فهرست عناوین مقالات تخصصی حقوق بين الملل عمومی به زبان فارسی

(مهر ماه ۱۳۹۹)

تهیه کننده: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

 1. کلیات
 2. بینش ها و مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل
 3. منابع حقوق بین الملل
 4. حقوق نرم
 5. اصول حقوق بین الملل
 6. حقوق معاهدات
 7. توسعه و تدوین حقوق بین الملل
 8. مناسبات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی
 9. جهانی شدن
 10. ایران و حقوق بین الملل
 11. اسلام و حقوق بین الملل
 12. کشور (دولت)
 13. حکومت (حاکمیت) قانون وحکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل
 14. سازمان های بین المللی
 15. سازمان ملل متحد
 16. سازمان های غیردولتی
 17. شرکت خصوصی و چند ملیتی
 18. حقوق بین الملل بشر
 19. امنیت انسانی
 20. مداخله بشردوستانه و مسئوولیت حمایت
 21. حقوق حیوانات
 22. حقوق بین الملل کیفری
 23. تروریسم
 24. تحریم ها
 25. حقوق دریاها
 26. رودخانه های بین المللی
 27. حقوق بین الملل آب
 28. حقوق بین الملل هوا و فضا
 29. حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 30. حقوق بین الملل اقتصادی
 31. حقوق تجارت بین الملل
 32. سازمان تجارت جهانی
 33. حقوق بین الملل محیط زیست
 34. حقوق بین الملل انرژی
 35. حقوق بین الملل ارتباطات
 36. حقوق بین الملل فرهنگی
 37. حقوق بین الملل مالکیت فکری
 38. حقوق توسل به زور
 39. حقوق جنگ یا مخاصمات مسلحانه
 40. حقوق بین الملل سلاح های انهدام فراگیر
 41. حقوق بشردوستانه
 42. حقوق مسئوولیت بین المللی
 43. داوری بین المللی
 44. دیوان بین المللی دادگستری (مباحث شکلی)
 45. آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
 46. دیوان و موضوعات حقوق بین الملل

۱.کلیات

حقوق بين الملل جدید : ۳

حقوق بين الملل در سپیده دم قرن ۲۱ : ۷

حقوق بين الملل و سیاست خارجی : ۵

تفسیر و اجرای حقوق بين الملل : ۱۸-۱۲

نظم نوین جهانی: ۲۰

شکل گیری قواعد بين المللی: ۲۹

حقوق اجتماعی بين الملل : ۳۲

تعامل حقوق و روابط بين الملل در عصر جهانی : ۴۰

اصول حقوق بين الملل : ۴۲

تعامل حقوق و سیاست بين الملل : ۴۳

جهان سوم و حقوق بين الملل: ۴۴

یکپارچگی حقوق بين الملل: ۶۲۴

انسانی شدن حقوق بين الملل : ۸۸۴

کثرت حقوق بين الملل : ۱۳۵۶-۱۰۳۳

کارنامه کمیسیون حقوق بين الملل در آینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل: ۱۰۵۴

مشروعیت حقوق بین الملل : ۱۰۸۸

متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع: ۱۷۷۷

حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل : ۱۴۹۷

روابط میان دولت ها و سازمان های بین المللی : ۲۷۲

 

 1. بینش ها و مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل

-۸۶۹-۸۵۶-۷۷۵-۷۷۲-۷۶۰-۶۹۴-۶۶۹-۶۳۰-۶۱۰-۵۹۹-۵۹۶-۶۹-۶۲-۵۸-۵۶-۵۵-۴۹-۴۴-۲۳-۱۵-۱۵-۶

-۱۲۸۹-۱۲۷۶-۱۲۷۴-۱۲۶۴-۱۲۲۶-۱۲۲۳-۱۱۵۱-۱۰۸۸-۱۰۷۱-۱۰۵۷-۱۰۵۴-۹۵۶-۹۵۱-۹۴۳-۹۲۴

۱۸۲۲-۱۱۹۴-۵۸-۱۷۷۷-۱۷۱۵-۱۷۱۰-۱۶۱۷-۱۶۱۶-۱۶۰۸-۱۵۹۱-۱۴۷۰-۱۳۰۳

۳.منابع حقوق بين الملل

كليات: ۱۴-۱۳۶۵

معاهدات  حقوق معاهدات

عرف : ۱-۱۹-۲۲-۳۴-۴۸-۱۹۱-۸۰۰-۱۰۷۳-۱۴۴۷-۱۸۰۰-۱۹۰۹

اصول كلي حقوقي و اصول كلي حقوق بين الملل:۲۷-۴۲-۱۳۲۳-۱۳۳۳-۱۷۴۸-۱۸۲۳

رويه قضايي بين المللي(ديوان بين المللي دادگستري): ۱۳۳۴

اعمال يك جانبه : ۱۸۱۹

قاعدة آمره :۴-۳۶-۶۴-۴۱۲-۹۸۰-۱۱۱۹-۱۱۹۶-۱۳۲۸-۱۵۰۴

تعهدات عام الشمول : ۹۴۸- ۱۸۴۳

جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در منابع حقوق بين الملل : ۱۹۲۳

نقش رویه قضایی در حقوق بین الملل عرفی: ۱۳۳۴

انصاف : ۱۰۹۹

 

 1. حقوق نرم

     ۱۸۱۷-۱۱۶۲-۱۱۵۶-۲۹

 1. اصول حقوق بين الملل

اصل عدم مداخله:۲-۳۱-۲۷۷-۱۳۳۶-۱۴۵۳-۱۹۳۰

اصل احترام به حاكميت و تماميت ارضي:

۲۴-۴۲-۲۲۲-۴۲۱-۴۴۲-۴۵۴-۱۰۸۷-۱۲۵۷-۱۳۳۳-۱۴۵۳

اصل حاكميت بر منابع طبيعي: ۴۱-۱۳۰-۹۲۰

اصل حسن نيت:۶۰۷-۷۲۰-۱۴۴۵-۱۴۸۶

اصل منع توسل به زور:

۴۲-۱۷۰-۳۷۱-۴۱۳-۴۲۷-۴۴۶-۴۵۰-۶۳۲-۷۱۶-۸۲۲-۹۵۰-۱۱۴۶-۱۲۳۴-۱۳۱۵-۱۳۶۱-۱۵۶۹-۱۸۵۳

اصل برابري: ۸-۳۳-۴۲-۳۴۷

اصل همكاري: ۱۴۷۸-۱۰۰۱ (همكاري هاي دولتي و انتقال فناوري )- ۱۳۸۲ (محيط زيست)

اصل همزيستي مسالمت آميز: ۴۱-۲۵۱

اصل منع تجاوز: ۴۲-۵۷۸

اصل حق تعيين سرنوشت :

۲۴-۷۱۵-۷۹۵-۹۸۵-۱۴۵۴-۱۵۵۹-۱۵۶۷-۱۵۹۶-۱۷۹۰-۱۸۰۴

اصل نظم عمومي : ۱۱۷۹

اصل مصونيت كشورها:

۹۳-۹۷-۲۶۸-۷۱۸-۷۳۸-۸۱۳-۸۴۵-۹۴۴-۱۱۹۱-۱۲۲۹-۱۲۳۱-۱۳۵۷-۱۳۶۷-۱۷۶۴-۱۹۰۸-۱۹۳۱و   کشور (دولت )

 1. حقوق معاهدات

معاهدات (كليات): ۱۱۳

اصل رضايت : ۹۱۹-۱۰۶

مناسبات ميان عرف و معاهده: ۹۵۳-۱۸۰۰-۱۰۷۳-۸۶۱-۱

اعتبار قراردادهاي بين المللي : ۱۹۴

حقوق معاهدات و حقوق مسئووليت : ۹۵۳-۲۳۶-۲۰۴

موافقت نامه هاي نزاكتي يا اخلاقي : ۱۲۳۲-۳۶۶

اجراي معاهدات: ۱۱۷۸-۱۰۴۴-۹۹۲-۸۶۵-۲۲۷-۲۰۲۶

آثار معاهدات: ۱۶۵۵-۱۶۲۴-۱۴۸۲

مناسبات معاهدات و حقوق داخلي : ۱۰۲۶

حسن نيت در اجراي معاهدات:۱۴۸۶-۱۴۴۵-۷۲۰

ماهيت برجام : ۱۸۷۳-۱۶۱۲

اجراي موقت : ۱۷۱۹

تفسير:

۱۴۰۱-۱۲۹۰-۱۲۵۲-۱۱۷۸-۱۱۰۰-۱۰۹۰-۱۰۷۲-۹۰۷-۹۰۱-۸۳۳-۲۵۶-۴۴-۱۸

۱۴۴۴(تفسیر تکاملی معاهدات ) ۱۹۰۹-۱۷۴۷-۱۵۳۸-۱۵۲۸-۱۴۴۴

حق شرط بر معاهدات: ۱۰۴۴-۷۳۴-۶۰۹-۵۸۴-۳۸۰-۱۰۷-۶۸۶-۷۰۰

نقض اساسي و اقدامات متقابل : ۱۷۹۴-۶۲۹

معاهدات حقوق بشري: ۷۴

فسخ جزيي : ۸۷

انعقاد معاهدات : ۱۷۳

ايران و حقوق معاهدات : ۸۹۵-۱۳۳-۲۷۹

تعهدات ضمني بين امضا تا تصويب : ۲۹۱

مقابله با تروريسم هسته اي : يك پاسخ معاهداتي : ۸۱۶

اعتبار عهدنامه مودت ۱۹۵۵ :۱۰۱۴

گونه شناسي رژيم حقوقي تعهدات بين المللي : ۱۴۰۰

آثار جنگ بر معاهدات:۹۴۹-۷۹-۱۲۲۵

جانشيني بر معاهدات : ۳۶۰-۶۲۰-۲۰۲-۹۱۸

متروك ماندن معاهدات : ۱۴۳۱

تغیير بنيادين اوضاع و احوال : ۱۱۶

معاهدات متوالي : ۶۹۱

دکترین حاشیه مجاز تفسیر: ۱۹۶۸-۱۴۰۱-۱۸۶۸-۱۰۸۹

روندی جدید در تفسیر یا تخصیص تفسیری خاص:۱۹۲۸

سنجش عقل تفسیری: ۱۱۵۳

 1. توسعه و تدوین حقوق بین الملل

 (کمیسیون حقوق بین الملل و حقوقدانان ایرانی) ۶۵-۲۸

۸. مناسبات متقابل حقوق بين الملل و حقوق داخلي

مناسبات حقوق بين الملل عمومي و خصوصي : ۳۹

قواعد بين المللي در حقوق داخلي : ۴۵

اجراي موازين حقوق بين الملل و نقش دادگاه ايراني : ۵۲

نظارت دادگاه هاي ملي بر اجراي حقوق بين الملل: ۵۱

كليات : ۷۳۷-۷۴۳-۸۰۸-۱۱۹۰-۱۳۶۲

صلاحيت دادگاه هاي داخلي و جنايات جنگي : ۱۱۷۵

اعمال متخلفانه بين المللي در دادگاه هاي داخلي: ۱۳۷۱

تحول حقوق درياها پس از ۱۹۸۲: ۱۴۰۸

اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد حقوق بين الملل : ۱۷۶۳

 1. جهانی شدن

کلیات :-۱۰۵۲-۸۸۱-۶۹۷-۶۴۹-۶۴۴-۶۶۴۲-۴۰۵-۴۰۴-۴۰۳-۴۰۲-۲۵۰-۱۸۹-۶۸-۶۲-۵۳-۴۰-۳۷-۳۵-۳۰-۱۳ -۱۸۷۲-۱۸۵۸-۱۷۷۲-۱۷۳۱-۱۳۳۳-۱۲۸۷-۱۲۷۷-۱۲۷۰-۱۱۴۴-۱۱۰۲-۱۰۹۳

جامعه مدنی جهانی : ۶۴۲-۶۴۴-۶۹۷

۱۰-ایران و حقوق بین الملل

حقوق دریاها : ۴۶-۱۴۲۳

مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلی :۱۷۱۹-۱۳۶۱-۱۳۰۳-۵۲-۵۱-۴۵-۱۳۶۹

هسته‌ای: ۶۳-۵۰۹-۵۲۰-۶۴۰-۶۷۸-۶۸۱-۶۸۸-۷۳۶-۷۸۸-۸۲۱-۱۰۰۸-۱۰۱۵-۱۰۹۲-۱۲۴۹-۱۲۶۲-۱۴۸۴-۱۰۹۰-۱۵۱۴-۱۶۱۲-۱۶۵۸-۱۷۰۸-۱۷۲۳-۵۰۶-۶۸۷-۷۲۸-۹۳۱-۱۰۱۷-۱۱۴۸-۱۵۱۳-۱۹۰۷

خزر : ۷۱-۳۸۲- ۵۸۳-۶۶۴-۷۳۲-۹۱۸-۱۱۸۵-۱۲۲۰-۱۳۵۸-۱۳۶۰-۵۸۳-۱۷۶۱

معاهده ۱۹۷۵ ایران و عراق : ۱۱۳-۳۰۵

بیانیه های الجزایر : ۱۲۱-۱۲۲-۱۷۲-۳۱۳

دیوان داوری ایران و امریکا : ۱۲۶-۱۴۱-۱۴۷-۱۴۹-۲۰۸-۲۷۷-۳۱۰-۵۸۰-۸۳۳-۸۵۱-۹۹۲-۱۳۹۶

اروند رود : ۱۲۷-۲۹۷

خلیج فارس: ۱۲۸-۲۵۲-۲۸۹-۲۹۶-۳۰۱-۳۰۴-۳۰۶-۳۰۹-۳۳۳-۳۷۵-۴۵۳-۵۰۰-۶۲۱-۱۱۰۹-۸۷۵-۱۲۳۰-۱۳۶۴-۱۴۱۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۶۷۳-۱۱۶۸-۱۸۷۸

معاهدات : ۱۳۳-۲۷۹-۸۹۵-۱۱۱۱-۱۲۲۵-۱۵۵۸-۱۷۱۹

مهاجرت و پناهندگی : ۱۵۱۵-۱۷۷۶

جنگ ایران و عراق : ۱۶۶-۲۴۷-۲۶۶-۳۳۴-۳۵۹-۶۵۲-۷۰۳-۷۰۴-۱۰۶۵-۱۵۷۹-۱۵۷۶-۱۵۷۳-۱۵۷۴-

سلاح های کشتار جمعی ۱۵۷۶-۱۶۶۰-۱۶۶۲-۱۶۶۴-۱۸۳۹

سکوهای نفتی : ۲۳۰-۲۶-۵۰۳-۵۸۵-۵۸۶ تا ۵۹۲- ۶۰۴-۶۸۰-۶۹۵-۷۵۵-۹۰۷

تنگه هرمز : ۲۹۶

جنگ جهانی دوم : ۳۳۷

سازمان ملل متحد : ۳۵۲-۳۵۶-۶۴۱-۸۳۴-۱۰۰۸-۱۰۱۵-۱۶۹۳

حقوق دیپلماتیک: ۳۷۴-۳۸۴

سلاح های کشتار جمعی : ۳۷۶-۷۳۳-۸۱۰-۱۱۸۶

حقوق بشر : ۴۰۸-۴۳۸-۴۴۷-۷۱۲-۱۵۸۹-۱۶۰۷-۱۶۸۲-۱۷۱۳

دعاوی نزد دیوان بین المللی دادگستری (کلیات ) : ۴۶۷-۹۵۴

سازمان تجارت جهانی : ۴۸۸-۵۱۰-۱۶۳۴

برجام : ۱۶۴۸-۱۷۲۳-۱۹۰۷-۱۶۱۲-۱۸۷۴-۱۸۰۱

دیوان کیفری بین المللی : ۴۹۶-۷۱۴-۱۲۹۸

گفتگوی تمدن ها : ۶۳۴

تحریم ها : ۶۴۵-۶۸۹-۸۳۴-۱۰۱۵-۱۳۱۲-۱۴۰۳-۱۴۳۹-۱۵۷۱-۱۶۶۸-۱۶۸۰-۱۷۴۱-۴۷-۱۰

حقوق بشردوستانه : ۶۵۶

صلاحیت جهانی : ۷۳۶-۱۱۸۹

مصونیت : ۷۷۷-۹۹۶-۱۰۹۷-۱۷۸۴

داوری : ۸۰۱

ایرباس : ۸۸۶

سازمان های غیردولتی : ۸۹۶

عهدنامه مودت : ۱۰۱۴

رودخانه های مرزی : ۹۱۳

حادثه منا : ۱۴۶۲-۱۶۲۶

تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی : ۱۱۴۳-۶۰۱-۳۷۲-۳۴۴-۳۳۶-۳۲۸-۲۸۴

معاهدات معاضدت قضایی : ۸۹۴

منابع آب رودخانه های مرزی ایران و عراق : ۹۱۳

اموال فرهنگی : ۱۰۶۵

آژانس انرژی اتمی : ۱۲۴۹-۱۴۸۴

محیط زیست : ۱۴۲۳-۱۷۶۷

سلاح های شیمیایی : ۱۵۷۳-۱۵۷۶-۱۵۷۹

پهپادهای امریکایی و ایران : ۱۶۲۰

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه : ۱۷۸۴

سیاست خارجی ایران و هنجارسازی بین المللی : ۱۸۸۳

نام خلیج فارس : ۱۳۶۴

مهاجرت های غیرقانونی مورد ایران: ۱۵۱۵

اکو : ۳۲۰-۱۲۴۱

تالاب انزلی: ۱۳۲۴

 1. اسلام و حقوق بین الملل (حقوق بین الملل اسلام)

آثار حقوقی جنگ: ۷۹

تدوین و تحول علم سیر: ۲۳۳

تروریسم بین المللی و حقوق اسلامی: ۳۳۰

شهادت دیپلمات های ایرانی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق اسلامی: ۳۸۴

چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی- اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران: ۵۱۰

برسی اجمالی تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل: ۵۲۴

مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام: ۵۲۵

حرمت شرعی ترور: ۵۹۴

مبانی فقهی نفی خشونت و ارعاب: ۵۹۵

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام: ۸۶۸

مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام: ۹۶۶

هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل: ۹۹۷

حقوق اسلامی و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری: ۱۱۲۰

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لاو: ۱۷۵

تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهومی اسلامی آن: ۲۲۱

اصول حقوق بین الملل از دیدگاه دکترین اسلامی: ۴۹۹

اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام:۸۰۳

نسبت دینداری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ۸۶۹

درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست: ۱۰۶۹

سایر : ۹۶-۱۵۸-۴۵۷-۶۷۲-۹۴۲

۱۲.کشور (دولت )

صلاحیت ملی دولت ها و منشور ملل متحد: ۲۶-۲۲۲

دولت و جهانی شدن : ۳۰

نابرابری دولت ها در قبول و اجرایMPT : 33

مصونیت های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت : ۹۷

جرم بین المللی دولت : ۱۶۵-۱۳۰۸

قراردادهای دولت با بیگانگان: ۱۶۹

جانشینی کشورها: ۲۰۲-۳۶۰-۹۱۸-۱۵۲۶-۱۵۴۱

صلاحیت دولت ها: ۲۳۶

مصونیت دولتی : ۲۶۸/-۹۹۶-۱۱۴۱-۱۳۲۸-۱۵۰۴

برابری حاکمیت دولت ها: ۳۴۷-۴۲۱

مشروعیت حکومت ها : ۴۸۵-۹۸۱-۱۵۴۱

مصونیت کارگزاران دولتی: ۵۱۶-۵۱۸

استقلال و شناسایی کوزوو: ۸۱۲-۱۰۰۴-۱۳۲۹-۱۵۰۵

جدایی جبران ساز: ۸۱۲-۱۳۷۵-۱۴۳۶

تعهد دولت ها به همکاری : ۸۲۰-۱۰۳۸-۱۴۷۸

مصونیت کشورها و مقامات حکومتی: ۸۴۵

شناسایی کشورها و حکومت ها : ۹۸۱-۱۰۰۴

جدایی طلبی: ۹۸۵-۱۴۵۴

دعوت از مداخله خارجی: ۹۹۱

صلاحیت فراسرزمینی دولت:۱۰۳۶

دولت های در حال غرق : ۱۱۶۷-۱۳۸۱

کشورهای ناتوان : ۱۲۰۹

دولت مدرن حق بنیاد: ۱۳۴۹

جدایی کریمه از اوکراین : ۱۴۶۵-۱۵۵۹

جدایی طلبی اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت : ۱۴۵۴

چند فرهنگی، دولت و حقوق اقلیت ها: ۱۵۶۴

کشورهای ذره ای درارکان ملل متحد : ۱۶۲۱

شناسایی دولت جدید: ۱۷۵۹-۹۷۴

ملت های بدون کشور : ۳۹۲

وحدت آلمان و جانشینی : ۲۰۲-۶۲۰

جانشینی یوگسلاوی : ۲۰۶

مشروعیت دموکراتیک : ۲۲۹-۴۸۵

فلسطین : ۲۵۷-۳۹۷-۹۸۹-۱۰۷۶-۱۲۹۳

ادعاهای ارضی عراق به کویت : ۳۰۷-۳۴۲

واتیکان : ۳۲۶

شکنندگی مرزها: ۱۷۸۲

مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی: ۱۵۴۱

گوانتامو: ۹۵۸

مشروعیت دموکراتیک و شناسایی: ۹۸۱

قضیه دارفور سودان : ۹۸۹

شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا: ۱۰۰۴

جدایی طلبان و بازیگران غیر دواتی: ۱۰۴۳

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: ۱۱۸۰

آبخازیا و اوستیا و کوزوو (مقایسه) : ۱۲۴۳

اوستیای جنوبی : ۸۲۲-۹۴۷ ( و آبخازیا)

تحدید انفصال در حقوق بین الملل : ۱۰۷۴

مصونیت قضایی دولت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: ۹۴۴

حاکمیت برجزایر فالکلند : ۱۸۵۷

مصونیت قضایی و اجرایی دولت و اموال آن: ۱۹۱۱

چند فرهنگی، دولت و حقوق اقلیت ها: ۱۵۶۴

مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی : ۱۵۴۱

 1. حکومت (حاکمیت) قانون و حکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل

۱۷۶۲-۱۷۲۹-۱۳۴۷-۱۲۰۷

 1. سازمان های بین المللی

سازمان همکاری اسلامی : ۳۶۳

پلیس اروپایی : ۴۷۰

پارلمان اروپا: ۱۶۲

ناتو : ۱۷۰-۲۵۴-۴۳۹-۲۷۴-۴۸۶

میگا : ۷۳-۵۰۵

سازمان های منطقه ای : ۳۷۰-۳۷۷

ترتیبات منطقه ای : ۱۶۴۶

مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی : ۱۸۲۹

اتحادیه اروپا: ۴۵۱-۴۵۳-۴۷۷-۴۴۸-۸۶-۶۲۷-۱۷۲۲-۱۶۲۴

اتحادیه بین المللی مخابرات : ۱۳۹۲

بانک جهانی مسئوولیت پذیری در حقوق بشر: ۱۴۲۸

صندوق بین المللی پول مسئوولیت پذیری در حقوق بشر: ۱۴۲۸

سازمان بین المللی مهاجرت : ۱۵۱۵

انحلال سازمان های بین المللی : ۱۵۴۶

اتحادیه ملل امریکای جنوبی: ۱۵۴۰

بانک جهانی : تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی:۱۵۴۴

اصل تخصیص سازمان ها: ۱۵۷۵

کارکنان سازمان های بین المللی و دیوان : ۹۰۵

سازمان شفافیت بین المللی : ۹۶۷

سازمان منع سلاح های شیمیایی: ۱۱۸۲-۱۲۱۳

اکو : ۳۲۰-۱۲۴۱

اروپای واحد : ۳۰۲

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا: ۱۱۲۷

 1. سازمان ملل متحد

ملل متحد و آرمان بشریت: ۵۵

ناتو ، سازمان ملل و جنبه های حقوق توسل به زور: ۱۷۰

اصلاح شورای امنیت: ۱۹۳-۲۱۷-۳۴۱-۳۴۸-۱۱۰۳-۱۵۸۳

برنامه برای صلح منشور ملل متحد: ۲۰۵

حاکمیت دولت ها و محدودیت های منشور: ۲۲۲

موانع اساسی منشور در ایجاد و حفظ صلح: ۲۶۱-۴۷۲

قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت ) : ۲۷۵

عملکرد شورای امنیت بوسنی و هرزگوین: ۲۷۶

آتش بس .. در رویه شورای امنیت: ۳۰۰

اهمیت قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت: ۳۱۲-۱۶۴۴-۱۶۹۴

زنان: ۳۲۱-۳۲۹

ماهیت مجازات های نظامی: ۳۳۵-۳۷۷

دانشگاه سازمان ملل: ۳۳۸

دیپلماسی پیشگیرانه: ۳۶۸-۳۶۹-۳۳۲-۳۸۹

سازمان ملل و منافع ملی: ۳۸۶

سازمان ملل گذشته حال آینده: ۳۹۴

سازمان ملل در آغاز قرن: ۲۱ : ۴۰۰

هزاره جدید سازمان و حقوق بشر: ۸۹۱-۴۳۷

رابطه شورا و دیوان: ۴۱۴-۴۵۲-۱۶۳۰-۱۵۸۲

تحدید حاکمیت و مداخله گرایی سازمان: ۴۵۴

خلع سلاح لیبی: ۴۵۸

سازمان ملل پس از جنگ امریکا و عراق: ۴۷۶

گسترش شورای امنیت: ۴۸۳

نقش دیوان در صلح: ۶۳۷

صلح و امنیت: ۶۷۲-۷۹۳

کمیسیون تحکیم صلح: ۷۴۲ – ۸۵۲-۱۳۹۱

تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه: ۸۵۳-۱۱۰۵

هزاره ملل متحد: ۸۹۱

صلح پایدار: ۹۶۵

صلح و حقوق بشر: ۱۱۰۵-۸۵۳

منشور و نظام عدم اشاعه: ۱۱۶۰

ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از سوی دولت ها: ۱۶۲۹-۱۶۴۳-۱۵۸۱

نظارت محاکم بین المللی بر شورای امنیت: ۱۶۵۴-۸۸۵

کمیته تحریم شورا: ۱۶۶۸

نظارت پذیری شورای امنیت ۱۶۹۳

تفسیر قطعنامه های شورا: ۱۶۹۵

قضیه ابولا: ۱۷۲۴

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: ۱۷۲۵

منشور ملل متحد : ۲۶۱

کمیتۀ غرامت ملل متحد: ۱۵۱

شورای امنیت : ۱۹۵

سیستم امنیت دسته جمعی : ۳۵۹-۳۱۵-۲۱۱

پژوهش درباره صلح : ۲۵۳

منشور ملل متحد و کاربرد زور : ۳۱۱

حقوق بشر در سازمان ملل متحد : ۳۵۱-۳۲۹-۴۳۷

مجازات های نظامی در بحران کویت : ۳۳۵

ایران و شورای امنیت : ۳۵۶-۳۵۲

صلح : ۱۲۹۵-۶۲۳-۳۵۴

سازمان ملل متحد (کلیات ): ۴۰۰-۳۹۴

گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل : ۶۶۰-۵۲۱

اصلاحات سازمان ملل متحد : ۶۳۲-۶۳۱

رابطه ICC و سازمان ملل متحد : ۷۵۶-۹۶۱

حفظ صلح ، ایجاد صلح و تحکیم صلح : ۸۱۹

شورای امنیت و کمک های انسان دوستانه : ۸۲۵

دارفور سودان و شورای امنیت : ۹۲۵

نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ صلح و امنیت بین المللی : ۱۰۲۸

مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری : ۱۰۵۶

زنان ، صلح و امنیت بین المللی : ۱۰۸۸

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی : ۱۱۸۰

نیروها و عملیات پاسدار صلح:۷۷۴-۴۵۶-۳۵۸-۳۵۷-۳۴۲-۱۰۸-۲۹۹-۱۱۵۶-۱۱۶۲-۱۲۴۸-۱۳۰۶

تحریم های هوشمند شورای امنیت : ۱۳۱۲

مسئوولیت دولت عضو سازمان ملل متحد :۱۴۸۸-۱۳۱۵

تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی : ۱۳۹۱

شورای امنیت و ICC: 1398

بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین المللی : ۱۵۴۴

مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت : ۱۶۱۵

تحول در نظام قضایی ملل متحد: ۱۷۶۹

دبیرکل : ۱۷۷۰

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت : ۱۷۸۷

تحریم های اقتصادی شورای امنیت و حقوق بشر : ۱۸۵۵

دیپلماسی اجبار آمیز شورای امنیت: ۱۸۷۶

تفکیک قوا در سازمان ملل متحد : ۱۸۶۱

شورای امنیت و حوزه سلامت عمومی : ۱۷۲۳

سازمان ملل و حقوق بشر :۴۳۷

کشورهای ذره ای در ارکان ملل متحد: ۱۶۲۲

وتوی پنهان : ۱۶۴۴

صلح، توسعه و دموکراسی : ۵۶

حق، صلح و منزلت انسانی: ۶۹-۸۵۳

وتو : ۳۱۲

مجازات های نظامی در بحران کویت : ۳۳۵

کوزوو: ۳۷۸-۳۸۱-۶۱۵-۹۲۱-۹۴۷

سازمان ملل و منافع ملی: ۳۸۶

مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران : ۱۵۱۵

ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از سوی دولت ها : ۱۶۲۹-۱۶۴۳

دادگاه ویژه لبنان : ۱۱۹۵

شورای امنیت و بحران سوریه : ۱۸۸۰

کنسانسوس: ۱۷-۲۵۹

صلاحیت ملی و منشور ملل متحد : ۲۶

شورای امنیت و ICT : 1582

در تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی: ۱۴۰۱

 1. سازمان های غیر دولتی: ۱۵۹۴-۱۶۶۵-۱۷۲۱-۱۴۶۳-۱۲۴۰-۱۲۱۶-۱۱۷۰-۱۰۵۹-۱۰۴۳-۸۹۸-۸۹۷-۸۹۶-۸۲۴-۴۲۹-۵۰-۲۵ – ۱۷۷۱-۱۵۵۶ 
 1. شرکت های خصوصی و چند ملیتی: ۱۸۱۶-۱۶۰۳-۱۵۹۴-۱۴۳۸-۱۴۰۲-۱۲۴۶-۱۱۵۸-۱۱۲۱-۷۸۶-۳۸ 
 1. حقوق بين الملل بشر

