستری، ش 75، پائیز 1390.
 1009. پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران ، دکتر رمضانی، همان.
 1010. مفهوم حقوق قابل اجرا در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، دکتر حسین آقایی جنت مکان، مطالعات حقوقی، ش 2، پائیز- زمستان 1390.
 1011. اعتبار«قاعدۀ سابقه» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر رمضانی، همان.
 1012. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، فضل اله فروغی، همان.
 1013. اعتبار عهدنامه مودت(1955) … ، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش 44، بهار – تابستان 1390.
 1014. تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟،دکتر سید قاسم زمانی، جمشید مظاهری، همان.
 1015. تعریف « عناصر و شروط اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به چنایت تجاوز با نگاهی به موافقتنامه کامپالا، دکتر حسین اقایی جنت مکان، همان.
 1016. تعهدات دولت در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، دکتر سهراب داراب پور، همان.
 1017. جنبه های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین الملل کیفری، دکتر علیرضا دلخوش، همان.
 1018. نقش علوم جرم یابی در اثبات جنابات بین المللی ، دکتر منصور فرخی، همان.
 1019. تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها د رعرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی، دکتر کاظم معتمدنژاد، فصلنامه پژوهش حقوق ، ش 45، زمستان 1390.
 1020. نقش سازمانهای منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات: بررسی تجربیات شورای اروپا، دکتر رویا معتمد نژاد، همان.
 1021. مداخله رسانه ای از منظر حقوق بین الملل عمومی، سید یاسر ضیائی ، همان.
 1022. نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی، دکتر جعفر کوشا، مجله تحقیقات حقوقی،ش55، 1390.
 1023. جایگاه ترمیم خسارت های وارده بر بزه دیدگان جنایات بین المللی : از منظر حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان.
 1024. رویکرد نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، دکتر محسن عبداللهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 56، زمستان 1390.
 1025. برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی، دکتر محمدجواد شریعت باقری، همان.
 1026. حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، مجموعه مقالات همایش، به اهتمام دکتر پوریا عسگری و دکتر ژان ماری هنکرتز، 1390.
 1027. نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش و محمد رضا ضیائی بیگدلی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد بابل، ش 20، 1389.
 1028. نگاهی به آینده چالش های اساسی حقوق بین الملل، ترجمه دکتر محمد شمسایی، ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی، زمستان 1389.
 1029. آماده سازی شهود در حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر منصور فرخ سیری ، همان.
 1030. مسئولیت دولتهای عضو در قبال اعمال سازمانهای بین المللی ، ترجمه علی اصغر میر، همان.
 1031. دزدی دریایی ، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومانی، ترجمه دکتر کدخدایی، همان.
 1032. کثرت حقوق بین الملل ، ترجمه عبداله عابدینی، همان.
 1033. معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیر نظامی درتصمیمات دیوان کیفری بین المللی، ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان، همان.
 1034. مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی، همان.
 1035. مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی و دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی، باسر ضیایی، مجله حقوقی دادگستری، ش 76،1390.
 1036. حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی؛ اجلاس کنکان مکزیک (2010)، علی نواری، مجله پژوهشهای حقوقی،ش18، 1389.
 1037. تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران ، عبداله عابدینی، همان.
 1038. داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی، دکتر جواد ثانی و مهدی شیخیانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ش 19، 1390.
 1039. فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی، دکتر علیرضا یزدانیان و هدیه حبیبیان، همان.
 1040. تحقق رویای نظارت قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت : تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان، منا السادات میرزاده، همان.
 1041. تعامل بین ممنوعیت قراردادهای نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی، ستار عزیزی، مجله حقوقی بین المللی ، ش 45.
 1042. تعمیم نظام مسئولیت بین المللی به بازیگران غیردولتی بر جدایی طلبان، زمانی و ضیائی، همان.
 1043. قلمرو و اجرای کنوانسیون رتردام، احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حتی شرط، سیمایی صراف، همان.
 1044. رویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 ، همان.
 1045. تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی ، همان.
 1046. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه دول درآینه‌ی نظریه‌ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت، سیدباقر میرعباسی و سید طه موسوی، مجله حقوقی دادگستری، ش 77، بهار 1991.
 1047. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال حمایت دیپلماتیک با تأکید بر قضیۀ دیالو، سهیلا کوشا، مجله تعالی حقوقی، ش 17-16 ، 1391.
 1048. دلایل تاریخی و حقوق حاکمیت ایران بر جزایر تنب کوچک و….، محمود جلالی و حجت ایزدی، مجله مطالعات حقوقی،ش اول، 1391.
 1049. نگرشی بر تدوین و توسعه حقوق بین الملل ، دکتر بیک زاده، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، 1389.
 1050. اعلامیه مجمع عمومی : جلوه ای جدید از تدوین و توسعه حقوق بین الملل، دکتر ممتاز ، همان.
 1051. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، ضیائی بیگدلی، همان.
 1052. مجمع عمومی ملل متحد و راههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، دکتر مستقیمی، همان.
 1053. ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بین الملل در آیینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل ، دکترآرامش شهبازی ، همان.
 1054. نظم نوین اقتصادی بین المللی: از آرمان تا واقعیت، دکتر شایگان، همان.
 1055. مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری: خیلی دور، خیلی نزدیک، دکتر رنجبریان، همان.
 1056. نقدی های مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، دکتر باقر انصاری ، مجله تحقیقات حقوقی، ش 58، 1391.
 1057. جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.
 1058. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، همان.
 1059. حق بر آموزش و مقتضیات ازادی وجدان: نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، دکتر صابر نیاورانی، همان.
 1060. معیار قابلیت داوری دراعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی، دکتر ایرانشاهی، همان.
 1061. بررسی مبنا و شرایط اعمال صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها برای رسیدگی به جنایات جنگی، دکتر پور بافرانی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش35، 1391.
 1062. تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل با تأکید بر قضیۀ لیبی، دکتر مجتهدزاده، همان.
 1063. مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، احمد سلیمان زاده، همان.
 1064. حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ …؟ مطالعه موردی : جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، همان.
 1065. درآمدی بر رابطه حفظ صلح و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه، منصور صدیقیان، همان.
 1066. تکنولوژی نظامی و قواعد جنگ، عفیفه غلامی، همان.
 1067. ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، شبنم اربابیان، همان.
 1068. درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست، محمود گلستانی، همان.
 1069. کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل ، زکیه تقی زاده ، همان.
 1070. تحلیل سیستمی ، مفهوم ، اوصاف و مبانی نظری قاعدۀ حقوقی بین المللی، دکتر فرید آزاد بخت، مجموعۀ مقالات اهدایی به محمدرضا ضیائی بیگدلی در مراسم 16/12/91 .
 1071. تفسیر معاهده در زمان و قاعدۀ حقوق میان دوره ای، دکتر سید جمال سیفی ، همان.
 1072. مناسبات میان معاهدات و عرف در حقوق بین الملل با تکیه بر تقش معاهدات در فرایند شکل گیری قواعد عرفی، دکتر شهرام زرنشان، همان.
 1073. تحدید انفصال در حقوق بین الملل ، دکتر جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.
 1074. نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص کوزوو، دکتر میر شهبیز شافع، همان.
 1075. تشکیل دولت فلسطین: باز کاوی حقوق بین الملل و بازستانی یک حق، دکتر امیر حسین رنجبریان و مهسا فرحزاد، همان.
 1076. جایگاه فرد در حقوق بین الملل ، دکتر علی داعی، همان.
 1077. تحول حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل، دکتر رضا اسلامی و ولی الله نوری ، همان.
 1078. مفهوم کرامت ذاتی انسان، دکتر محمد راسخ، همان.
 1079. تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در پرتو روندهای جهانی ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، همان.
 1080. تأثیرات نظام حقوق بشر بر نهاد حمایت دیپلماتیک، دکتر ستار عزیزی، همان.
 1081. اعراض از ضرورت ها: تحولی در کارکرد حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از حقوق بشر ، دکتر راحله سیدمرتضی حسینی، همان.
 1082. حقوق بشر و شرکت های فراملی ….، دکتر پوریا عسکری، همان.
 1083. بررسی حقوقی دکترین « مسئولیت حمایت »در حقوق بین الملل ، دکتر مرتضی نجفی اسفاد، همان.
 1084. مجمع عمومی سازمان ملل متحد: پیشگام نهضت همکاری بین المللی تا مسئولیت حمایت، دکتر امیر ساعد وکیل، همان.
 1085. بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل در جهانی سازی اخلاق زیستی، دکتر محمود عباسی و ….، همان.
 1086. تحول در حقوق بین الملل ؛ مفهوم حاکمیت و مقررات جهانی حقوق بشر، دکتر علیرضا دلخوش، همان.
 1087. مشروعیت حقوق بین الملل ، آکن بوکنن، ترجمه مریم حاجی عرب ، همان.
 1088. زنان ، صلح و امنیت بین المللی، دکتر نسرین مصفا، همان.
 1089. نگاه هرمنوتیک به موضوع خلع سلاح در منشور …. ، دکتر حسن سواری، همان.
 1090. امکان سنجی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای: دیدگاه حقوقی، دکتر نادر ساعد، همان.
 1091. تعلیق حقوق هسته ای ایران توسط شورای امنیت در بوته نقد حقوق بین الملل ، دکتر سید حسین سادات میدانی و دکتر محسن نذیری اصل، همان.
 1092. ضرورت واکنش های جهانی شدن حقوق بین الملل به جنایات بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان.
 1093. شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی، دکتر سید باقر میرعباسی و عبداله عایدینی ، همان .
 1094. ضرورت رعایت ایمنی در صنعت هوانوردی: وظایف و مسئولیت دولتها، دکتر منصور جباری، همان.
 1095. خسارات وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مسئولیت بین المللی، دکتر آرامش شهبازی ، همان.
 1096. پیامدهای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ مصونیت های صلاحیتی دولت بر نقض مصونیت ایران در محاکم امریکا، دکتر محسن عبداللهی، همان.
 1097. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ اختلاف بین آلمان و ایتالیا: موازنه بین حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن ، علی نواری ، همان.
 1098. رأی 14 مارس دیوان بین المللی حقوق دریاها در ترازوی انصاف: دعوای بنگلادش و میانمار در زمینۀ تحدید حدود مرزهای دریایی، زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.
 1099. تحدید حاکمیت در پرتو توسیع صلاحیت: تفسیر «رضایت» دولت در رویۀ ایکسید، دکتر علی اکبر براتی ارانی، همان.
 1100. قربانیان صلح،مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت: سیدقاسم زمانی، منصوره صدیقیان کاشانی، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش1 ، بهار 1392.
 1101. جهانی شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی : سیدمحمد کاظم سجادپور و محمد یزدان پناه شورهگل، همان .
 1102. گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت، آرمین امینی و شمس عظیمی، همان .
 1103. سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل، مهدی ذاکریان و سید رضی عمادی، همان.
 1104. صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین المللی: دکتر همایون مافی ، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 20، 1390.
 1105. برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین المللی معاصر: هاله حسینی اکبرنژاد، همان .
 1106. حمایت از اموال فرهنگی در نظام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 1107. تکامل مفهوم«کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین الملل، همان.
 1108. حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین الملل: سارا اکبری، همان.
 1109. تأملی در حل و فصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی: دکتر آرامش شهبازی، همان.
 1110. «دارا شدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد مالی: دکتر سید منصور میرسعیدی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش21، سال 1391.
 1111. حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر: نفیسه بهرامی، همان .
 1112. حرکت به سوی قاعده سازی و انگاره های معاصر: رویه قضایی در آینۀ دیوان بین المللی دادگستری: امیر ارسلان رسول پور و عبداله عابدینی، همان.
 1113. مروری کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ (قصاب بالکان): دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 1114. استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، سعید باقری، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 22، همان.
 1115. حمایت های پیراحقوقی دیوان بین المللی کیفری از بزه دیدگان: مرضیه دیرباز، همان.
 1116. مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی در ترازوی حقوق بین الملل: زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.
 1117. سیستم سازی در داوری معاهدات سرمایه گذاری: ترجمه رضا اسلامی، ویژه نامه مقالات ترجمه، مجله حقوقی بین المللی، زمستان 91.
 1118. نظریه امانی قاعدۀ آمره، ترجمه مهداد فلاح اسدی، همان.
 1119. حقوق اسلامی(شریعت) و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، همان.
 1120. شرکتهای فراملی به عنوان تابعان راهبر در حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد شمسایی، همان.
 1121. اصلاح رویه های حمایتی حقوق بشر در سازمان ملل متحد: نگرشی حقوقی به ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، حامد اسماعیلی پور، همان .
 1122. مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در رویۀ محاکمه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، ترجمه پوریا عسکری، همان.
 1123. نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه، ترجمه احمدرضا فلاح ، همان .
 1124. گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات جنگی موضوع مادۀ 8 اساسنامه: ترجمه حسین اقایی جنت مکان، همان .
 1125. معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی نیروهای مسلح در درگیری مسلحانه: ترجمه پیمان نمامیان، همان .
 1126. تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا: ترجمۀ مهریار راشدی ، همان .
 1127. جایگاه دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی در نظام بین الملل: ترجمۀ ابوالفضل گندمکار ، همان .
 1128. قواعد داوری اتاقی بازرگانی بین المللی و روش های جایگزین حل و فصل اختلافات : ترجمه پندار معصومی ، همان .