حقوق بشر(كليات): ۴۸۰-۴۸۱-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۸-۵۹۳

حمايت از حقوق بشر در حقوق داخلي و بين المللي : ۵۹

جهان شمولي حقوق بشر:۶۲

حق، صلح و منزلت انساني: ۶۹

معاهدات حقوق بشري:۷۴

كنفرانس جهاني حقوق بشر وين: ۸۰

اقليت ها:۲۱۳-۶۵۸-۹۴۶-۱۲۳۸-۱۵۶۴-۱۷۱۳-۱۷۹۳

آموزش حقوق بشر:۲۳۵-۸۰۵-۸۵۳-۹۹۳-۱۲۹۲

حق :۲۳۸

مسئووليت در قبال نقض حقوق بشر:۲۴۲-۶۲۲

حمايت از اشخاص بزرگسال:۲۴۳

حق حيات (حق بر زندگي):۲۴۴-۸۶۶

حق توسعه (حق بر توسعه)۲۴۹-۳۸۳-۱۲۰۷-۹۴-۱۲۰۷

جرائم عليه صلح و امنيت بشري: ۲۷۰

زنان:۳۲۱-۳۳۹-۳۴۵-۳۴۶

بررسي موضوعي حقوق بشر در نهادهاي حقوق بشري:۴۳۱

حقوق بشر اروپايي: ۳۷۹

كميساراي عالي حقوق بشر:۳۹۵

تضمينات حقوق بشر:۸۹۰

آزادي رسانه ها: ۱۰۱۸

علني بودن دادرسي:۵۱۱

حقوقWTO و حقوق بشر:۶۰۰-۱۱۷۴-۱۵۷۰

حقوق معلولان: ۶۳۱-۶۳۲-۸۲۶-۸۵۴

تبعيض عليه زنان:۶۳۸-۶۸۶-۷۰۰-۷۲۵-۱۳۳۹

دموكراسي، توسعه و حقوق بشر:۶۴۸

پناهندگي و پناهندگان:۶۵۸-۱۳۰۷-۱۵۵۱-۱۸۷۹

شوراي حقوق بشر:۶۸۲-۸۵۵-۸۶۴-۱۲۶۷-۱۵۱۲-۱۵۴۹-۱۵۵۰

ممنوعيت حجاب اسلامي (پوشش مذهبي)۶۷۹-۱۲۳۶

عفو بين الملل : ۶۹۷

آزادي بيان و هتك حرمت اديان: ۷۰۷-

شبيه سازي درماني: ۷۵۰

حق بر سلامت: ۷۵۰-۱۳۸۶-۱۴۷۹

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:۷۶۹-۸۲۷-۹۳۶

كمك هاي انسان دوستانه: ۷۷۶-۸۲۴-۸۲۵

حق بر حقيقت: ۷۹۰

حق تعيين سرنوشت اصول كلي حقوق بين الملل

حق بر غذا۸۳۸-۱۱۸۳-۱۳۳۱-۱۹۱۸-۱۹۲۵

حق بر تابعيت: ۸۷۴

دادرسي منصفانه: ۸۷۳-۸۷۴-۱۱۱۲-۱۳۱۲-۱۵۹۷

تضمين هاي كيفري در اعلاميه جهاني حقوق بشر:۸۷۵

نظريه حق: ۸۷۷

محدوديت آزادي ها: ۸۷۸

حقوق بشر و ديپلماسي چند جانبه: ۸۸۰

حقوق بوميان : ۸۸۲

حق دسترسي به آب: ۸۸۳

انساني شدن حقوق بين الملل: ۸۸۴-۹۰۷-۱۷۰۲

دادگاه اروپايي حقوق بشر:۱۷۹-۴۸۲-۶۶۱-۱۴۰۱-۱۶۴۱

حق بر محيط زيست سالم:۱۰۳۷

صلح و حقوق بشر: ۱۱۰۵

دارا شدن من غيرحق: ۱۱۱۱

جايگاه فرد در حقوق بين الملل: ۱۰۷۷

مفهوم كرامت ذاتي انسان:۱۰۷۹

حقوق بشر و شركت هاي فراملي: ۱۰۸۳

رويه هاي حمايتي حقوق بشر در سازمان ملل بررسي دوره اي : ۱۱۲۲

دادگاه هاي حقوق بشري و دادگاه هاي كيفري بين المللي: ۱۱۲۸

حقوق همبستگي: ۱۱۵۱-۱۳۸۹-۱۳۱۰-۱۴۷۴-۱۰۵۷

حق بر آموزش: ۱۱۵۲-۱۲۸۳-۱۰۶۰

دادگاه هاي نسل سوم حقوق بشر: ۱۱۵۵

حقوق بشر، محيط زيست و توسعه پايدار:۴۹۴-۱۱۹۷

كميسيون افريقايي حقوق بشر و مردم:۱۱۹۹-۱۵۳۲-۱۶۳۵

حق نسل سوم: ۱۲۱۱-۱۳۸۴

رواداري و حقوق بشر: ۱۲۴۵

تفسير عهدنامة اروپايي حقوق بشر:۱۱۵۲

تكوين حقوق بشر:۱۲۷۵

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمين هاي اشغالي:۱۲۷۸

مهاجرت و مهاجران۷۹۰: (كارگران مهاجر)-۱۳۲۶-۱۳۵۲-۱۸۲۶-۱۸۳۶-۱۹۰۵ -۱۸۷۲(مهاجرت نيروي كار)

حقوق بشر و تروريسم:۱۳۳۶-۵۳۴-۵۳۵-۶۵۹

حق دسترسي به وكيل: ۱۳۳۷

جنايات بر ضد فرهنگ: ۱۳۶۶

حق بر كار : ۱۳۸۰

حقوق كارگران مهاجر: ۷۹۰-۱۷۷۵

حقوق بشر و تروريسم سايبري: ۱۴۳۴

آزادي از ترس: ۱۴۳۷

اقدامات متقابل و حقوق بشر:۱۴۴۶-۱۷۹۴

حقوق بشر و حقوق بين الملل خصوصي: ۱۴۷۵

حق دسترسي به دارو: ۱۴۷۹

اخراج سكنه فلسطيني: ۱۴۹۶

حق بر فراموش شدن : ۱۵۱۸-۱۷۹۹

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر:۱۵۲۲

معيارهاي تحديد حقوق وآزادي هاي بشر:۱۵۳۹

بحران ميانمار: ۱۲۶۰-۱۲۸۱-۱۵۵۰-۱۷۲۶

توسعه اجتماعي در حقوق بشر: حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر: ۱۵۶۲

حق بر حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي:۱۵۶۳

سرمايه گذاري و حقوق بشر:۱۵۸۰

سلسله مراتب هنجاري در پرتو قواعد حقوق بشري:۱۶۰۲

اتحاديه اروپا و حقوق بشر: ۱۶۰۳

پروتكل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپايي حقوق بشر: ۱۶۳۷

حقوق بشر و مواد مخدر : ۱۶۴۵

حقوق بشر در فضاي سايبري: ۱۶۷۷

حق وتو و پيشگيري از نقض حقوق بشر: ۱۶۹۴

حق مرگ و حقوق بشر: ۱۷۵۶

آزادي ابراز مذهب: ۱۷۵۸

فناوري هاي جديد ارتباطي و حقوق بشر: ۱۸۰۵

توسعه نسل هاي حقوق بشر در تصميمات ديوان بين المللي دادگستري: ۱۸۳۱

مصونيت قضايي دولت و نقض حقوق بشر: ۱۸۵۴

حق آزادي بيان و مسئووليت دولت: ۱۸۷۳

عدم تبعيض: ۱۹۱۹

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حقوق بشردوستانه

قضيه كادي: ۱۱۴۷

حمايت از زنان در حقوق پناهندگي: ۱۳۰۷

گزارش دهي دولت ها به كميتة حقوق بشر: ۱۳۲۱-۱۴۹۳

لغو برده داري: ۱۶۹۷

مهاجرت نيروي كار: ۱۸۷۲

حقوق بيگانگان : ۱۰۰-۱۵۶-۲۹۸

مسئووليت ناشي از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: ۶۲۲

حقوق بشردر سرزمين هاي اشغالي: ۸۰۴

حمايت كيفري از كودكان در برابر تروريسم جنسي: ۱۱۹۸

مسئووليت پذيري بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در حقوق بشر: ۱۴۲۸

مزدوري: ۱۴۵۶

كودك ربايي: ۱۶۲۵

ملل متحد و آرمان بشريت: ۵۵

صلح، توسعه و دموكراسي: ۵۶

حقوق خصوصي اشخاص و مسئووليت دولت: ۱۳۷

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم : ۱۶۲۱

تروریسم و انسانی شدن حقوق بین الملل : ۱۷۰۲

سرمایه گذاری و حقوق بشر: ۱۵۸۰

اخراج سکنه فلسطین و ساخت شهرک های بهودی نشین: ۱۴۹۶

انسانی شدن تحریم ها : ۱۴۴۸

جدایی طلبی اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت: ۱۴۵۴

دولت مدرن حق بنیاد: ۱۳۵۰

کنترل دخانیات : ۴۷۱

آزادی مطبوعات : ۴۸۲

فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار: ۱۳۸۰

قضیۀ فولمن و محمودیان در دیوان دادگستری اروپا

بازگرداندن مهاجرت های غیرقانونی: ۱۵۱۵

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا: ۱۱۲۷

 

 1. امنیت انسانی

۱۷۳۳-۱۵۲۸-۱۲۱۸

 1. مداخلۀ بشردوستانه و مسئوولیت حمایت: -۱۱۷۶-۱۰۸۵-۱۰۸۴-۱۰۶۳-۹۸۹-۹۸۳-۸۴۴-۷۴۰-۷۲۹-۷۱۷-۶۹۸-۴۱۱-۳۷۸-۳۲۵-۱۹۲-۱۸۰-۶۷ -۱۸۴۴-۱۷۹۵-۱۷۵۷-۱۷۵۰-۱۷۳۳-۱۶۰۰-۱۵۹۰-۱۴۵۸-۱۳۷۲-۱۳۵۵-۱۳۴۴-۱۲۸۴-۱۲۱۸-۱۱۹۳-۱۸۷۰-۱۸۶۳ 

۲۱.حقوق حیوانات

کلیات : ۱۱۴۵

حفاظت از جانواران وحشی: ۱۵۳۵ 

 1. حقوق بین الملل کیفری

کلیات : ۴۶۴-۲۷۰-۲۲۰-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۱-۱۸۶-۱۶۵-۱۶۱-۱۵۰-۱۴۸-۱۴۴-۷۵

دیوان کیفری بین‌المللی:۶۰۶ -۴۹۵-۴۶۵-۴۵۶-۴۴۹-۴۲۰-۴۲۴-۴۱۹-۴۰۹-۲۴۰-۲۳۱-۲۱۸-۱۷۴-۱۰۸-۸۴-۶۰- ۸۳۱-۸۰۲-۷۶۵-۷۶۲-۷۶۱-۷۵۳-۷۲۴-۷۰۵-۶۷۶-۶۶۵-۶۵۰-۶۳۹

عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل ۶۱

جهانی شدن حقوق کیفری ۶۸

دادگاه نورمبرگ ۱۳۴

جنایات بین المللی ۴۳۶-۴۰۶-۳۷۶-۱۴۲-۱۳۹-۲۰۱

دادگاه یوگسلاوی۱۴۶-۱۴۳-۶۱۳

شکنجه ۱۹۶-۶۱۲-۶۷۳-۷۶۶-۸۲۹-۸۷۲-

نسل زدایی ۱۷۷۲-۱۰۸۶-۱۰۵۸-۱۰۴۲-۹۹۰-۹۶۰-۶۹۰-۱۹۹-۷۰۶

قوانین داخلی و ICC: 84

فساد : ۱۱۰–۹۶۷-۱۱۱۱-۱۱۶۴-۱۲۷۹-۱۵۳۰

دادگاه ویژه سیرالئون ۱۰۰۳-۱۰۰۰

ICC و شورای امنیت ۱۳۹۸-۹۶۱-۷۵۶

دادگاه های کیفری و صلح و امنیت بین المللی ۱۰۲۸-۹۴۱

تروریسم هسته ای ۸۱۷-۸۱۶

سازمان شفافیت بین المللی ۹۶۷

قاچاق مهاجرین ۱۰۲۳

قاچاق انسان ۱۶۷۲-۹۱۵-۱۱۷۲-۱۶۷۲

نهضت های رهایی بخش و تروریسم ۵۲۶-۴۷۹

تروریسم و جرایم سیاسی ۵۳۳

تروریسم رسانه ای ۵۲۲

تروریسم و حقوق بشر ۷۰۲-۵۳۴-۶۵۹

جرم تجاوز :۷۳۵-۱۰۰۵-۱۰۱۳-۱۰۱۶ -۱۱۸۸-۱۲۰۸-۱۲۹۸

مصونیت و تروریسم ۹۳

ناپدیدسازی اجباری ۱۷۴۲-۱۶۸۲

برده داری ۱۶۹۷

مزدوری ۱۴۵۶-۷۲۲

جرائم زیست محیطی ۱۷۶۷-۱۰۱۰

قاچاق مواد مخدر ۱۰۲۲-۷۸۷-۸۴۸

دیپلماسی و تروریسم بین المللی ۴۳۲

ازدواج اجباری ۱۰۰۳

الغای اعدام ۷۴۶-۲۲۸-۸۶۴

ژنوسید فرهنگی ۱۷۴۳-۱۶۸۳

دادگاه کامبوج ۱۷۴۵

جنایت علیه بشریت ۱۷۷۲-۱۳۱

استرداد مجرمین ۱۶۱

سیاست جنایی سازمان ملل متحد ۲۲۴

جرائم علیه صلح و امنیت بشری ۲۷۰

جنایات جنگی ۱۳۹-۴۰۶-۶۱۶-۸۸۹-۱۰۶۲-۱۱۲۵

جرائم سازمان یافته فراملی ۴۳۳-۴۲۵

تروریسم اتمی ۴۷۸

پلیس اروپا ۴۴۸

جرائم ارتکابی در دریا۴۳۶

قضیه دارفور سودان ۸۱۸-۵۱۹

مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم ۷۱۷

منابع مالی تروریسم ۴۳۳-۴۲۵-۱۱۰-۸۵

ایکائو و قاچاق مواد مخدر ۸۴۸

عمرالبشیر ۸۴۲-۱۳۶۷-۱۷۹۷

تنوع محاکم بین المللی ۹۰۹

صلاحیت جهانی و ICC 1616-926-916-75-736-796

دادستان ICC 940

جرائم بین المللی و حقوق داخلی کشورها ۹۲۶

بازنگری اساسنامه ICC 975

تعهد به همکاری در ICC 982

هیأت حقیقت یاب ملل متحد و جنایات غزه ۹۷۴

ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت ۱۰۰۳

حقوق قابل اجرا در ICC 1011

مسئوولیت در ICC 1017

معیارهای تفکیک در ICC 1034

حقوق بزه دیدگان ۱۰۲۴-۱۰۴۶-۱۱۱۶

عدالت انتقالی ۱۱۰۴

شورای امنیت و تروریسم ۱۰۹۴

قضیه کارادزیج (قصاب بالکان) ۱۱۱۴

مسئوولیت کیفری دولت ۴۶۸

تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری۱۴۵۷

قاچاق اموال فرهنگی : ۱۵۶۵

تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری در مبارزه با جرائم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات ۱۶۰۱

جنایت بر ضد فرهنگ ۱۳۶۶-۱۳۰۱

شورای امنیت و ICC در پرتو بازنگری ۲۰۱۰-۱۳۹۸

جنایات جنگی سایبری ۱۹۲۶

مقابله با جرائم سایبری ۱۹۱۰

علنی بودن دادرسی ۵۱۱

خشونت جنسی ۸۳۸

اینترپول ۷۸۷

تجمیع محکومیت ها طبق معیار سلیبسی ۹۲۷

نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ۱۰۲۸

نسل زدایی ۱۰۵۸-۱۱۸۶

دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی ۱۱۲۸

اکوسوک و قاچاق اموال فرهنگی ۱۱۳۵

اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی ۱۱۳۶

حمایت از اموال فرهنگی در پرتو اساسنامه ICC : 1139

حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه یوگسلاوی : ۱۱۴۰

جرم انکاری کاربرد سلاح های هسته ای : ۱۱۴۸

صلاحیت دادگاه های داخلی و جنایات جنگی : ۱۱۷۵

تجارت غیرقانونی سلاح های متعارف : ۱۲۱۶

عفو : ۱۲۵۵-۱۵۳۶

صلاحیت ICC : 1286

جنایت دولت : ۱۳۰۸

اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی : ۱۳۲۰

مروز زمان در حقوق بین الملل کیفری: ۱۳۲۴

عوامل رافع مسئوولیت کیفری: ۱۳۷۸

استرداد مجرمین : ۱۴۵۵

تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم : ۱۴۸۷

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: ۱۵۱۷

جرایم داعش: ۱۵۳۷

چالش های ICC در رابطه با اصل منع بی کیفری: ۱۵۸۴

تحقق عدالت کیفری بین المللی در افریقا : ۱۶۱۱

نابود سازی مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل کشی : ۱۱۷۲-۱۸۱۲

وضعیت اوگاندا در ICC : 1786

ICC و اتباع کشورهای غیر عضو : ۱۸۱۴

دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق : ۱۸۵۶

غزه : ۱۸۴۵-۸۹۲-۱۲۹۳-۱۴۱۲-۱۴۱۳

مصونیت سران دولت ها و ICC: 1908

ICC و امریکا: ۱۸۶۲

لغو مصونیت کیفران سران دولت ها : ۱۸۷۱

آثار خروج کشورهای افریقایی از ICC: 1924

مصونیت و حقوق بین الملل کیفری: ۱۹۲۹

مصونیت کیفری : ۱۹۳۱

اعتبار امر مختومه در اساسنامه ICC : 60

جنایات جنگی در مناقشات مسلحانه غیربین المللی در ICC : 406

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: ۱۱۱۵

کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری : ۱۱۴۹

معاونت در ارتکاب جرائم بین المللی : ۱۳۰۴

نسل کشی ارامنه : ۱۳۵۳

مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری: ۱۰۵۶

۲۳.تروریسم :۵۲۲-۵۱۳-۴۷۹-۴۷۸-۴۵۹-۴۳۵-۴۳۲-۴۲۹-۴۲۸-۴۱۵-۳۳۰-۱۷۷-۱۷۶-۱۰۹-۹۳-۸۸-۸۵-۸۱-۷۰-۵۴-۸۲۹-۸۲۷-۸۱۷-۸۱۶-۷۹۸-۷۶۴-۷۵۴-۷۱۷-۷۰۲-۶۵۹-۶۴۷-۶۴۶-۵۳۵-۵۳۴-۵۳۲-۵۳۱-۵۳۰-۵۲۷-۱۴۵۱-۱۴۳۲-۱۳۶۱-۱۳۴۶-۱۳۴۳-۱۳۴۲-۱۲۹۵-۱۲۰۴-۱۱۲۶-۱۰۹۴-۹۳۷ -۸۷۹-۸۵۲-۸۴۶-۸۴۳-۸۴۱-۱۹۲۱-۱۹۲۰-۱۸۴۶-۱۸۴۰-۱۷۵۴-۱۷۱۴-۱۷۰۲-۱۹۶۶-

۲۴.تحریم ها: ۱۹۱۲-۱۸۵۵-۱۷۸۷-۱۶۶۸-۱۴۳۹-۱۲۱۴-۱۰۱۵-۶۴۵-۴۷-۱۲-۱۱-۱۰

 1. حقوق درياها

تفسير عهدنامه حقوق درياها:۴۶

آزمايش هاي اتمي در درياي آزاد : ۱۱۲

محيط زيست دريايي: ۱۲۸-۱۳۲-۱۳۸-۲۵۸

حقوق جنگ دريايي : ۱۲۹-۲۶۶-۲۹۰-۲۹۳-۳۰۰-۳۰۸-۱۴۱۲

حقوق درياها(كليات):۱۳۶-۲۱۹-۲۶۴-۲۹۰-۲۹۵-۵۷۹-۶۶۶-۶۶۷-۷۵۹-۱۰۹۹

درياچه هاي بين المللي: ۱۷۸

حمل و نقل دريايي : ۲۶۷

ايمني دريانوردي: ۴۴۴

جنبه هاي نظامي كنوانسيون حقوق درياها:۴۷۳

ديوان بين المللي حقوق درياها:۶۷۵-۱۰۹۹

جزاير مصنوعي ‘ ۷۸۵

دزدي دريايي جديد: ۹۲۸-۹۸۸-۱۰۳۲-۱۱۸۱(مجموعه مقالات)-۱۲۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۵۳۱-۱۸۷۷-۱۸۸۱

قضية كشتي سايگا در ديوان بين المللي حقوق درياها (۱۹۹۹): ۱۲۸۰

ايمني انسان ها در درياها: ۱۳۱۷-۱۴۸۹

مهاجرت غيرقانوني از طريق دريا:۱۳۲۶-۱۳۳۰

ابتكار امنيت اشاعه(PSI): 1414-1415

تحديد حدود فلات قاره : ۱۴۱۲

نقش دفتر سازمان ملل براي مقابله با مواد مخدر در مقابله با دزدي دريايي: ۱۴۱۸

اخذ اجرت نجات توسط كشتي هاي نظامي : ۱۴۱۹

سازمان بين المللي دريانوردي: ۱۴۲۰

گونه هاي بيگانه موجود در آب توازن : ۱۴۲۱

 1. خليج فارس ايران و حقوق بين الملل

آلودگي صوتي دريايي (خلأ كنوانسيون حقوق درياها) :۱۴۲۴

بنيان اقتصادي حقوق درياها:۱۴۲۵

دي اكسيد كربن زير بستر دريا: ۱۴۷۳

آلودگي نفتي دريايي و نظام مسئووليت كيفري: ۱۵۱۷

مسئووليت صاحبان كشتي دريا پيما: ۱۵۲۳

اعمال غيرقانوني در درياها: ۱۵۲۹

قضاياي مربوط در ديوان بين المللي دادگستري ديوان

فناوري دريايي: ۱۵۴۲

نفت و گاز دريايي: ۱۵۷۲

سوخت رساني در منطقة انحصاري اقتصادي: ۱۶۱۹

آلودگي نفتي دريايي: ۱۶۵۰

حفاظت از تلاب ها: ۱۶۷۸

دزدي دريايي و تروريسم : ۱۶۹۹

آب هاي تاريخي در حقوق درياها:۱۷۲۰-۱۷۶۵

مداخله سازمان هاي غيردولتي به منزله دولت دادگاه در ديوان بين المللي حقوق درياها: ۱۷۲۱

جنوبگان و مقوله امنيت : ۱۷۸۰

دادگاه بين المللي براي مبارزه با دزدي دريايي: ۱۸۵۳

تحديد حدود مناطق دريايي: ۱۹۰۲

منطقه انحصاري اقتصادي: ۱۸۵۹

ميراث فرهنگي زيرآب : ۱۳۸۸-۱۷۸۸

تحقيقات علمي: ۱۸۵۹

کشتی های دولتی و جنگی غرق شده : ۱۳۸۸

صلاحیت دولت صاحب پرچم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی: ۹۵۵

صلاحیت فراسرزمینی دولت : ۱۰۳۶

دولت های در حال غرق : ۱۱۶۷

چالش های تالاب انزلی : ۱۳۳۴

قضیه مرز دریایی میان رومانی و اوکراین در ICY در ۲۰۰۹ : ۱۵۳۳

 1. رودخانه های بین المللی: ۱۶۳۵-۱۲۴۲-۹۲۰-۹۱۳-۴۳۱-۲۹۷-۲۶۹-۲۵۵-۲۴۸-۱۴۰-۱۲۷-۷۸ 
 1.  حقوق بين الملل آب

سفره هاي آبي زير زمين مشترك: ۱۳۹۹

حاكميت مشترك رودخانه هاي بين المللي : ۷۸

منابع طبيعي مشترك: ۴۳۱-۹۲۰

بحران آب : ۴۸۴

حق دسترسي به آب : ۸۸۳

امنيت آب : ۱۹۱۴

 1. حقوق بين الملل هوا و فضا

كليات : ۱۰۴-۱۰۵-۱۵۷-۵۳۱-۱۹۱۷-۱۶۰۹

پخش مستقيم ماهواره اي و پارازيت : ۱۷۱-۱۵۷۱

مناطق پرواز ممنوع : ۳۹۳

تابعيت هواپيما : ۶۸۴

ايكائو ۲۱۶-۲۸۳-۸۴۸ (و قاچاق مواد مخدر)

پخش مستقيم تلويزيون:۸۵۰

حمل و نقل هوايي : ۹۱۲

مسئووليت متصدي حمل و نقل بين المللي هوايي: ۹۷۳

هواپيماهاي بدون سرنشين ۱۰۷۰- ۱۱۷۷-۱۲۳۴-۱۶۱۸ (درمخاصمات مسلحانه ) ۱۸۷۵

ايمني هوانوردي ۱۰۹۵

منع تملك فضاي ماوراي جو : ۱۳۲۵-۱۵۰۰-۱۸۳۴

زباله هاي فضايي: ۱۳۳۱

خصوصي سازي فضا : ۱۳۲۶

ميراث مشترك بشريت در فضاي ماوراي جو: ۱۴۲۶

محيط زيست فضايي : ۱۵۹۲-۱۷۴۴

انرژي هسته اي در فضا: ۱۷۱۱

حقوق هواپیما : ۷۴۵

قانون گذاری در فضای سایبر : ۱۶۸۴

نقاط مداری : ۱۹۲۲

 1. حقوق دیپلماتیک کنسولی

مصونیت : ۱۳۴۵

آزادی ارتباطات مأموران دیپلماتیک : ۱۴۶۴

اصل عدم مداخله دیپلماتیک : ۱۳۳۵

دولت حافظ منافع : ۱۶۹۲

پناهندگی دیپلماتیک: ۱۸۴۱

پیک و کیسه دیپلماتیک: ۱۸۴۸

حمایت کنسولی: ۷۳۱۰-۱۱۸۴

کلیات :۹۰۲-۲۲۶-۳۱۶-۳۷۴

 1. حقوق بين الملل اقتصادي

كنوانسيون تأسيس ميگا:۷۳-۵۰۵

وايپو : ۸۹

سرمايه گذاري : ۹۵-۱۲۵-۱۷۳-۵۷۷-۹۲۹-۱۲۵۸-۸۶۵-۱۹۰۳-۱۵۷۷-۱۵۸۰-۱۴۶۱

كليات : ۲۳۷-۷۴۹

نظم نوین اقتصادی بین المللی : ۱۰۵۵

توسعه پایدار : ۱۲۵۳-۷۴۹

محیط زیست و سرمایه گذاری : ۱۳۹۴

تحریم های اقتصادی ( اصل تناسب) : ۱۶۴۰

حقوق و توسعه : ۲۸۶

صلح ، توسعه و دموکراسی : ۵۶

مشارکت شهروندان در حقوق بین الملل توسعه : ۱۷۲۸

همکاری در مالیات بین المللی : ۱۴۷۸

 1. حقوق تجارت بين الملل

حل اختلافات در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي : ۷۲

حقوق فراملي : ۱۱۹-۷۳۰

شركت هاي چند مليتي : ۴۰۱

ميگا: ۷۳- ۵۰۵

داوری تجاری بین المللی : ۱۰۶۱

حقوق بشر و شرکت های فراملی : ۱۰۸۳

تجارت تسلیحات متعارف : ۱۴۴۳-۱۴۷۷

 1. سازمان تجارت جهاني

كليات: ۵۷-۷۲-۷۷-۶۰۰-۶۳۵-۶۳۶-۹۳۰-۹۶۸-۱۲۰۲

ثبت اختراعات در WTO : 515

تبعيض مستقيم و غيرمستقيم در حقوق WTO و اتحاديه اروپا : ۱۱۲۷

رژيم خودبسنده نظام WTO : 1165

WTO و نظم حقوقي بين المللي : ۱۲۰۲

حقوق WTO و حقوق بشر : ۶۰۰

 1. حقوق بين الملل محيط زيست

كليات: ۱۰۱-۱۶۷-۲۱۲-۳۱۸-۳۴۰-۳۴۹-۴۲۳-۴۵۵-۴۶۳-۱۴۶۶

محيط زيست و حقوق بشر: ۴۹۴-۱۸۶۷

مسئوولیت محيط زيست: ۱۸۲۴-۱۰۹۶-۹۵۹

حفاظت از محيط زيست در فضای ماورای جو : ۱۷۴۴

زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محيط زيست: ۱۷۵۵

جبران خسارات زيست محیطی در طرح ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین الملل : ۱۷۶۸