 1129. ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل: دکتر ابراهیم بیک زاده، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
 1130. حمایت از اموال فرهنگی در درگیری های مسلحانه: محورهای بنیادین و چالش برانگیز، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان .
 1131. مبانی  حقوقی حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه و پس از آن : زکیه تقی زاده ، همان .
 1132. سازمانهای بین المللی و مسئولیت حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی: دکترسید قاسم زمانی، همان.
 1133. یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین الملل در حمایت از اموال فرهنگی: دکتر جمشید ممتاز ، همان .
 1134. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی: فاطمه یاوری ، همان .
 1135. اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی ، همان .
 1136. جایگاه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه: دکتر پوریا عسکری ، همان .
 1137. سازگاری اصل حمایت از اموال فرهنگی با اصل گردش آزاد کالا در اسناد بین المللی : دکتر علی مشهدی، همان .
 1138. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: دکتر فریدون جعفری ، همان .
 1139. حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش ، همان .
 1140. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی و مصونیت اجرایی دولت ها: دکتر امیرساعد وکیل ، همان .
 1141. حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی و تاریخی: رویا یا واقعیت، دکتر جمشید ممتاز ، همان .
 1142. حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی،رهیافتهای حقوق بین‌الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 290. 1391.
 1143. حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تأکید بر جهانی شدن حقوق بشر، محمود آخوندی، فصلنامه پژوهش حقوق، ش 36، سال 91.
 1144. حقوق حیوانات : تأملی در نظریه و رویه، دکتر آرامش شهبازی ، همان .
 1145. تهدید به زور و حقوق بین الملل، علی قاسمی ، همان .
 1146. بررسی و تحلیل رأی قضیۀ کادی علیه شورای اتحادیۀ اروپایی، دکتر موسوی، همان.
 1147. جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور ، حجت سلیمی ترکمانی، پژوهش حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، ش 1، 1391.
 1148. کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان .
 1149. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 58.
 1150. نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، باقر انصاری، همان
 1151. حق برآموزش و مقتضیات آزادی وجدان؛ نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، نیاورانی، همان.
 1152. سنجش عقل تفسیری، کامران آقایی، همان.
 1153. بررسی و نقد رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی، دکتر سیدمحمد تقوی و… ، همان، ش 59.
 1154. غلبه موازین بین المللی حقوق بشر بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم، دکتر صادق سلیمی و … ، همان .
 1155. مفهوم «حقوق نرم و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل»، دکتر عابدیان، همان ، ش 60.
 1156. حق برابری امکانات در اساسنامه ، قواعد دادرسی و رویۀ قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ، دکتر علیرضا تقی پور، همان.
 1157. شرکتهای چند ملیتی و محدودیت های حقوق بشری، لطیفیان، همان.
 1158. رویکردمسئولیت انفرادی وعملیات حفظ صلح ملل متحد، دکتر سید فاطمی، همان، مجله تحقیقات حقوقی ، ویژه نامه شمارۀ10.
 1159. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، بیک زاده، همان.
 1160. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، همان.
 1161. شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل، دکتر فلسفی و شاکریان ، همان ، ش 11.
 1162. احراز «معیار معقولیت» در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دکتر اسلامی، همان .
 1163. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، مجله حقوقی بین المللی، ش 45.
 1164. اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت، همان ، ش 46.
 1165. اِعمال اصول قراردادی تجاری بین المللی توسط دیوان های داوری به عنوان قانون حاکم، همان.
 1166. پدیده دولتهای در حال غرق ، همان .
 1167. تعهدات دولتهای ساحلی حوزه خلیج فارس در مقابله با کشنده سرخ، همان .
 1168. قانون اساسی جامعه بین المللی در محاق ، همان .
 1169. عملیات مسلحانه بازیگران غیر دولتی علیه کشورها ، همان.
 1170. تأمین امنیت؛ جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان ، ش 1 ، آموزه های حقوق کیفری، علوم رضوی ، سال 90.
 1171. قاچاق انسان در اسناد فراملی، همان.
 1172. حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی ، همان.
 1173. حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، نامه مفید، ش 40، سال 82.
 1174. صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به جنایات جنگی، ش 35، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 91.
 1175. تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه با تأکید بر قضیه لیبی ، همان.
 1176. کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل، همان.
 1177. تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی، مجله حقوق خصوصی، پردیس قم دانشگاه تهران، ش 16، سال 89.
 1178. نظم عمومی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، همان.
 1179. شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی ، همان.
 1180. دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، مجموعه مقالات، همایش انجمن ایران مطالعات ملل متحد، 1389.
 1181. مسئولیت بین المللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاری های صلح آمیز ، دکتر شاکریان ، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش 2، سال 92.
 1182. نقش سازمان های بین المللی در تحقق حق بر غذا ، دکتر طلایی ،همان.
 1183. حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش 4 سال 85، ویژه نامه حقوق بین الملل.
 1184. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، همان .
 1185. مزایا و معایب عضویت ایران در معاهدات سلاحهای کشتار جمعی، بلوچی، همان .
 1186. حق شرط های امریکا بر معاهدات حقوق بشری ، همان .
 1187. جرم تجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، همان .
 1188. صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه ایران ، همان .
 1189. آینده حقوق بین الملل، حقوق داخلی( یا حقوقی مشابه حقوق اروپایی) ، همان .
 1190. کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، همان .
 1191. گوانتانامو: سیاهچال حقوقی، همان .
 1192. سازمان ملل و مداخله بشردوستانه، همان .
 1193. استراتژی های حل اختلاف : عدالت و صلح گرایی، همان .
 1194. دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 49، سال 88.
 1195. پوچی قواعد آمره در حقوق بین الملل، همان .
 1196. حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 50.
 1197. حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی، همان .
 1198. بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، همان ، دکتر اسلامی.
 1199. صلاحیت جهانی، همان ، دکتر هنجی .
 1200. سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی، دکتر محمد شمسایی، فصلنامه پژوهش حقوق ، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، ش 37، سال 90.
 1201. واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت ، فیصل عامری، همان .
 1202. منافع ملی حیاتی در پرتو آرای قضایی بین المللی، حسین شریفی طراز کوهی، پژوهش حقوق عمومی، ش 38.
 1203. بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی، حسین سرتیبی، همان .
 1204. صلاحیت معوق دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی دیوان در اختلاف میان دولتهای جیبوتی و فرانسه (2008) زمانی، همان.
 1205. بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضا پایه ، محمدرضا حسینی ، همان .
 1206. تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه… توکل حبیب زاده، دیدگاههای حقوق قضایی، ش 62، سال 92.
 1207. بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا، رضا موسوی زاده ، همان .
 1208. وضعیت دولت ، کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر، شهبازی ، پژوهش حقوق عمومی ، ش 39، سال 92.
 1209. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست ، همان .
 1210. رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم» راسخ، همان .
 1211. بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین (12-2011) از دیدگاه حقوق بین الملل، موسی زاده، فصلنامه سازمان های بین المللی، ،ش3، سال 92.
 1212. مسئولیت سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال نقض امور محرمانه از سوی کارکنان دبیرخانه، محسن نذیری اصل، همان.
 1213. تأثیر تحریم های تجاری بین المللی بر تعهدات قراردادی و داوری تجارت بین المللی، ترجمه دکتر ابراهیم گل، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر بهروز اخلاقی.
 1214. تأثیر دزدی دریایی بر اقتصاد جهانی؛ رهیافت های حقوق بین الملل، بیگدلی، همان .
 1215. پدیده های تجاری نوظهور در سیطره حقوق بین الملل : شرکت های خصوصی نظامی- امنیتی ، تجارت غیرقانونی سلاحهای متعارف، دکتر سیدقاسم زمانی، همان .
 1216. چگونگی تعامل و تعارض موافقت نامه ای سازمان جهانی تجارت با سایر تعهدات اعضاء ، دکتر مروت، همان .
 1217. پارادایم بشردوستی و گرداب«مداخله» تحلیلی روشمند از امنیت انسانی و مداخلات یک جانبه، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین‌الملل، ش 6 سال 89.
 1218. حقوق بین الملل عمومی و سینما، ترجمه بیک زاده، همان .
 1219. چالش های سازمان حفاظت محیط زیست درحفاظت از منابع جاندار دریای مازندران، دکتر رضا اسلامی ، همان.
 1220. حادثه هسته ای فوکوشیما از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، همان .
 1221. صلح فراگیر و راهکارهای عملی آن در اندیشه امریک کروسه، دکتر شکاری، همان.
 1222. تحلیل رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیۀ تیمور شرقی، رودابه مسروری، همان .
 1223. اصل لوتوس در رویه دیوان بین المللی دادگستری, آیا این کشتی هرگز روی آب بود؟ ترجمه سهیلا ابراهیمی، همان.
 1224. ملاحظات مکتوب جمهوری اسلامی ایران راجع به پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص آثار درگیری های مسلحانه بر معاهدات (قرائت اول)، دکتر سادات میدانی، همان.
 1225. ابعاد حقوقی دستگیری ریگی: عدالت ، حقوق بین الملل و مشروعیت، نگین شفیعی، همان.
 1226. قطعنامه 1970 شورای امنیت ملل متحد (قضیۀ لیبی) در تکاپوی صلحی عادلانه، حسین خلف رضایی، همان.
 1227. ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور بودن اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری، دکتر صفاری و دادرس، مجلۀ مطالعات حقوقی، ش 3، سال 92.
 1228. امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده، دکتر نیکبخت، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش48.
 1229. بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان، دکتر رنجبریان، همان.
 1230. مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت، دکتر رمضانی، همان.
 1231. موافقتنامه های نزاکتی از منظر حقوق بین الملل، دکتر حدادی ، همان.
 1232. دعوای اضافی نزد دیوان بین المللی دادگستری در پرتورأی احمد و سادیو دیالو، دکتر هادی آذری، همان.
 1233. گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آینۀ حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه، یونس علاقه بند و غیره ، همان.
 1234. نگرشی بر کنوانسیون حمایت  و ارتقای تنوع مظاهر  فرهنگی، دکتر بیک زاده، سیاست خارجی، ش 4 سال86.
 1235. بررسی و نقد رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در مقولۀ پوشش مذهبی در قضیۀ لیلی شاهین علیه ترکیه، رضا مومنی زاده، همان.
 1236. تنوع فرهنگی راه برون رفت از بن بست نزاع جهانشمولی و نسبی گرایی، محمدرضا غائبی، همان.
 1237. حق اقلیت ها در حفظ هویت و تجربه مسلمانان، کامران هاشمی، همان.
 1238. جهانی شدن و کنش فعال جهان سوم، علیرضا ملاقدیمی، سیاست خارجی، ش 1 سال 87.
 1239. علل رشد فزاینده سازمان های غیر دولتی، ایوب امیر کواسمی، همان.
 1240. اکو، تمرکز یا گسترش، شهابی، همان.
 1241. رویکردی بین المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست، جواد امین منصور، سیاست خارجی، ش 3 سال87.
 1242. مقایسه تطبیقی استقلال جمهوری های خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی با استقلال کوزوو، علی اکبر بابا، ش 2، سال87، سیاست خارجی.
 1243. دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست و یکم، شریفی طراز کوهی، پژوهش حقوق عمومی،ش 40، سال 92.
 1244. رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر، رضا اسلامی، همان .
 1245. مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال شرکت های خصوصی از منظر رویۀ قضایی و داوری بین المللی، سیدقاسم زمانی، همان .
 1246. بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی، رمضانی قوام آبادی، همان .
 1247. جٌستاری در باب اِعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح، رنجبریان، همان .
 1248. تعهد آژانس بین المللی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران، رنجبریان ، مجله حقوقی بین المللی، ش 49، سال 1392.
 1249. کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی، سید قاسم زمانی، همان .
 1250. مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی( با تحلیلی اجمالی از بحران روسیه) ، علی توکلی طبسی و … ، همان .
 1251. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان .
 1252. مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل انرژی، حجت سلیمی ترکمانی، همان .
 1253. تغیییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، سید فضل الله موسوی، همان .
 1254. تأملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین الملل، علی ایزدی، همان .
 1255. بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه، آرامش شهبازی، همان .
 1256. جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، الهام امین زاده، مجله حقوقی بین المللی، ش50، سال 1392.
 1257. مفهوم سرمایه گذاری در رویه دیوان مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی، سیدنصر الله ابراهیمی، همان .
 1258. مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حملات سایپری، سیدیاسر ضیایی، پژوهشهای حقوقی، ش 23، سال 1392.
 1259. بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین المللی، فاطمه فتح پور، همان .
 1260. داوری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، سید جمال سیفی، پژوهشهای حقوقی، ش 24، سال 1392.
 1261. جنبه های حقوقی برنامه اقدام مشترک ژنو میان ایران و گروه 1+5 ، نادر ساعد، همان.
 1262. چالش های فراروی نقض موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، مجتبی مروت، همان .
 1263. نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل، اکبر ادیبی، همان .
 1264. ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل بشر، مهرداد محمدی، همان .
 1265. تبیین مفهوم صدور انتقال آلودگی در حقوق بین الملل، سید هادی پژومان، همان .
 1266. شورای حقوق بشر، ذاکریان، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 4، سال 85.
 1267. روشهای کاربرد میانجیگری در مناقشات بین المللی، محمود واعظی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 1، سال 85.