موافقت نامۀ پاریس ۲۰۱۵: ۱۷۷۹-۱۸۷۵

امنیت محيط زيست : ۱۶۴۷

آلودگی نفتی دریایی: ۱۶۵۰-۱۵۱۷-۱۴۰۴

ثبت اختراع در حمایت از محيط زيست: ۱۴۶۹

تغییرات آب و هوایی : ۱۵۱۳

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: ۱۵۱۷

محيط زيست و پسماندهای خطرناک : ۱۴۲۷

چالش های تالاب انزلی : ۱۳۳۴

مسئوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی : ۱۳۴۸

اصل همکاری در حقوق بین الملل محيط زيست : ۱۳۸۲-۱۲۱۰

تغیییرات جوی : ۱۲۵۴

صدور و انتقال آلودگی: ۱۲۶۶

ریز گردها : ۱۲۹۶-۱۰۳۸

زباله های فضایی : ۱۳۳۰

محيط زيست خزر: ۱۲۲۰

قضیه حادثه هسته ای فوکوشیما: ۱۲۲۱

منابع طبیعی و محيط زيست: ۱۲۴۲

اصل احتیاط محيط زيست: ۱۲۴۷

اخلاق زیستی: ۱۰۸۶

جرائم زیست محیطی : ۱۰۱۰

اجلاس ۲۰۱۰ گنگان مکزیک: ۱۰۳۷

مسئوولیت مشترک : ۹۷۱

محيط زيست و کیوتو : ۹۸۴

تأثیر تحریم ها بر محيط زيست: ۱۴۳۹

پناهجویان تغییرات آب و هوایی : ۱۵۵۱

فناوری زیستی تراریخت و حق برکار: ۱۳۸۰

محيط زيست و WTO : 1390

محيط زيست و سرمایه گذاری : ۱۳۹۴

بیوتکنولوژی و حق انسان ها بر غذا: ۱۹۲۵

منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی: ۱۶۴۲

نیروگاه های اتمی : ۳۵۵

علم ژنتیک و نظریات روابط بین الملل : ۴۳۶

حوادث طبیعی: ۱۷۱۲

 1. حقوق بين الملل انرژی

كليات: ۱۲۵۳

حقوق نفت و گاز : ۱۰۹-۳۱۴-۳۸۲-۸۳۷

حمایت دیپلماتیک و شرکت های نفتی : ۹۲۲

معاهده منشور انرژی : ۷۱۰

کلیات : ۸۲۸

اجرای موقت معاهده منشور انرژی : ۱۷۹

 1. حقوق بین الملل ارتباطات

آزادی ارتباطات مأموران دیپلماتیک : ۱۴۶۴

اتحادیه بین المللی مخابرات : ۱۳۹۲

نقاط مداری : ۱۹۲۲

آزادی مطبوعات: ۴۸۲

اینترنت: ۱۷۳۰

جنگ اطلاعات : ۱۸۲۸

ارتباطات: ۸۱۱

حقوق ارتباطات جهانی: ۱۰۲۰

مداخله رسانه ای : ۱۰۲۱

 1. حقوق بين الملل فرهنگي

جهان شمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي:۶۲

اموال فرهنگي: ۱۸۱

ميراث فرهنگي زيرآب : ۳۹۹-۱۳۸۸-۱۷۸۸

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی : ۱۷۹۰

صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: ۱۵۹۹

تنوع فرهنگی : ۶۹۳-۱۲۳۵-۱۲۳۷

اموال فرهنگی: ۷۲۳

میراث فرهنگی: ۸۶۱

استرداد اموال فرهنگی : ۱۱۰۵

روش حل اختلافات ناشی از اموال فرهنگی: ۱۱۱۰

یونسکو و حمایت از اموال فرهنگی: ۱۱۳۴

حمایت از اموال فرهنگی و مصونیت اجرایی دولت ها : ۱۱۴۱

حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی: ۱۱۴۲

حقوق بین الملل و سینما: ۱۲۱۹

میراث مشترک بشریت : ۱۴۲۶ حقوق بین الملل بشر

چند فرهنگ گرایی ، دولت و حقوق اقلیت ها : ۱۵۶۴

منشور اجتماعی اروپایی : ۱۹۹۶-۸۶۷

نام خلیج فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی: ۱۳۶۴

۳۷.حقوق بین الملل مالکیت فکری

کلیات : ۱۳۴۱-۹۲۷

ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست : ۱۴۶۹

حمایت از مالکیت فکری و سرمایه گذاری : ۱۹۱۳

حقوق مؤلف : ۷۱۳

 1. حقوق توسل به زور

دفاع پيشدستانه : ۴۴۶-۷۵۸-۱۲۴۴-۱۲۷۲

دفاع مشروع در مقابله با تروريسم : ۷۶۴

قاعده منع توسل به زور  اصول حقوق بين الملل

دفاع مشروع و ديوان :۹۰۴- ۱۰۴۵

وضعيت شورشيان از منظر حقوق توسل به زور: ۹۵۰

دفاع مشروع و بازيگران غيردولتي: ۱۸۱۸

دفاع مشروع : ۹۶۳-۴۴۵-۵۲۹

دفاع مشروع در برابر حملات سايبري: ۱۸۰۶

 1. حقوق جنگ يا مخاصمات مسلحانه

حقوق جنگ دريايي:۱۲۹-۲۹۳-۳۰۰-۳۰۸-۱۴۱۲

حمايت از تأسيسات هسته اي در درگيري هاي مسلحانه: ۵۰۸

حقوق مخاصمات مسلحانه غير بين المللي : ۶۰۵

جنگ نامتقارن : ۷۵۱

شوراي حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه: ۸۶۴

كاربردهاي نظامي فناوري نانو: ۸۶۶

تكنولوژي نظامي و قواعد جنگ: ۱۰۶۷

مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي در رويهICTY و رواندا : ۱۱۲۳

مفهوم مخاصمه مسلحانه غيربين المللي در حقوق بشردوستانه عرفي: ۱۶۹۶

 1. حقوق بين الملل سلاح هاي انهدام فراگير

سلاح هاي هسته اي: ۱۶۷

سلاح هاي ميكروبي : ۳۹۶

كليات : ۴۵۱-۴۵۳-۴۷۷

سلاح های شیمیایی : ۸۵۹-۱۵۷۳

۴۱.حقوق بشردوستانه

كليات : ۲۶۲-۶۹۲-۷۵۲-۸۳۲-۸۵۰-۹۳۲-۹۳۵-۹۳۸-۱۰۲۷-۱۲۶۹

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: ۷۶۹-۸۲۷-۹۳۶-۱۳۳۸

آموزش حقوق بشردوستانه:۶۵۷

اجراي ملي حقوق بشردوستانه:۸۲۶

اجراي حقوق بشردوستانه در ايران : ۶۵۶-۶۵۵-۱۵۱۰

كميته بين المللي صليب سرخ: ۶۹۶-۷۹۵-۸۲۸-۹۸۷

فلسفه حقوق بشردوستانه:۹۳۳

اعلاميه جهاني حقوق بشرو حقوق بشردوستانه:۸۷۹

صلح و حقوق بشردوستانه:۱۰۶۶

حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ : ۱۲۸۵

تعهد عام دولت ها به رعايت و كسب اطمينان از رعايت حقوق بشردوستانه:۷۹۹-۱۴۴۰-۱۷۸۹

حمايت از اموال فرهنگي:۱۵۲-۱۰۶۵-۱۱۰۷-۱۱۳۰تا۱۴۴۲-۱۱۴۲-۱۴۷۶-۱۶۹۸-۱۷۰۴-۱۷۴۹-۱۷۹۲-۱۹۰۵

مسئووليت دولت هاي ثالث در مخاصمات داخلي: ۴۰

اشغال: ۱۲۷۱-۱۳۱۴-۹۹۳ (اشغال انتقالي)

سرزمين هاي اشغالي فلسطين: ۱۲۷۱-۱۴۹۶-۱۸۱۰ (انتقال سفارت امريكا)

رزمندگان غيرقانوني: ۱۲۸۲

خسارات ناشي از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:۱۳۰۹

اشغال عراق:۱۳۱۴-۹۹-۸۷۷

اصل تبادل در حقوق بشردوستانه:۱۳۵۰

بحران داخلي سوريه: ۱۴۳۰-۱۵۹۸-۱۸۶۳

فرهنگ ها و جهاني شدن حقوق بشردوستانه:۱۴۵۸

فناوري نانو و حقوق بشردوستانه:۱۴۸۵

سپرانساني: ۱۵۲۵-۱۴۰۶ (سپرانساني داوطلبانه)

دادگاه هاي كيفري بين المللي و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:۱۵۵۴

بهره برداري از منابع آبي درمخاصمات مسلحانه: ۱۵۸۵-۱۶۳۳

منابع فسيلي و حقوق بشردوستانه: ۱۵۸۸

تعليق حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه:۱۵۹۳

حملات سايبري و حقوق بشردوستانه:۱۸۸۲-۱۶۲۷-۱۴۵۹

در آشوب ها و شورش هاي داخلي:۲۵۸-۱۲۹۴-۹۵۰

محيط زيست (در جنگ عراق و كويت) : ۳۱۹

كودكان در مخاصمات مسلحانه: ۴۲۶

تحريم ها و حقوق بشردوستانه:۱۲-۵۱۳

اسيران جنگي: ۵۸۲

روزنامه نگاران: ۶۵۱-۶۵۳ تا ۶۵۵

نقش رسانه ها در ترويج اصول حقوق بشردوستانه:۶۵۴

خبررساني در صحنه نبرد: ۶۵۳

شركت هاي خصوصي نظامي و امنيتي: ۷۸۶-۱۲۱۶

بحران دارفور: ۸۱۸-۹۲۵-۹۸۹

حمايت از معلولان: ۸۲۳

سازمان هاي غير دولتي: ۸۲۴

شوراي امنيت: ۸۲۵

پاسخ امريكا به طرح كميته در مورد حقوق بشردوستانه عرفي: ۸۲۸

مسئووليت نقض حقوق بشردوستانه:۶۱۱-۶۲۲

حقوق بشردوستانه و تروريسم: ۸۴۱-۸۶۴-۹۳۷-۱۲۰۴

به كارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه: ۷۴۷-۱۰۶۸-۱۱۱۷-۱۲۷۳-۱۵۴۸-۱۸۶۹

روبات هاي نظامي: ۱۶۳۸

كشتار هدفمند: ۱۷۰۳

بحران يمن : ۱۲۱۲-۱۵۵۵-۱۵۷۸-۱۶۰۴-۱۷۶۶

سلاح هاي انفجاري متعارف:۱۸۰۳

در مخاصمات بين المللي و غير بين المللي:۱۵۹۵-۱۷۹۸-۱۸۴۱-۸۳۰

جنگ هاي مردمي: ۷۷۳

زنان: ۶۳۵-۶۳۶

مشاركت غيرنظاميان در مخاصمه: ۱۰۶۴

نقض حقوق بين الملل در مخاصمات مسلحانه: ۱۱۲۴

اعمال تروريستي نيروهاي مسلح در درگيري مسلحانه:۱۱۲۶

مسئووليت اشتقاقي با تأكيد بر قضيه كاربرد مهمات خوشه اي در يمن: ۱۵۷۸

آوارگان داخلي ناشي از جنگ: ۱۷۳۱

روبات نظامي خودفرمان:۱۷۵۳

ضرورت نظامي:۱۷۸۵

اقدامات تلافي جويانه عليه اموال فرهنگي در حقوق بشردوستانه:۱۹۰۶

اخراج اتباع كشور دشمن در زمان مخاصمه: ۱۹۰۹

آوارگان جنگي: ۵۰۴

مزدوري: ۱۴۵۶

جنگ ايران و عراق (كاربرد تسليحات از منظر حقوق بين الملل كيفري) ۱۶۶۴

 1. حقوق مسئووليت بين المللي

خسارت تنبيهي: ۹۲

حقوق خصوصي اشخاص و مسئووليت دولت: ۱۳۷

مسئووليت ناشي از اعمال افراد : ۱۶۴

جرم بين المللي دولت : ۱۶۵

مسئووليت سازمان هاي بين المللي : ۱۸۷-۱۱۰۱ (سازمان ملل)

مسئووليت و تابعيت مضاعف : ۱۸۸

كليات : ۳۹۰-۴۴۱-۴۶۳-۴۶۶-۶۹۰-۷۴۸-۷۷۱-۷۷۷-۱۸۶۰

ديوان بين المللي دادگستري و مسئووليت: ۷۰۱

مسئووليت دولت به دليل خوداري از همكاري : ۸۲۰

مسئووليت و ضابطه كنترل : ۸۶۲

مسئووليت دولت ناشي از معاهده منشور انرژي : ۹۴۵

مسئووليت دولت ناشي از تعهدات عام الشمول : ۹۴۸

رژيم هاي خودبسنده : ۹۵۰

مسئووليت مشترك در محيط زيست : ۹۷۱

اقدامات متقابل : ۹۷۷

مسئووليت بين المللي ناشي از نقض جدي قواعد آمره : ۹۸۰

مسئووليت در اعمال منع نشده : ۱۰۲۵

مسئووليت دولت هاي عضو در قبال اعمال سازمان هاي بين المللي : ۱۰۳۱

حق آزادي بيان و مسئووليت دولت : ۱۸۷۳

مطالبه خسارت عدم النفع در دعاوي بين المللي : ۱۰۳۵

جبران خسارت هسته اي : ۱۰۴۰

مسئووليت بازيگران غيردولتي و جدايي طلبان: ۱۰۴۳

مسئووليت و محيط زيست : ۱۰۹۶-۱۸۲۴

مسئووليت اشخاص حقيقي در حقوق بين الملل: ۱۰۷۸

حمايت ديپلماتيك ۱۰۸۱-۱۰۸۲-۹۲۲ (حمايت ديپلماتيك و شركت هاي نفتي) -۱۰۴۸

مسئووليت ناشی از حملات سايبري: ۱۲۵۹

شرط فراگير در ايجاد مسئووليت دولت: ۱۳۱۸

مسئووليت مدني ناشي از آلودگي نفتي: ۱۳۴۸

اعمال متخلفانه بين المللي در دادگاه هاي داخلي: ۱۳۷۱

انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصي به دولت: ۱۳۹۶-۱۷۱۷-۱۷۶۰

مسئووليت دولت ها در پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هسته اي صلح آميز: ۱۵۱۱

مسئووليت اشتقاقي سازمان هاي بين المللي : ۱۷۸۳

مسئووليت اخلاقي دولت ها : ۱۸۰۹

مسئووليت بين المللي دولت ها و گروه هاي تروريسم : ۱۸۱۵

معاونت در ارتكاب فعل متخلفانه بين المللي ۱۸۱۱

مسئووليت بين المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت بار اشخاص حقيقي: ۱۸۴۷

اضطرار و ضرورت در مسئووليت بين المللي: ۱۸۶۵

مسئووليت اشتقاقي : ۱۷۱۶

جبران خسارات زیست محیطی در طرح ۲۰۰۶ : ۱۷۶۸

جانشینی بر مسئوولیت : ۱۸۲۰

طرح مسئوولیت سازمان های بین المللی (انتقاد) : ۱۷۰۵

مسئوولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین الملل پول در قبال حقوق بشر: ۱۴۲۸

۴۳.داوری بین المللی

کلیات : ۷۶-۸۲-۱۰۲-۱۰۳-۲۴۱

 1. دیوان بین المللی دادگستری ( مباحث شکلی)

طبقه بندی موضوعی آراء : ۶۶

صلاحیت دیوان: ۱۲۴

اجرای احکام: ۱۴۵-۱۶۵۶-۱۴۸۳

استرداد دعوا: ۱۶۰-۱۲۳

دیوان وحل اختلافات: ۲۳۴

دیوان و دیوان اروپایی: ۶۶۸

ایرادات مقدماتی ۸۰۴

تکثر سیستم قضایی بین المللی: ۹۷۰

ادله اثبات دعوا : ۱۳۲۲

قلمرو محفوظ در آرای دیوان: ۱۳۹۷

اصل رضایی بودن صلاحیت: ۱۶۴۸-۹۰۶

دعوای متقابل ۱۶۶۷-۱۷۰۱

آئین های دادرسی بین المللی: ۱۶۸

آرای مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان در پرونده های مشروعیت توسل به زور: ۸۰۴

دیوان رکن قضایی اصلی: ۸۹۹

تنوع و فراوانی محاکم بین المللی: ۹۰۹

اصلاحات دیوان: ۹۱۰

صلاحیت معوق: ۱۲۰۵

الزام آور بودن اقدامات موقتی: ۱۲۲۸

دعوای اضافی: ۱۲۳۳

ضمانت اجرای آرای دیوان: ۱۳۴۰

قلمرو محفوظ در آرای دیوان: ۱۳۹۷

دستور موقت و ضمانت اجرای آن: ۱۵۵۲

قاضی ویژه در دیوان : ۹۱

صلاحیت مشورتی : ۳۵۳

مفهوم اختلاف : ۱۸۲۳

اعتبار قاعده سابقه در دیوان : ۱۰۱۲

 1. آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مشورتی سلاح های هسته ای ۹۶ : ۹۸-۱۶۷-۲۸۰-۴۲۳-۵۰۷-۳۵۳

لاکربی : ۱۷۷-۴۱۴-۱۴۸۰-۱۵۸۲

نیکاراگوئه :۱۹۱

بوسنی علیه صربستان : ۲۰۶-۷۹۷

سکوهای نفتی : ۲۳۰-۲۶۰-۵۰۳-۵۸۵ به بعد -۶۰۴-۶۸۰-۶۹۵-۷۵۵-۹۰۷-۸۰۴-۹۰۴

بارسلونا تراکشن : ۲۶۵

مازیلو و کمار اسوامی: ۲۸۱-۹۰۵

دعوای فنلاند علیه دانمارک: ۳۲۲

کوزوو: ۳۸۱-۴۱۰-۴۱۱-۶۱۵-۸۱۲-۹۲۱-۱۰۰۶-۱۰۷۵-۱۲۴۳-۱۳۸۵-۱۵۰۵-۱۰۴۷-۱۳۲۹-۱۳۷۶-۱۴۳۶

دیوار حائل : ۲۶۱-۵۰۲-۵۱۲-۷۸۳-۸۴۰-۹۰۸-۱۲۷۱-۴۶۱

دعاوی له و علیه ایران: ۴۶۷-۹۵۴-۱۰۱۴

یرودیا : ۵۱۸-۶۱۶-۷۷۲-۹۰۲

مصونیت آلمان : ۷۷۷-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۳۲۸-۱۳۷۴-۱۰۵۴-۱۵۳۴

لاگراند : ۷۸۲-۱۲۲۸-۱۵۵۱

اونا: ۱۲۲۸-۱۵۵۱

تیمور شرقی: ۸۸۸-۱۲۲۳

اقدامات مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا) : ۹۹۱

دیالو: ۱۰۴۸-۱۳۲۳

جیبوتی و فرانسه ۲۰۰۸ : ۱۲۰۵

اونا : ۱۲۲۸

خمیر کاغذ: ۱۲۹۷

رودخانه سن خوان: ۱۲۹۹-۱۴۴۴

گابچیکووناگی ماروس: ۲۳۶-۱۲۴۷-۱۶۵۱-۱۵۱۹

کارگزاران ملل متحد: ۹۰۵

دیالو: ۱۰۴۸-۱۲۳۳

لوتوس: ۱۲۲۴

رودخانه سن خوان: ۱۲۹۹

کاستاریکا علیه نیکاراگوئه: ۱۴۴۴-۱۵۳۸

از ماورماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال : تأملی در تحول مفهوم اختلاف : ۱۸۲۳

گینه نو علیه کنگو : ۱۴۰۵

گامبیا علیه میانمار : ۱۵۵۰

صید نهنگ : ۱۷۰۰

گرجستان علیه روسیه : ۱۸۴۴

 1. دیوان و موضوعات حقوق بین الملل

قاعده سازی در دیوان از مجرای تفسیر پویا ۱۷۴۷

تحول در نظام قضایی ملل متحد ۱۷۶۹

نقش دیوان در حفظ صلح و امنیت بین المللی ۷۲۶

رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل ۹۰۰

دیوان و فرجام سخن ۹۱۱

نقش دیوان در توسعه و تحول حقوق بین الملل ۱۳۸۷

سهم دیوان در تجلی مفهوم بشریت ۱۶۷۹

تحولات دادگستری بین المللی ۲۰۷

نقش دیوان در برقراری حاکمیت بین المللی قانون ۱۷۶۲

تحول رویکرد رویه قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی ۱۳۳۴

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان ۱۵۱۶

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات ارگا امنس ۱۸۴۳

فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی ۱۸۴۳

فراوانی دادگاه ها و تعهدات ارگا امنس ۱۸۳۷

کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان ۱۹۰۴

نحوۀ تصمیم گیری دیوان در خلأ حقوقی ۱۹۱۵

کلیات : ۶۶۸

دیوان و شورای امنیت : ۱۴۸۰-۹۶۴-۴۵۲-۹۶۱

حرکت به سوی قاعده سازی : رویۀ دیوان : ۱۱۱۳

نقش رویه قضایی در حقوق بین الملل عرفی : ۱۳۳۴

نقش دیوان در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا : ۱۴۷۲

جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان : ۱۸۳۲

حقوق بشر و دیوان : ۱۸۳۱-۱۹۱۶

تکثر سیستم قضایی بین المللی : ۹۷۰

ایران و دیوان : ۴۶۷

عدالت انتقالی : ۷۹۳-۷۹۴

تفسیر معاهدات در رویه دیوان : ۹۰۷

انسانی شدن حقوق بین الملل و دیوان : ۹۰۶

امریکا و دیوان : ۹۵۷

نحوه تصمیم گیری دیوان در مورد خلأ حقوقی : ۱۹۱۵

 1. پيوندهاي بنيادين عرف و معاهده در حقوق بين الملل، ضيائي بيگدلي ، مجلة پژوهش حقوق و سياست ،شمارة ۱.
 2. اصل عدم مداخله، سيد محمد اكبري، مجلة پژوهش حقوق وسياست ، شمارة ۱.
 3. حقوق بين الملل جديد، عبدالرحمن عالم ، مجلة سياست خارجي ، ش ۳ سال سوم.
 4. مفهوم قاعدة آمره در حقوق بين الملل معاصر ، محمود مسائلي ،مجلة سياست خارجي ، ش۲ سال پنجم.
 5. حقوق بين الملل ، سياست خارجي و شيوة گورباچف ، ويليام باتلر، ترجمة منصوريان و رئيسي طوسي، مجلة سياست خارجي . ش ۱ سال پنجم .
 6. نگاهي به سير نظرية پردازي و جدالهاي نظري در روابط بين الملل، دكتر نقيب زاده، مجلة سياست خارجي ، ش ۱ سال ۷۱ .
 7. حقوق بين الملل در سپيده دم قرن بيست و يكم، مانفرد لاكس، ترجمة امير حسين رنجبريان، مجلة سياست خارجي ، ش۱ سال ۷۲.
 8. رعايت اصل تساوي حاكميت دولتها، ضامن موفقيت ومشروعيت سازمان ملل متحد، دكتر ولايتي، مجلةسياست خارجي ، ش۳، سال نهم (۷۴).
 9. تأثير عوامل نظام بين الملل بر تصميم گيري سياست خارجي، اسماعيل ابراهيم زاده، مجلة سياست خارجي ،ش۴سال۷۴.
 10. تحريم آمريكا عليه ايران، مجموعة مقالات، مجله سياست خارجي، شمارة ۱ سال ۷۶.
 11. اعمال تحريم توسط شوراي امنيت عليه عراق ، سعيد ميرزايي، مجلة سياست خارجي، شماره ۲ سال ۷۶.
 12. انطباق تحريمهاي شوراي امنيت با حقوق بشر دوستانة بين المللي ، دكتر جمشيد ممتاز، مجلة سياست خارجي، شماره۴سال ۷۸.
 13. جهاني شدن، مجموعة مقالات، مجله سياست خارجي ،شماره۲ سال ۷۹ . ( مخصوصاً مقاله تعامل حقوق وسياست بين الملل در عصر جهاني شدن )
 14. ملاحظات يكي از متخصصان حقوق اساسي دربارة تحول منابع حقوق بين الملل، ژان فرانسوا اوبر، ترجمة دكتر هنجني ، مجلة تحقيقات حقوقي، شمارة ۸ سال ۶۹.
 15. روشهاي شناخت حقوق بين الملل ، دكتر فلسفي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۹ سال ۷۰ .
 16. شناخت منطقي حقوق بين الملل ، دكتر فلسفي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۰ سال ۷۱ .
 17. تأثير و مفهوم «كنسانسوس» در تدوين حقوق بين الملل ، دكتربيك زاده  ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۰ سال۷۱ .
 18. تفسير واجراي مقررات حقوق بين الملل ، دكتر فلسفي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۲- ۱۱ سال  ۷۲- ۷۱  .
 19. تحولات پيدايش عرف  بين المللي ، دكتر امير ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي،  همان.
 20. تأملي بر نظم نوين جهاني ، دكتربيك زاده  ، مجلة تحقيقات حقوقي،  همان .
 21. اجراي مقررات حقوق بين الملل ،دكتر فلسفي، مجلة تحقيقات حقوقي،  همان .
 22. تأملي بر عرف بين المللي ، دكتر امير ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة۱۴-۱۳  سال ۷۳- ۷۲.
 23. حقوق بين الملل و انديشة عدالت ، دكتر امير ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة۱۲- ۱۱ سال ۷۲- ۷۱ .
 24. تحولات مفهوم حاكميت دولتها در پرتو اصل تعيين سرنوشت ملتها ، دكتر سيفي، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۵ سال ۷۴- ۷۳ .
 25. تأثير سازمانهاي غير دولتي در شكل گيري و اجراي قواعد بين المللي ، دكتر بيك زاده ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۵ سال ۷۴- ۷۳ .
 26. صلاحيت ملي دولتها و منشور ملل متحد ، دكتر افتخار جهرمي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۷-۱۶ سال ۷۵- ۷۴ .
 27. اصول كلي حقوق بين الملل درنظام منابع حقوق بين الملل عمومي، آلفرد فردروس، ترجمة امير ارجمند، مجلة تحقيقات حقوقي،  شماره۱۷-۱۶ سال ۷۵- ۷۴  .
 28. توسعه و تدوين حقوق بين الملل توسط سازمان ملل متحد ،دكتر ممتاز ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة ۱۸ سال ۷۵  .
 29. شكل گيري قواعد بين المللي دردنياي روبه تحول،نقد مفهوم «حقوق قوام نيافته»    (Soft  Law ) ايدا ،ترجمة امير ارجمند، مجلة تحقيقات حقوقي، شمارة۲۰-۱۹ سال ۷۶ .
 30. دولت و جهاني شدن حقوق ( بين الملل) ، ايودله، ترجمة دكتر بيك زاده، مجلة تحقيقات حقوقي . شمارة ۲۶-۲۵ سال ۷۸ .
 31. مداخله كشورهاي ديگر از ديدگاه حقوق  بين الملل ، دكتر صفائي ، مجلة حقوقي،  شمارة ۹ سال ۶۷ .
 32. گامي در راه يك حقوق اجتماعي بين المللي ، موريس فلوري ،ترجمة دكتر بيك زاده، مجلة حقوقي . شمارة ۱۵-۱۴  سال ۷۰
 33. نا برابري دولتها در قبول و اجراي معاهدة عدم گسترش سلاحهاي هسته اي، دكتر فلسفي، مجلة حقوقي، شمارة ۱۹-۱۸ ، سال ۷۴-۷۳ .
 34. آيا حقوق بين الملل عام ، تنها حقوق عرفي است ؟، دكتر موسوي ، مجلة حقوقي، شمارة ۱۹-۱۸ ، سال ۷۴-۷۳ .
 35. تكاپو در جهت جهاني كردن حقوق ،بريژيت استرن ،  ترجمة دكتر بيك زاده ، مجلة حقوقي، شمارة ۲۰ ، سال ۷۵ .
 36. جايگاه قاعدة آمره در ميان منابع حقوق بين الملل، دكتر زماني، مجلة حقوقي، شمارة۲۲ ، سال ۷۷ .
 37. جهاني شدن حقوق : فرصت ها  و خطرات، دميري دلماس مارتي ، ترجمة دكتر امير ارجمند ، مجلة حقوقي، شمارة ۲۴ ، سال ۷۸.
 38. زمينه هاي تاريخي حضور شركتهاي خصوصي در حقوق بين الملل ،دكترمحبي ، مجلة حقوقي، شمارة ۲۵ ، سال ۷۹ .
 39. وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مسأله صلاحيت، دكتر يوسف مولايي ، مجلة  دانشكده حقوق تهران ، شمارة ۳۵ ، سال ۷۵ .
 40. تعامل حقوق و روابط بين الملل در عصر جهاني، سخنراني دكتر مسعود اسلامي در مركز مطالعات عالي بين المللي ، مجلة  دانشكده حقوق تهران ، شمارة ۴۹ ، سال ۷۹ .
 41. همزيستي مسالمت آميز،جنبه هاي حقوقي آن،مجلة روابط بين الملل ، ش۴ سال ۵۳.
 42. مطالعه اي در اصول حقوق بين الملل، كمايستاني ، مجلة قضائي و حقوقي دادگستري، شمارة ۲ سال ۷۰( مطالعة دو اصل برابري حاكميت كشورها و حاكميت دايمي كشورها بر منابع طبيعي )، شمارة ۵ سال ۷۱ ( مطالعة دو اصل مسئوليت دولت و عدم توسل به زور يا اصل عدم تجاوز) ، شمارة ۶ سال ۷۱( مطالعة دو اصل همزيستي مسالمت آميز و عدم مداخله)
 43. تعامل ميان حقوق و سياست بين الملل. ورنرلوي، ترجمة گروه پژوهشي حقوق عمومي و بين الملل، مجلة پژوهشهاي حقوقي ، شمارة ۱ سال ۸۱.
 44. جهان سوم به مثابه يك نظام حقوقي بين المللي ، دكتر محبي ، مجلة تحقيقات حقوقي ، ش ۹ سال۷۰.
 45. سرانجام قواعد بين المللي در حقوق داخلي ، ترجمة دكتر امیر ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي ، ش ۲۴-۲۳ سال ۷۷.
 46. تفسير دوگانه از كنوانسيون حقوق درياها : قانون مناطق دريايي ايران و اعتراض امريكا و۰۰۰، دكتر ممتاز ، مجلة دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۵ سال ۷۵.
 47. تحريم  اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي ، دكتر ممتاز ، مجلة دانشكدة حقوق تهران ، ش ۲۲ ، سال ۶۰.
 48. بيانية اصول حاكم بر شكل گيري حقوق بين الملل عرفي عام ، دكتر قنبري جهرمي ، مجلة تحقيقات حقوقي ، ش ۳۲-۳۱.
 49. صور گوناگون سلطة بين المللي ، دكتر ذاكر حسين تهران ، مجلة حقوقي ، ش ۶ ، ص۳۶۵.
 50. سازمانهاي غير دولتي و حقوق بين الملل ،‌دكتر بيك زاده ، مجلة تحقيقات حقوقي ، شمارة ۳۲-۳۱.
 51. نظارت دادگاههاي ملي بر اجراي  حقوق بين الملل ، مهدي حدادي ، مجلة انديشه هاي حقوقي ، ش ۶ سال ۸۳.
 52. اجراي موازين حقوق بين الملل و نقش دادگاه ايراني ، نادر ساعد ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۶ ، سال ۸۳.
 53. جامعة مدني جهاني و حقوق بين الملل ، دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي ، مجلة پژوهش حقوق و سياست ، ش۷ ، سال ۱۳۸۱.
 54. ملاحظاتي در باب تروريسم ،‌دكتر حسين مير محمد صادقي ، مجله تحقيقات حقوقي، شماره ۳۴-۳۳
 55. ملل متحد و آرمان بشريت ، دكتر هدايت اله فلسفي ، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة ۳۶-۳۵.
 56. حقوق بين الملل درتكاپوي ارزشهاي خود:صلح ، توسعه ،دموكراسي ، دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة ۳۶-۳۵.
 57. نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني ، دكتر حميد رضا نيكبخت ، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة ۳۷.
 58. استدلال از طريق قياس در حقوق بين الملل عمومي ،‌دكتر سيد علي هنجني، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة ۳۷.
 59. حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين المللي ، دكتر سيد محمد هاشمي ، همان .
 60. اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي،دكتر حسين مير محمد صادقي ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۸ .
 61. عدالت كيفري اطفال از منظر حقوق بين الملل ، دكتر نسرين مهرا ، مجله تحقيقات حقوقي ، همان .
 62. جهان شمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي ، دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله تحقيقات حقوقي ، همان .
 63. چالش هاي حقوقي ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي( ديروز ، امروز ، فردا) دكتر محمد رضاضيائي بيگدلي ، مجله پژوهش حقوق و سياست  ، ش ۹.
 64. تأثير قواعد آمره حقوق بين الملل  بر تفسير واجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت ، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي، ش ۷.
 65. كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ايراني ، دكتر حسين شريفي طراز كوهي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش۷.
 66. گزارش علمي ( طبقه بندي موضوعي- تفصيلي آراء و نظريات مشورتي ديوان بين المللي دادگستري) دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي، مجله پژوهش حقوق و سياست  ، ش ۱۱.
 67. مداخله بشردوستانه ؛ از ممنوعيت تا ضرورت ، قاسم آقايي ، مجله پژوهش حقوق و سياست ، ش ۱۱.
 68. بدنبال جهاني شدن حقوق كيفري ، مترجم محمد مهدي ساقيان ، مجله پژوهش حقوق و سياست  ،ش ۱۱.
 69. حق ، صلح و منزلت انساني : تأملاتي در مفاهيم قاعده حقوقي ، ارزش اخلاق و بشريت ، دكتر هدايت اله فلسفي ، مجله حقوقي ، ش ۲۷-۲۶.
 70. حمله به مركز تجارت جهاني وفروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش ۲۷-۲۶.
 71. درياي خزر و حقوق بين الملل: گزينه هاي متفاوت با توجه به آراي ديوان بين المللي دادگستري، دكتر مهرداد ناظمي ، مجله حقوقي، ش ۲۷-۲۶.
 72. نگاهي به شيوه هاي جايگزين حل اختلاف(ADR) در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي ، دكتر منوچهر توسلي جهرمي، مجله حقوقي ، ش ۲۷-۲۶.
 73. كنوانسيون تأسيس آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه (MIGA) ، ( ترجمة كنوانسيون) ، مجله حقوقي ، ش ۲۷-۲۶ .
 74. معاهدات حقوق بشري ، فضايي متفاوت ، دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ، مجله حقوقي ، ش ۲۸.
 75. اعمال صلاحيت جهاني در رابطه با جرائم سنگين حقوق بشري ، ترجمه دكتر محمد جواد شريعت باقري ، مجله حقوقي ، ش ۲۸.
 76. از اين دادگاه به آن دادگاه « خاطرات يك داور بين المللي » ،‌گونارلاگرگرن ، مجله حقوقي ، ش ۲۸.
 77.  نهادهاي بين المللي تجارت : گات و سازمان تجارت جهاني ، ترجمه دكتر محمد جعفر قنبري جهرمي ، مجله حقوقي ، ش ۲۸
 78. « آيا حاكميت مشترك » شيوه اي مناسب براي تعيين حدود رودخانه هاي مرزي است ؟ ، دكتر سيد فضل الله موسوي ، مجله حقوقي، ش ۲۸.
 79.  آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر ، محمد علي برزنوني ، مجله حقوقي ، ش ۲۸.
 80. اعلاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ ،‌ (‌متن اعلاميه )،‌
 81. مبارزه با پول شويي در بانكها و مؤسسات مالي ؛ نگاهي به قانون ضد تروريسم ايالات متحده امريكا ،‌ دكتر فرهاد خمامي زاده ، مجله حقوقي ، ش ۲۹.
 82. قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي{بين المللي}نفتي: چرخش در روند داوري ، ترجمة دكتر محسن محبي ، مجله حقوقي،ش ۲۹.
 83. روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوي ، دكتر ضرغام غريبي ، مجله حقوقي ، ش ۲۹ .
 84. قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ،‌ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان ، مجله حقوقي ، ش ۲۹ .
 85. قانون پول شويي و تأمين منابع مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از ۱۱ سپتامبر . ترجمه محمد جواد ميز فخرايي،مجله حقوقي، ش۲۹.
 86. قانون اساسي اتحاديه اروپايي ، دكتر عباسعلي كدخدايي ، مجله حقوقي ، ش ۲۹ .
 87. فسخ جزيي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( ۱۹۸۰-وين) و حقوق ايران ، دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري ، مجله حقوقي ، ش ۲۹ .
 88. مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين الملل : خطرات و فرصتها ، ترجمه حسن سواري ، مجله حقوقي ، ش ۲۹ .
 89. عهدنامه مالكيت ادبي و هنري( كپي رايت) سازمان جهاني مالكيت معنوي«WIPO» ( ژنو ، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶) ،‌( ترجمة عهدنامه) ، مجله حقوقي ، ش ۲۹ .
 90. بررسي قاعدة استاپل در حقوق انگليس و امريكا ، دكتر گودرز افتخار جهرمي ، مجله حقوقي ، ش۳۰.
 91. قاضي ويژه (Ad hoc) درديوان بين المللي دادگستري ، دكتر ابراهيم بيك زاده  ، مجله حقوقي، ش۳۰.
 92. خسارات تنبيهي در حقوق بين الملل ،محسن عبداللهي  ، مجله حقوقي ، ش۳۰.
 93. تحولات قاعدة مصونيت دولت : تأثير قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران  و قانون مبارزه با تروريسم ايالات متحده امريكا ، دكتر عليرضا طاهري  ، مجله حقوقي ، ش۳۰.
 94. حق توسعه در نظريه و عمل ، ترجمه دكتر منوچهر توسلي جهرمي  ، مجله حقوقي ، ش۳۰.
 95. معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري . ترجمه دكتر توكل حبيب زاده ، مجله حقوقي ، ش ۳۰.
 96. راههاي پايان دادن جنگ در اسلام ، دكتر شعبان حق پرست  ، مجله حقوقي ، ش۳۰.
 97. مصونيت هاي قضايي و اجرايي رئيس دولت و حكومت در حقوق بين الملل ، قطعنامه مصوب نشست ون كور( كانادا) ، اوت ۲۰۰۱ ، ‌مؤسسه حقوق بين الملل ، (‌ترجمة قطعنامه) ، مجله حقوقي ، ش۳۰.
 98. نقد و بررسي نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري راجع به تهديد يا توسل به سلاحهاي هسته اي ، دكتر مسعود البرزي  ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 99. بحران عراق : اكنون چه بايد كرد ؟( بررسي اشغال عراق در پرتو  حقوق بين الملل)‌، ترجمه دكتر محسن محبي ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 100. نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين الملل باتأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر ، احمد علي قاسمي شوب ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 101. اجراي عدالت درباره محيط زيست بين المللي : حقوق و راه حلها ، ترجمه محمد حسين زاهدين لباف  ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 102. ضمانت اجراي آرا و داوري بين المللي ، دكتر مرتضي زهرايي  ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 103. آماده سازي شاهد براي حضور در داوري تجاري بين المللي : راهنماي عملي براي وكيل  ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 104. كنوانسيون مونترال : تجزيه و تحليل برخي از جنبه هاي روز آمد و ادغام شدة سيستم ورشو (‌مورخ ۱۹۲۹ در زمينة حمل و نقل هوايي) ، ترجمه ماشاء اله بناء نياسري  ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 105. كنوانسيون راجع به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي (‌مونترال ۲۸ مي ۱۹۹۹) ، (ترجمة كنوانسيون ) ، مجله حقوقي ، ش۳۱.
 106. تأملي بر « اصل رضايي بودن پذيرش معاهدات» در آيينه تحولات بين المللي خلع سلاح وكنترل تسليحات ، نادر ساعد  ، مجله حقوقي ، ش۳۲.
 107. حق شرط بر معاهدات و تفسير كلي شماره ( ۵۲) ۲۴ كميته حقوق بشر ،‌ترجمه دكتر توكل حبيب زاده  ، مجله حقوقي ، ش۳۲.
 108. معافيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو اساسنامه ICC از صلاحيت  قضايي ديوان كيفري بين المللي ، ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت ، ترجمه سيد حسام الدين لساني  ، مجله حقوقي ، ش۳۲.
 109. مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسناد بين المللي ، امير حسين طيبي فرد ، مجله حقوقي ، ش۳۲.
 110. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه بافساد مالي(ترجمة كنوانسيون ) ، مجله حقوقي ، ش۳۲.
 111. حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي ، محسن محبي ، مجله حقوقي ، ش۵ .
 112. قانوني بودن آزمايشهاي اتمي در درياي آزاد ، ترجمه دكتر رضا فيوضي ، مجله حقوقي ، ش۵ .
 113. نگرشي بر عهدنامة ۱۹۷۵ ايران و عراق ، دكتر اصغر جعفري ولداني ، مجله حقوقي ، ش۵ .
 114. نظري اجمالي بر حقوق معاهدات ، ترجمه احمد قطينه  ، مجله حقوقي ، ش۵ .
 115. مقررات سازش و داوري ديوان داوري اتاق تجارت بين المللي(ICC) (ترجمه) ، مجله حقوقي ، ش۵ .
 116. تأثير تغيير اوضاع و احوال ، دكتر محمد علي حكمت  ، مجله حقوقي ، ش ش ۳و۴.
 117. حقوق بين الملل عرفي در مورد تابعيت مضاعف ،‌ترجمه نصرت اله حلمي  ، مجله حقوقي ، ش ۴.
 118. قانون نمونه درباره داوري تجاري بين المللي (ترجمه ) ، مجله حقوقي ، ش۴.
 119.  تفكري بر تئوري حقوق فراملي ، ترجمه دكتر ناصر صبح خيز  ، مجله حقوقي ، ش ۳.
 120. قوه قاهره يا فورس ماژور ، دكتر سيد حسين صفايي  ، مجله حقوقي ، ش ۳.
 121. اسناد بيانيه هاي الجزاير( متن)‌ ، مجله حقوقي ، ش ش ۱و۲ .
 122. شرح مختصر بيانيه هاي الجزاير ، عبدالغني احمدي واستاني  ، مجله حقوقي ، ش ۱.
 123. استرداد دعوي ،‌محمود صمصامي مهاجر  ، مجله حقوقي ، ش ۱.
 124. صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري لاهه ، دكتر سيد باقر مير عباسي  ، مجله حقوقي ، ش۱.
 125. انديشه هايي در خصوص عهدنامة حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاريهاي بين دولتها و اتباع دول ديگر ، ترجمه دكتر ناصر منصوريان  ، مجله حقوقي ، ش ۱۲.
 126. روش عملي ديوان دعاوي ايران- ايالات متحده امريكا ، ترجمه احمد قطينه ، مجله حقوقي ، ش۱۲.
 127. طرح تغيير مسير اروند رود و حقوق بين الملل ،‌دكتر اصغر جعفري ولداني، مجله حقوقي ، ش ۱۲.
 128. حمايت و توسعه محيط زيست دريايي خليج فارس و درياي عمان ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله حقوقي ، ش ۱۱.
 129. مفهوم آتش بس ، ترك مخاصمه ومتاركه جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل ، دكتر علي اصغر كاظمي ، مجله حقوقي ، ش ۱۱.
 130. حاكميت در منابع طبيعي، ترجمه علي حيراني نوبري ، مجله حقوقي ، ش۱۱.
 131. حمله امريكا به گرانادا : پيامدها و وجاهت قانوني آن ، ترجمه اسداله كريمي ، مجله حقوقي ، ش۱۱.
 132. مسئوليت مدني خسارات آلودگي نفتي در درياي آزاد ، مهرداد سيدي ، مجله حقوقي ، ش۱۰.
 133. تنظيم معاهدات بين المللي در حقوق كنوني ايران ، دكتر سيد حسين عنايت  ، مجله حقوقي ، ش ش ۶،۷ و ۱۰.
 134. دادگاه نظامي نورمبرگ پس از چهل سال ،‌دكتر رضا فيوضي  ، مجله حقوقي ، ش ۹ .
 135. نظم عمومي و حقوق قابل اجرا در ماهيت دعوي در داوري بين المللي ،‌ ترجمة دكتر محمد اشتري ، مجله حقوقي ، ش۹.
 136. كلياتي در مورد درياي سرزميني و عبور بي ضرر از آن ، دكتر مصطفي رنجبران  ، مجله حقوقي ، ش۹.
 137. حقوق خصوصي اشخاص و مسئوليت دولت ، ترجمه محسن محبي  ، مجله حقوقي ، ش۷.
 138. مسئله لاشه كشتي هاي غرق شده در درياي آزاد ، ترجمه و تلخيص دكتر رضا فيوضي  ، مجله حقوقي ، ش ۷.
 139. جنايات جنگ و جنايات عليه بشريت ، ترجمه و تلخيص دكتر رضا فيوضي ، مجله حقوقي ، ش۷
 140. نظم حقوقي منابع آب آبراههاي بين المللي خاورميانه ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله حقوقي ، ش ۱۹-۱۸.
 141. ماهيت حقوقي ديوان داوري ايران – ايالات متحده از ديدگاه حقوق بين الملل، دكتر محسن محبي ، مجله حقوقي ، ش ۱۹- ۱۸.
 142. ابراهيم- آنتيگون و تعارض ميان ضرورتها ، آنتونيوكاسسه ، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان ، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 143. دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق ، ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 144. درآمدي بر پيش نويس قانون بين الملل جزا، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي ، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 145. ساخت و پرداخت احكام در ديوان بين المللي دادگستري ، محمد بجاوي ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 146. ديوان بين المللي براي يوگسلاوي سابق ، ترجمه دكتر مهرداد سيدي ، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 147. مصادره غير مستقيم در حقوق بين الملل و رويه ديوان داوري ايران-امريكا ، دكتر حسين پيران، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 148. پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري ۱۹ ژوئيه ۱۹۹۱ ، مجله حقوقي ، ش۱۹-۱۸.
 149. ديوان داوري دعاوي ايران-امريكا ،‌دكتر گودرز افتخار جهرمي ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 150. صبراوشتيلا ، آنتونيو كاسسه، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان ، مجله حقوقي ، ش ۱۷-۱۶.
 151. كميسيون غرامت سازمان ملل متحد ، دكتر مجتبي كزازي ، مجله حقوقي ، ش ۱۷-۱۶.
 152. بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي به هنگام نزاع مسلحانه ، دكتر رضا نوربها ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 153. شرط داوري به وسيله ارجاع، دكتر اسماعيل بني صدر ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 154. بشريت و حقوق بين الملل ، ترجمه دكتر ابراهيم بيك زاده  ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 155. اجراي احكام داوري بين الملل ، سوسن خطاطان ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 156. قراردادهاي دولت با بيگانگان ، علي قاسمي ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 157. كنوانسيون مونترال ۱۹۷۱، ( متن) ، ترجمه شده ، مجله حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 158. حقوق تعهدات و قراردادهاي بين المللي در فقه و حقوق اسلامي ، عميد زنجاني ، مجله حقوقي ، ش ۱۵-۱۴.
 159. معيارهاي سنجش اموال مصادره شده بيگانگان در آراء ديوان داوري ايران و امريكا، احمد حجازي ، مجله حقوقي ، ش۱۵-۱۴.
 160. انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي ، دكتر ناصر علي منصوريان ، مجله حقوقي ، ش۱۵-۱۴.
 161. شوراي دولتي فرانسه و استرداد در امور سياسي، ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، مجله حقوقي ، ش۱۵-۱۴.
 162. نگرشي اجمالي بر پارلمان اروپا، كرمعلي كمايستاني ، مجله حقوقي ، ش۱۵-۱۴.
 163. كنوانسيون شناسايي  و اجراي احكام داوري خارجي ۱۹۵۸ ،‌( متن) ، مجله حقوقي ، ش۱۵-۱۴.
 164. مسئوليت بين المللي دولت در نتيجه اعمال افراد ، ترجمه ، مجله حقوقي ، ش۱۳.
 165. جرم بين المللي دولت، پي يرماري دوپوئي ، ترجمه دكتر نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، ش۱۳.
 166. جنگ عراق عليه ايران از ديدگاه حقوق بين الملل ، ترجمه ، مجله حقوقي ، ش۱۳.
 167. توسل به سلاح هسته اي و حمايت از محيط زيست : آورده ديوان بين المللي دادگستري، (‌نظريه مشورتي ۱۹۹۶)  ، دكتر جمشيد ممتاز  ، مجله حقوقي ، ش۲۴.
 168. آئين هاي دادرسي بين المللي ، ترجمه دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله حقوقي ، ش۲۴.
 169. قراردادهاي دولت با بيگانگان ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش۲۴.
 170. ناتو، سازمان ملل و جنبه هاي حقوق استفاده از زور ، برونوسيما ، ترجمه دكترمحمد جعفر قنبري جهرمي ، مجله حقوقي ، ش۲۴.
 171. پخش مستقيم ماهواره اي و اقدامات متقابل در حقوق بين الملل باتأكيد بر ارسال پارازيت ، دكتر سيد قاسم زماني  ، مجله حقوقي ، ش۲۴.
 172. بيانيه هاي الجزاير: يك دريچه ، چند نگاه ، دكتر محسن محبي  ، مجله حقوقي ، ش۲۳.
 173. چشم انداز انعقاد يك عهدنامه عمومي بين المللي درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، دكتر امير مسعود ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش۲۳.
 174. درآمدي بر تأسيس دادگاه كيفري بين المللي ، دكتر سيد نصرالله ابراهيمي ، مجله حقوقي ، ش۲۳.
 175. كشمكش زدايي با داوري در حقوق اسلام و كامن لاو ، مترجم محمد حسين ساكت ، مجله حقوقي ، ش۲۳.
 176. كنوانسيون بين المللي راجع به منع بمب گذاري هاي تروريستي ، (‌متن) ، ترجمه شده  ، مجله حقوقي ، ش۲۳.
 177. گزارشي از رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه لاكربي: ايرادات مقدماتي ، دكتر  اردشير امير ارجمند ، مجله حقوقي ، ش۲۲.
 178. مرز در درياچه هاي بين المللي ، ترجمه دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله حقوقي ، ش۲۲.
 179. نگاهي به دادگاه اروپايي حقوق بشر ، دكتر حسينقلي حسيني نژاد ، مجله حقوقي ، ش۲۲.
 180. مداخلة بين المللي بشردوستانه ، ترجمه محمود صور اسرافيل ، مجله حقوقي ، ش۲۲.
 181. كنوانسيون وحدت قوانين در مورد عودت بين المللي اموال فرهنگي كه سرقت رفته يا به طور غير قانوني خارج شده ، ترجمه دكتر فرهاد خمامي زاده ،‌ مجله حقوقي ، ش ۲۲ .
 182. كنوانسيون اروپايي تابعيت ۱۹۹۷ ، ترجمه  ، مجله حقوقي ، ش۲۲.
 183. به دنبال اصول راهبردي مشترك آئين هاي دادرسي كيفري مختلف اروپايي ، ترجمه دكتر منوچهر خزاني ، مجله حقوقي ، ش۲۱.
 184. آثار قوه قاهره و انتفاي قرارداد ، دكتر حميد رضا نيكبخت ، مجله حقوقي ، ش۲۱.
 185. نگرشي بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهاي تجارت بين المللي. دكتر عباس كدخدايي ، مجله حقوقي ، ش۲۱.
 186. به دنبال حقوق جزاي مشترك اروپايي. ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، ش۲۱.
 187. تأملي بر مسئوليت بين المللي سازمانهاي بين المللي ، دكتر سيد قاسم زماني ، مجله حقوقي ، ش۲۱.
 188. شرايط مسئوليت بين المللي دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف ، دكتر مهرزاد افجه اي ، مجله حقوقي ، ش۲۰.
 189. تكاپو در جهت جهاني كردن حقوق: قانون هلمز-برتون وداماتو- كندي، دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله حقوقي ، ش۲۰.
 190. مسائل مربوط به مسئوليت ناشي از بحران و جنگ خليج فارس ، ترجمه دكتر حسين علي نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، ش۲۰.
 191. حقوق قراردادي و تدوين قواعد عرفي در رويه ديوان بين المللي دادگستري ، با تأكيد بر قضيه نيكاراگوئه ، دكتر سيد قاسم زماني  ، مجله حقوقي ، ش۲۰.
 192. بررسي مشروعيت دخالتهاي نظامي بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل ، دكتر محمد شفيعي، مجله حقوقي ، ش۲۰.
 193. اصلاح شوراي امنيت : تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از  دورة جنگ سرد ، دكتر نادر ذوالعين ، مجله حقوقي ، ش۲۰.
 194. اعتبار قراردادهاي بين المللي . ترجمه دكتر سيد علي هنجني ، نشريه دانشكده حقوق شهيد بهشتي ،‌ش ۱ ، فروردين ۶۴.
 195. شوراي امنيت و صلح جهاني ، دكتر هدايت اله فلسفي ، تحقيقات حقوقي ، ش ۸.
 196. شكنجه ، دكتر محمد علي اردبيلي، تحقيقات حقوقي ، ش۹  .
 197. جهان سوم ، به مثابه يك نظام حقوقي بين المللي ، تحقيقات حقوقي ، ش۹.
 198. تأثير وقايع  عراق در توسعه حقوق بين الملل ، دكتر نادر ذوالعين ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۰.
 199. جامعه بين المللي وكشتار جمعي ، آنتونيو كاسسه ، ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۰.
 200. تأملي پيرامون ضمانتهاي حقوق اساسي  و نظريه تفسير ، ترجمه دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۰.
 201. انسانيت و جرايم عليه آن ، دكتر رضا نوبهار ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۲-۱۱.
 202. وحدت آلمان و جانشيني كشورها، ترجمه دكتر سيد جمال سيفي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۲-۱۱.
 203. حقوق بين الملل و انديشه عدالت ، ترجمه دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۲-۱۱.
 204. وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات ،‌دكتر سيفي، تحقيقات حقوقي ، ش۱۴-۱۳.
 205. برنامه براي صلح منشور ملل متحد ، ترجمه دكتر بيك زاده، تحقيقات حقوقي ، ش۱۴-۱۳.
 206. جانشيني كشورها در فروپاشي يوگسلاوي در پرتو نظريه هاي كميسيون داوري جامعه اروپا و قراردستور موقت آوريل ۱۹۹۳ ديوان بين المللی دادگستري ،‌دكتر سيفي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۴-۱۳.
 207. تحولات دادگستري بين المللي: دكتر فلسفي ، تحقيقات حقوقيي ، ش ۱۵.
 208. ديوان داوري ايران-امريكا و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين الملل ، دكتر افتخار، تحقيقات حقوقي ، ش۱۵.
 209. تدوين و توسعه حقوق بين الملل كيفري ، دكتر ممتاز، تحقيقات حقوقي ، ش۱۵.
 210. مسئوليت كيفري بين المللي ، دكتر نجفي ابرند آبادي، تحقيقات حقوقي ، ش ۱۵.
 211. تحولات مربوط به سيستم امنيت دسته جمعي در دوره بعد از جنگ سرد ، دكتر خرازي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۵ .
 212. حفاظت از محيط زيست و همبستگي بين المللي ، ترجمه دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش ۱۵.
 213. حمايت از اقليتها در حقوق بين الملل ، دكتر نادر ذوالعين ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۵.
 214. تدوين و اعتلاي حقوق بشر درجامعه بين المللي ، دكتر فلسفي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 215. بديع بودن معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي در قلمرو حقوق بين الملل ، دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 216. حل و فصل اختلافات هواپيمايي كشوري بين المللي ، ترجمة محمد جواد ميرفخرايي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 217. تغيير ساختار شوراي امنيت سازمان ملل : نقش قدرتهاي بزرگ ، پل تاورنيه ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 218. دادگاه جزايي بين المللي :‌تحولات اخير ، پل تاورنيه ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 219. كنفرانس ملل متحد راجع به ذخاير ماهيهاي دو كاشانه اي و ماهيهاي مهاجر دور و موافقتنامه اوت ۱۹۹۵ نيويورك ، دكتر امير ارجمند، تحقيقات حقوقي ، ش۱۷-۱۶.