 1268. حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی، هاجر سیاه رستمی، نقد کتاب، ، همان.
 1269. جهانی شدن و تصمیم گیری در مناسبات فرامرزی، محسن خلیلی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 3، سال 88.
 1270. قدرت اشغالگر و حفاظت از اموال در سرزمین های اشغالی با تأکید بر سرزمین فلسطین، پوریا عسکری، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 3، سال88.
 1271. جنگ دادگرانه و دکترین جنگ پیش دستانه در روابط بین المللی ، حسن یاری، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 1، سال 89.
 1272. ممنوعیت بین المللی به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، حسین آقایی جنت مکان، همان .
 1273. تبیین جایگاه معرفتی حقوق بین الملل در گستره علوم ، فرید آزادبخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 4، سال 90.
 1274. تکوین حقوق بشر، رضا اسلامی، نقد و بررسی، همان .
 1275. نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل، فرید آزاد بخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 3، سال 85.
 1276. سازمانهای بین المللی در عصر جهانی شدن ، محمود شهیدی، همان.
 1277. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی در سرزمینهای اشغالی، هاجر سیاه رستمی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 4، سال88
 1278. اهمیت تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد اداری و مالی، حاجی غلام سریزدی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 1، سال 87.
 1279. بررسی اجمالی رأی یکم ژوئیه 1999 دیوان بین المللی حقوق دریاها موسوم به قضیۀ کشتی سایگا، فرید آزاد بخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 2، سال87
 1280. وضعیت حقوق بشر در میانمار، محسن امید زمانی، همان.
 1281. حقوق بین الملل و حمایت از رزمنده غیرقانونی، مهناز اخوان، همان.
 1282. حق آموزش در قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران، علی بابایی مهر، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 2(34)، سال 91.
 1283. ارزیابی کاربرد دکترین مسئولیت حمایت از مداخله بشردوستانه (مورد بحران لیبی)، علی اصغر کاظمی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی ، ش 1(37) ، سال92.
 1284. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق جنگ، مهدی ذاکریان، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش3(11) ، سال85.
 1285. یک گام پیش، دو گام پس، درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیت های موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری، نیما میلانی نیا، ، همان.
 1286. فرایند جهانی شدن و جهانشمولی حقوق بشر، مصطفی اعلایی، همان .
 1287. بررسی مشروعیت حمله نظامی امریکا به عراق و افغانستان ، علی سریزدی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش 1(5) ، سال84.
 1288. از عقل و واقعیت تا بشریت، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش 5 سال 1388.
 1289. ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر فلسفی، همان.
 1290. بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر بیگ زاده، همان .
 1291. آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی، دکتر اسلامی ، همان .
 1292. غزه و حقوق بین الملل، دکتر نیاورانی ، همان .
 1293. نگرش حقوق بین الملل به شورش و قیام مردمی، اعظم امینی ، همان .
 1294. تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت با تأکید بر تروریسم ، شهریاری ، همان .
 1295. بررسی حقوقی افزایش ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه ، دکتر مشهدی ، همان .
 1296. رویکرد زیست محیطی دیوان بین الملل دادگستری در اختلاف آرژانتین و اروگوئه، دکتر رمضانی ، همان .
 1297. اولین کنفرانس بازنگری دیوان بین المللی کیفری، جنایت تجاوز جمهوری اسلامی ایران ، بهرام حیدری ، همان .
 1298. تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه رودخانه سن خوان، ایوب عبدی ، همان .
 1299. رویارویی عقل و واقعیت: مسأله منابع (2) ، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش 4سال 89.
 1300. جنایات بر ضد فرهنگ: حمایت بین المللی از آثار تاریخی ، همان .
 1301. تحلیل سیستماتیک حقوق: سهم نظریه هارت در شناخت حقوق بین الملل ، همان .
 1302. اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران نظریه ها و رویه ها  ، همان .
 1303. بررسی حقوقی کمک ، معاونت یا هر نوع مساعدت در ارتکاب جرایم بین المللی ، همان .
 1304. رویارویی عقل و واقعیت، مسأاله منابع (1)، دکترفلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش3 سال 1386 .
 1305. تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید، دکتر بیک زاده ، همان .
 1306. توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی، دکتر کیهانلو ، همان .
 1307. جنایت بین المللی دولت؛ از رویا تا واقعیت، ایوب عبدی ، همان .
 1308. جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده، ترجمه و تحقیق دکتر سادات میدانی ، همان .
 1309. مبانی حقوق همبستگی، باقر انصاری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش4 ، سال 90.
 1310. مطالعه ای بر میاتجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات بین المللی، یوسف درویشی هویدا ، همان .
 1311. تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه، فریده شایگان ، همان .
 1312. کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی شدن حقوق، محمود جلالی و امیر مقامی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش3، سال 90.
 1313. اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق، سید حسام الدین لسانی ، همان .
 1314. بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین الملل کیفری، سهراب صلاحی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش4 ،سال 91.
 1315. بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضو سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان، مهدی حاتمی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش 3 ،سال 91.
 1316. نقش دولتهای متعاهد در تأمین اجرای کامل و مؤثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسانها در دریا، محمد ابوعطا، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش2، سال 91.
 1317. نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل، کدخدایی ، همان .
 1318. تأثیر معنوی فعالیت های بشردوستانه بر نظام قضایی بین المللی، حمید الهویی نظری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش1، سال 91.
 1319. اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی، دکتر رمضانی ، همان .
 1320. نظم نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر سادات اخوی ، همان .
 1321. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، دکتر سادات میدانی ، همان .
 1322. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین الملل دادگستری، حمید الهویی نظری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش 4، سال 92.
 1323. نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری، دکتر رمضانی ، همان .پ
 1324. تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، دکتر رنجبریان ، همان .
 1325. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، دکتر موسوی ، همان .
 1326. فراوانی دادگاهها و دیوان های بین المللی ؛ قابلیت و امکان تعارض، دکتر میرعباسی ، همان .
 1327. تعامل مصونیت دولتها و قواعد آمره در پرتو مصونیت صلاحیتی 2012، دکتر ستار عزیزی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش3، سال92.
 1328. نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر، دکتر مومنی راد ، همان .
 1329. زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش2، سال 92.
 1330. تعهدات دولتها در قبال حق بر غذا…. ، دکتر طلایی ، همان .
 1331. ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت، موسوی زنوز ، همان .
 1332. اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولتها : مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین المللی ، دکتر امین زاده ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش1، سال 92.
 1333. تحول رویکرد«رویۀ قضایی» بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی، دکتر کدخدایی و زرنشان ، همان .
 1334. اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، دکتر میرمحمدی، نامه مفید (نامه حقوقی) ، ش 76، سال 1388.
 1335. اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، دکتر امیر ارجمند، نامه مفید(نامه حقوقی) ش 64، سال 86.
 1336. حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر، دکتر کوشا، نامه مفید(نامه حقوقی) ش 55، سال 85.
 1337. چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه، دکتر ممتاز و قربان نیا، همان.
 1338. ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیۀ اشکال تعبیض علیه زنان، دکترمحمود جلالی، همان.
 1339. ضمانت اجرای آرای دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نجفی اسفاد، نامه مفید(نامه حقوقی) ش52 ، سال84.
 1340. جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر امیر ارجمند، همان.
 1341. تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل با تأکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001، دکتر محمود جلالی، همان.
 1342. مواجه با تروریسم، رویکری نظامی، سیاسی و یا حقوقی، دکتر قربان نیا ، نامه مفید(نامه حقوقی) ش43 ، سال83.
 1343. بررسی مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، دکتر قربان نیا، نامه مفید(نامه حقوقی) ش37 ، سال82.
 1344. سوء استفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل، دکتر میرمحمدی ، نامه مفید(نامه حقوقی) ش33 ، سال81.
 1345. ماهیت تروریسم سایبری: بتول پاکزاد، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 4، سال 90.
 1346. بررسی امکان پذیربودن حکومت بین المللی قانون، عطاالله صالحی، همان.
 1347. تحلیل مقایسه ای CLC 1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، دکتر منصور امینی و …، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 7، سال 7.
 1348. دولت مدرن حق بنیاد، دکتر سید فاطمی و …، همان .
 1349. بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر بیک زاده و …، همان .
 1350. اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری، دکتر کوشا و…، همان .
 1351. نظام حقوق مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران، دکتر بیک زاده و …، همان .
 1352. بررسی آثار حقوقی پذیرش نسل کشی ارامنه دراتحادیه اروپا، ماروآیوزی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش 42، سال 93.
 1353. جهانی شدن حقوق بشر، عدالت جهانی و مکاتب فلسفی، مصطفی اعلایی ، همان .
 1354. نقش شورای امنیت در دکترین مسئولیت حمایت ، علی بابایی مهر و … ، همان .
 1355. چند پارگی حقوق بین الملل: ماهیت و عوامل مؤثر برآن ، عبدالله عابدینی ، مجله بررسی های حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، ش 2 سال 90.
 1356. ضرورت ها، موانع و محدودیت های لغو مصونیت کیفری سران دولت ها، دکتر محمدتقی رضایی و …، همان .
 1357. کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی خزر، حسین یزدانی و … ، همان .
 1358. بررسی نقض اصل تناسب در تجاوز اخیر به غزه [51 روزه] ، جواد صالحی و … ، همان .
 1359. حل اختلافات مربوط به دریای خزر از طریق شیوه های جایگزین حل اختلاف، عبدالکریم شاحیدر، همان .
 1360. بررسی سیرتحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی، توسلی نائینی، مطالعات حقوقی، ش 3 سال 93.
 1361. نیم نگاهی به تأثیر مطالعات تطبیقی در تحول و تکامل نظام های ملی و بین المللی، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش 3 ، سال1386.
 1362. جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده ، دکتر سادات میدانی، همان .
 1363. نام خلیج فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی بین المللی، دکتر الیزابت بلیک، انگلیسی، همان.
 1364. رویارویی عقل و واقعیت : مسأله منابع (2)، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش 4 ، سال 1387.
 1365. جنایات بر ضد فرهنگ : حمایت بین المللی از آثار تاریخی، ترجمه دکتر بیک زاده، همان.
 1366. مصونیت کیفری سران دولت در حقوق بین الملل: از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمرالبشر، دکتر عبداللهی، همان .
 1367. تحلیل سیستماتیک حقوق: سهم نظریه هارت در شناخت حقوق بین الملل، دکتر نیاورانی، همان .
 1368. اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران؛ نظریه ها و رویه ها، دکتر سادات میدانی، همان.
 1369. تأملی بر اندیشه های حقوقدان آلمانی کریستیان تومشات ، عباس باقرپور اردکانی، همان.
 1370. اعمال متخلفانۀ بین المللی در دادگاه های داخلی، نگار عقیقی، همان.
 1371. اجرای مسئولیت حمایت ، شهریاری و یعقوبی، همان.
 1372. اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، محسن محبی و اعظم امیری، مجله حقوقی بین المللی، ش 51 ، سال93.
 1373. نقد عملکرد ایالات متحدۀ امریکا در نقض مصونیت قضایی دولتها در آینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری، حبیبی مجنده وسیدعلی حسینی ازاد، همان.
 1374. ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره ساز یا جبرانی به عنوان قاعده حقوق بین الملل، همایون حبیبی و علی نواری، همان.
 1375. معیارهای حاکم بر جبران خسارت معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری اکسید، حبیب زاده و … ، همان.
 1376. رویۀ شعب بدوی و تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا، جواد صالحی و …، همان.
 1377. تأملی بر عوامل رافع مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، نژندی منش، همان.
 1378. زمینه های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت ، مروت، همان.
 1379. فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین الملل بشر، بهاره حیدری و محمود عباسی، همان.
 1380. وضعیت دولت- کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر، آرامش شهبازی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش 39، سال 92.
 1381. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست، سیدعباس پورهاشمی و …، همان.
 1382. نقش آمبود زمان ها در توسعه و ارتقای مردم سالاری، محمد جلالی و …، همان.
 1383. رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم» ، محمد راسخ و …، همان.
 1384. تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیۀ استقلال کوزوو، علی امیدی، پژوهش حقوق عمومی، ش 41، سال 92.
 1385. قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر، احسان جاوید و صابر نیاورانی ، همان.
 1386. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل، همایون حبیبی و سوده شاملو، همان.
 1387. وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهگی زیر آب، محمد حبیبی مجنده و …، همان.
 1388. بررسی ماهیت حقوق همبستگی ، حقوق جمعی یا مردمی، محمدعلی صلح چی و …، همان.
 1389. جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، زهرا محمودی، همان .
 1390. تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی، داریوش اشرفی، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی، ش 42، سال 93.
 1391. نقش اتحادیۀ بین المللی مخابراتی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل فضای ماورا جو ، منصور جباری و …، همان.
 1392. نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی، همان.
 1393. جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، سید یاسر ضیایی، همان.
 1394. شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، حمید رضا علومی یزدی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش 43، سال 93.
 1395. انتساب اعمال متخلفانۀ اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، سیدقاسم زمانی و …، همان.
 1396. قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری ، حمید الهویی نظری ، همان .
 1397. ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010، صادق سلیمی، همان.
 1398. تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها ، مهدی حاتمی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش 44، سال 93.
 1399. گونه شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین المللی، حسن سواری و محمد صالح عطار، همان.
 1400. دکترین حاشیۀ مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی و …، همان.
 1401. مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر توسط شرکت های فراملی، محمد علی صلح چی ، همان.
 1402. تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران …، سید فضل اله موسوی و …، همان.
 1403. حقوق و تکالیف دولتها در پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل و نقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی، جعفر نوری و …، همان .
 1404. پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینه علیه کنگو، محسن عبداللهی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش 45، سال 1393.
 1405. وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانۀ بین المللی، همایون حبیبی و … ، همان .
 1406. تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک، فرهاد طلایی و …، همان .
 1407. تحول حقوق بین الملل دریاها پس از تصویب کنوانسیون 82 در پرتو قطعنامه های مجمع عمومی ، زکیه تقی زاده ، مجموعۀ مقالات همایش تحولات حقوق بین لملل دریاها سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، انتشارات گنج دانش ، 1392.
 1408. تحدید حدود فلات قاره : نویدها و زنهارها، دکتر باوند ، همان .
 1409. تحدید حدود فلات قاره درماورای 200 میل : تحدید حدود مرز دریایی فیمابین بنگلادش و میانمار در خلیج فارس ، همان .
 1410. اصول و شیوه های تحدید حدود فلات قاره؛ ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری و محاکم داوری ، رضا دهقانی، همان .
 1411. محاصره در حقوق جنگ دریایی: مطالعۀ موردی محاصرۀ دریایی باریکه غزه بر مبنای گزارش کمیتۀ حقیقت یاب شورای حقوق بشر، دکتر پوریا عسکری، همان .
 1412. انطباق محاصرۀ دریایی غزه از سوی اسرائیل با حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر ممتاز و دکتر شایگان ، همان .
 1413. ارزیابی «ابتکار ایالات متحدۀ امریکا برای مبارزه با قاچاق سلاح های انهدام فراگیر (2003)» از منظر کنواسیون  حقوق دریاها، دکتر نژندی منش، همان .
 1414. اعمال رژیم «ابتکار امنیت اشاعه» (پی. اس. آی) در دریاها و اقیانوس ها؛ ارزیابی آخرین تحولات، دکتر زرنشان ، همان .
 1415. تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین الملل، دکتر ضیائی بیگدلی، همان .
 1416. معمای دزدی دریایی و معیارهای حقوق قابل اِعمال، چارلز آر. سابگا و نامراتا آمارناث، همان .
 1417. نقش دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در مقابله با دزدی دریایی، فرزانه شاکری و پریسا آذری، همان .
 1418. حقوق بین الملل و اخذ اجرت نجات توسط کشتی های نظامی ، دکتر نجفی اسفاد، همان .
 1419. نقش سازمان بین المللی دریانوردی در توسعه حقوق بین الملل دریاها پس از کنوانسیون حقوق دریاها، دکتر حجت زاده ، همان .
 1420. تهدیدات گونه های بیگانه موجود در آب توازن و اقدامات مدیریتی در خلیج فارس، جعفرزاده درابی، همان .
 1421. حمایت از محیط زیست دریایی با تأکید بر خلیج فارس و دریاچه مازندران ، دکتر ملک زاده ، همان .
 1422. نگاهی برکنوانسیون حقوق دریاها و بازیابی الزامات آن در حقوق محیط زیست ایران ، دکتر دبیری، همان .
 1423. آلودگی صوتی دریایی: خلاء قانونی در کنوانسیون حقوق دریاها، نرگس انصاری ، همان .
 1424. بنیان اقتصادی حقوق دریاها، دکتر مستقیمی، همان .
 1425. ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو ، بیژن عباسی و مرتضی رستمی، مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز ، شمارۀ دوم ، 1394.
 1426. نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها، فرهاد طلایی، همان .
 1427. مسئولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر، دکتر زمانی و … ،مجلۀ حقوقی بین الملل، ش 52، سال 94.
 1428. ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا، دکتر رنجبریان و … ، همان .
 1429. تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمۀ داخلی سوریه ، دکتر توکلی طبسی و … ، همان .
 1430. متروک ماندن معاهدات بین المللی، ورای عهدنامۀ 1969 وین ، دکتر راعی و سیدعلی حسینی آزاد، همان .
 1431. جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم ، غلامعلی قاسمی و … ، همان .
 1432. آثار بزه دیده شناسی بر حق مشارکت بزه دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویۀ دیوان بین المللی کیفری، جواد صالحی ، همان .
 1433. بررسی چالش های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر، فرهاد طلایی، و … ، همان .
 1434. جایگاه حقوق بین الملل در نظریه های روابط بین الملل ، حسین کریمی فرد، همان .
 1435. حق جدایی جبران ساز در پرتو رویۀ قضایی ملی و منطقه ای، دکتر زمانی و علی نواری، پژوهش حقوق عمومی ، ش 46، سال 94.
 1436. آزادی از ترس، دکتر رضا اسلامی و … ، همان .
 1437. تعهدات زیست محیطی شرکت های فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر صلح چی و … ، همان .
 1438. تأثیر تحریم های وضع شده علیه ایران بر محیط زیست ، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل، دکتر مشهدی و … ، همان .
 1439. بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه ، رضوان باقرزاده و امیر حسین رنجبریان ، همان .
 1440. قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چند وجهی بین المللی کالا، دکتر نژندی منش و … ، همان .
 1441. حمایت بین المللی از میراث فرهنگی و تاریخی دوران اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحدۀ امریکا در دوران اشغال نظامی عراق ، سیدحسام الدین لسانی، محلۀ مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ش سوم ، سال 94.
 1442. بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، دکتر عباسی تدینی، مجلۀ مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شمارۀ چهارم ، سال 94.
 1443. تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو  قضیۀ اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)، دکتر محسن محبی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش 53، 1394.
 1444. تحلیل ابعاد اصل حسن نیت در حقوق بین الملل در پرتو رویۀ قضایی، دکتر حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1445. کارآمدی اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر، دکتر محسن عبداللهی و … ، همان .
 1446. شورای امنیت و امکان نقش آفرینی در روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی، دکتر زرنشان ، همان .
 1447. تحدید زمان و قلمرو شمول: گامی به سوی انسانی کردن تحریم ها، دکتر منصور فرخی، همان .
 1448. مسئولیت کیفری مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی مأموران امریکایی در اشغال عراق ، دکتر سهراب صلاحی، همان .
 1449. درآمدی بر تحلیل قهقرایی مارتی کسکینمی در ارزیابی ساختاری حقوق بین الملل، دکتر کدخدایی و امیر شکاری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق تهران شماره 3، پاییز 1394.
 1450. تروریسم : نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی، محسن عبدالهی و …، ش 63، سال 92 مجله تحقیقات حقوقی.
 1451. صلاحیت مراجع قضایی بین المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت های متبوع خود، گودرز افتخار جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 64، سال 92.
 1452. ثبات اصل حاکمیت و منع مداخله، علی هنجی، همان .
 1453. نقض حقوق بشر و جدایی طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت، دکتر رضا اسلامی و غیره، ش 65، 1393، مجله تحقیقات حقوقی.
 1454. تعهد به استراداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی، دکتر بیک زاده و …، تحقیقات حقوقی، ش 66 سال 1393.
 1455. مزدوری در نظام حقوق بین الملل، علی هنجنی، ش 67، مجله تحقیقات حقوقی، 1393.
 1456. تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه قواعد حقوق بین الملل، علی اکبر سیاپوش، همان.
 1457. فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد بشردوستانه، با تأکید بر آسیب ها، حسن سواری، ش 68، سال 93، مجله تحقیقات حقوقی.
 1458. حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد، فاطمه کیهانلوو، ش69، سال 94، مجله تحقیقات حقوقی.
 1459. تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، دکتر قنبری جهرمی، ش 71، سال 94، مجله تحقیقات حقوقی.
 1460. بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین ، رویه کشورها و سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، جبار اصلانی و امیر حسین رنجبریان، همان .
 1461. مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394، محسن عبدالهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 72، سال 94.
 1462. شناسایی بازیگران غیر دولتی در درگیری های نظامی سوریه، دکتر زمانی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 73، سال 94.
 1463. آزادی ارتباطات مأموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن، منوچهر توسلی نائینی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 74، سال 95.
 1464. حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مسعود زمانی ، همان .
 1465. اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی، دکتر فضل اله موسوی و غیره ، پژوهش حقوق عمومی، ش 48، سا ل94.
 1466. بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، جواد صالحی.
 1467. تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برگسترش حقوق بین الملل، مهدوی فیروزابادیان و غیره ، همان .
 1468. نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی، مهدی زاهدی و غیره ، همان .
 1469. کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدۀ حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی، مهدی شهابی ، همان .
 1470. تأثیر «شروط چند گزینه ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف، شهاب جعفری و غیره ، ش 49، مجله پژوهش حقوق عمومی.
 1471. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ وحدت حقوقی اتحادیه اروپا، رحمت الله فرجی و غیره ، همان .
 1472. چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا، آرامش شهبازی، همان .
 1473. حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات، مصطفی میر محمدی و غیره ، همان .
 1474. تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رضا منصوری، همان .
 1475. حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئوولیت ایالات متحدۀ امریکا در دوران اشغال نظامی عراق ، سیدحسام الدین لسانی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ش 3، سال 1394.
 1476. بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، عباس تدینی و غیره ، همان .
 1477. لزوم همکاری دولت ها در زمینۀ مالیات بین المللی، قنبری جهرمی و غیره ، مجله حقوقی بین المللی، ش 54، سال 1395.
 1478. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامۀ تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت، صابر نیاورانی و غیره ، همان .
 1479. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیدفضل الله موسوی، همان .
 1480. حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحدۀ امریکا، علیرضا ظاهری، همان.
 1481. معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به مادۀ 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ، حمید الهویی نظری.
 1482. بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احگام دیوان بین المللی دادگستری، علی ایزدی، همان .
 1483. اختلاف آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پروندۀ هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، سید حسن سادات میدانی، همان .
 1484. کاربردهای نظام فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، عباس تدینی و غیره ، همان .
 1485. حسن نیت در انعقاد قرار داد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مرتضی حاجی پور، همان .
 1486. تقابل سیاست و عدالت در اساسنامۀ رم، فریدون جعفری، مجلۀ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش 3 سال 91.
 1487. بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضو سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانۀ سازمان، دکتر مهدی حاتمی، همان.
 1488. نقش دولت های متعاهد در تأمین و اجرای کامل و مؤثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، محمد ابوعطا، همان ، ش 2 سا ل92.
 1489. نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ار منظر کمیسیون حقوق بین الملل، کدخدایی ، همان .
 1490. تأثیر معنوی فعالیت های بشردوستانه بر نظام قضایی بین المللی، الهویی نظری، همان ، ش1 ، سال 91.
 1491. اعتبار قاعدۀ سابقه در مراجع کیفری بین لمللی، رمضانی، همان .
 1492. نظام نوین گزارش دهی دولت ها به کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد، سادات اخوی، همان .
 1493. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوا در رویۀ قضایی دویان بین المللی دادگستری، سادات میدانی، همان.
 1494. بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در پرتو حقوق بین الملل، موسوی، همان ، ش 3، سال 89.
 1495. ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک‌های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، امین زاده، همان، ش2، سال 89.
 1496. رویکرد نوین به حقوق تطبیقی و رابطه آن با حقوق بین الملل، جلالی، همان .
 1497. نقش اصل انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی، میر عباسی، همان .
 1498. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، همان ، ش 4 سا ل92.
 1499. تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، رنجبریان ، همان .
 1500. تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی، محمد جواد سبحانی و غیره ، همان .
 1501. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، موسوی، همان .
 1502. فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی ، میرعباسی، همان .
 1503. تعامل مصونیت دولت ها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت2012، ستار عزیزی، همان ، ش 3، سا ل92.
 1504. نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آنجازیا و اوستیای جنوبی بر حقوق بین لملل معاصر، مؤمنی راد، همان .
 1505. زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا، شریفی طرازکوهی، همان ، ش 2، سال92.
 1506. ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت ، موسوی زنوز، همان .
 1507. اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل، الهام امین زاده، همان ، ش 1 ، سال 91.
 1508. تحول رویکرد رویۀ قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی، کدخدایی، همان .
 1509. حقوق بشردوستانه در قانون اساسی ایران ، مسعود البرزی، همان ، ش1 ، سا ل89.
 1510. مسئولیت بین لمللی دولت ها در پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت هسته ای صلح آمیز، صالح رضایی، همان .
 1511. نظری بر جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ملل متحد، محمدباقر شیخی، همان .
 1512. تغییرات آب و هوایی: نأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد، عبدالهی ، همان .
 1513. مشروعیت حقوقی قطعنامه های شورای امنیت دربارۀ برنامه هسته ای ایران ، الهام شهبازی، دو فصلنامۀ مطالعات منطقه ای، ش 4 سال 95.
 1514. نقش سازمان بین المللی مهاجرت در بازگرداندن مهاجرت های غیرقانونی: مطالعۀ موردی ایران، منیره کرمی و علیرضا خداوردی، همان .
 1515. تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری، جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش 55 سال 95.
 1516. ایعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری، قنبری جهرمی، نگین شفیعی، همان .
 1517. حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی، سیدقاسم زمانی و شیما عطار، همان .
 1518. پرونده گابچیکو و ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعۀ پایدار، ستار عزیزی و سید مهدی موسوی.