 220. سازمان ملل و محاكم كيفري بين المللي ، دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۸.
 221. تدوين حقوق بشر دوستانه بين  المللي و مفهوم اسلامي آن ، دكتر محقق داماد ، تحقيقات حقوقي، ش ۱۸.
 222. حاكميت دولتها و محدوديتهاي منشور ملل متحد ، دكتر افتخار جهرمي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۸.
 223. جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر ، دكتر فلسفي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۸.
 224. سياست جنايي سازمان ملل متحد ، دكتر نجفي ابرند آبادي ، تحقيقات حقوقي ، ش۱۸.
 225. مين هاي زميني :‌از ضرورت تا بشر دوستي : دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۰-۱۹.
 226. ضمانت اجراي حقوق ديپلماتيك ،دكتر نادر ذوالعين، تحقيقات حقوقي ، ش۲۰-۱۹.
 227. روشهاي به اجرا در آمدن تعهدات بين المللي فرانسه ، ترجمه دكتر هنجني ، تحقيقات حقوقي ، ش ۲۰-۱۹.
 228. مجازات اعدام از ديدگاه حقوق بشر ، ترجمه دكتر اردبيلي ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۰-۱۹.
 229. تكاپو در جهت مشروعيت دموكراتيك ، ترجمه دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۰-۱۹.
 230. رأي صلاحيت ديوان در قضيه سكوهاي نفتي  ، دكتر امير ارجمند، تحقيقات حقوقي ، ش۲۰-۱۹
 231. بررسي جنايات نسل كشي و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، دكتر بيك زاده، تحقيقات حقوقي ، ش۲۲-۲۱.
 232. تكاپوي جهان شمولي : تأملاتي بر حقوق بشر ، دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۲-۲۱.
 233. تدوين و تحول علم سير ( حقوق بين الملل اسلامي) ، دكتر محقق داماد ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۴-۲۳.
 234. ديوان بين المللي دادگستري و حل مسالمت آميز  اختلافات ، ترجمه دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش ۲۴-۲۳.
 235. آموزش حقوق بشر ، دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۶-۲۵.
 236. همسويي حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در پرتو رأي ديوان ۱۹۹۷، ترجمه دكتر هنجني ، تحقيقات حقوقي ، ش ۲۶-۲۵.
 237. تعريف و منابع حقوق بين الملل اقتصادي ، ترجمه دكتر قنبري ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۶-۲۵.
 238. مفهوم حق : در آمدي تاريخي ، ترجمه دكتر راسخ ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۶-۲۵.
 239. حقوق و اخلاق ، ترجمه دكتر راسخ ، تحقيقات حقوقي ، ش ۲۶-۲۵.
 240. ديوان كيفري بين المللي ، سخنراني ايو دٌله ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۶-۲۵.
 241. داوري ، مجموعه مقالات ارائه شده در كنفرانس بين المللي داوري ، تحقيقات حقوقي ، ش۲۸-۲۷.
 242. مسئوليت بين المللي دولتها در قبال نقض حقوق بشر ، ترجمه دكتر بيك زاده، تحقيقات حقوقي ، ش۳۰-۲۹.
 243. كنوانسيون لاهه ژانويه ۲۰۰۰ ناظر بر حمايت بين المللي از اشخاص بزرگسال ، پل لاگارد ، ترجمه دكتر خمامي زاده، تحقيقات حقوقي ، ش۳۰-۲۹.
 244. حق حيات ، دكتر سيد فاطمي، تحقيقات حقوقي ، ش۳۲-۳۱.
 245. شرط فورس ماژور در قراردادهاي تجاري بين المللي ، دكتر ساورايي، تحقيقات حقوقي ، ش۳۲-۳۱.
 246. نگرشي بر ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه اروپايي ، دكتر كدخدايي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۵۱ .
 247. عملكرد جمهوري اسلامي ايران  در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو ۱۹۷۷، مير شهبيز شافع ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۵۱.
 248. بررسي تحليلي انواع روشهاي تعيين حدود در رودخانه هاي مرزي ، دكتر موسوي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۵۵.
 249. حق توسعه و جهانشمولي حقوق بشر ، دكتر يوسف مولايي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۵۶.
 250. جهاني شدن ، حقوق بشر و گفتگوي تمدنها ، دكتر بصيري ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش۵۶.
 251. جنبه هاي حقوقي همزيستي مسالمت آميز ، مجله روابط بين الملل ، ش ۴ ، سال ۵۳ .
 252. نظام حقوقي آبهاي خليج فارس ، سيمين صدقياني  ، مجله روابط بين الملل، ش ۴ ، سال ۵۳ .
 253. پژوهش درباره صلح ، اسبيورن ايده  ، مجله روابط بين الملل ، ش ۴ ، سال ۵۳ .
 254. پيمان ناتو ، هوشنگ مقتدر  ، مجله روابط بين الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶ .
 255. ويژگيهاي دفاتر يا كميسيونهاي تنظيم امور رودخانه هاي  مشترك ، هوشنگ عامري ، مجله روابط بين الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶.
 256. تفسير معاهدات بين المللي ، رضا ماهر زاده  ، مجله روابط بين الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶ .
 257.  قطعنامه ۲۴۲ شوراي امنيت ( درمورد سرزمينهاي اشغالي فلسطين) ، سيروس الهي ، مجله روابط بين الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶ .
 258. مبارزه با آلودگي ناشي از نفت كشها ، دكتر ممتاز، مجله روابط بين الملل ، ش ۱۰ ، سال ۵۶ .
 259. تحليلي پيرامون مفهوم ، نقش واهميت كنسانسوس در حل مسائل بين المللي ، لقاءاله فنائيان، مجله روابط بين الملل ، ش ۱۰ ، سال ۵۶ .
 260. حكم صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي ، ترجمه دكتر محسن محبي ، فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوقي، نشرية دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه ، ش ۴ ، سال ۷۵.
 261. موانع اساسي منشور سازمان ملل متحد در مورد ايجاد و حفظ صلح ، ترجمه دكتر فضل الله موسوي ، فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوقي ، نشرية دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه ، ش ۴ ، سال ۷۵.
 262. رعايت قوانين انسان دوستانه ( بشردوستانه) بين المللي ، محقق داماد ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۲۶ ، سال ۷۰.
 263. صلاحيت دولتها و انواع آن ، دكتر هوشنگ مقتدر  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۲۶ ، سال ۷۰.
 264. نظام حقوقي سرمايه گذاري پيشگام در منطقه بين المللي بستر درياها ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۲۶ ، سال ۷۰.
 265. رأي ديوان دادگستري لاهه در موردحمايت سياسي دولت بلژيك از شركت برق بارسلون ، ترجمة دكتر مرتضي نصيري  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۱۴ ، سال۵۲.
 266. حقوق جنگ دريايي و عملكرد جمهوري اسلامي ايران  در طول جنگ عراق و ايران  ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۲ ، سال ۷۳.
 267. كنوانسيون ۱۹۷۸ هامبورگ در مورد حمل و نقل دريايي ، ترجمه  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۲ ، سال ۷۳.
 268. مصونيتهاي قضايي ،چهل و سومين نشست كميسيون حقوق بين الملل ،‌۱۹۹۱. ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۱ ، سال۷۳،‌ همان ، ص ۶۹.
 269. آبراههاي ( رودخانه هاي) بين المللي ، همان  ، ص ۷۲.
 270. جرائم عليه صلح و امنيت بشر ، همان ، ص ۷۵.
 271. مسئوليت بين المللي ، همان ، ص ۷۷.
 272. روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين المللي ، همان بالا ، ص ۷۸.
 273. مفهوم  اسلامي حقوق بشردوستانه ،‌محقق داماد  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۲۹ ، سال ۷۲.
 274. مجموعه سخنرانيهاي ارائه شده در سمينار بين المللي حقوق بشر در اسلام و مسيحيت ، تهران ۶۹  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۲۷ ، سال ۷۰.
 275. قدرت اجرايي قطعنامه هاي شوراي امنيت (جنگ عراق و كويت) ، دكتر يوسف مولايي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۳، سال ۷۳.
 276. بررسي عملكرد شوراي امنيت در حل بحران بوسني هرزگوين ، دكتر آقايي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۶ ، سال ۷۶.
 277. مداخله امريكا در امور ايران و اقامه دعواي ايران در ديوان داوري ايران و امريكا  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۳۷ ، سال۷۶.
 278. تحليل حقوق پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي با تأكيد بر ماده ۴ پيمان ، دكتر مولايي ، مجله دانشكده حقوق تهران،  ش ۳۷ ، سال ۷۶.
 279. مسأله قراردادهاي بين المللي موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  ، دكتر مير عباسي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۲ ، سال ۷۶.
 280. رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص تهديد به استفاده از سلاح هسته اي ، مير شهبيز شافع  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۱ ، سال ۷۷.
 281. مصونيت قضايي كارشناسان ملل متحد با تأكيد ومعرفي قضايا مازيلو (۱۹۸۹) و كمار اسامي (۱۹۹) ،‌محسن عبدالهي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۵۰ ، سال ۷۹.
 282. حقوق بشر در دعاوي كيفري بر اساس اسناد بين المللي و منطقه اي ، دكتر اميدي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۹ ، سال ۷۹.
 283. طبقه بندي اختلافات هواپيمايي كشوري ، محمد باقر شيخي اميدي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۶ ، سال ۷۸.
 284. جزاير تنب و ابوموسي ، دكتر مجتهد زاده ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۶ ، سال ۷۸.
 285. حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي ، دكتر ممتاز ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۵ ، سال ۷۸.
 286. حقوق و توسعه ،‌گزارش ، دكتر مصفا  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۵ ، سال ۷۸.
 287. دادرسي كيفري به عنوان حقوق بشر ، دكتر اميدي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۴ ، سال ۷۸.
 288. شخصيت حقوقي جامعه و اتحاديه اروپايي ، دكتر كدخدايي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش ۴۶ ، سال ۷۸.
 289. جنگ خليج فارس از ديدگاه حقوق ملتها ( بين الملل) ، دكتر وپست .سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۶۵.
 290. وضعيت ناوهاي جنگي دركنوانسيون جديد حقوق درياها ، علي رضا كاظمي .سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۶۵.
 291. تعهدات ضمني كشورها در فاصله بين امضا تاتصويب يك پيمان ، باتوجه به مسائل ناشي از اقدامات اخير برخي كشورهاي امضا كنندة كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها ، بهمن آقايي ، .سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۶۶.
 292. مسئله بيطرفي و توقف و بازرسي كشتي هاي تجاري (۱) ، (۲) ، (۳) ، مصطفي فروتن ، سياست خارجي ش ۳ ، س ۶۶ . ش ۱ ، س دوم (‌دي- اسفند ۶۶) . ش ۳ ، سال ۶۷.
 293. ضرورت توسعه و تدوين حقوق بين الملل جنگ : تجارب جنگ تحميلي ، سعيد ميرزايي ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۷.
 294. حقوق بين الملل و سلاحهاي شيميايي (۱) و (۲) ،‌بهمن اقايي ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۷ و  ش ۱ س ۶۸.
 295. حقوق درياها ، دكتر مصطفي رنجبران ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۷.
 296. جغرافيايي سياسي طرحهاي تفكيك تردد در خليج فارس و تنگه هرمز ، دره ميرحيدر ( مهاجراني ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۶۷.
 297. رژيم حقوقي اروند رود ، بهمن اقايي ، سياست خارجي ، ش ۴، س ۶۷.
 298. بيگانگان و حقوق بين الملل(۱) ،‌(۲) ، بهرام مستقيمي ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۶۷ و ش ۱ س ۶۸.
 299. عمليات پاسداري صلح و تلاش براي صلح ، ترجمة جمشيد زنگنه ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۶۸.
 300. آتش بس ، متاركه و ترك مخاصمه در روية شوراي امنيت ، گروه مطالعات حقوق بين الملل  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۶۸.
 301. سازمان ملل متحد و جنگ خليج فارس ، ترجمه حميد اسلامي زاد ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۸.
 302. اروپاي واحد : چشم انداز اروپا در سال ۱۹۹۳ ، سعيد خالوزاده  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۸.
 303. حقوق بين الملل جديد ، عبدالرحمن عالم  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۸.
 304. حمايت  و توسعه محيط زيست دريايي در خليج فارس و درياي عمان ،‌ دكتر جمشيد ممتاز  ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۶۸.
 305. آيا توافق الجزيره و عهدنامه بغداد ۱۹۷۵ هنوز لازم الاجرا مي باشند ، ترجمه كامياب منافي  ، سياست خارجي ، ش۱و ۲ ، س ۶۹.
 306. در لواي جنگ : ديدگاههاي حقوقدانان امريكا در  مورد جنگ خليج فارس ، ترجمه عليرضا طيب ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۹.
 307. ادعاهاي ارضي عراق نسبت به كويت ، اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۹.
 308. مفهوم تلافي در حقوق جنگ ، محمد رضاضيائي بيگدلي ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۹.
 309. تحديد حدود فلات قاره خليج فارس ، دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۶۹.
 310. ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده، غلامرضا نظر بلند ، سياست خارجي ، ش۴ ، س ۶۹.
 311. منشور ملل متحد و كاربرد زور ، يان برانلي ، ترجمة منيژه اسكندري، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۰ .
 312. اهميت قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت و ارتباط آنها باشرايط موجود ، ترجمه بهرام مستقيمي، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۰.
 313. پاسخهايي به نقد بيانية عمومي الجزاير ، بهزاد نبوي ، سياست خارجي ، ش۳ ، س ۷۰ .
 314. ويژه نامه كنفرانس نفت و گاز در دهه ۹۰ ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۰ .
 315. امنيت دسته جمعي در تئوري و عمل ، هوشنگ مقتدر، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۱ .
 316. پيك و بسته سياسي در حقوق ديپلماتيك و كنسولي ، فريبرز بختياري اصلي ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۱ .
 317. نسل جديد حقوق بشر ، محمود مسائلي ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۱ .
 318. هدفهاي كنفرانس سازمان ملل متحد د رمورد محيط زيست و توسعه ،تدوين استراتژي ها و تنظيم معاهدات ، محمود كرمي ، نسرين مصفا ، سياست خارجي ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 319. تخريب محيط زيست در جنگ عراق و كويت و حقوق مخاصمات مسلحانه ،‌دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 320. سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو) ،‌گزارش ، سياست خارجي ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 321. گزارشي از تشكيلات و فعاليتهاي سازمان ملل متحد در امور زنان  ، سياست خارجي ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 322. ملاحظاتي در باب تعهد به مذاكره : دعواي فنلاند عليه دانمارك ، بهرام مستقيمي  ، سياست خارجي ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 323. بررسي موضوعي حقوق بشر توسط ارگانهاي حقوق بشري سازمان ملل ، سيد محمد علي متقي زاده ، سياست خارجي ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 324. حقوق بين الملل در سپيده دم قرن بيست و يكم ، مانفردلاكس ، ترجمة امير حسين رنجبريان  ، سياست خارجي ، ش۱، س ۷۲.
 325. بحثي پيرامون مداخله بشر دوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل ،‌منيژه اسكندري ، سياست خارجي ، ش۱، س ۷۲.
 326. ديپلماسي واتيكان ، گزارش ، سياست خارجي ، ش۱، س ۷۲.
 327. مشروعيت توسل به زور از طرق مسلحانه در حقوق بين الملل ، محمد كاظم عماد زاده ، سياست خارجي ، ش۴ س ۷۱.
 328. نگاهي به مسائل جزاير ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ ، اسناد ، سياست خارجي ، ش۴ ، س ۷۱.
 329. روند بحثهاي حقوق بشر در سازمان ملل ، گزارش ، سياست خارجي ، ش۴، س ۷۱.
 330. تروريسم بين الملل و حقوق اسلامي ،‌ديويد ارون شوارتز ، ترجمه زهرا كسمتي، سياست خارجي ، ش۳و۲، س ۷۲.
 331. واقع گرايي در روابط بين الملل ، احمد نقيب زاده ، سياست خارجي ، ش۳و۲، س ۷۲.
 332. برگزاري كنفرانس « ديپلماسي بازدارنده» ( پيشگيرانه) در استكهلم[۱۹۹۳] ، سياست خارجي ، ش۳و۲، س ۷۲.
 333. ناپايداري مرزها در خليج فارس ، اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش۴، س ۷۲.
 334. آغازگر جنگ عراق و ايران كه بود ؟‌، ر. ك. رمضاني، سياست خارجي ، ش۴، س ۷۲.
 335. ماهيت حقوقي مجازاتهاي نظامي در بحران كويت ،‌يوسف مولايي، سياست خارجي ، ش۲و۱، س ۷۳.
 336. نگرشي تاريخي به جزاير تنب و ابوموسي ، اصغر جعفري ولداني، سياست خارجي ، ش۲و۱، س ۷۳.
 337. ايران و جنگ جهاني دوم ، پيمان اتحاد سه گانه ، محمد حسن كاووسي عراقي ،‌اسناد ، سياست خارجي ، ش۲و۱، س ۷۳.
 338.  دانشگاه سازمان  ملل متحد ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش۲و۱، س ۷۳.
 339. نقش مشاركت سياسي در تواناسازي زنان ، نسرين مصفا ، سياست خارجي ، ش۳، س ۷۳.
 340. توسعه حقوق بين الملل محيط زيست :  مسئوليت دولتها و حل مسالمت آميز اختلافات ، بزرگمهر زياران ، سياست خارجي ، ش۳، س ۷۳.
 341. روند تجديد ساختار در سازمان ملل متحد ، جواد امين منصور ، سياست خارجي ، ش۳، س ۷۳.
 342. نقش كانادا در نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد ، گزارش ، سياست خارجي ، ش۳، س ۷۳.
 343. سازمان ملل متحد و علامت گذاري مرزهاي عراق- كويت ،‌اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش۴، س ۷۳.
 344. بررسي حقوقي سياست خارجي ايران در خصوص جزاير ايراني خليج فارس ، دكتر ممتاز، سياست خارجي ، ش۱، س۷۴.
 345. وضعيت حقوقي زنان در جامعه بين المللي ، شهناز نيك انجام ، سياست خارجي ، ش۲، س۷۴.
 346. سطح اشتغال زنان در نظام ملل متحد ، سوسن پاسگر ، دكتر ممتاز، سياست خارجي ، ش۲، س۷۴.
 347. رعايت اصل تساوي حاكميت دولتها . ضامن موفقيت و مشروعيت سازمان ملل متحد ، علي اكبر ولايتي، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 348. اصلاحات سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد ، رضا سيمبر ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 349. ملل متحد و محيط زيست ، حميد رضا ملك محمدي نوري ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 350. سازمان ملل متحد ومسئله عدم گسترش سلاحهاي هسته اي ، بهمن نعيمي ارفع ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 351. نگاهي به فعاليتهاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر ، حسين مهرپور ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 352. شوراي امنيت و ايران ، بهرام مستقيمي ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 353. صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري ، سعيد ميرزايي ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 354. ايجاد و حفظ صلح در قرن آينده ، گزارش ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 355. مسئوليت خطير و حياتي سازمان ملل و نقش جديد آن در تضمين ايمني نيروگاههاي اتمي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 356. گاهشمار مسائل مهم مربوط به ايران مطروحه در شوراي امنيت ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 357. عمليات جاري حفظ صلح سازمان ملل متحد ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 358. عمليات انجام شده حفظ صلح سازمان ملل متحد، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 359. امنيت دسته جمعي شوراي امنيت و جنگ ايران و عراق : ديدگاه ايرانيان ، دكتر ممتاز، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 360. وحدت آلمان و جانشيني دولتها در موردمعاهدات ،‌مرتضي صفري ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 361. معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي در معرض سقوط ، مسعود بنيانيان ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 362. نقش سوئد در ميانجيگري بين المللي ، گزارش، سياست خارجي ، ش۳، س۷۴.
 363. سازمان كنفرانس اسلامي : امكانات و محدوديتها ، سهراب شهابي ، سياست خارجي ، ش۴، س۷۵.
 364. قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمانهاي بين المللي ، مرضيه موسوي فر، سياست خارجي ، ش۱، س۷۵.
 365. اسلام و حقوق بشر ، حسين مهرپور ، سياست خارجي ، ش۱، س۷۵.
 366. نگاهي به يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ ابوموسي ، اصغر جعفري ولداني، سياست خارجي ، ش۲، س۷۶.
 367. مجموعه مقالات  ويژة سازمان كنفرانس اسلامي ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۶.
 368. ديپلماسي پيشگيرانه در سازمان ملل متحد ، فرهاد شهابي ، سياست خارجي ، ش۴، س۷۶.
 369. از سانفرانسيسكو تاسارايوو ، ديپلماسي بازدانده در نظام بين المللي ، رضا سيمبر ، سياست خارجي ، ش۱، س۷۷.
 370. نقش سازمانهاي منطقه اي در حفظ صلح و امنيت بين المللي ، محمد مهدي يوسفي  ، سياست خارجي ، ش۱، س۷۷.
 371. اصل عدم تهديد و توسل به زور درجهان معاصر ، آ.مولرسن ، ترجمة منيژه اسكندري  ، سياست خارجي ، ش۱، س۷۷.
 372. پژوهشي درباره جزاير ايراني تنب و ابوموسي ، دكتر اصغر جعفري ولداني  ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۷.
 373. منع جامع آزمايش هاي هسته اي ،‌دكتر رضا سميبر  ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۷.
 374. شهادت ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران  از ديدگاه حقوق بين الملل ، علي نسيم فر ، سياست خارجي ، ش۳، س۷۷.
 375. تحديد حدود فلات قاره در مناطق شمالي خليج فارس ، دكتر اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش۴، س۷۷.
 376. ايران و سلاحهاي كشتار جمعي ، دكتر محمد علي بصيري ، سياست خارجي ، ش۴، س۷۷.
 377. واگذاري اجراي اقدامهاي قهري شوراي امنيت به سازمانهاي منطقه اي ، دكتر جمشيد ممتاز ، سياست خارجي ،ويژة اروپا ، س۷۸.
 378. مداخله ي انسان دوستانه :‌مورد كوزوو ،‌دكتر مقتدر، سياست خارجي ،ويژة اروپا ،س۷۸.
 379. نظام اروپايي حقوق بشر در پرتو كنوانسيون ۱۹۵۰ رم ، دكتر رضا موسي زاده ، سياست خارجي ،ويژة اروپا ،س۷۸.
 380. حق شرط به معاهدات ، صفت اله طاهري شميراني ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۸ .
 381. معماي كوزوو و دورنماي آينده ، محمد قدس ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۸ .
 382. نظام حقوقي بهره برداري از منابع نفت و گاز درياي خزر ، صفت اله طاهري شميراني ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 383. حق توسعه : بررسي ابعاد حقوق بشري توسعه ، سيد علي موسوي  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 384. شهادت ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران  از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق اسلامي ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 385. بنيادهاي حقوقي خلع سلاح ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 386. سازمان ملل متحد ومنافع ملي ،‌گزارش  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 387. جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل ، دكتر جك دانلي ، ترجمه امير مسعود اجتهادي  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 388. مروري بر تحول مفهوم مسئوليت بين المللي ، دكتر رضا موسي زاده  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 389. فراسوي ديپلماسي بازدارنده : صلح سازي ، پاسداري و تحميل صلح ، دكتر رضا سيمبر ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 390. اقدامهاي جامعه بين المللي در مبارزه با مواد مخدر ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 391. نقش بلنديهاي جولان در گفتگوهاي سوريه و رژيم صهيونيستي ، حميد بيات  ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 392. ملتهاي بدون كشور در جامعه بين المللي ، دكتر رضا سيمبر  ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 393. مناطق پرواز ممنوع و عملكرد شوراي امنيت ، دكتر الهام امين زاده  ، سياست خارجي ، ش ۴، س ۷۸ .
 394. سازمان ملل متحد : گذشته ، حال ، آينده ، دكتر عسگر خاني  ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 395. جايگاه جهاني كميسارياي عالي حقوق بشر در نظام بين المللي ، دكتر ذاكريان  ، سياست خارجي ، ش۴ ، س ۷۸ .
 396. آنسكام و برنامه سلاحهاي ميكروبي عراق و اثرات آن بر نظام كنترل تسليحات ،‌استفان بك  ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۸.
 397. آوراگان فلسطيني و فرايند صلح خاورميانه ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 398. نگاهي اجمالي به ابعاد حقوقي-سياسي تروريسم بين الملل و نهضت‌هاي رهايي بخش ، گزارش ، سياست خارجي ، ش۴ ، س ۷۸.
 399. حقوق بين الملل و موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب ، كامران هاشمي  ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۹ .
 400. سازمان ملل متحد در آغاز قرن بيست و يكم ،‌گزارش ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۷۹ .
 401. جهاني شدن اقتصاد وشركت هاي چند مليتي ، سعيد تائب ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 402. پديده جهاني شدن و حقوق فرهنگي ، اسعد اردلان ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 403. تعامل حقوق و سياست بين الملل در عصر جهاني شدن ، مسعود اسلامي ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 404. روند جهاني شدن در بستر حقوق بشر و چالش هاي آن ، سهيل صفايي، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 405. مالكيت و جهاني شدن ،‌گزارش، سياست خارجي ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 406. جنايات جنگي در مناقشات مسلحانه غير بين المللي مطابق اساسنامه ديوان بين المللي كيفري،دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش ۳، س ۷۹ .
 407. مين هاي ضد نفر ، زهرا نوع پرست ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۹ .
 408. راهبرد حقوقي جمهوري اسلامي ايران  در زمينه نظام بين المللي حقوق بشر ، جمشيد شريفيان، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۹.
 409. اجلاس بين دوره ای غير رسمي كميسيون مقدماتي تأسيس ديوان كيفري بين المللي ، گزارش،سياست خارجي ،ش ۳ ، س ۷۹.
 410. ريشه هاي بحران كوزوو دخالت ناتو ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س ۷۹ .
 411. مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو و اصل عدم توسل به زور ، دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 412. فراگرد تبديل قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمره ، مهدي ذاكريان ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 413. رابطه  حقوق توسل به زور و حقوق درگيريهاي مسلحانه : بررسي ابعاد حقوقي استفاده از سلاحهاي هسته اي ، ترجمه نادر ساعد، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 414. لاكربي : بررسي ابعاد حقوقي دادگاه لاكربي ، عليرضا كاظمي ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 415. كنوانسيون هاي بين المللي در موردتروريسم ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 416. تحليلي بر تحولات اخير فلسطين ،‌گزارش ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 417. انتفاضه و حقوق بين الملل ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۰ .
 418. نگاهي از درون : مسأله فراروي سازمانهاي حقوق بشر در اسرائيل و اراضي اشغالي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۰ .
 419. بررسي مباني سياسي و حقوقی مخالفت امريكا با تأسيس ديوان كيفري  بين المللي ، سيد محسن ظريف كارفرد، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۰ .
 420. نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۰ .
 421. حاكميت دولت در قرن ۲۱ ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۰ .
 422. بين المللي شدن حقوق بشر ، جمشيد شريفيان ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۰ .
 423. حفاظت از محيط زيست و حقوق نسل هاي آينده در پرتو رأي مشورتي ۱۹۹۶ ديوان بين المللي دادگستري ،‌ترجمه نادر ساعد ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۰ .
 424.  ديوان كيفري بين المللي ، ژان مارك سورل ، ترجمه معصومه سيف افجه اي، سياست خارجي ، ش۳ ، س۸۰ .
 425. بررسي و تحليل مفاد كنوانسيون ملل متحد راجع به مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۰ .
 426. تدوين پروتكل اختياري شركت كودكان در منازعات مسلحانه ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۰ .
 427. مجموعه مقالات ويژة ۱۱ سپتامبر ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س۸۰ .
 428. بررسي عملكرد سازمان ملل در زمينه مقابله با تروريسم ، نبي سنبلي ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س۸۰ .
 429. پاسخ به تروريسم بين المللي : توسعه مرزهاي حقوق بين الملل به سوي آزادي ، ترجمه محسن شريفي ، سياست خارجي ، ش۴ ، س۸۰ .
 430. از كشورهاي ياغي تا محور اهريمني : مهار تاحمله پيشگيرانه ، مصطفي زهراني ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۱ .
 431. جغرافياي جديد منازعات ( منابع طبيعي مشترك) . ترجمة داود رضايي  ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۱ .
 432. ديپلماسي و تروريسم بين المللي ، اسعد اردلان  ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۱ .
 433. كنوانسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته ، همايون حبيبي  ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۱ .
 434. علم ژنتيك و نظريات روابط بين الملل ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۱ .
 435.  بررسي تروريسم و تمدن ، گزارش ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۱ .
 436. جرائم ارتكابي  در دريا ، دكتر ممتاز  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۱ .
 437. هزاره جديد : سازمان ملل متحد و حقوق بشر ، ترجمه شريفيان  ، همان.
 438. كميسيون حقوق بشر ۲۰۰۲ و جمهوري اسلامي ايران  ، گزارش  ، همان.
 439.  ناتو ، سيستم امنيت دسته جمعي و تحولات آن پس از جنگ سرد ، نبي الله اعظمي  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۱ .
 440. حقوق بين الملل و توسل به زور عليه عراق ، ترجمه محسن شريفي  ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۱ .
 441. بررسي ديدگاههاي مختلف در تقويت سازوكار سازمان ملل متحد درامر كنترل مواد مخدر ،گزارش ،سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۱.
 442. مفهوم حاكميت ملي  بعد از ۱۱ سپتامبر ، حسن روحاني،سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۲.
 443.  ميانجيگري بين المللي در منازعات داخلي ،سيد رسول موسوي،سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۲.
 444. مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي ، دكتر ممتاز ،سياست خارجي ، ش۱  ، س۸۲.
 445. تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بين الملل با تأكيد بر تحولات بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، محسن شريفي  ،سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۲.