 1519. قابلیت اِعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمۀ نامناسب برای حل تعارض محاکم بین لمللی، علی ایزدی، همان .
 1520. اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های کیفری بین المللی ، مهدی مؤمنی، همان .
 1521. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، مسعود راعی دهقی و کاوه‌موسوی، همان .
 1522. شرایط اِعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976) ، فیض الله جعفری ، مهرناز مختاری، همان.
 1523. رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، فخرالدین اصغری و حسین کاویار ، همان .
 1524. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی، همایون حبیبی و صالحه رمضانی، پژوهش های حقوقی، ش 26 سال 93.
 1525. جانشینی کشورها و تأثیر آن بر اموال و دیون کشور سابق در حقوق بین الملل، علیرضا قربانی ابیانه ، همان .
 1526. حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم، آرمین طلعت، همان.
 1527. جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی، مژگان آرمین نیا، همان.
 1528. تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها، جمشید ممتاز ، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان، پژوهش های حقوقی، س27 سال 1394.
 1529. مطالعۀ نطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن ، محمدباقری کمار علیا، همان .
 1530. مشروعیت توسل به زور در قبال دزدان دریایی سواحل سومالی با تأکید بر لزوم ملاحظات حقوق بین الملل بشر در جریان اِعمال صلاحیت، زکیه تقی زاده ، همان .
 1531. ساختار و عملکرد دیوان افریقایی حقوق بشر، سیدیاسر ضیایی، صادق جعفرزاده، همان .
 1532. حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی- اوکراین (2009)، جمشید مظاهری ، همان .
 1533. یک جدال حقوقی تمام عیار : ایتالیا علیه دیوان بین المللی دادگستری، فراز شهلایی ، همان.
 1534. بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانواران وحشی، ژانت الیزابت بلیک، فاطمه رضایی پور، پژوهش های حقوقی، ش 28، 1394.
 1535. مشروعیت عفو در حقوق بین الملل، مهین سبحانی، همان .
 1536. جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری، آرمین طلعت ، همان .
 1537. معاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه، فرزانه سیف زاده ، همان .
 1538. معیارهای تحدید حقوق و آزادی های حقوق بشر، یلدا خسروی، همان .
 1539. نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای، علیرضا رنجبر، همان .
 1540. اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب سنتی حقوق بین الملل، حسین سرتیپی، پژوهش‌های حقوقی، ش 29، سال 95.
 1541. توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل، اکبر ادیبی، همان.
 1542. کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، سپیده زبردست ، همان.
 1543. بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح وامنیت بین المللی، ملیحه بهفر، همان .
 1544. منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت، عقیل محمدی ، همان.
 1545. تأملی برانحلال سازمان های بین المللی، دکتر منصور جباری ، مسعود احسن نژاد، پژوهش های حقوقی، ش 30، سال 1395
 1546. برخی مقررات اتحادیۀ اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد برای ایران)،دکتر سید حسین طباطبایی ، همان .
 1547. حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین المللی، آرمین طلعت و محمد آهنگر، همان .
 1548. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت ها: مطالعه موردی کره شمالی، دکتر آرامش شهبازی و صمصام عوض پور، همان .
 1549. بحران میانمار در آینه شورای حقوق بشر، مرضیه قلندری، همان .
 1550. حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش 49، 1395.
 1551. بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین المللی دادگستری، همان .
 1552. توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل فضا: فرصت ها و چالش های پیش روی بیمه فعالیت های فضایی، همان .
 1553. تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشروستانه ، همان .
 1554. نقش قطعنامۀ 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن ، همان .
 1555. شناسایی بازیگران غیر دولتی در درگیری های نظامی سوریه ، سید قاسم زمانی و … مجله تحقیقات حقوقی، ش 73، سال 1395.
 1556. آزادی ارتباطات مأموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن ، منوچهر توسلی نائینی،  همان .
 1557. نقش دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای تعهدات بین المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صابر نیاورانی و …، همان .
 1558. حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مسعود زمانی و …، همان.
 1559. پاسخ هایی جدید به سئوال های قدیمی : درس هایی از آرای کادی، محسن محبی و …، مجله تحقیقات حقوقی، ش 74، سال 1395.
 1560. شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق ، رضوان باقرزاده ، امیرحسین رنجبریان ، همان .
 1561. چالش های توسعۀ اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش ، حق بر بهداشت و رفع فقر، رضا اسلامی و … ، همان .
 1562. حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی ، همایون حبیبی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 75، سال 1395.
 1563. چند فرهنگ گرایی، دولت و حقوق اقلیت ها، امیر نیک پی و ندا کردونی، همان .
 1564. ارزیابی دادرسی بین المللی به عنوان شیوه ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی، ژانت بلیک، همان .
 1565. داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی، سیدهادی محمودی، همان .
 1566. از تعیین سرنوشت تا مقاومت سرکوب، ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی، ش 76، سال 1395.
 1567. تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش های نوین تحصیل ادله در داوری های بین المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی، پیمان دادرسی و … ، همان .
 1568. حفره های رژیم منع توسل به زور،«بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل، هادی دادمهر، مطالعات حقوقی، داتشگاه شیراز، ش 4، سال 95.
 1569. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین المل بشر، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان .
 1570. توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران، سیدیاسر ضیایی، همان.
 1571. برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل، مصطفی رضائیان مهر، جواد کاشانی، پژوهش حقوق عمومی، ش 50، سال 95.
 1572. تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران، هیبت اله نژندی منش، همان .
 1573. استفاده از سلاح های شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحدۀ امریکا، محمد ستایش پور، عبدالله عابدینی، همان .
 1574. قاعده حقوق خاص: زمینه ای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمان های بین المللی، سیدمهدی رضوی و … ، همان .
 1575. واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» : تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران ، سیدقاسم زمانی ، پژوهش حقوق عمومی ، ش 51، سال 95.
 1576. قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان، توکل حبیب زاده ، عفیفه غلامی، همان .
 1577. مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن، ستار عزیزی، سیامک کریمی، همان .
 1578. مرور زمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران ، مهین سبحانی، همان .
 1579. جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، فراز فیروزی مندی ، همان .
 1580. ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت ها، ملیحه بهفر و حسن سواری، فصلنامه سازمان های بین‌المللی، ش 6 سال 93.
 1581. برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1582. ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت ، سیامک سلطانی و صالح رضایی پیش رباط ، همان .
 1583. چالش های دیوان بین المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری؛ مطالعه موردی داعش ، صادق سلیمی و ابراهیم مولایی جم، همان .
 1584. قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه، ابراهیم رحمانی، داود آقایی و سیامک مؤذنی، همان .
 1585. ساختار آنالوگ حقوق بین الملل، عباسعلی کدخدایی و امیر تهامی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش 3 سال 1395.
 1586. کاربرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل پاسخ به حوادث، موسی پاشا بنیاد و نسرین مصفا، همان .
 1587. تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، احمد مؤمنی راد و …، همان .
 1588. مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل، علی امیدی، حسن پور بافرانی و … ، همان .
 1589. جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه ، سیدقاسم زمانی و … ، همان .
 1590. تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تأملات نگره ای دانشوری حقوقی، امیر عباس امیر شکاری، همان .
 1591. حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی، محمود جلالی و … ، همان .
 1592. بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی ؛ منازعۀ فلسطین – اسرائیل) ، علی اردستانی و …، همان .
 1593. نقش و جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی به عنوان «دوست دادگاه» در نظام بین المللی حل و فصل اختلافات، سیدباقر میرعباسی و … ، مجلۀ مطالعات حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش 4 سال 1395.
 1594. جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم، سیدفضل الله موسوی و … ، همان .
 1595. ابتنای مقاومت مردم فلسطین برحق تعیین سرنوشت وتعهدات جامعۀ بین المللی در قبال آن ، توکل حبیب زاده ، همان .
 1596. حق بر دادرسی در کنواسیون اروپایی حقوق بشر، جمشید ممتاز و سیروس متوسل، همان .
 1597. تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین الملل، مریم احمدی نژاد و … ، همان .
 1598. صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: در جست و جوی مناسب ترین راهکار حقوقی، امیرحسین رنجبریان و … ، همان .
 1599. عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه ، پوریا عسکری، همان .
 1600. ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات، سعید حکیمی ها، همان .
 1601. نظریۀ سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بین الملی، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1602. ظرفیت ها و موانع اتحادیه اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی، سیدقاسم زمانی و … ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی شمارۀ 1 سال 1395.
 1603. مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل، مصطفی فضائلی، همان.
 1604. ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا.) در حقوق بین الملل معاصر، محمدجواد جاوید و … ، همان .
 1605. تعهد دولت ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین الملل، سیدحسام الدین لسانی، همان.
 1606. کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توکل حبیب زاده ، همان.
 1607. تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون، بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربربت هارت، سید محمد مهدی غمامی و … ، همان.
 1608. تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامۀ 1992 اصول مربوط به بهربرداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو، الهام امین زاده و یونس علاقه بند حسینی، همان .
 1609. بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین‌الملل در سوریه، سیداحمد طباطبایی و … ، همان.
 1610. تحقق عدالت کیفری بین المللی در افریقا؛ موانع و راهکارها، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و … ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش 1 سال 1396.
 1611. ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل ، همان.
 1612. واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیۀ افریقایی، عباسعلی کدخدایی، همان.
 1613. مبانی اقدامات ائتلاف ضد داعش در عراق بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1614. مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت، علیرضا ابراهیم گل و … ، همان .
 1615. تعهد بین المللی دولت در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز، آزادالسادات طاهری و … ، همان.
 1616. دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل، احمد مؤمنی راد و … ، همان .
 1617. تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستاته ، سید حسام الدین لسانی و … ، همان.
 1618. وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها، سیدباقر میرعباسی، مطالعات حقوق عمومی، ش 2 ، سال 1396.
 1619. نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهبادهای امریکایی (مطالعۀ موردی : پاکستان ) ، یاسر مکرمی و امیرحسین رنجبریان، همان .
 1620. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین ، امیر مقامی ، همان .
 1621. جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد، ستار عزیزی و … ، همان .
 1622. اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)، سیداصغر جعفری، همان.
 1623. آثار حقوقی بین المللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، محمدرضا ملت و عبدالله عابدینی، همان .
 1624. کنوانسیون1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن، آرامش شهبازی و محمدقربان پور ، همان.
 1625. مسئولیت بین المللی دولت های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعۀ منا، عباس تدینی و … ، همان .
 1626. حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه(مطالعۀ موردی: حملات سایبری به گرجستان)، پرستو اسماعیل زاده ملاباشی، محسن عبداللهی، سیدقاسم زمانی، همان.
 1627. صلاحیت سازمان های بین المللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت : واکاری عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در برابر مخالفان حکومت های لیبی و سوریه ، امیر حسین رنجبریان ، شهرزاد رئیسی، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش6 سال 1393.
 1628. ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی دولت ها ، حسن سواری ، همان.
 1629. برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل ، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1630. ساختار شورای امنیت : نیاز هژمونی قدرت ، سیامک سلطانی و صالح رضایی پیش رباط ، همان .
 1631. چالش های دیوان های کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری: مطالعه موردی داعش، صادق سلیمی و … ، همان .
 1632. قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه ، ابراهیم  رحمانی، همان .
 1633. دیپلماسی اقتصادی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت ، سید محمد موسوی/ وحید بزرگی ، فصلنامۀ سازمان های بین المللی، ش7، سال 1393.
 1634. آئین دادخواهی فردی نزد دادگاه افریقایی حقوق بشر، داریوش اشرافی و … ، همان .
 1635. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی، گودرز افتخار جهرمی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی ، شماره 56, 1396.
 1636. پروتکل شماره 15 و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر ، ایوب عبدی و سیدقاسم زماتی، همان.
 1637. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه ، رضا اسلامی و … ، همان .
 1638. ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی: آرمان یا واقعیت ، منیر خلقی و حسین شریفی طراز کوهی، همان.
 1639. اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی ، اکبر ادیبی و همایون حبیبی، همان .
 1640. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض مادۀ 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، الناز رحیم خویی و حسین رستم زاده همان .
 1641. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیر انسانی ، سید فضل اله موسوی و … ، همان .
 1642. مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ملیحه بهفر و حسن سواری، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش 7 ، سال 93.
 1643. وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رضا موسی زاده و … ، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش 8 ، سال 1393.
 1644. تحلیل رویکرد تقاضا محور و حقوق بشری سازمان بین المللی متحد در مقابله با مواد مخدر، اسماعیل بقایی ماهانه و … ، همان .
 1645. پیش شرط های ورود ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، علی احدی کرنق و مهدی حدادی، همان.
 1646. تحول امنیت محیط زیست در حقوق بین الملل پس از جنگ سرد، سید عبدالعلی قوام و …، همان.
 1647. تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری، جمشید ممتاز و …، مجله حقوقی بین المللی، ش 55، سال 95.
 1648. دعوای متقابل در دیوان بین المللی حقوقی دریاها، دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیۀ کشتی ویرجینیاجی (پاناما / گینه بیسائو)، محسن محبی و هادی آذری، همان .
 1649. ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری، محمد جعفر قنبری جهرمی و …، همان .
 1650. پرونده گابچیکوو ناگی ماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار، ستار عزیزی و …، همان.
 1651. لزوم همکاری  دولت ها در زمینه مالیات بین المللی، محمدجعفر قنبری جهرمی و …، مجلسه حقوقی بین المللی ، ش 54، سال 95.
 1652. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامۀ تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت، صابر نیاورانی و احسان جاوید ، همان .
 1653. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، فضل اله موسوی و وحید بذار، همان .
 1654. معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی بر ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، حمید الهویی نظری، همان .
 1655. بررسی تاریخی و تحلیل اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری، علی ایزدی ، همان .
 1656. اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، سیدحسن سادات میدانی، هان .
 1657. کاربردهای نظامی فناری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، عباس تدینی و …، همان .
 1658. واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» : تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران، سیدقاسم زمانی ، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی  (علامه)، ش 51 ، سال 1395.
 1659. مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن، ستار عزیزی و سیامک کریمی، همان
 1660. مرور زمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، مهین سحابی ، همان .
 1661. جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، فراز فیروزی مندمی، همان .
 1662. کاربرد تسلیحات در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری، حسین شریفی طراز کوهی و …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش 52، سال 1395.
 1663. سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر، نیلوفر سعیدی، پوریا عسکری، …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش 53، سال 1395و
 1664. شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل، سید یاسر ضیائی و …، …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، همان .
 1665. دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری، ناصر علی منصوریان و …، ممان.
 1666. ارتباط میان کمیتۀ تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام، اختتام یا تعلیق، عبدالله عابدینی ، همان .
 1667. حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض، حوریه حسینی اکبرنژاد، هاله حسینی اکبرنژاد، مجلۀ پژوهش های حقوقی ، ش 32، سال 96.
 1668. نوع سوم مخاصمات مسلحانه، علی پور قصاب امیری و …، مجله مطالعات بین المللی ، شمارۀ 51، سال 95.
 1669. حقوق بین الملل و اختلاف اسرائیل و فلسطین ، سیدمحمد باقر امیریان ، همان .
 1670. جرم انکاری قاچاق انسان برپایه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و چالش های فراروی آن ، دکتر جمال بیگی ، مجلۀ مطالعات بین المللی، ش 54، سال 96.
 1671. محدودیت های دریایی در خلیج فارس ، دکتر پیروز مجتهدزاده و … ، همان .
 1672. تعلیق اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر در وضعیت های عمومی فوق العاده ، سید قاسم زمانی و …،، مجلۀ پژوهش های حقوقی ، ش 31، سال 96.
 1673. کاهش فقر با دستورالعمملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر، رضا اسلامی و مهشید آجلی، همان .
 1674. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر ، سیدیاسر ضیائی ، همان .
 1675. حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی های زیست محیطی، امین ولی زاده ، همان .
 1676. حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل ، در پرتو کنوانسیون رامسر، مهرداد محمدی و … ، همان .
 1677. سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت، ابراهیم بیک زاده  و …، محله حقوقی بین المللی ، ش 57، سال 96.
 1678. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی : تحریم های اقتصادی)، حسین شریفی طراز کوهی و … ،همان.
 1679. تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل به عنوان ناقض مادۀ 6 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، همان .
 1680. کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن ، عبدالله عابدینی، همان .
 1681. ظرفیت های نظام کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهوم ژنوساید فرهنگی، علیرضا آرش پور و … ، همان .
 1682. قانونگذاری در فضای سایبر : رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیائی و … همان .
 1683. راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل، فضل الله فروغی  …، همان .
 1684. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیر انسانی، سید فضل اله موسوی و … ، همان.
 1685. پروتکل شماره 15 و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر، ایوب عبدی و قاسم زمانی ، همان .
 1686. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه ، رضا اسلامی و … ، همان .
 1687. ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت ، منیز خلفی، حسین شریفی طراز کوهی، همان .
 1688. اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی ، اکبر ادیبی و همایون حبیبی، همان .
 1689. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض مادۀ 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، الناز رحیم خویی و حسین رستم زاده ، همان .
 1690. دولت حافظ منافع : نمایندگی سیاسی و نمایندگی بشردوستانه ، مسعود البرزی ورکی، تحقیقات حقوقی، ش1 (77) ، سال 96.
 1691. نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، گودرز افتخار جهرمی و علی حاجیانی، تحقیقات حقوقی، ش 2 (78) سال 96 .
 1692. کارایی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تأکید بر مناقشه فلسطین، عبدالصمد دولاح و میر شهبیز شافع، همان .
 1693. اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت ، عبداله عابدینی ، همان .
 1694. مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه، رضا اسلامی و … تحقیقات حقوقی ، ش 3 (79) سال 96.
 1695. لغو برده داری از گذشته تا امروز : بازخوانی توسعۀ مفهوم برده داری در اسناد و آراء محاکم بین المللی ، آزاده السادات طاهری و …. ، همان .
 1696. راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ، محمد زحمتکش  و علیرضا آرش پور، مطالعات حقوقی ( شیراز)، ش 1 سال 96.
 1697. در آمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی با تروریسم ( با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی ) ، حسن پور بافرانی ، علی امیدی و … ، مطالعات حقوقی ( شیراز) ش 2 ، سال 96.
 1698. تأملی بر وضعیت حقوقی دولت ها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیۀ صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)، محمد حسین رمضانی قوام آبادی ، مهرداد محمدی و سید محمد حسینی ، همان .
 1699. دعوی متقابل در رویۀ قضایی یوان بین المللی دادگستری ، سوده شاملو و … ، همان .
 1700. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل ، حسین شریفی طرازکوهی و … ، همان .
 1701. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، سید حسام الدین لسانی ، همان .
 1702. تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری ، سهراب صلاحی ، مطالعات حقوقی ، ش 3 ، سال 96.
 1703. نگاهی انتقادی به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی، حمیدالهویی نظری ، مجله مطالعات حقوقی (شیراز) ، ش چهارم ، سال 1396.
 1704. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت ها به حوزۀ سازمان های بین المللی و چالش های پیش رو، سید مهدی رضوی حاجی آقا ، همان .
 1705. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم ها در حقوق اتحادیه اروپا، مسعود علیزاده و … ، همان .
 1706. سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ، محسن محبی و … ، همان .
 1707. احتیاط ؛ اصل عرفی در اتحادیۀ اروپایی ؟ ، عباسعلی کدخدایی و … ، مطالعات حقوق عمومی ، ش 3، سال 1396.
 1708. تأثیر نظریه حقوقی هارت در تحلیل فلسفی حقوق بین الملل، حسن خسروی و … ، همان .
 1709. حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته ای در فضا، سهیلا کوشا، همان .
 1710. وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین‌لمللی در امداد رسانی حوادث طبیعی، موسی پاشا بنیاد و نسرین مصفا، همان.
 1711. بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران ، حسین خلف رضایی و …، همان .
 1712. مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کنندۀ مالی تروریسم، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1713. حقوق طبیعی و حق طبیعی : تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی، سید محمد قاری سید فاطمی و … ، همان.
 1714. کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتغالی» در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل ، محمدستایش پور، مهدی حدادی ، همان .
 1715. جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل ، سعید فرهادنیا و علی هنجنی ، همان .
 1716. مبانی و دلالت پژوهی فطری و فقهی حقوقی در حرمت سلاح های کشتار جمعی ، محمد مهدی زارعی و … ، همان .
 1717. تحلیل اجرای موقت معاهدۀ منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران ، لعیا جنیدی و … ، مطالعات حقوق عمومی، ش 4، سال 1396.
 1718. وضعیت حقوقی اب های تاریخی در حقوق دریاها، سید باقر میرعباسی و … ، همان .
 1719. مداخلۀ سازمان های غیر دولتی به منزلۀ « دوست دادگاه» در دادگاه بین لمللی حقوق دریاها، محمد حسین رمضانی قوام آبادی و …، همان .
 1720. رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار ، عبدالله عابدینی ، همان .
 1721. تحلیل حقوقی «قطعنامه 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام» ، امید ملاکریمی و محمود جلالی و …، همان .
 1722. عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکرد نوین در حوزه سلامت عمومی ، سید حسام الدین لسانی و …، همان .
 1723. مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیۀ اروپا، ملیحه بهفر، همان .
 1724. تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی، همان .
 1725. «داوری پذیری» اختلافات مالیاتی بین المللی ، نعیم نوربخش و …، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش 54، سال 96.
 1726. مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه : زمین ها، موانع و شیوه های حمایت ، رضا اسلامی و …، همان .
 1727. جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل، محمود حاجی زاده و هیبت اله نژندی منش و …، همان .
 1728. در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت، آرامش شهبازی ، همان .
 1729. نقش جامعه مدنی در ایجاد قواعد حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی : گذار حقوق از الزام به اقناع ، سمانه رحمتی فر، همان .
 1730. مشروعیت مداخله نظامی کشور ثالث براساس دعوت کشور میزبان : تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی ، اوکراین ، سوریه و یمن ، مسعود زمانی و …، همان .
 1731. رویکرد امنیت انسانی و اعمال مسئولیت حمایت در خصوص آوارگان داخلی ناشی از جنگ ، مجید کورکی نژاد و حمید الهویی نظری ، همان.
 1732. راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، محمدزحمتکش و علیرضا آرش پور، مطالعات حقوقی ( شیراز)، ش 1، سال 96.
 1733. درآمدی بر یکسان انکاری جرم دزدی دریایی با تروریسم(با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)، حسین پوربافرانی، علی امیدی و … ، مطالعات حقوقی (شیراز) ، ش 2 ، سال 96.
 1734. تأملی بر وضعیت حقوقی دولت ها در استناد به مسولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیۀ صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)، محمد حسین رمضانی قوام آبادی، مهرداد محمدی و سید محمد حسینی، همان .
 1735. دعوی متقابل در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، سوده شاملو و … ، همان .
 1736. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان .
 1737. تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری، سهراب صلاحی ، مطالعات حقوقی، ش 3، سال 96.
 1738. سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت ، ابراهیم بیک زاده و … ، مجله حقوقی بین المللی، ش7، سال 96.
 1739. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران ( مطالعه موردی: تحریم های اقتصادی) ، حسین شریفی طرازکوهی و … ، همان .
 1740. تحلیل حقوقی جنایت ناپدید سازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل به عنوان ناقض ماۀ 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مریم احمدی نژاد، همان.
 1741. ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهم ژنوسید فرهنگی، علیرضا آرش پور و … ، همان .
 1742. رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت ها و چالش ها و خلاها، نادر مردانی و … ، همان .
 1743. تشکیل دادگاه کیفری بین المللی شده (مختلط) کامبوح: مبانی و چالش ها، بهزاد رضوی فرد و … ، همان .
 1744. نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری، محسن محبی و … ، مجله حقوقی ببین المللی، ش 58، سال 1397.
 1745. قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1746. مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین ، رضا موسی زاده و … ، همان .
 1747. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل، پوریا عسکری و … ، همان .
 1748. مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و … ، همان .
 1749. ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل، زهرا محمودی کردی، همان .
 1750. پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل ،عباسعلی کدخدایی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش 59 ، زمستان 97.
 1751. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی خودفرمان و مسئوولیت ناشی از اقدامات آن ها، امیرحسین رنجبریان و … ، همان .
 1752. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی، شهرام زرنشان و …، همان .
 1753. نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، آرامش شهباری و … ، فصلنامۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران ، بهار 1397.
 1754. حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر، سروناز مستفیضی و … ، همان .
 1755. مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئوولیت حمایت ، فرزانه سیف زاده و … ،همان .
 1756. جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویۀ نهادهای بین المللی حقوق بشر، امیر مقامی و … ، همان .
 1757. تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی، پوریا عسکری و …، همان .
 1758. مفهوم استناد به مسئوولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001) ، محسن محبی و … ، همان .
 1759. تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف، میثم آرایی درونکلا و …، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ، دوره 49، شمارۀ 2، تابستان 98.
 1760. نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون، محمود حاجی زاده و هیبت اله نژندی منش ، همان .
 1761. اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، علی سهرابلو و … ، همان .
 1762. دفاع مصونتیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی، ستار عزیزی، وحید بذار، همان .
 1763. بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها، سیدباقر میرعباسی و …، همان .
 1764. حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه، سیداصغر جعفری، همان .
 1765. جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، امین جعفری و …، همان.
 1766. جبران خسارات زیست محیطی براساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، عطیه شاه حسینی و علی مشهدی، پژوهش حقوق عمومی، ش 55.
 1767. تحول در نظام قضایی ملل متحد، مهدی حدادی و …، همان.
 1768. گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت ها : پاسداری از مرزهای بند 7 مادۀ 2 منشور ملل متحد پس از هفتاد سال، مسعود علیزاده و شهرام زرنشان، همان.
 1769. شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیر دولتی، غلامعلی قاسمی و …، همان .
 1770. تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، سیدقاسم زمانی و …، تحقیقات حقوقی، ش 4 ، زمستان 96.
 1771. بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ، علی سهرابلو و بیژن عباسی ، همان .
 1772. استفاده های صلح آمیز و غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل، محمد حسن دریایی، سیاست خارجی ، ش1 ، سال 1387.
 1773. نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، نسرین مصفا، همان.
 1774. مهاجرت و سیاست خارجی ایران ، سیدمحمدکاظم سجادپور، همان .
 1775. نظریه های متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع، محمدرضا ضیائی بیگدلی و باقرزاده ، مجله حقوقی بین المللی ، ش 60.