 446. مشروعيت توسل به زور عليه عراق : بررسي نظريه پيشدستي در دفاع از خود ، ترجمه سيد حسين سادات ميداني  ،سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۲.
 447. حقوق بشر و گفتگوي تمدنها ، جك دانلي ، ترجمه رضا دهقاني ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۲ .
 448. مسائل اجتماعي اتحاديه اروپا ، احمد نقيب زاده  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۲ .
 449. چالشهاي فراروي ديوان كيفري بين المللي ،‌دكتر بيگ زاده  ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۲ .
 450. حقوق توسل به زور عليه عراق ، ترجمه ستار احمدي ، سياست خارجي ، ش ۳ ، س۸۲ .
 451. طراحي و تكامل در نظام بين المللي : مطالعه موردي رژيمهاي بين المللي كنترل سلاحهاي كشتار جمعي ، حيدرعلي بلوچي ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س۸۲ .
 452. شوراي امنيت و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي آن توسط ديوان بين المللي دادگستري ، ستار احمدي ، سياست خارجي ، ش۴، س۸۲ .
 453. خليج فارس و خاورميانه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي ، فرهاد طلايي ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۳ .
 454. تحديد حاكميت ملي دولتها با مداخله گرايي سازمان ملل بعد از جنگ سرد ، شهرزاد ابراهيمي ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۳.
 455. تعامل سازوكارهاي بين المللي زيست محيطي و توسعه اي با اولويت هاي ملي ، هادي سليمان پور، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۳ .
 456. ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲(۲۰۰۱) شوراي امنيت ( در مورد خودداري ديوان كيفري بين المللي از رسيدگي به جرائم نيروهاي حافظ صلح ) ،‌ترجمه نادر ساعد، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۳ .
 457. حقوق بين الملل و جهان اسلام : به سوي نظام حقوقي بين المللي چند قطبي ،‌گزارش، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۳ .
 458. خلع سلاح ليبي و نقش  شوراي  امنيت سازمان ملل متحد ،گزارش، سياست خارجي ، ش ۱ ، س۸۳ .
 459. جامعه بين المللي و مواجهه باتروريسم ، رضا سيمبر، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۳ .
 460. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد ، اسماعيل بقايي، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۳ .
 461. نظرية مشورتي ديوان بين المللي دادگستري : محكوميت قضايي اسرائيل ، سيد حسين سادات ميداني ، سياست خارجي ، ش ۲ ، س۸۳ .
 462. مجموعه مقالات ويژة عراق ، سياست خارجي ، ش ۴ ، س۸۳ .
 463. توسعه مسئوليت بين المللي در پرتو حقوق بين الملل محيط زيست ، دكتر زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۱ س ۸۱ .
 464. مقدمه اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين المللي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش۲ س ۸۱ .
 465. استقرار ديوان كيفري بين المللي ، دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۲ س ۸۱ .
 466. نقدي بر طرح مواد كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولتها ، جيمز كرافورد ،‌ترجمه زهرا كسمتي ، پژوهشهاي حقوقي، ش ۲ س ۸۱ .
 467. تأملي بر دعاوي ايران در ديوان بين المللي دادگستري ،‌دكتر سيفي ، پژوهشهاي حقوقي، ش ۳ س ۸۲ .
 468. چالش هاي مسئوليت كيفري دولت از منظر كميسيون حقوق بين الملل ، محسن عبداللهي، پژوهشهاي حقوقي، ش ۳ س ۸۲ .
 469. عمل حقوقي از ديدگاه يك حقوقدان بين المللي ،‌ترجمه دكتر منصوريان، پژوهشهاي حقوقي، ش ۳ س ۸۲ .
 470. پليس اروپا( يوروٌپل) ،‌دكتر خالقي ، پژوهشهاي حقوقي، ش ۳ س ۸۲ .
 471. كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات(۲۰۰۳) ، دكتر زماني ، پژوهشهاي حقوقي، ش ۳ س ۸۲ .
 472. موانع اساسي منشور سازمان ملل متحد در موردايجاد و حفظ صلح ، دكتر موسوي ، ديدگاههاي حقوقي ، نشريه دانشكده علوم قضايي ، ش ۴ س ۷۵.
 473. جنبه هاي نظامي كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها ، دكتر آقايي ، فصلنامه حق ، ش ۱۱-۱۲ ، س ۶۶ .
 474. ناتو : گذشته ، حال و آينده ،‌دكتر صراف يزدي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۷۸-۱۷۷ ، س ۸۱ .
 475. بررسي مسائل عراق از ديدگاه حقوق بين الملل ، ضيائي بيگدلي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۵۰-۱۴۹ ،‌س ۷۸.
 476. سازمان ملل متحد پس از جنگ امريكا و عراق ، دكتر توسلي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ،  ش۲۰۶-۲۰۵ ، س ۸۳.
 477. آيا جنگ بر سر گسترش جنگ افزارهاي ويژه كشتار جمعي مشروع است ؟ مورد عراق ، حيدر علي بلوچي ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۰۶-۲۰۵ ، س ۸۳.
 478. راهبردي براي جلوگيري از تروريسم اتمي ، ترجمه صفرعلي محمودي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۰۶-۲۰۵  ، س۸۳ .
 479. نهضتهاي رهايي بخش و تروريسم بين المللي از ديدگاه حقوق بين الملل ، ديدخت صادقي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۰۶-۲۰۵ ، س ۸۳ .
 480. حقوق بشر : از آرمان يا واقعيت و چشم انداز آينده ،‌لويي هنكين ،‌ترجمه فرشيد سرافراز ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۰۶-۲۰۵  ، س ۸۳ .
 481. حقوق بشر و حاكميت دولتها ، نگرشي تحليلي بر پايه اسناد بين المللي ، ايرج رضايي راد  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش۲۰۶-۲۰۵ ، س۸۳.
 482. ديوان اروپايي حقوق بشر و پشتيباني از آزادي مطبوعات ، دكتر رويا معتمد نژاد  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۱۶-۲۱۵ ، س۸۴ .
 483. گسترش شوراي امنيت : طرح و ديدگاه ها ، حسن مهدويان  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۱۶-۲۱۵  ، س ۸۴۷ .
 484. بحران آب و همكاريهاي بين المللي ، دكتر بهروز ساري صراف  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۲۱۶-۲۱۵  ، س ۸۴.
 485. ۴مفهوم مشروعيت (حكومتها) و رهيافتهاي گوناگون نسبت به آن ، فرشيد سرفراز ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۷۸-۱۷۷، س۸۱
 486. ناتو : گذشته ، حال و آينده ، دكتر غلامرضا صراف يزدي ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۷۸-۱۷۷ ، س۸۱.
 487. حمله امريكا به افغانستان و مسائل داخلي ايالات متحده  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش۱۷۸-۱۷۷  ، س۸۱
 488. ايران و عضويت در سازمان جهاني بازرگاني ، ترجمه جعفر خيرخواهان  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۷۸-۱۷۷-  ، س۸۱
 489. بررسي مواضع فرهنگ مطرح در اسناد بين المللي جهانگردي ، زهرا كسمتي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۷۸-۱۷۷ ، س۸۱ .
 490. يكپارچگي رژيم بين المللي حقوق بشر ، امير مسعود اجتهادي ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۴۸-۱۴۷، س ۷۸.
 491. حقوق بشر در پرتو رهيافتهاي نظم تازه جهاني ،‌دكتر زاكريان ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش۱۴۸-۱۴۷ ، س ۷۸.
 492. سازمانهاي غير دولتي و نفوذ آنها در جامعه جهاني ، دكتر سيمبر  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۴۸-۱۴۷ ، س۷۸.
 493. محيط زيست و حقوق بشر ، دكتر پارسا  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش۱۴۸-۱۴۷ ، س۷۸ .
 494. عدالت  در انديشه سياسي غرب ، دكتر بهرام اخوان  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۴۸-۱۴۷، س۷۸ .
 495. نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ، مرتضي صفري ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، ش ۱۵۴-۱۵۳ ، س ۷۹.
 496. ديوان كيفري بين المللي و جمهوري اسلامي ايران ، دكتر فرهاد پروين  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۵۴-۱۵۳، س۷۹ .
 497. تعريف جرائم نسبت به بشريت در كنفرانس رم ، ترجمه زهرا كسمتي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۵۴-۱۵۳ ، س۷۹ .
 498. حقوق بشر : ميراث مشترك جهاني ، دكتر سيمبر  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۳۴-۱۳۳، س۷۷ .
 499. اصول  حقوق بين الملل از ديدگاه دكترين اسلامي ، صبحي محمصاني ، ترجمه ضيائي بيگدلي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۳۴-۱۳۳، س۷۷ .
 500. مسائل محيط زيست و آلودگي هاي نفتي در آبهاي بين المللي و خليج فارس ، دكتر قراگزلو  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۱۳۴-۱۳۳، س ۷۷ .
 501. محاكمه صدام ومسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و بين المللي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 502. مشروعيت ساخت ديوار حائل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از ديدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، ترجمه سيد حسين سادات ميداني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 503. رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي : ديپلماسي قضايي در دادرسي بين المللي ، دكتر سيد جمال سيفي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 504. بررسي امكان اعمال اصل ممنوعيت اعاده در مواجهه  با حركات گسترده آوارگان جنگي ، فاطمه كيهانلو  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 505. آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري( ميكا) و استانداردهاي سرمايه گذاري خارجي ، مسعود صبور ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 506. ارزيابي تحكيم امنيت هسته اي و نظام عدم گسترش بامعيار حقوق بين الملل عرفي  ،‌نادر ساعد  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 507. سلاحهاي هسته اي : نقطه تلاقي حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بين المللي در پرتو رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري (۱۹۹۶) ، حسن سواري  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 508. حمايت از تأسيسات هسته اي در درگيرهاي مسلحانه ، محسن عبداللهي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 509. جايگاه اجراي موقت پروتكل الحاقي معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي در حقوق عمومي ايران ، پروانه تيلا ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۴ س۸۲.
 510. چالش هاي ورود كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي-اقتصادي بين المللي با تأكيد بر ايران ، دكتر بهروز اخلاقي  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 511. علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين المللي و حقوق داخلي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 512. ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين : ديوان بين المللي دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنيت بين المللي ، امين زارع فر و حميد هاشمي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 513. انطباق تحریمهای شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س۷۸.
 514. قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۴ و عملكرد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در آزمون اجراي حقوق بين الملل  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 515. حمايت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهاني تجارت ، امير ساعد وكيل ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 516. تعقيب كيفري كارگزاران عاليرتبه دولتها در دادگاههاي داخلي به اتهام ارتكاب جرائم بين المللي ( دعواي كنگو عليه بلژيك در ديوان بين المللي دادگستري) ،آنتونيو كاسسه ، ترجمه حميد رضا جاويد نژاد ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 517. ۵۱۷- تأملي بر قطعنامه ۱۵۵۹ شوراي امنيت در مورد حاكميت لبنان و خروج نيروهاي بيگانه از اين كشور ، دكتر سيد قاسم زماني  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۵ س۸۳.
 518. بلژیك و پايان ده سال رؤياي صلاحيت جهاني در جرائم بين المللي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۶ س۸۳.
 519. شوراي امنيت و ارجاع وضعيت « دارفور» (سودان) به ديوان كيفري بين المللي ، دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۶ س۸۳.
 520. نگرشي حقوقي به موافقت نامه پاريس درباره برنامه هسته اي ايران ، سيد حسين سادات ميداني، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۶ س۸۳.
 521. جهاني امن تر : مسئووليت مشترك ما ( گزارش هيأت عالي رتبه دبيركل در خصوص تهديدات ، چالش ها و تغيير ها ( دسامبر ۲۰۰۴) ،‌امير ساعد وكيل ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۶ س۸۳.
 522. تروريسم رسانه اي ، دكتر حسين مير محمد صادقي ،مجموعه مقالات همايش تروريسم ودفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين‌الملل، دي ماه ۱۳۸۰ ، قوه قضائيه .
 523. مسئله ترور و تروريسم از منظر اسلام ،‌آيت الله موسوي بجنوردي ، همان .
 524. بررسي اجمالي تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل ، اكبر فيض ، همان .
 525. مباني فقهي محكوميت تروريسم در اسلام ، ايت الله مرعشي ، همان .
 526. تروريسم و تفكيك آن از مبارزات آزاديبخش ، دكتر ممتاز ، همان .
 527. نگاهي اجمالي به كنوانسيونهاي بين المللي منطقه اي مقابله باتروريسم ، دكتر محمد جواد شريعت باقري ، همان .
 528. حقوق قربانيان تروريسم ، دكتر جعفر كوشا ، همان .
 529. مفهوم دفاع مشروع در قبال تروريسم ، دكتر الهام امين زاده، همان .
 530. نگاهي اجمالي به كنوانسيونهاي بين المللي مقابله باتروريسم ، دكتر عليرضا ديهيم ، همان .
 531. بررسي اجمالي تروريسم در كنوانسيونهاي حقوق بين الملل هوايي ، دكتر نجفي اسفاد ، همان .
 532. مفهوم تروريسم ، دكتر محمد علي اردبيلي ،همان .
 533. تفكيك بين تروريسم و جرايم سياسي ، دكتر باقر  شاملو ، همان .
 534. مقابله با تروريسم و حقوق بشر ،‌دكتر نسرين مصفا ، همان .
 535. دادگاههاي نظامي مبارزه با تروريسم ، نقض آشكار حقوق بشر ، دكتر كدخدايي ، همان .
 536. تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي ، دكتر ره پيك ، همان .
 537. تحليل قطعنامه هاي اخير شوراي امنيت در خصوص مبارزه با تروريسم ،‌دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .
 538. صلاحيت محاكم كيفري در رسيدگي به جنايات بين المللي ، دكتر حسين مير محمد صادقي ، مجموعه مقالات همايش تحولات اخير حقوق بشر دوستانه بين المللي ،۱۳۸۱.
 539. حقوق بشردوستانه در آستانه قرن بيست و يكم ، دكتر گودرز افتخار جهرمي ، همان .
 540. محدوديتهاي نظامي در حقوق بشردوستانه ، امير  سرتيپ  دكتر ملك زاده ، همان .
 541. زنان و تعارضات مسلحانه ، دكتر نسرين مصفا ، همان .
 542. حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه و حقوق بين الملل بشر ، دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .
 543. جايگاه حقوق بشر دوستانه در علم سير اسلامي ، محقق داماد ،همان .
 544. حقوق بشر دوستانه بين المللي ، رويه هاي فعلي و چالش ها ، خانم ليس اس بوردال ، همان .
 545. پناهندگي وآوارگي در درگيريهاي مسلحانه ، دكتر يوسف مولايي ، همان .
 546. حمايت از غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه ، دكتر رنجبريان ،‌همان
 547. مباني فلسفي اصول حقوق بشر جهاني ، دكتر محقق داماد، مجموعه مقالات بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر ، ارديبهشت ۱۳۸۱.
 548. مباني و مفاهيم بينادين فلسفه حقوق بشر در شرق و غرب ، پرفسور امين ، همان
 549. حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ، دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .
 550. حقوق بشر و مسئوليت بين المللي دولتها ، دكتر باوند ،‌همان .
 551. رعايت حقوق فردي در دادرسي بين المللي كيفري ، با تأكيد بر حقوق متهم ، دكتر آزمايش ، همان .
 552. فلسفه جهاني شدن حقوق بشر ، دكتر محمود لواساني ، همان .
 553. مداخله بشر دوستانه در حقوق بين الملل ،‌دكتر صلح چي ، همان .
 554. حقوق بين الملل بشر و حقوق بشر اسلامي ، تطابق ياتعارض؟ ، دكتر فرهاد پروين ، همان .
 555. در تفكيك پذيري تمامي حقوق بشر : وضعيت حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنكي و  موانع اجراي آن ، دكتر عليرضا پارسا ، همان .
 556. سازمانهاي غير دولتي بين المللي حامي حقوق بشر : چشم انداز اميد ها و چالشها ، دكتر رضا سيمبر ، همان .
 557. تضمينات حقوقي حقوق بشر ، دكتر كمال الدين هريسي نژاد ، همان .
 558. حق توسعه وضرورت بازنگري در آن ، دكتر فيصل عامري .‌همان .
 559. اصل اصلاحات جهاني ،ابزاري براي تأمين و تضمين حقوق بشر ، دكتر حسين پوربافراني ، همان .
 560. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطين ،‌دكتر الهام امين زاده ، همان .
 561. بررسي حق آموزش در اعلاميه جهاني حقوق بشر ،سيمين شعباني و اكرم قديمي ، همان .
 562.  آزادي وجدان و مذهب ، دكتر محمد محمدي گرگاني ، همان .
 563. استناد به استفادة بلاجهت با وجود رابطه قراردادي ، دكتر سيد حسين صفايي ، مجله حقوقي ، ش ۲ ، س ۶۴.
 564. تدوين تدريجي حقوق تجارت بين المللي ، دكتر ناصر صبح خيز ، مجله حقوقي ، ش ۲ ، س ۶۴.
 565. ديون منفور ، ترجمه دكتر رضا فيوضي ، مجله حقوقي ، ش ۲ ، س ۶۴.
 566. قاعدة استمرار تابعيت در دعاوي بين المللي ، دكتر حسن غلامي ، مجله حقوقي ، ش ۲ ، س ۶۴.
 567.  بحثي در حقوق فضا ، دكتر ضيائي بيگدلي ، مجله روابط بين الملل ، ش ۶ ، س ۵۵ .
 568.  تحول سازمانهاي اروپا پس از جنگ جهاني دوم ، محمود صوراسرافيل  ، مجله روابط بين الملل ، ش ۶ ، س ۵۵ .
 569. بررسي جامعة شناسي و استراتژيهاي جمعيتي اسرائيل [ تغيير در بافت جمعيتي سرزمين فلسطينى] ، بهرام اخوان كاظمي ، سياست خارجي ، ش ۲ ، سال ۱۳۷۰.
 570. تحول مفهوم حفظ صلح ، دكتر نسرين مصفا ، سياست خارجي ، ش ۲ ، سال ۱۳۷۰.
 571.  مشروعيت جنگ  و توسل به زور از ديد حقوق بين الملل ، دكتر ضيائي بيگدلي ، سياست خارجي ، ش ۲ ، سال ۱۳۷۰.
 572. صور گوناگون سلطة بين المللي ، عبدالرحيم ذاكر حسين ، مجلة حقوقي ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 573.  نگرشي اجمالي به حقوق جنگ ، دكتر ضيائي بيگدلي ، مجلة حقوقي ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 574. نظر حقوقي داوران ايراني در مخالفت باتصميم اكثريت ، مجلة حقوقي ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 575. نكاتي در آئين دادرسي بين المللي ، دكتر رضا فيوضي ، مجلة حقوقي ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 576. قاعده  استاپل ، دكتر ناصر صبح خيز ، مجلة حقوقي ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 577. كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر ، ۱۹۶۶ ، متن ترجمه شده ، مجلة حقوقي، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 578. مفهوم تجاور در حقوق بين الملل ، دكتر ممتاز ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 579. مسئله شمول مفاد كنوانسيون جديد حقوق درياها به كشورهاي ثالث غير عضو ، دكتر سيد علي اصغر كاظمي ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 580. گزارشي از آراي ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 581. اختلافات امريكا-نيكاراگوئه ( قضيه نيكاراگوئه) در ديوان بين المللي دادگستري ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 582. حقوق جنگ و رفتار با اسيران جنگي،‌دكتر ضيائي بيگدلي  ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 583.  رژيم حقوقي درياي مازندران ، دكتر آقايي ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 584. استفاده از حق شرط درمعاهدات بين المللي ، دكتر عمادزاده ، مجلة حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 585. قضيه سكوهاي نفتي مطروحه در ديوان بين المللي دادگستري ، مجموعه مقالات ، مركز پژوهشهاي  مجلس ، س ۱۳۸۴.
 586. صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي متقابل در قضية سكوهاي نفتي ،دكتر مير عباسي ، همان .
 587. ادعاي امريكا  در دفاع از خود (دفاع مشروع) در قضيه سكوهاي نفتي ، دكتر ممتاز ، همان .
 588. مسئووليت بين المللي دولتها در قضيه سكوهاي نفتي ، دكتر سيد قاسم زماني ، همان .
 589. حمايت از منافع اساسي امنيتي دولتها در قضيه سكوهاي نفتي ، نادر ساعد ، همان
 590. ادله اثبات دعوي در قضيه سكوهاي نفتي ، سيد حسين سادات  ميداني ، همان .
 591. قابليت اعمال عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در قضيه سكوهاي نفتي ، هومن موثق ، همان .
 592. حمله نظامي به سكوهاي نفتي و نقض آزادي تجارت ، دكتر كدخدايي ، همان .
 593. حقوق بشر از منظر انديشمندان ، مجموعه مقالات ، شركت انتشار ، ۱۳۸۰.
 594. حرمت شرعي ترور ، محسن كديور ، همان ،  ص۵۷۱ تا ۵۹۳.
 595. مباني فقهي نفي خشونت و ارعاب ( ترور) ، حسنعلي منتظري ، همان . ص ۷۱۳ تا ۷۲۷.
 596. مباني نظري حقوق بشر ، مجموعه مقالات همايش بين المللي حقوق بشر ، ارديبهشت ۱۳۸۲ ، دانشگاه مفيد قم .
 597. حق تعيين سرنوشت و حقوق بشر ، تامس كاپيتان ، همان ،‌ص ۹۱ تا ۱۱۱ .
 598. مباني نظري حقوق فطري ، احمد قابل ، همان ، ص ۴۶۱ تا ۴۷۷.
 599. حقوق سازمان تجارت جهاني و حقوق بشر ، ترجمه محمود جلالي، ‌نامه مفيد ، ش ۴۰ ، س ۱۳۸۲.
 600. وضعيت حقوقي جزاير سه گانه خليج فارس از ديدگاه حقوق بين الملل درياها ،‌دكتر عليرضا حجت زاده ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،‌ش ۲ ، ۱۳۸۰.
 601. سازمان ملل متحد واقدامات حقوقي جامع براي مبارزه باتروريسم بين المللي ، پطروس غالي ، همان .
 602. تروريسم بين المللي ،دكتر ازمايش ، سخنراني ،همان .
 603. ارزيابي حكم قطعي ديوان در قضيه سكوهاي نفتي ، دكتر پاك شير ، مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، ش ۱۳ ، سال ۸۳.
 604. تأملي چند بر منابع قراردادي حقوق مخاصمات مسلحانة غير بين المللي ، محمد حسين رمضاني ، همان .
 605. ديوان بين المللي كيفري و حقوق بين الملل ،‌ترجمه دكتر بيگ زاده ، همان .
 606. ملاحظاتي درباره اصل حسن نيت ، ترجمه مهدي عليزاده ، همان .
 607. تطهير پول در اسناد بين المللي ، دكتر صادق سليمي ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، ش ۴ ، ويژه حقوق.
 608. مقدمه اي بر حق شرط درمعاهده هاي چند جانبه ، ترجمه دكتر هنجني ، همان .
 609. ليبراليسم ، حقوق و عدالت ، رحمت اله كريم زاده ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي ، ش ۸ و ۷ ، ويژه فلسفه و كلام .
 610. فرايند جاري تعقيب كيفري و مجازات نقض حقوق بين الملل بشردوستانه ، كاسسه ، ترجمه صادق باقري ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي ، ش ۹و ۱۰ ، ويژه حقوق.
 611. تلاش هاي بين الملل براي مقابله با شكنجه و رفتارهاي غير انساني ، ترجمه عباس غني زاده ، همان .
 612. تحولات حقوق بين الملل عمومي ( كيفر خواستها و آراء صادره توسط دادگاه بين المللي براي يوگسلاوي سابق) ، ديدگاههاي حقوقي ، ش ۱۸-۱۷ ، س ۷۹ ،از ص ۸۸ تا ۹۲.
 613. حقوق كيفري بين المللي و خشونت عليه زنان ، دكتر حسين مير محمد صادقي ، همان ، ص ۹۷.
 614. بررسي بحران كوزوو و حقوق بين الملل ، دكتر ممتاز و دكتر نجفي اسفاد ، همان ، ص ۱۳۱ .
 615. مسئووليت مقامات دولتي در ارتكاب جنايات جنگي : تحليل رأي ديوان در قضيه شكايت كنگو عليه بلژيك ، هاجر سياه رستمي ، فصلنامه مطالعات بين المللي . ش ۱ س ۸۳.
 616. در لواي پرچم ، ديدگاههاي حقوقدانان امريكا در مورد جنگ خليج فارس ، ترجمه عليرضا طيب ، سياست خارجي ، ش ۳ سال ۶۹.
 617. ادعاهاي ارضي عراق نسبت به كويت ،‌ دكتر اصغر جعفري ولداني ، همان .
 618. مفهوم تلافي در حقوق جنگ ،‌دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .
 619. گزارش سمينار وحدت دو آلمان ، همان .
 620. آلودگي دريايي حقوق بين الملل و خاورميانه . پروفسور سيد حسن امين ، به زبان انگليسي ، معرفي كتاب ، همان .
 621. نگرشي بر مسئوليت بين المللي ناشي از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ، دكتر ضيائي بيگدلي ، مجله پژوهش حقوق و سياست ، ش ۱۳ ، سال ۸۴.
 622. ائتلاف براي صلح : زمينه حاكميت حقوق بين الملل ، دكتر حسين شريفي طراز كوهي ، همان
 623. آيا امروزه يكپارچگي حقوق بين الملل عمومي در مخاطره است ، ژيلبر گيوم ، ترجمه محمد حسين رمضاني ، همان .
 624. منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپايي ( ۷ دسامبر ۲۰۰۰) ، دكتر مهريار داشاب ، همان .
 625. قانون ۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژيك ، رأي ۱۴ فوريه ۲۰۰۲ ديوان بين المللي دادگستري ، صلاحيت كيفري جهاني در بوته آزمون ،‌دكتر امير حسين رنجبريان ، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، ش ۵۸ ، س ۱۳۸۱.
 626. معاهده و سازمان منع جامع آزمايش هاي هسته اي :‌از آميزه هاي سياسي تا آموزه هاي حقوقي ، نادر ساعد ، همان .
 627. اقدامات بين المللي در حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ، دكترنسرين مصفا ، همان .
 628. بحثي پيرامون مفهوم نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا با مطالعه تطبيقي ، دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري ، همان .
 629. اخلاق و حقوق بين الملل ، ميشل ژوبر ، ترجمه رستگار ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۵۲-۵۱
 630. كارايي اصلاحات سازمان ملل متحد بر جهانشمولي حقوق بشر ، دكتر مهدي ذاكريان ، فصلنامه مطالعات بين المللي ، ش ۶ ، س ۸۴.
 631. مفهوم كاربرد زور در طرح جديد اصلاحات سازمان ملل متحد : ابهامات و تعارضات ، دكتر رضا موسي زاده ، همان .
 632. زنان رويا روي جنگ ،هاجر سياه رستمي ، همان .
 633. گفت و گوي تمدنها در حوزه حقوق بين الملل ، دكتر يوسف مولايي ، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، ش ۵۳ ، س ۱۳۸۰
 634. آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني ، ترجمه و شرح دكتر محسن محبي ، فصلنامه ديدگاه حقوقي ، ش ۸ ، س ۱۳۸۰.
 635. مكانيزم اساسي گات در حل و فصل اختلافات ، ترجمه ذبيح اله اولاد ،‌همان .
 636. نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي ، مارگريت جواني ، مجله كانون وكلا ،‌دورة جديد ، شمارة ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
 637. كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض عليه زنان ، دكتر بهشيد ارفع نيا ، همان .
 638. ديوان كيفري بين المللي و قوانين اساسي كشورها (۱) ، همايون فلاحيان ، همان .
 639. سياست هسته اي آقاي خاتمي ، حميد بعيدي نژاد ، سياست خارجي ، ش ۱ ، س ۸۴ .
 640. جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملل در دوره آقاي خاتمي ، كورش احمدي ، همان .
 641. جامعه مدني جهاني (‌بين المللي) و تأثير آن بر سياستگذاري خارجي كشور ، غلامرضا ابراهيم آبادي ، همان .
 642. جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملل در دورة آقاي خاتمي ، همان .
 643. جامعه مدني و جامعه جهاني ، دكتر اخوان زنجاني ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش ۷و۸ ، س ۱۳۷۷.
 644. كاربرد ابزار تحريم اقتصادي ايالات متحده در برخورد با جمهوري اسلامي ايران ، بهرام نوازني ،سياست خارجي . ش۲ ، س ۸۴
 645. تروريسم بين الملل وشوراي امنيت سازمان ملل ، اسماعيل بقائي هامانه ،‌ راهبرد ، س ۲۱ ، س ۸۰.
 646. مبارزه با تروريسم از رهگذر حقوق بين الملل ،موريس فلوري ، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني ، همان.
 647. دموكراسي ، توسعه و حقوق بشر ، جك دانلي ، ترجمة حسين شريفي طراز كوهي ، فصلنامه راهبرد ، ش ۲۳ ، س ۸۱.
 648. درآمدي بر رويارويي حاكميتها و جهاني شدن حقوق بشر ، شريفي طراز كوهي ، همان .
 649. صلاحيت تكميلي و صلاحيت متقارن در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ، آندره كليپ ، ترجمة مهدي حدادي . مجله فقه و حقوق ، ش ۶ ، س ۸۴.
 650. حمايت از روزنامة نگاران در زمان جنگ توسط حقوق بشر دوستانه ، دكتر جمشيد ممتاز ، ويژه نامه مجله پژوهش حقوق و سياست ، پاييز ۱۳۸۴.
 651. دادگاه ويژة عراق و حقوق قربانيان جنگ هشت ساله رژيم سابق عراق عليه ايران ، محسن بهاروند ، همان .
 652. خبر رساني در صحنه نبرد بر اساس حقوق بشردوستانه ، دكتر محمد مهدي فرقاني . همان .
 653. نقش رسانه ها در ترويج اصول بشردوستانه و گفتگوي تمدنها ، دكتر محمود بروجردي ، همان .
 654. اجراي حقوق بشر دوستانه بين المللي توسط نيروهاي مسلح ، تيمسار اسامه دمج ، همان .
 655. اجراي حقوق بشردوستانه بين المللي درايران ، محمد طاهر كنعاني ، همان .
 656. نقش آموزش شبيه سازي در ترويج حقوق بشردوستانه بين المللي ، دكتر مهدي ذاكريان ، همان .
 657. حقوق بين المللي پناهندگان و فعاليتهاي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد ، هلن انكرسون ، همان .
 658. جايگاه موازين بين المللي حقوق بشر در مبارزه با تروريسم ، دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش ۸ ، س ۸۴.
 659. حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بين المللي : ارزيابي انتقادي گزارش هيأت عالي منتخب دبير كل سازمان ملل متحد ، دكتر نادر ساعد ، همان .
 660. سازوكار اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر ، ترجمه مازيار پيهاني ، همان .
 661. دادگستري اروپا ، دكتر علي خالقي ، همان .
 662. بررسي محاكمه صدام حسين از ديدگاه حقوق بين الملل ،‌دكترهمايون حبيبي ، مجله پژوهش حقوق و سياست ، ش ۱۰ ، س ۱۳۸۳.
 663. رژيم حقوقي درياي خزر ؛ از واگرايي تاهمگرايي . سيد حسن مير فخرايي ، همان .
 664. صلاحيت دولتها در رسيدگي به جرايم بين المللي، دكتر حسين مير محمد صادقي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، ش۸، س۷۶.
 665. شيوة اعمال صلاحيت ملي در درياها، دكتر علي اصغر حاتمي، فصلنامة ديدگاههاي حقوقي، ش ۱۶-۱۵، س ۷۸.
 666. مسئله عبور كشتي هاي جنگي از مناطق مختلف دريايي، عليرضا آرش پور، فصلنامة ديدگاههاي حقوقي، ش ۳۱-۳۰، س۸۳.
 667. ديوان بين المللي دادگستري، ديوان دادگستري اروپائي و يكپارچگي حقوق بين الملل، دكتر علي قاسمي، فصلنامة ديدگاههاي حقوقي،همان .
 668. عدالت ، حقوق بشر و چالش هاي آن در حقوق بين الملل، سيد نصرالله ابراهيمي، مجلة حكومت اسلامي. شش ۳۶و ۳۷.
 669. جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي، دكتر حسينقلي رستم زاد، مجلة حقوقي ،‌ش۳۴، سال۸۴.
 670. تأملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب، ترجمه محمود صوراسرافيل، همان .
 671. اسلام، اصالت جنگ يا اصالت صلح، محمد علي بر زنوني،‌همان .
 672. مفهوم شكنجه: استاندارد واحد يا متفاوت از ديدگاه حقوق بين الملل ، دكتر مهدي نيك نفس ، همان.
 673. قوانين بنيادين حقوق بين الملل كيفري و قواعد آمره، ترجمه دكتر سيد علي هنجني ، همان .
 674. دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي، ترجمه علي قاسمي، همان .
 675. آئين دادرسي و ادله ديوان بين المللي كيفري( قسمت اول)،‌متن،‌همان .
 676. ناممكن شدن رد بيع و اعمال حق فسخ خريدار در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، ۱۹۸۰، دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري.
 677. فراز و فرود حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران : از شوراي حكام تا شوراي امنيت، دكتر نادر ساعد، مجله پژوهشهاي حقوقي. ش ۹ ، س ۱۳۸۵.
 678. ممنوعيت حجاب اسلامي در اروپا از نظر موازين حقوق بشر، مهدي حدادي ، همان .
 679. جبران خسارات وارده بر جمهوري اسلامي ايران به دليل حملات غير قانوني ايالات متحده به سكوهاي نفتي، سيد حسين سادات ميداني، همان .