 1776. امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1777. سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس [2015] ، اعظم امینی، همان .
 1778. جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم ، سیدضیاء الدین مدنی، همان .
 1779. جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل، ابراهیم گل ، همان .
 1780. شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری، مریم احمدی نژاد ، همان .
 1781. دامنۀ مفهومی مسئوولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، احمد مؤمنی راد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش 3 ، سال 1398.
 1782. مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه ، الهام امین زاده ، همان .
 1783. ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه ، سیدقاسم زمانی و …، همان .
 1784. وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت ، حسین آقایی جنت مکان، همان .
 1785. حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت : بررسی موردی ایران ، سیامک کرم زاده و …، همان .
 1786. وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیراب، محمد رضوی راد، همان .
 1787. ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل، فضائلی، همان .
 1788. فلسطین ، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل، میثم حق سرشت، همان .
 1789. بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر، غلامعلی قاسمی، همان .
 1790. بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات غیر بین المللی با تأکید بر عملکرد داعش، سیدحسام الدین لسانی ، همان .
 1791. حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها، مصطفی فضائلی، پژوهش حقوق عمومی ش56.
 1792. اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری، جمال سیفی، همان .
 1793. چالش های اجرایی نظریه مسئوولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه، میرعباسی، پژوهش حقوق عمومی ، ش 57.
 1794. تعارض تعهدات سند مؤسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت ، مهدی حدادی ، همان .
 1795. چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان، جواد صالحی، همان .
 1796. اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، سیدقاسم زمانی، پژوهش حقوق عمومی، ش58.
 1797. حق فراموش شدن در ترازو، سیدمحمد هادی قبولی درافشان، همان.
 1798. رابطه میان عرف مؤخر و معاهده [مقدم] در چارچوب مادۀ 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نژندی منش ، همان .
 1799. نسل جدید موافقت نامه های بین المللی : برجام ، علیرضا ظاهری، همان .
 1800. احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصول کلی حقوق، کدخدایی، پژوهش حقوق عمومی ش 59.
 1801. حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پر جمعیت، پوریا عسکری، همان.
 1802. به کارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی، همایون حبیبی ، پژوهش حقوق عمومی ش 60.
 1803. فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر، محمدعلی صلح چی، همان.
 1804. بررسی مفهومی دفاع مشروع در پرتو حملات سایبری، غلامعلی قاسمی، مطالعات حقوقی شیراز، ش 1 ، سال 97.
 1805. تقابل برنامه آزادی دریانوردی امریکا و ادعای حاکمیتی چین در دریای چین، سیدهادی محمودی، همان.
 1806. بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری (دیوان دادگستری اروپایی) و دادگاه اروپایی حقوق بشر، سیده لطیفه حسینی، مطالعات حقوقی شیراز، ش 2، سال 97.
 1807. از مسئوولیت حقوقی دولت ها تا مسئوولیت اخلاقی آن ها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی ، حجت سلیمی ترکمانی، هان .
 1808. انتقال سفارت امریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل، امیر مقامی و …، مطالعات حقوقی شیراز، ش 3 ، سال 97.
 1809. معاونت در ارتکاب فعل متخلفانۀ بین المللی درطرح مسئوولیت بین المللی دولت 2001، مهدی حدادی، مطالعات حقوقی شیراز، ش 4 سال 94.
 1810. تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل‌کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیدقاسم زمانی، تحقیقات حقوقی، ش 4، سال 96.
 1811. بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ، علی سهرابلو، همان .
 1812. موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیر عضو، ابراهیم بیک‌زاده، تحقیقات حقوقی، ش 4، سال 97.
 1813. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های تروریستی، سیدعلی هنجنی، همان.
 1814. معیارهای اِعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی، سیدقاسم زمانی ، همان .
 1815. پدیده شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین الملل، محسن عبدالهی،تحقیقات حقوقی، ش 2 (82) سال 97.
 1816. تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین الملل و بازیگران غیردولتی، محسن محبی، تحقیقات حقوقی، ش 1 (81) سال 97.
 1817. اعمال یک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بین المللی در حقوق بین الملل، مهدی حدادی، همان .
 1818. جانشینی دولت ها در مسئوولیت بین المللی ، میرشهبیز شافع، هان .
 1819. ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل، سیدهادی محمودی، همان .
 1820. مدل اشمیتی حقوق بین الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی، سیدفاطمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 1(85) سال 98.
 1821. از ماورماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تأملی در تحول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، هادی آذری، همان.
 1822. چالش های نظام مسئوولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاری در بستر عمیق دریا، زهرا محمودی، همان .
 1823. حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض، حوریه و هاله حسینی اکبرنژاد، مجله پژوهش های حقوقی، ش 32، سال 96.
 1824. حقوق بشر مهاجران قانونی، مریم مهدوی، پژوهش های حقوقی، ش33، سال 97.
 1825. مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربین المللی، تأملی در بحران یمن، ش 34، پژوهش های حقوقی ، سال 97.
 1826. جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، کیوان اقبالی، پژوهش های حقوقی، ش 32، سال97.
 1827. سوء استفاده از مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی،سیدعلی حسینی آزاد ، همان.
 1828. نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با گروه‌های غیردولتی، سمانه شعبانی، همان .
 1829. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، الهویی نظری، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، ش 4، سال 1392.
 1830. نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری، رمضانی قوام آبادی ، همان .
 1831. تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، امیرحسین رنجبریان ، همان.
 1832. تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی، محمدجواد سبحانی فر، همان .
 1833. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، سیدفضل اله موسوی، همان.
 1834. فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛ قابلیت و امکان تعارض، سیدباقر میرعباسی، همان.
 1835. نجات جنین در حقوق داخلی و بین المللی، بهرام تقی پور، مطالعه حقوق خصوصی، ش4 ، 1396.
 1836. نظریه دیون منفور، بدهی های عراق و غرامات جمهوری اسلامی ایران، محمدتقی حسینی، ش 4، سیاست خارجی، 1387.
 1837. پارادایم جنگ علیه تروریسم و کرامت انسانی، حجت اله فغانی، همان.
 1838. پناهندگی دیپلماتیک، اسعد اردلان ، همان.
 1839. حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی، علیرضا دلخوش، همان .
 1840. دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات ارگاامنس، محسن شریفی، همان .
 1841. بررسی حقوقی استناد روسیه به دکترین مسئولیت حمایت در حمله به گرجستان ، سجاد سلطان زاده، سیاست خارجی، ش 4، سال 88.
 1842. راهکارهای تعقیب کیفری جنایات اسرائیل در غزه، سلمان عمرانی، همان .
 1843. مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم ، محمدرضا صحرایی ، همان .
 1844. مسئوولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ، بهزاد آذری آغاجری، همان .
 1845. وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در حقوق بین الملل، منوچهر توسلی نائینی، سیاست خارجی، ش 3، سال 89.
 1846. چارچوب جهانی نظام حقوق بین الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته ای، پیمان نمامیان ، همان .
 1847. سلاح های شیمیایی و حقوق بین الملل ، ، سیاست خارجی، ش 4، سال1389.
 1848. ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی، علیرضا دلخوش، سیاست خارجی، ش 1، سال90.
 1849. ابعاد سیاسی ، حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی، رضا حقیقی، همان .
 1850. استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، محمدمهدی یاقوتی، سیاست خارجی، ش4 ، سال90.
 1851. مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر، علی نواری، همان .
 1852. تأثیر تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل در بهره مندی از حقوق بشر، سیدمحسن عمادی، سیاست خارجی، ش1 ، سال91.
 1853. بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ فعالیت ها و دستاوردها، مهدی ذاکریان ، همان .
 1854. چشم انداز تنش میان آرژانتین و انگلیس در مورد حاکمیت بر جزایر فالکند (مالونیاس)، ناصر زمانی، سیاست خارجی، ش2 ، سال91.
 1855. منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی، مریم احمدی نژاد، سیاست خارجی، ش3 ، سال 91.
 1856. تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی، یاسر امین رعایا، همان .
 1857. تعهدات در قبال جامعه بین المللی و جایگاه آن در حقوق مسئوولیت دولت ، مریم احمدی نژاد ، ش4، سیاست خارجی، سال91.
 1858. جایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد، یاسر امین رعایا، همان .
 1859. ایالات متحده امریکا و دیوان کیفری بین المللی: دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی، رضا موسی زاده، سیاست خارجی، ش2 ، سال 1392.
 1860. بحران سوریه ؛ امکان و امتناع مداخلۀ بشردوستانه، عبداله مرادی، همان .
 1861. سازوکارهای حقوقی کیفری بین المللی برای محاکمه تروریست های تکفیری در سوریه، حسین آقایی جنت مکان، سیاست خارجی، ش4 ، سال 92.
 1862. آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئوولیت بین المللی دولت ها ، محمد امین غفارزاده ، سیاست خارجی، ش2 ، سال1393.
 1863. محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل، مصطفی تقی زاده انصاری، سیاست خارجی، ش 4 ، سال93.
 1864. رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست از منظر جامعه بین المللی ، جواد امین منصور، سیاست خارجی، ش3 ، سال94.
 1865. ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر، مریم احمدی نژاد، سیاست خارجی، ش2 ، سال95.
 1866. شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، جواد آقازاده ، همان.
 1867. دکترین مسئوولیت حمایت : ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه، بهناز نیکنام ، سیاست خارجی، ش3 ، سال95.
 1868. بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی، فرنگیس منصوری، همان.
 1869. جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار، عبدالمجید سیفی، همان .
 1870. حق آزادی بیان و مسئوولیت بین المللی کشورها در قبال آن، سیدحسینی رضوانی، سیاست خارجی، ش5 ، سال95.
 1871. برجام و پسا برجام از دیدگاه حقوق بین الملل، علیرضا دلخوش، سیاست خارجی، ش4 ، سال96.
 1872. بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین از منظر حقوق بین الملل، مصطفی خرمی، همان .
 1873. دیپلماسی اجبارآمیز، حقوق بین الملل : با تأکید بر نقش شورای امنیت، بهادر امینیان، سیاست خارجی، ش2 ، سال96.
 1874. ایران و تهدید امنیتی دزدی دریایی، سیاست خارجی، ش3 ، سال96.
 1875. توافقنامه پاریس: محور جدید همکاری در منطقه خلیج فارس، هادی سلیمان پور، سیاست خارجی، ش3 ، سال96.
 1876. سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو، رضا موسی زاده، سیاست خارجی، ش1 ، سال97.
 1877. بررسی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه ، سیدکاظم سجادپور، سیاست خارجی، ش2 ، سال97.
 1878. بازاندیشی سازوکارهای حقوق بین الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین، غلامعلی قاسمی، سیاست خارجی، ش3 ، سال97.
 1879. جنگ های سابیری : چالش ها و راه کارهای تعامل در پرتو مقررات توسل به زور، علی امیری، همان.
 1880. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هنجارسازی بین المللی، جلال دهقانی، سیاست خارجی، ش4 ، سال97.
 1881. اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویۀ قضایی بین المللی، اسماء سالاری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش 4 ، سال 1398.
 1882. حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، سیدباقر میرعباسی، همان.
 1883. کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری، سیدمحمد قاری سیدفاطمی، حیدر پیری، سیدهادی محمودی، همان.
 1884. وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین الملل و ارزیابی عملکرد دولت های میزبان، سیدعلی سادات اخوی و …، همان.
 1885. بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، مهتاب دقیق و سیدحسام الدین لسانی، همان.
 1886. تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام ، عباس کوچ نژاد و …،همان.
 1887. قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان، مهدی عبدالمالکی و …، همان.
 1888. حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه، سیداحمد طباطبایی و …، مجله مطالعات حقوقی شیراز، ش 1، سال 1398.
 1889. ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی، محمود جلالی و … ، همن .
 1890. نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده امریکا) ، فضل الله فروغی و … ، همان.
 1891. چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریم های اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بین المللی، اکبر ادیبی، مجله مطالعات حقوقی شیراز، ش 2، سال 1398.
 1892. حمایت از مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی، سیدیاسر ضیایی و … ، همان.
 1893. بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین الملل، مصطفی فضائلی و …، همان.
 1894. نحوه تصمیم گیری دیوان بین المللی دادگستری در مورد خلاء حقوقی، محسن محبی و … ، همان .
 1895. توسعۀ نسل ها حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، حسین یزدانی، سیدقاسم زمانی، حسن سواری، پژوهش های حقوقی (شهر دانش)، ش 35 ، سال 1397.
 1896. انتقال مالکیت و اجاره اشیای فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین الملل فضایی، حسنا خالوندی و سیدهادی محمودی، همان.
 1897. ارتباط حق بر غذا و سیاست های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل، فرهاد طلایی و …، همان.
 1898. برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر، علی سالاری، همان.
 1899. ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقایل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، هاله و حوریه حسینی اکبرنژاد، همان.
 1900. تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت ؟ ، نواب محمدی، پژوهش های حقوقی، ش 36، سال 1397.
 1901. حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل، فرناز فروتنیان، همان.
 1902. جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین الملل، جمشید مظاهری ، همان .
 1903. آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای افریقایی از دیوان بین المللی کیفری، محمدعلی پور، همان.
 1904. نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه، سیده کیانا بنی کمالی، همان.
 1905. جنایایت جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ، دیوید فیدلر و … ، همان.
 1906. نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل، علیرضا باقری ابیانه، پژوهش های حقوقی ، ش 37، سال 1398.
 1907. ظهور روندی جدید در تفسیر یا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص، یاسر سالاریان ، همان.
 1908. تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری، حوریه حسینی اکبرنژاد ، پژوهش های حقوقی ، ش38، سال 1398.
 1909. تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملی و بین المللی، هدیه سادات میرترابی و … ، همان.
 1910. اصل مصونیت در برابر خود اتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ، رواندا و دیوان کیفری بین المللی ، علیرضا قرقانی ، همان .
 1911. تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا، محسن محبی و محمدحسین لطیفیان، مجله حقوقی بین المللی ، ش 61 سال 1398.
 1912. قاچاق انسان (ابعاد داخلی و بین المللی)، رضا اسلامی و … ، همان .
 1913. جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل، ستار عزیزی و … ، همان .
 1914. مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مهدی حدادی و … ، همان .
 1915. گرو ه های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه ، حسین خلف رضایی، همان .
 1916. مسئوولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق، حجت سلیمی ترکمانی، همان .
 1917. رسیدگی غیابی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، سوده شاملو، همان .
 1918. مداخله بشردوستانه، غلامعلی قاسمی، مجموعه مقالات همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم ، 1395.
 1919. مسئوولیت حمایت ، همان .
 1920. حمایت از شورشیان در آشوب های داخلی، همان .
 1921. حمایت از شورشیان در مخاصمات مسلحانخ داخلی، همان .
 1922. فاجعه منا، محمد دهشیری، همان .
 1923. جنگجویان خارجی در منطقه خاورمیانه… ، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1924. مداخله نظامی خارجی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ، سیدیاسر ضیائی و ….. ، همان .
 1925. تعهدات زیست محیطی در زمان مخاصمات مسلحانه، فرهاد طلایی، همان .
 1926. چالش های فرا روی کنوانسیون سوم (1949) با تأکید بر جنگ عراق علیه ایران، غلامعلی قاسمی ، همان .
 1927. عملکرد شورای امنیت در مبارز  با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره، محمدعلی کشور، همان .
 1928. یاری رسانی انسان دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه؛ سوریه، سید حسام الدین لواسانی، همان .
 1929. خسارات زیست مجیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه ، مطالعه موردی اقدامات امریکا و داعش در عراق، فاطمه حکمتی و … ، همان .
 1930. بین المللی شدن مخاصمات در یمن ، زهرا سادات شارق و … ، همان .
 1931. امکان سنجی حضور نظامی ایران در عراق، احمد مؤمنی راد و … ، همان .
 1932. دعوت به مداخلۀ عراق و سوریه از ایران ، رضا نصیری، همان .
 1933. نقض قواعد آمره در پرتو اقدامات ناقض صلح منطقه ای، علیرضا ابراهیمی، همان .
 1934. تأملی بر حمایت از اقلیت ها و صلح و امنیت منطقه ای، مصطفی فضائلی، همان .
 1935. رواداری مذهبی، راهکاری برای مقابله با عوامل نا امنی در منطقه ، رحیم دهقان، همان .
 1936. حقوق اقلیت های مذهبی و تأثیر آن در تأمین صلح و امنیت منطقه ای، سیدمحمد سجادی، همان .
 1937. حق تعیین سرنوشت در یمن ، قائزه سادات صدیقی و … ، همان .
 1938. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین المللی حقوق خانواده، محیا صفاری نیا، همان .
 1939. نقش حمایت از بزه دیدگان و قربانیان تروریسم در تأمین صلح و امنیت منطقه ای، محمد جواد صمیمی، همان .
 1940. تعهدات بازیگران غیر دولتی در قبال خشونت و افراط گرایی، امیر مقامی و … ، همان .
 1941. منطقه پرواز ممنوع در لیبی در پرتو قطعنامه 1973 شورای امینت، احمدرضا توحیدی، همان .
 1942. عملکرد سازمان های دریایی ایران در مقابله با دزدی دریایی، بهزاد سیفی و … ، همان .
 1943. ایران و امنیت هوایی بین المللی در عصر تهدید و ترور، فاطمه باباخانی، همان .
 1944. تأمین امنیت هوایی برای هواپیماهای کشوری براساس کنوانسیون شیکاگو، حمید کاظمی، همان .
 1945. مناسبات آب کشورهای خاورمیانه و تأثیر آن در برقراری صلح پایدار، حسین اسماعیل نسب، همان .
 1946. آلودگی دریای مازندران در ترازوی حقوق بین الملل محیط زیست، سیدهادی پژومان و … ، همان .
 1947. برنامه های عمل سازمان همکاری اسلامی، مصطفی میرمحمدی، همان .
 1948. رویکرد زیست محیطی با توسل به زور در منطقه از دیدگاه حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خلیج فارس، علی مشهدی و … ، همان .
 1949. چالش های زیست محیطی خلیج فارس، حسن موثقی، همان .
 1950. تحول عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد برای قرن 21، احمدرضا توحیدی، همان .
 1951. سیاست جنایی منطقه اکو در قبال جرایم سازمان یافته منطقه، احمدرضا صادقی، همان .
 1952. نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه‌های کیفری بین المللی، سیدقاسم زمانی و … فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش 1، سال 1399.
 1953. مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری، محمدرضا ضیائی بیگدلی و حسن باقرزاده ، همان .
 1954. مداخله روسیه در بحران سوریه و اصل عدم مداخله در جنگ های داخلی، سیامک کرم زاد و … ، همان .
 1955. کدهای رفتاری – اخلاقی شرکت های چند ملیتی، محمد جواد جاوید، همان .
 1956. ظهور رویکردهای فراملی در حقوق رفاه حیوانات ، امیر ساعد وکیل، همان .
 1957. ارزیابی ایرادات امریکا در مورد دستور موقت، همان . در قضیۀ نقض های ادعایی عهدنامۀ مودت، محسن محبی و … ، همان .
 1958. خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، ساسان صیرفی، همان .
 1959. قاعدۀ منع توسل به زور و حملات امریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014- 2018، احمدرضا مبینی، همان و … ، همان .
 1960. تفسیر ایستای دیوان بین المللی دادگستری در احراز مسئوولیت نسل زدایی: واکاوی قضیۀ کرواسی علیه صربستان (2015)، مصطفی فضائلی و … همان .
 1961. تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، آرامش شهبازی و … ، همان .
 1962. حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه داوری ایکسید، سیدقاسم زمانی و … فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ، ش 2، سال 1399.
 1963. ارزیابی عملکرد شورای امنیت در بهره گیری از دکترین مسئوولیت حمایت، رضا موسی زاده  و … ، همان .
 1964. جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر، سیدفضل اله موسوی و … ، همان .
 1965. انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو رأی مشورتی ش 16 دیوان امریکایی حقوق بشر، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1966. اِعمال اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به عنئوان ابزار نوین جنگی، حسین شریفی طرازکوهی، همان .
 1967. رژیم حقوقی قابل اِعمال بر سیاست کشتار هدفمند اسرائیل در سرزمین فلسطین، مهوش منفرد و … ، همان .
 1968. حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق تعیین سرنوشت، همایون حبیبی و … ، همان .
 1969. حمایت سایبری و نقش اصل عدم مداخله ، محسن عبداللهی و … ، همان .
 1970. حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون استانبول 2011، علی مشهدی و … ، همان .
 1971. نقدی بر تقابل اتحادیه اروپا با دیوان کیفری بین المللی، جواد صالحی، همان .
 1972. مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات داعش از منظر حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری، بهمن ساعدی و … ، همان .
 1973. مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل ، امیر حسین رنجبریان و …، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش 3 سال 1399.
 1974. حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی، ساسان صیرفی و … ، همان .
 1975. نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی، شیما عرب اسدی، همان .
 1976. قضیه مارشال، مریم حاجی عرب و … ، همان .
 1977. حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل، سیدحسین سادات میدانی و … ، همان .
 1978. شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی، عقیل محمدی، همان .
 1979. اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی، مرتضی نجفی اسفاد و … ، همان .
 1980. مشروعیت صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم، لیلا رئیسی و … ، همان .
 1981. ماهیت سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام ، همایون حبیبی و … ، همان .
 1982. تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه ، مریم احمدی نژاد و … ، همان .
 1983. حق تعیین سرنوشت به عنوان راهکار مؤثری در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه ، همایون حبیبی و … ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ، شماره 60، سال 1397.
 1984. فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر، محمدعلی صلح چی و … ، همان .
 1985. تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی ، مهریار داشاب ، همان .
 1986. تقابل حق بر حربم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر اروپا، الناز رحیم خویی و … ، همان .
 1987. مهاجران محیط زیستی در حقوق بین الملل، سیدمحمدقاری سیدفاطمی و … ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 61، سال 1398.
 1988. ارزیابی مفهوم قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام ساز حقوق بین الملل، علیرضا ابراهیم گل و … ، همان .
 1989. رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون 1970 لاهه با تصویب پروتکل پکن 2010، هدایت اله شناسایی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 62، سال 1398.
 1990. حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی … ، مهریار داشاب، همان .
 1991. اصول بنیادین حقوق جهانی ارتباطات : میراث مشترک، رویا معتمدنژاد ، همان .
 1992. اصول بنیادین حقوق جهانی ارتباطات : میراث مشترک، رویا معتمدنژاد ، همان .
 1993. حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد، زهره شفیعی، پوریا عسکری، فصلنامۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران ، ش4، سال 1399.
 1994. ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل، اسماء سالاری، همان.
 1995. از ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین المللل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی، سیدعلی حسینی آزاد، مهشید آجیلی و مجید زحمتکش، همان.
 1996. مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین، عبدالله رزاقی و فریده شایگان.
 1997. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل ، آرامش شهبازی، آیدا اقاجانی، همان.
 1998. تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت، مهدی پیری و رضا سهرابی.
 1999. محدودیت اعِمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی، جواد صالحی، همان.
 2000. ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی : داخلی یا بین المللی، مهدی حدادی و رضا اسمخانی، همان.
 2001. حق بر آب بر پیکرۀ حقوق بین الملل و حمایت آن در داوری سرمایه گذاری بین المللی، فرشاد گراوند، همان.
 2002. رهیافت حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام منطقه ای حقوق بشر، سیدجمال سیفی و هیوا حاجی ملا، مطالعات حقوقی شیراز، ش4 سال 1398.
 2003. ارزیابی قاعدۀ شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین المللی، علی حسن بابایی و … فصلنامه حقوقی شیراز، ش 1 سال 1399.
 2004. ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاح های کشتار جمعی ، محمود جلالی و … ، همان.
 2005. تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئوولیت بین المللی، صابر نیاورانی و محسن عبداللهی و اکبر زارع، همان.
 2006. تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، علی شهبازیان و سیدباقر میرعباسی، همان.
 2007. رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره برداری منابع ژنتیک دریای آزاد و تسهیم منافع آن، جواد صالحی، همان.
 2008. جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره 752 شرکت هواپیمایی اوکراین، اعظم امینی و وحید بذّار، فصلنامه مطالعات حقوقی شیراز، ش 2 سال 1399.
 2009. ماهیت و انواع مسئولیت معاونت در دیوان بین المللی کیفری، مهین سبحانی و نادیا باقری، همان.
 2010. چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم، سعید فرهادنیا و سیدعلی هنجنی، پژوهش های حقوقی، ش 40 سال 1398.
 2011. پویایی اجرای حقوق بین الملل، محمدرضا ملت، همان.
 2012. اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم اشاعه، مهدی خلیلی و یاسر سالاریان، پژوهش های حقوقی، شمارۀ 41 سال 1399.
 2013. تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون 2010 پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین المللی …، هدایت الله شناسایی، همان.
 2014. سیرتحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر… ، مصطفی فضائلی و موسی کرمی، پژوهش های حقوقی، شمارۀ 42 سال 1399.
 2015. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه الغای نابردباری مذهبی ، احسان جاوید و سیاوش صادق پور، همان.
 2016. مسئوولیت دولت ها و شرکت های نظامی- امنیتی خصوصی بر مبنای سند مونترو، محمدعلی مصطفوی و …، پژوهش های حقوقی، ش 43 سال 1399.
 2017. بررسی اِعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم، سیدباقر میرعباسی و …، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش 62 سال 1399.
 2018. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر، سیدقاسم زمانی و آرمین طلعت، همان.
 2019. چالش های حقوقی قابلیت های فضای سایبری در پرتو مادۀ 36 پروتکل یکم الحاقی 1977، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان.
 2020. حمایت حقوق بین الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه، شهرام زرنشان و … ، همان.
 2021. نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین، فاطمه کیهانلو و … ، همان.
 2022. حقوق بین الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( موردکاوی : جایگاه گروه اقدام مالی)، علیرضا ابراهیم گل و محمد صالح عطار، همان.
 2023. امکان سنجی جرم انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین المللی، رضوان باقر زاده و … ، همان.
 2024. مشروعیت دکترین هرجا ، هرزمان، دسترسی مدیریت شده در حقوق بین الملل هسته ای، هدایت اله شناسایی، همان.
 2025. اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل، محسن عبداللهی، محلۀ تحقیقات حقوقی ، شمارۀ 87 سال 1398.
 2026. تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین المللی دادگاه ها، محمد مجدکابری، همان.
 2027. رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست، سیدحسام الدین لسانی، همان.