 680. چارچوب حقوقي قطعنامه ۱۶۹۶ شوراي امنيت در مورد برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران ، همان .
 681. نظار ت جهاني بر اجراي حقوق بشر: از كميسيون تا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، دكتر سيد قاسم زماني. همان .
 682. متدلوژي حقوق بين الملل: دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي ، پژوهش حقوق و سياست، ش ۱۵ و ۱۶، سال ۱۳۸۴.
 683. مطالعه تطبيقي مثبت و تابعيت هواپيما: دكتر منصور جباري ، همان .
 684. حمايت از اقليتها در اسناد جهاني حقوق بشر: دكتر سيد قاسم زماني، همان .
 685. حق شرط بر كنوانسيون امحاي كلية اشكال تبعيض عليه زنان: آزاد سيدي، هان .
 686. ويژه فناوري هسته اي و روابط بين الملل، سياست خارجي، ش ۴-۳ ، سال ۱۳۸۴.
 687. شوراي امنيت و پرونده هسته اي ايران : تقابل حاكميت حقوق بين الملل با صلح بين المللي،سيد حسين سادات ميداني. سياست خارجي،‌ش۱، سال ۱۳۸۵.
 688. لابي يهوديان امريكا، كارگزار تحريم ايران، سيد علي طباطبايي، همان .
 689. ديپلماسي و مسئووليت دولت، كازوهيرونا كاتاني، ترجمه علي قاسمي، همان .
 690. توالي معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر، همبودي و تعارض تعهدات دولتها، دكتر هدايت اله فلسفي، سالنامه ايراني حقوق بين الملل و تطبيقي، شمارة اول، ۱۳۸۴.
 691. نگاهي به حقوق بين الملل بشردوستانه در آغاز هزاره سوم ميلادي، دكتر افتخار جهرمي، همان .
 692. تأملي بر تنوع فرهنگي در حقوق بين الملل، دكتر بيك زاده، همان .
 693. درآمدي معرفت شناختي بر حقوق بين الملل،‌ عباس باقرپور اردكاني، همان.
 694. تحليل رأي مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي،‌محسن عبداللهي،‌همان .
 695. كميته بين المللي صليب سرخ: پيشينه، شاخصها ،‌چشم انداز آينده ، هومن موثق، همان .
 696. عفو بين المللي به سوي جامعه اي مدني و جهاني،‌صابر نياوراني ،‌همان .
 697. مداخله بشردوستانه و سازمانهاي منطقه اي مشمول فصل هفتم منشور، فاطمه كيهانلو ، همان .
 698. قربانيان و شهود در جنايات بين المللي,‌از حق حمايت تا حق بيان ،‌ترجمه دكتر حبيب زاده، مجله حقوقي ، شماره ۳۴، سال ۱۳۸۵.
 699. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن ، دكتر فضائلي ، همان .
 700. ديوان بين المللي دادگستري :‌ موضوعات منتخب درباره مسئووليت دولت ، ترجمه دكتر قاسمي، همان .
 701. حقوق بشر و تروريسم، ترجمه عليرضا ابراهيم گل، همان .
 702. احراز قضايي استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران ، همان .
 703. خلاصه حكم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنايي راجع به مصدومين شيميايي جنگ تحميلي، همان .
 704. آئين دادرسي و ادله ديوان بين المللي كيفري،( قسمت دوم) همان .
 705. تعريف و توصيف جنايات ژنوسيد در پرتو رويه قضائي محاكم كيفري بين المللي براي رواندا و يوگسلاوي سابق: هادي آذري، همان .
 706. آزادي بيان و هتك حرمت اديان و پيامبران در اروپا از منظر حقوق بشر: طيبه اسدي، همان .
 707. صلاحيتها و مجازاتها در دادگاه عالي كيفري عراق: مير شمس شهشهاني، همان .
 708. قطعنامه ۱۷۰۱ شوراي امنيت در خصوص سي و سه روز جنگ حزب اله و اسرائيل از منظر حقوق بين الملل ، دكتر نادر ساعد، همان .
 709. معاهدة منشور انرژي( بررسي مقررات مالياتي در معاهده منشور انرژي): غفاري فارساني، همان .
 710. رويه داوري بين المللي درباره غرامت( دعاوي نفتي): دكتر محسن محبي، مجله حقوقي، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۵.
 711. موازين بين المللي حقوق بشر و بازداشت محكومين مالي در ايران : دكتر سيد قاسم زماني، همان .
 712. سير تحول حقوق مؤلف در جامعه بين المللي : محسن قاسمي، همان .
 713. پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين المللي كيفري از بعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان : دكتر همايون فلاحيان ، همان .
 714. قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل : دكتر علي اميدي ، همان .
 715. مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحدة آمريكا :‌پرفسور پل تاورنيه، ترجمه دكتر هادي وحيد، همان .
 716. دفاع«ضرورت» در گفتمان حقوقي بين المللي: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروريسم، ايان جانستون، ترجمه عليرضا ابراهيم گل، همان .
 717. ملاحظاتي نسبت به كنوانسيون ۱۷ ژانويه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجعع به مصونيت قضائي دولتها و اموالشان ، ترجمه و تلخيص دكتر حسين خزاعي.
 718. تئوري حق و حقوق بشر بين الملل: دكترمحمد راسخ، مجله تحقيقات حقوقي، ش ۴۱ ، سال ۱۳۸۴.
 719. حسن نيت در قراردادهاي بين المللي: قاعده اي فراگير يا حكمي استثنائي، دكتر مير قاسم جعفرزاده، همان .
 720. توسعه قلمرو و تضيق محدوديت: آزادي بيان در آيينه حقوق بشر معاصر: دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي، همان .
 721. مزدوري ، ترجمه دكتر سيد علي هنجني، مجله تحقيقات حقوقي، ش ۴۲، سال ۱۳۸۴.
 722. مطالبه اموال فرهنگي از ديدگاه حقوق بين الملل خصوصي، ترجمه دكتر خمامي زاده، همان .
 723. صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت به اتباع دولتهاي غير عضو، داپو آكاندي ، ترجمه دكتر حسين آقائي جنت مكان، مجله تحقيقات حقوقي ، ش ۴۳، سال ۱۳۸۵.
 724. كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، دكتر بهشيد ارفع نيا، مجله كانون وكلاي مركز ، شماره ۱۹ و ۲۰ و ۱۳۸۴.
 725. نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي، مارگريت جواني ، همان .
 726. ديوان كيفري بين المللي و قوانين اساسي كشورها(۱)، همايون فلاحيان ، همان.
 727. حقوق بین الملل انرژی هسته‌ای: نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، دکتر هدایت الله فلسفی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۰، س ۱۳۷۵.
 728. نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه، دکتر ضیائی بیگدلی، پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۵ ، س ۸۰.
 729. روند حقوق فراملی پس از ۱۱ سپتامبر، ترجمة اسفندیار یار محمدی، سیاست خارجی، ش ۳-۲، س ۸۵.
 730. حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش ۴ ، س ۸۵.
 731. کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، عان.
 732. مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی سلاح‌های کشتار جمعی، حیدر علی بلوچی، همان .
 733. حق شرط‌های ایالات متحده بر معاهدات حقوق بشری، ترجمه دکتر موسی زاده، همان.
 734. جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی ، علی نسیم فر، همان.
 735. صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ، صفی ناز جدلی، همان .
 736. آینده حقوق بین الملل ، حقوق داخلی( با حقوق مشابه حقوق اروپائی است)، ترجمه صلح چی و نژندی منش، همان .
 737. کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها، سید علی موسوی، همان.
 738. گوانتامو: سیاهچال حقوقی، فیلیپ ساندز، ترجمة اصغر دستمالچی، همان.
 739. سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، دکتر شریفیان، همان.
 740. استراتژی‌های «حل اختلاف» : عدالت و صلح گرایی مکمل و یا متضاد یکدیگرند؟ ، ترجمه زرین شجری، همان.
 741. کمیسیون تحکیم صلح، دکتر بیک زاده، مجله الهیات و حقوق، ش ۲۳ ، س ۸۶.
 742. بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین المللی در نظامهای حقوقی داخلی، دکتر امیر ارجمند، همان.
 743. بررسی و نقد قطعنامه ۱۷۰۱( اوت ۲۰۰۶ شورای امنیت) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله از منظر حقوق بین الملل، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، ش ۱۸ ، س ۱۳۸۵.
 744. شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، دکتر منصور جباری، همان.
 745. سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا، دکتر مهریار داشاب، همان.
 746. حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، مجتبی مروت ، همان.
 747. مسئوولیت بین المللی دولت: طرحهای تدوین شدة کمیسیون حقوق بین الملل، مترجم نصرت اله حلمی ، همان .
 748. حقوق بین الملل اقتصادی و اصل « توسعه پایدار» دکتر محمد شمسائی ، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، ش ۱۹ ، ۱۳۸۵.
 749. شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، دکتر سید قاسم زمانی، همان.
 750. ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر نادر ساعد، همان.
 751. پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، دکتر سید علی هنجنی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۹ ، سال ۱۳۸۳.
 752. مسئوولیت مأموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، دکتر میر محمد صادقی ، همان .
 753. رهیافت جرم شناسی و بزه دیده شناختی به تروریسم (‌تحلیل جرم شناسی تروریسم ) ، دکتر علی حسین نجفی ابرندابادی ، همان .
 754. گزارش از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری ، مجله ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی ، دکتر محمد میر موحد، همان .
 755. روابط دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد ، ترجمه دکتر بیگ زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۰ ، سال ۸۳.
 756. مداخله بشردوستانه ؛ نقض قاعده یا استثناء سوم ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۱ سال ۸۶.
 757. دفاع پیشدستانه در حقوق بین الملل ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده‌ی حقوق تهران ، ش ۷۲ ، سال ۸۵.
 758. بررسی آزادی سریع کشتیهای خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها و حقوق داخلی ایران ، علی عبدالله حبیب نوری ، همان .
 759. جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن ، محسن صادقی ، ش ۷۴ ، مجله دانشکده حقوق تهران ، سال ۸۵.
 760. همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی ، دکتر اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۳۵، سال ۸۶.
 761. آئین دادرسی کیفری بین المللی ،‌دکتر آقایی جنت مکان ، همان .
 762. حقوق در بند سیاست : تحلیل قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران ، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش ۱۱، سال ۱۳۸۶.
 763. امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم ، دکتر کدخدایی ، همان .
 764. صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، آندره کلیپ ، ترجمه مهدی حدادی ، مجله فقه و حقوق ، ش ۶ ، پاییز ۱۳۸۴.
 765. سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی ، در پرتو پروتکل ۱۸ دسامیر ۲۰۰۲ ، دکتر بیک زاده ، مجله االهیات و حقوق ، ش ۱۹ ، بهار ۸۵.
 766. هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین المللی ، ترجمه دکتر تهامی زاده ، همان .
 767. نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی…. ، ترجمه حسین یزدانی، همان .
 768. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،‌دکتر مسعود البرزی ، نشریه حقوق اساسی ،‌ش۸ ، سال ۱۳۸۶.
 769. بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق ، مهدی حدادی ، اندیشه های حقوقی ، ش ۱۱ ، سال ۸۵.
 770. مسولیت دولت در عدم پیشگیری ومجازات جنایت بین المللی،لیون الکساندرسیسیلیانوس، ترجمه دکترسید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی،ش۱۳۸۶،۴۶.
 771. نظم عمومی وعدالت : تاملی در رای دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کنگو – بلژیک ،محمد شریف، پژوهش حقوق و سیاست ، ش۱۳۸۶،۲۲.
 772. ارزش یابی ونقد دکترین جنگ های مردمی در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر نادر ساعد ،همان .
 773. نقش عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد درترویج وحمایت از حقوق بشر ،عباس احمدی ،همان.
 774. حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقیعت تابشریت ، دکتر فلسفی ، سالنامه ایران حقوق بین الملل، ش ۲،‌سال ۱۳۸۵.
 775. جایگاه کمکهای بشردوستانه در بلایای طبیعی وسوانح صنعتی درحقوق بین الملل ،‌دکتر بیک زاده ،همان.
 776. مسولیت بین المللی دولت امریکا برای نقض مصونیت قضایی دولت ایران ،دکتر عبداللهی ،‌همان.
 777. شناخت مکتب ییل ونقد ان ،هومن موثق ،‌همان .
 778. تعهد عام دولتها به رعایت وکسب اطمینان ازرعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه ،عباس باقر پور اردکانی ،‌همان .
 779. دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان حادثه ترور رفیق حریری ، شهرام زر نشان ، همان .
 780. دیوان دائمی داوری وحل وفصل اختلافات زیست محیطی ،دکتر علیرضا جهانگیری ،‌همان.
 781. حکم دیوان بین المللی دادگستری درقضیه لاگراند ، هومن موثق ، همان.
 782. نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی ، همان .
 783. ارزیابی وتحلیل قطنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت …،شهرام زرنشان ، همان.
 784. مسائل حقوقی ساخت جزایر مصنوعی توسط کشور امارات در خلیج فارس ، شهرام زر نشان ، همان .
 785. شرکت های خصوصی نظامی و امینتی وحقوق بین الملل بشر دوستانه : پوریا عسکری ،پژوهش های حقوقی ،‌ش۱۲،‌سال ۸۶.
 786. نقش اینترپل در مبا رزه با قاچاق بین الملل مواد مخدر ، ایوب بالایی ،‌همان.
 787. حقوق بین الملل وبرنامه هسته ای ایران ، علی امیدی ، سیاست خارجی ، ش۲، سال ۸۶.
 788. قواعد حقوق بین الملل در خصوص توسعه مخازن نفتی مرزی مشترک ،زهرا کسمتی ،‌همان.
 789. نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، دکتر مصفا ، سیاست خارجی ،‌۱ سال ۱۳۸۷.
 790. استفاده صلح آمیز وغیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل ، محمد حسن در یایی ،‌همان.
 791. حق بر حقیقت در حقوق بین الملل ، یاسمین نقوی ،‌گزیده مقالات مجله بین المللی صلیب سرخ ،‌جلد۸۸، ش۸۶۲،ژوئن۲۰۰۶.
 792. گذشته وعدالت انتقالی : صلح سازی از طریق مسئولیت پذیری :‌یا سیمین سوکار ، همان .
 793. مفقودین وعدالت انتقالی : حق آگاهی و مبارزه با بی کیفری ، مونیما کوتول ،‌همان .
 794. همکاران میان کمیسیون های حقیقت یاب وکمیته بین المللی صلیب سرخ ، تونی فنر،‌ همان .
 795. اصل صلاحیت جهانی وتکمیلی :خاویرفیلیپ، همان .
 796. عناصر جنایت ژنوساید در رأی ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ دیوان بین المللی دادگستری و رویة دادگاههای ویژه بین المللی ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش ۳۶ سال ۸۶.
 797. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم ، شهرام زرنشان ، همان .
 798. تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب سازمان ملل متحد ، مهناز اخوان خرازیان ، همان .
 799. عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه دکتر حمید رضا علومی ، همان .
 800. مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه ، دکتر مشکان مشکور، همان .
 801. قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، جواد طهماسبی ، مجله حقوقی ، ش ۳۷ ، سال ۸۶.
 802. اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، دکتر فضل اله موسوی، همان .
 803. آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور، دکتر علی قاسمی ، همان .
 804. بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر، فریبا نواب دانشمند ، همان .
 805. ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی، علیرضا ابراهیم گل ، همان .
 806. اگزیستانسیالیسم در عراق : قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی ، ترجمه حمید رضا جاوید زاده ، همان .
 807. دیوان بین المللی کیفری و میانکنش های حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، ترجمه روح الدین کردعلیوند ، همان .
 808. تأملی برحکم دادگاه استیناف لاهه در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمایی توسط عراق ، دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 809. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در خصوص مصدومین سلاحهای شیمیایی ، متن انگلیسی ، همان .
 810. کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی ، همان .
 811. استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش ۳۸، سال ۱۳۸۷.
 812. رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی ، ترجمه امیر ساعد وکیل، همان .
 813. شرح احوال « شارل دو ویشر» : زندگی یک حقوقدان نمونه ، ترجمه دکتر محسن محبی ، همان .
 814. التزام بین المللی دولت بر رعایت حقوق بشر : مقید به مکان ؟، سید ضیاء الدین مدنی ، همان .
 815. مقابله با تروریسم هسته ای : یک پاسخ معاهداتی ، ترجمه محمد رضا مهماندار ، همان .
 816. کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای ، همان .
 817. جامعه بین المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور ، عطیه باباخانی ، همان .
 818. تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد ؛ حفظ صلح ، ایجاد صلح ، تحکیم صلح ، علیرضا ابراهیم گل ، تحقیقات حقوقی ، ش ۴۷ ، بهار- تابستان ۱۳۸۷.
 819. مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری ، اریک داوید ، ترجمه دکتر هنجنی ، همان .
 820. قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت ] در مورد برنامه هسته ای ایران [، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش۱۳، سال ۱۳۸۷.
 821. قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی ، همان .
 822. حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری های مسلحانه ، پوریا عسگری ، همان .
 823. سازمانهای غیر دولتی : یک بازیگر ضروری کمک انسان دوستانه ، مجله ICRC ، ش ۸۶۵ مارس ۲۰۰۷.
 824. شورای امنیت در قلمرو انسان دوستانه ، همان .
 825. اجرای ملی حقوق بین الملل بشردوستانه ، همان .
 826. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ با ترور: قضیة حمدان و اسرائیل ، همان .
 827. پاسخ دولت ایالات متحدة امریکا به طرح صلیب سرخ در مورد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد حقوق بین الملل عرفی بشردوستانه ، همان .
 828. شکنجه در جنگ علیه تروریسم ، همان .
 829. برابری متخاصمان در جنگهای غیر بین المللی ، همان .
 830. عدالت فراملی و دیوان کیفری بین المللی ، همان .
 831. حقوق بین الملل بشردوستانه و چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر ، همان .
 832. نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویة دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، دکتر علی قاسمی، مجله حقوقی، ش ۳۹، سال ۱۳۸۷.
 833. محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ، منصور فرخ سیری ، همان .
 834. جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر ، ترجمه امیر ساعد وکیل ، همان .
 835. جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری ، روناک خاک ، همان .
 836. وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها ، دکتر جواد کاشانی، همان .
 837. حق بر غذا، پیش شرط تحقق سایر حقوق ، علیرضا ابراهیم گل، همان .
 838. نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری ، دکتر حسن آقایی جنت مکان ، همان .
 839. حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ، دکتر هاجر سیاه رستمی، همان.
 840. حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم ، دکتر توکل حبیب زاده ، معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق، شماره ۱ ، ۱۳۸۶.
 841. دیوان کیفری بین المللی و صدور قرار جلب عمر البشیر، دکتر زمانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، ش ۱۴ ، سال ۱۳۸۷.
 842. چالش های مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی در عصر مبارزه با تروریسم ، آرامش شهباری ، همان .
 843. دخالت انسان دوستانه و حقوق بین الملل، ژیلبر گیوم ، ترجمه دکتر همایون حبیبی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۴ ، سال ۱۳۸۰.
 844. مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان .
 845. نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی ، دکتر علی آزمایش ، همان .
 846. چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب ابوموسی و حل وفصل آن ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، همان .
 847. نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان ، دکتر منصور جباری ، همان .
 848. پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳ و ۲ ، سال ۱۳۷۹.
 849. حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم ، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی ، همان .
 850. تحلیل عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران– آمریکا ، دکتر همایون مافی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۲۴، سال ۱۳۸۷.
 851. مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و سید علی حسینی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۲۵ ، سال ۱۳۸۷.
 852. بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه ، امیر حسین رنجبریان ، اندیشه های حقوقی، ش ۱۲ ، ۱۳۸۷.
 853. تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی ، منوچهر توسلی نائینی،اندیشه های حقوقی، ش ۱۲ ، ۱۳۸۷.
 854. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مصطفی تقی زاده انصاری ، همان .
 855. پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه سید قاسم زمانی ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ، ش ۱۶۶-۱۶۵ ، سال ۱۳۸۰.
 856. جنگ علیه حقوق انسان ها : نقص تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ ۲۲ روزه غزه ، هاله حسینی اکبرنژاد، مجله حقوقی ، ش ۴۰، سال ۱۳۸۸.
 857. اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه ، مهناز اخوان ، همان .
 858. ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر (۲۰۰۹) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر علیه مردم غزه از منظر حقوق بین الملل، آرامش شهبازی ، همان .
 859. جنگ علیه حقوق جنگ : ارزیابی نبرد ۲۲ روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه ، حوریه حسینی اکبرنژاد، همان .
 860. در فراسوی حقوق معاهدات : پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی ، ترجمه علیرضا ابراهیم گل و فرزانه آقا شاهی ، همان .
 861. مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل ، پوریا عسگری ، همان .
 862. تحقق رویا: داوری خود آئین ، ترجمه فیض الله جعفری ، همان .
 863. صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و سازوکارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه : اعدامهای فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» ، ترجمه احسان جاوید ، همان .
 864. شرط التزام در معاهدات دو جانبة سرمایه گذاری ، دکتر حسین پیران ، همان .
 865. درآمدی برکاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح ، جواد شجاع ، همان .
 866. منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب ۳ مه ۱۹۹۶، همان .
 867. اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام، آیت الله هاشم زاده هریسی ، مجموعه مقالات ، حقوق بشر در جهان معاصر ، ۱۳۸۸.
 868. نسبت دینداری با مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر ، حجت الاسلام احمد مبلغی ، همان.
 869. کشورهای اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر سید علی خرم ، همان .
 870. بررسی برخی حق های انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، جمعی از نویسندگان ، همان .
 871. مفهوم شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر محمد علی اردبیلی ، همان .
 872. بررسی اجمالی دادرسی منصفانه از دیدگاه اعلامیة جهانی حقوق بشر، دکتر حسنعلی مؤذن زادگان ، همان .
 873. حق بر تابعیت و اصل دادرسی منصفانه ، دکتر عابدی ، همان .
 874. تضمین های کیفری بین المللی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر بیک زاده ، همان .
 875. جایگاه حقوق بنیادین و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر میر عباسی، همان.
 876. نظریه حق ، دکتر راسخ ، همان .
 877. محدودیت آزادی ها، دکتر قربان نیا ، همان.
 878. اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان.
 879. حقوق بشر و دیپلماسی چند جانبه ، دکتر سجادپور ، همان.
 880. جهانی شدن حقوق بین الملل: چالش قرن بیست و یکم ، محمد رضاضیائی بیگدلی ، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۸.
 881. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق بومیان جهان ، دکتر فرهاد پروین ، همان.
 882. «حق دسترسی بر آب » از منظر حقوق بین الملل بشر ، دکتر مهریار داشاب ، همان.
 883. فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل و چالش های فرا روی آن ، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 884. نظارت قضایی نسبت به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد ، دکتر محمد علی صلح چی ، همان.
 885. حمله نظامی به هواپیماهای ایرباس ایران و ۰۰۷ کره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مقالات حقوقی ، مجموعه نخست ، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل ، ۱۳۷۹.
 886. پیامدهای اشغال عراق و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دکتر محمد رضا مجتهدی ، همان ، مجموعه پنجم ، ۱۳۸۵.
 887. تحلیل رأی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تیمور شرقی ، هومن موثق ، همان.
 888. تأسیس دادگاه بین المللی جنایات جنگی، هومن موثق ، همان ، مجموعه دوم ، ۱۳۸۲.
 889. تضمینات حقوقی حقوق بشر، دکتر کمال الدین هریسی نژاد ، همان .
 890. اعلامیة هزاره سازمان ملل متحد؛ افق درخشان جامعه بین المللی ، دکتر حسن موثق ، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ، شماره ۱۳ ، بهار ۱۳۸۸.
 891. تحول قاعده عدم گسترش سلاح های هسته ای ، علیرضا ابراهیم گل ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۱۵ ، ۱۳۸۸.
 892. راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه ….، دکتر سید قاسم زمانی ،مجله پژوهشهای حقوقی ، ش۱۵، ۱۳۸۸.
 893. انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران ؛ تقابل یا همسازی… ، محمد قربان پور ، همان .
 894. اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران ، حمید هاشمی ، همان.
 895. وضعیت سازمانهای بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیایی، سید هادی پژوهان ، همان.
 896. تعامل سازمان های غیر دولتی با سازمان جهانی تجارت ، آرامش شهبازی ، همان .
 897. مناسبات سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی در آینه تغییر، پوریا عسگری ، همان .
 898. دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد،دکتر سید جمال سیفی، مجموعه مقالات همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، اسفند ۱۳۸۶.
 899. رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.
 900. ماجرای «تفسیر» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر هدایت اله فلسفی، همان .
 901. دیوان بین المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی، دکتر ابراهیم بیک زاده ، همان .
 902. سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان .
 903. دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری : تداوم یا توسعه؟، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 904. تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری، دکتر محسن عبدالهی، همان .
 905. روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، دکتر حمید الهویی نظری، همان.
 906. تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری؛ تجربه پرونده سکوهای نفتی، دکتر سید حسین سادات میدانی، همان.
 907. استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، دکتر رضا موسی زاده، همان.
 908. تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تأثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی: تهدید یا فرصت؟، دکتر سید باقر میرعباسی، همان.
 909. اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نسرین مصفا، همان.
 910. دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن، دکتر جمشید ممتاز، همان.
 911. مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۲۶، سال ۱۳۸۸.
 912. استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل، دکتر اصغر جعفری ولدانی، همان.
 913. حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی، دکتر ابوالفضل دلاوری، همان.
 914. بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان، عباس ذاقلی، همان.
 915. اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی، دکتر سید قاسم زمانی و هاله حسینی اکبر نژاد، همان.
 916. نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی، دکتر حسن سلیمانی، همان.
 917. رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.
 918. تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام بر تعهدات بین المللی دکتر حسن موثقی، همان.
 919. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک، دکتر جواد کاشانی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش۱۶، ۱۳۸۸.
 920. رویکرد متعارض دولت ها به حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.
 921. شرکت های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، دکتر فیصل عامری، همان.
 922. اجلاس کپنهاک (۲۰۰۹) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 923. تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۱، ۱۳۸۸.
 924. ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان ، همان.
 925. تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میر محمدی ، همان.
 926. تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و رواندا، هادی آذری ، همان.
 927. تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان پور ، همان.
 928. اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی، کای کونگ یان ، ترجمه حجت سلیمی ترکمانی ، همان.
 929. رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای: آیا این موضوع را می توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین الملل مطرح کرد؟، آلبرفایریکوتی، ترجمه فرزاد مهرانی ، همان.
 930. کنوانسیون ایمنی هسته ای، متن انگلیسی و فارسی ، همان.
 931. حقوق بین الملل بشردوستانه: توسعه و مفاهیم اساسی، توفی‌فانر، مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه ، هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ، ۱۳۸۶، همان.
 932. فلسفه حقوق بشردوستانه بین المللی، دکتر محمدطاهر کنعانی، همان.
 933. حمایت از انسان و انسانیت، پایه نهایی تعهد در نظام بین المللی حقوق بشردوستانه ، دکتر ناصر قربان نیا، همان.
 934. اقشار حمایت شده در حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر عامر الزمالی، همان.
 935. رابطه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، دکتر اردشیر امیر ارجمند ، همان.
 936. حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان.
 937. برخی پیشرفتها و چالش های جدید در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی ، ژان فیلیپ لاویه ، همان.
 938. توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در رویه بین المللی معاصر، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، همان.
 939. وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، کوروش بابائی، مجله تعالی حقوق،ش۶، ۱۳۸۹
 940. نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی ، همان.
 941. اسلام و حقوق بین الملل : تشابهات عملکردی و تفاوت نگرشی، علی امیری، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۶ تابستان ۸۹.
 942. نقد نگرش نئولیبرالیستی به حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی ، همان.
 943. تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت درپرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاههای ملی اروپا، فاطمه امیری، همان.
 944. مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهده منشور انرژی ، دکتر مسعود اخوان، مجله حقوقی بین المللی ،ش ۴۲، ۱۳۸۹
 945. تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت ها در حقوق بین الملل، دکتر حسین شریفی طراز کوهی،همان.
 946. موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستای جنوبی و عدم شناسائی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.
 947. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول، دکتر مهدی حدادی، همان.
 948. تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، همان.
 949. تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، همان.
 950. مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، همان.
 951. رژیم های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی ، همان.
 952. تعامل میان حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی درتوجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، نغمه ناصری لاریجانی، همان.
 953. نگاهی اجمالی به دیوان بین المللی دادگستری و نقش آن در حل و فصل اختلافات بین المللی با عطف توجه به مسائل ایران در دیوان ، سیراله مرادی نوده، مجله دانشکده حقوق تهران، ش ۶، تابستان ۱۳۸۹.
 954. صلاحیت دولت صاحب پرچم در فرایند مبارزه با گسترش تسلیحاتی کشتار جمعی، جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.
 955. تبار شناسی نظریۀ نظم عمومی در حقوق بین الملل، کدخدایی و وکیل ، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، دوره ۴۰، ش ۴، زمستان ۱۳۸۹.
 956. رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در قبال دیوان بین المللی کیفری ، امین زاده و صدرزاده، مجله حقوق دانشکده حقوق تهران، ش ۱، بهار ۱۳۹۰.
 957. بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو، مهدی حاتمی، همان.
 958. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل، موسوی و قیاسیان ، همان.
 959. رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل کشی، خالقی، همان.
 960. ارجاع جنایت های بین المللی به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت ، جانی پور و خانعلی پور و اجارگاه، مطالعات حقوقی( دانشکده حقوق شیراز ویژه حقوق جزا و جرم شناسی) ش دوم، زمستان ۱۳۸۹.
 961. موانع و محدودیت های تعقیب داخلی جرائم بین المللی، فروغی ، همان.
 962. دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، نظری نژاد، همان.
 963. بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، ترجمه دکتر صلح چی و نژندی منش، مجله الهیات و حقوق ، دانشگاه علوم رضوی، ش ۲۸، تابستان ۱۳۸۷.
 964. در تکاپوی صلح پایدار، دکتر بیک زاده ، همان.
 965. مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام، موسوی، همان.
 966. گذری بر عملکرد سازمان شفافیت بین المللی در موضوع اندازه گیری فساد، ترجمه دادخدایی، مجله تعالی حقوق، ش ۹-۸ ، ۱۳۸۹.
 967. ویژه نامه سازمان جهانی تجارت، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، ش ۲۷، پائیز و زمستان ۱۳۸۸.
 968. بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۲۹، تابستان ۱۳۸۹.
 969. تکثر سیستم قضایی بین المللی ، دکتر آرامش شهبازی، همان.
 970. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر عبدالهی و معرفی، همان.
 971. حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها، همان.
 972. نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش۳۰، پائیز ۱۳۸۹.
 973. تأملی بر گزارش هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنایات ارتکابی نظامیان اسرائیلی در غزه، دکتر سیدقاسم زمانی، همان.
 974. تحلیل موضوعات قابل طرح در کنفرانس آتی بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دکتر فریدون جعفری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳۱، زمستان ۱۳۸۹.
 975. میراث مشترک بشریت ، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل، دکتر جمالی، همان.
 976. توسل به اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ، دکتر حدادی، همان.
 977. خدمات رسانی به بزه دیدگان بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.
 978. استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی ، دکتر محمدعلی صلح چی، همان.
 979. مسئولیت بین المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و عبدی، همان.
 980. مشروعیت دموکراتیک و تحول در مفهوم شناسایی کشورها و حکومتها، دکتر توکلی، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳۲، بهار ۱۳۹۰.
 981. تعهد دولت ها به همکاری با دیوان کیفری بین المللی، دکتر دلخوش، همان.
 982. نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، دکتر سواری و بلوچی، همان.
 983. پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، دکتر شیروی، همان.
 984. جدایی طلبی در حقوق بین الملل: تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، ضیائی، همان.
 985. تأثیر فناوری های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین الملل فضایی، دکتر محمودی، همان.
 986. نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی، مروت، همان.
 987. چالش های کنونی حقوق بین الملل در مورد اعمال صلاحیت نسبت به دزدی دریایی، دکتر موسوی و موسوی و جدیدی، همان.
 988. وضعیت دارفور و غزه؛ میدان آزمون نظریه مسئولیت حمایت، دکتر وکیل، همان.
 989. سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متحد در قبال نسل کشی ، دکتر جاوید زاده، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳۳، تابستان ۱۳۹۰.
 990. بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو»، دکتر عزیزی، همان.
 991. اجرای تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رأی دیوان داوری دعاوی ایران – امریکا در پرونده ب ۱ و رأی صادره در پرونده الف-۱۵، دکتر علومی همان.
 992. اشغال انتقالی از منظر حقوق بین الملل ، دکترهاجر سیاه رستمی، تحقیقات حقوقی ، ش ۵۴، ۱۳۹۰.
 993. آموزش حقوق بشر در نظام بین المللی، مجتبی همتی، همان.
 994. حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری سیاست جنایی بین المللی ، دکتر بهزاد رضوی فرد، مجله آموزه های حقوق کیفری، ش ۱، سال ۱۳۹۰
 995. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم بین المللی، عباسعلی کدخدایی، مجله حقوقی، ش۴۳،
 996. هتک حرمت ساحت مقدس قران کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل، آرامش شهبازی، همان.
 997. ارزش حقوقی «دیدگاههای پایانی» کمیته حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان.
 998. بررسی جنایات تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سید فضل اله موسوی، همان.
 999. دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفری،امیر حسین رنجبریان، همان.
 1000. معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن در انتقال فناوری، فیصل عامری، همان.
 1001. جنگ ۲۲ روزه غزه در آینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی فرد، همان.
 1002. توسعه حقوق بین الملل کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری.
 1003. شناسایی در حقوق بین الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، یاسر ضیائی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۷ ، ۱۳۸۹.
 1004. جلوه های حقوق بین الملل کیفری در خاورمیانه ، از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری، یلدا مظفریان، همان.
 1005. ملاحظات پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو» ، عبداله عابدینی، همان.
 1006. بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، زینب پورخاقان، همان.
 1007. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت : بازنمایی نبرد میان حق و قدرت درجهان نا متحد، دکتر نادر ساعد، همان.
 1008. بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی، فریده شکری، مجله حقوقی دادگستری، ش ۷۵، پائیز ۱۳۹۰.
 1009. پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران ، دکتر رمضانی، همان.
 1010. مفهوم حقوق قابل اجرا در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، دکتر حسین آقایی جنت مکان، مطالعات حقوقی، ش ۲، پائیز- زمستان ۱۳۹۰.
 1011. اعتبار«قاعدۀ سابقه» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر رمضانی، همان.
 1012. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، فضل اله فروغی، همان.
 1013. اعتبار عهدنامه مودت(۱۹۵۵) … ، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۴، بهار – تابستان ۱۳۹۰.
 1014. تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه ۱۹۲۹: حفظ یا تهدید صلح؟،دکتر سید قاسم زمانی، جمشید مظاهری، همان.
 1015. تعریف « عناصر و شروط اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به چنایت تجاوز با نگاهی به موافقتنامه کامپالا، دکتر حسین اقایی جنت مکان، همان.
 1016. تعهدات دولت در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، دکتر سهراب داراب پور، همان.
 1017. جنبه های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین الملل کیفری، دکتر علیرضا دلخوش، همان.
 1018. نقش علوم جرم یابی در اثبات جنابات بین المللی ، دکتر منصور فرخی، همان.
 1019. تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها د رعرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی، دکتر کاظم معتمدنژاد، فصلنامه پژوهش حقوق ، ش ۴۵، زمستان ۱۳۹۰.
 1020. نقش سازمانهای منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات: بررسی تجربیات شورای اروپا، دکتر رویا معتمد نژاد، همان.
 1021. مداخله رسانه ای از منظر حقوق بین الملل عمومی، سید یاسر ضیائی ، همان.
 1022. نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی، دکتر جعفر کوشا، مجله تحقیقات حقوقی،ش۵۵، ۱۳۹۰.
 1023. جایگاه ترمیم خسارت های وارده بر بزه دیدگان جنایات بین المللی : از منظر حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان.
 1024. رویکرد نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، دکتر محسن عبداللهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۶، زمستان ۱۳۹۰.
 1025. برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی، دکتر محمدجواد شریعت باقری، همان.
 1026. حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، مجموعه مقالات همایش، به اهتمام دکتر پوریا عسگری و دکتر ژان ماری هنکرتز، ۱۳۹۰.
 1027. نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش و محمد رضا ضیائی بیگدلی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد بابل، ش ۲۰، ۱۳۸۹.
 1028. نگاهی به آینده چالش های اساسی حقوق بین الملل، ترجمه دکتر محمد شمسایی، ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی، زمستان ۱۳۸۹.
 1029. آماده سازی شهود در حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر منصور فرخ سیری ، همان.
 1030. مسئولیت دولتهای عضو در قبال اعمال سازمانهای بین المللی ، ترجمه علی اصغر میر، همان.
 1031. دزدی دریایی ، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومانی، ترجمه دکتر کدخدایی، همان.
 1032. کثرت حقوق بین الملل ، ترجمه عبداله عابدینی، همان.
 1033. معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیر نظامی درتصمیمات دیوان کیفری بین المللی، ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان، همان.
 1034. مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی، همان.
 1035. مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی و دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی، باسر ضیایی، مجله حقوقی دادگستری، ش ۷۶،۱۳۹۰.
 1036. حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی؛ اجلاس کنکان مکزیک (۲۰۱۰)، علی نواری، مجله پژوهشهای حقوقی،ش۱۸، ۱۳۸۹.
 1037. تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران ، عبداله عابدینی، همان.
 1038. داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی، دکتر جواد ثانی و مهدی شیخیانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ش ۱۹، ۱۳۹۰.
 1039. فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی، دکتر علیرضا یزدانیان و هدیه حبیبیان، همان.
 1040. تحقق رویای نظارت قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت : تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان، منا السادات میرزاده، همان.
 1041. تعامل بین ممنوعیت قراردادهای نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی، ستار عزیزی، مجله حقوقی بین المللی ، ش ۴۵.
 1042. تعمیم نظام مسئولیت بین المللی به بازیگران غیردولتی بر جدایی طلبان، زمانی و ضیائی، همان.
 1043. قلمرو و اجرای کنوانسیون رتردام، احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حتی شرط، سیمایی صراف، همان.
 1044. رویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ، همان.
 1045. تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی ، همان.
 1046. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه دول درآینه‌ی نظریه‌ی مشورتی ۲۰۱۰ دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت، سیدباقر میرعباسی و سید طه موسوی، مجله حقوقی دادگستری، ش ۷۷، بهار ۱۹۹۱.
 1047. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال حمایت دیپلماتیک با تأکید بر قضیۀ دیالو، سهیلا کوشا، مجله تعالی حقوقی، ش ۱۷-۱۶ ، ۱۳۹۱.
 1048. دلایل تاریخی و حقوق حاکمیت ایران بر جزایر تنب کوچک و….، محمود جلالی و حجت ایزدی، مجله مطالعات حقوقی،ش اول، ۱۳۹۱.
 1049. نگرشی بر تدوین و توسعه حقوق بین الملل ، دکتر بیک زاده، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، ۱۳۸۹.
 1050. اعلامیه مجمع عمومی : جلوه ای جدید از تدوین و توسعه حقوق بین الملل، دکتر ممتاز ، همان.
 1051. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، ضیائی بیگدلی، همان.
 1052. مجمع عمومی ملل متحد و راههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، دکتر مستقیمی، همان.
 1053. ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بین الملل در آیینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل ، دکترآرامش شهبازی ، همان.
 1054. نظم نوین اقتصادی بین المللی: از آرمان تا واقعیت، دکتر شایگان، همان.
 1055. مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری: خیلی دور، خیلی نزدیک، دکتر رنجبریان، همان.
 1056. نقدی های مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، دکتر باقر انصاری ، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۸، ۱۳۹۱.
 1057. جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.
 1058. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، همان.
 1059. حق بر آموزش و مقتضیات ازادی وجدان: نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، دکتر صابر نیاورانی، همان.
 1060. معیار قابلیت داوری دراعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی، دکتر ایرانشاهی، همان.
 1061. بررسی مبنا و شرایط اعمال صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها برای رسیدگی به جنایات جنگی، دکتر پور بافرانی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش۳۵، ۱۳۹۱.
 1062. تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل با تأکید بر قضیۀ لیبی، دکتر مجتهدزاده، همان.
 1063. مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، احمد سلیمان زاده، همان.
 1064. حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ …؟ مطالعه موردی : جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، همان.
 1065. درآمدی بر رابطه حفظ صلح و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه، منصور صدیقیان، همان.
 1066. تکنولوژی نظامی و قواعد جنگ، عفیفه غلامی، همان.
 1067. ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، شبنم اربابیان، همان.
 1068. درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست، محمود گلستانی، همان.
 1069. کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل ، زکیه تقی زاده ، همان.
 1070. تحلیل سیستمی ، مفهوم ، اوصاف و مبانی نظری قاعدۀ حقوقی بین المللی، دکتر فرید آزاد بخت، مجموعۀ مقالات اهدایی به محمدرضا ضیائی بیگدلی در مراسم ۱۶/۱۲/۹۱ .
 1071. تفسیر معاهده در زمان و قاعدۀ حقوق میان دوره ای، دکتر سید جمال سیفی ، همان.
 1072. مناسبات میان معاهدات و عرف در حقوق بین الملل با تکیه بر تقش معاهدات در فرایند شکل گیری قواعد عرفی، دکتر شهرام زرنشان، همان.
 1073. تحدید انفصال در حقوق بین الملل ، دکتر جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.
 1074. نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص کوزوو، دکتر میر شهبیز شافع، همان.
 1075. تشکیل دولت فلسطین: باز کاوی حقوق بین الملل و بازستانی یک حق، دکتر امیر حسین رنجبریان و مهسا فرحزاد، همان.
 1076. جایگاه فرد در حقوق بین الملل ، دکتر علی داعی، همان.
 1077. تحول حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل، دکتر رضا اسلامی و ولی الله نوری ، همان.
 1078. مفهوم کرامت ذاتی انسان، دکتر محمد راسخ، همان.
 1079. تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در پرتو روندهای جهانی ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، همان.
 1080. تأثیرات نظام حقوق بشر بر نهاد حمایت دیپلماتیک، دکتر ستار عزیزی، همان.
 1081. اعراض از ضرورت ها: تحولی در کارکرد حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از حقوق بشر ، دکتر راحله سیدمرتضی حسینی، همان.
 1082. حقوق بشر و شرکت های فراملی ….، دکتر پوریا عسکری، همان.
 1083. بررسی حقوقی دکترین « مسئولیت حمایت »در حقوق بین الملل ، دکتر مرتضی نجفی اسفاد، همان.
 1084. مجمع عمومی سازمان ملل متحد: پیشگام نهضت همکاری بین المللی تا مسئولیت حمایت، دکتر امیر ساعد وکیل، همان.
 1085. بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل در جهانی سازی اخلاق زیستی، دکتر محمود عباسی و ….، همان.
 1086. تحول در حقوق بین الملل ؛ مفهوم حاکمیت و مقررات جهانی حقوق بشر، دکتر علیرضا دلخوش، همان.
 1087. مشروعیت حقوق بین الملل ، آکن بوکنن، ترجمه مریم حاجی عرب ، همان.
 1088. زنان ، صلح و امنیت بین المللی، دکتر نسرین مصفا، همان.
 1089. نگاه هرمنوتیک به موضوع خلع سلاح در منشور …. ، دکتر حسن سواری، همان.
 1090. امکان سنجی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای: دیدگاه حقوقی، دکتر نادر ساعد، همان.
 1091. تعلیق حقوق هسته ای ایران توسط شورای امنیت در بوته نقد حقوق بین الملل ، دکتر سید حسین سادات میدانی و دکتر محسن نذیری اصل، همان.
 1092. ضرورت واکنش های جهانی شدن حقوق بین الملل به جنایات بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان.
 1093. شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی، دکتر سید باقر میرعباسی و عبداله عایدینی ، همان .
 1094. ضرورت رعایت ایمنی در صنعت هوانوردی: وظایف و مسئولیت دولتها، دکتر منصور جباری، همان.
 1095. خسارات وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مسئولیت بین المللی، دکتر آرامش شهبازی ، همان.
 1096. پیامدهای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ مصونیت های صلاحیتی دولت بر نقض مصونیت ایران در محاکم امریکا، دکتر محسن عبداللهی، همان.
 1097. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ اختلاف بین آلمان و ایتالیا: موازنه بین حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن ، علی نواری ، همان.
 1098. رأی ۱۴ مارس دیوان بین المللی حقوق دریاها در ترازوی انصاف: دعوای بنگلادش و میانمار در زمینۀ تحدید حدود مرزهای دریایی، زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.
 1099. تحدید حاکمیت در پرتو توسیع صلاحیت: تفسیر «رضایت» دولت در رویۀ ایکسید، دکتر علی اکبر براتی ارانی، همان.
 1100. قربانیان صلح،مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت: سیدقاسم زمانی، منصوره صدیقیان کاشانی، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش۱ ، بهار ۱۳۹۲.
 1101. جهانی شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی : سیدمحمد کاظم سجادپور و محمد یزدان پناه شورهگل، همان .
 1102. گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت، آرمین امینی و شمس عظیمی، همان .
 1103. سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل، مهدی ذاکریان و سید رضی عمادی، همان.
 1104. صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین المللی: دکتر همایون مافی ، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۲۰، ۱۳۹۰.
 1105. برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین المللی معاصر: هاله حسینی اکبرنژاد، همان .
 1106. حمایت از اموال فرهنگی در نظام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 1107. تکامل مفهوم«کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین الملل، همان.
 1108. حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین الملل: سارا اکبری، همان.
 1109. تأملی در حل و فصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی: دکتر آرامش شهبازی، همان.
 1110. «دارا شدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد مالی: دکتر سید منصور میرسعیدی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش۲۱، سال ۱۳۹۱.
 1111. حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر: نفیسه بهرامی، همان .
 1112. حرکت به سوی قاعده سازی و انگاره های معاصر: رویه قضایی در آینۀ دیوان بین المللی دادگستری: امیر ارسلان رسول پور و عبداله عابدینی، همان.
 1113. مروری کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ (قصاب بالکان): دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 1114. استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، سعید باقری، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۲۲، همان.
 1115. حمایت های پیراحقوقی دیوان بین المللی کیفری از بزه دیدگان: مرضیه دیرباز، همان.
 1116. مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی در ترازوی حقوق بین الملل: زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.
 1117. سیستم سازی در داوری معاهدات سرمایه گذاری: ترجمه رضا اسلامی، ویژه نامه مقالات ترجمه، مجله حقوقی بین المللی، زمستان ۹۱.
 1118. نظریه امانی قاعدۀ آمره، ترجمه مهداد فلاح اسدی، همان.
 1119. حقوق اسلامی(شریعت) و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، همان.
 1120. شرکتهای فراملی به عنوان تابعان راهبر در حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد شمسایی، همان.
 1121. اصلاح رویه های حمایتی حقوق بشر در سازمان ملل متحد: نگرشی حقوقی به ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، حامد اسماعیلی پور، همان .
 1122. مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در رویۀ محاکمه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، ترجمه پوریا عسکری، همان.
 1123. نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه، ترجمه احمدرضا فلاح ، همان .
 1124. گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات جنگی موضوع مادۀ ۸ اساسنامه: ترجمه حسین اقایی جنت مکان، همان .
 1125. معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی نیروهای مسلح در درگیری مسلحانه: ترجمه پیمان نمامیان، همان .
 1126. تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا: ترجمۀ مهریار راشدی ، همان .
 1127. جایگاه دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی در نظام بین الملل: ترجمۀ ابوالفضل گندمکار ، همان .
 1128. قواعد داوری اتاقی بازرگانی بین المللی و روش های جایگزین حل و فصل اختلافات : ترجمه پندار معصومی ، همان .
 1129. ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل: دکتر ابراهیم بیک زاده، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
 1130. حمایت از اموال فرهنگی در درگیری های مسلحانه: محورهای بنیادین و چالش برانگیز، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان .
 1131. مبانی  حقوقی حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه و پس از آن : زکیه تقی زاده ، همان .
 1132. سازمانهای بین المللی و مسئولیت حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی: دکترسید قاسم زمانی، همان.
 1133. یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین الملل در حمایت از اموال فرهنگی: دکتر جمشید ممتاز ، همان .
 1134. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی: فاطمه یاوری ، همان .
 1135. اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی ، همان .
 1136. جایگاه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه: دکتر پوریا عسکری ، همان .
 1137. سازگاری اصل حمایت از اموال فرهنگی با اصل گردش آزاد کالا در اسناد بین المللی : دکتر علی مشهدی، همان .
 1138. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: دکتر فریدون جعفری ، همان .
 1139. حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش ، همان .
 1140. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی و مصونیت اجرایی دولت ها: دکتر امیرساعد وکیل ، همان .
 1141. حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی و تاریخی: رویا یا واقعیت، دکتر جمشید ممتاز ، همان .
 1142. حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی،رهیافتهای حقوق بین‌الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش ۲۹۰. ۱۳۹۱.
 1143. حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تأکید بر جهانی شدن حقوق بشر، محمود آخوندی، فصلنامه پژوهش حقوق، ش ۳۶، سال ۹۱.
 1144. حقوق حیوانات : تأملی در نظریه و رویه، دکتر آرامش شهبازی ، همان .
 1145. تهدید به زور و حقوق بین الملل، علی قاسمی ، همان .
 1146. بررسی و تحلیل رأی قضیۀ کادی علیه شورای اتحادیۀ اروپایی، دکتر موسوی، همان.
 1147. جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور ، حجت سلیمی ترکمانی، پژوهش حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، ش ۱، ۱۳۹۱.
 1148. کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان .
 1149. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۸.
 1150. نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، باقر انصاری، همان
 1151. حق برآموزش و مقتضیات آزادی وجدان؛ نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، نیاورانی، همان.
 1152. سنجش عقل تفسیری، کامران آقایی، همان.
 1153. بررسی و نقد رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی، دکتر سیدمحمد تقوی و… ، همان، ش ۵۹.
 1154. غلبه موازین بین المللی حقوق بشر بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم، دکتر صادق سلیمی و … ، همان .
 1155. مفهوم «حقوق نرم و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل»، دکتر عابدیان، همان ، ش ۶۰.
 1156. حق برابری امکانات در اساسنامه ، قواعد دادرسی و رویۀ قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ، دکتر علیرضا تقی پور، همان.
 1157. شرکتهای چند ملیتی و محدودیت های حقوق بشری، لطیفیان، همان.
 1158. رویکردمسئولیت انفرادی وعملیات حفظ صلح ملل متحد، دکتر سید فاطمی، همان، مجله تحقیقات حقوقی ، ویژه نامه شمارۀ۱۰.
 1159. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، بیک زاده، همان.
 1160. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، همان.
 1161. شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل، دکتر فلسفی و شاکریان ، همان ، ش ۱۱.
 1162. احراز «معیار معقولیت» در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دکتر اسلامی، همان .
 1163. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۵.
 1164. اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت، همان ، ش ۴۶.
 1165. اِعمال اصول قراردادی تجاری بین المللی توسط دیوان های داوری به عنوان قانون حاکم، همان.
 1166. پدیده دولتهای در حال غرق ، همان .
 1167. تعهدات دولتهای ساحلی حوزه خلیج فارس در مقابله با کشنده سرخ، همان .
 1168. قانون اساسی جامعه بین المللی در محاق ، همان .
 1169. عملیات مسلحانه بازیگران غیر دولتی علیه کشورها ، همان.
 1170. تأمین امنیت؛ جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان ، ش ۱ ، آموزه های حقوق کیفری، علوم رضوی ، سال ۹۰.
 1171. قاچاق انسان در اسناد فراملی، همان.
 1172. حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی ، همان.
 1173. حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، نامه مفید، ش ۴۰، سال ۸۲.
 1174. صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به جنایات جنگی، ش ۳۵، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال ۹۱.
 1175. تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه با تأکید بر قضیه لیبی ، همان.
 1176. کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل، همان.
 1177. تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی، مجله حقوق خصوصی، پردیس قم دانشگاه تهران، ش ۱۶، سال ۸۹.
 1178. نظم عمومی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، همان.
 1179. شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی ، همان.
 1180. دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، مجموعه مقالات، همایش انجمن ایران مطالعات ملل متحد، ۱۳۸۹.
 1181. مسئولیت بین المللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاری های صلح آمیز ، دکتر شاکریان ، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش ۲، سال ۹۲.
 1182. نقش سازمان های بین المللی در تحقق حق بر غذا ، دکتر طلایی ،همان.
 1183. حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش ۴ سال ۸۵، ویژه نامه حقوق بین الملل.
 1184. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، همان .
 1185. مزایا و معایب عضویت ایران در معاهدات سلاحهای کشتار جمعی، بلوچی، همان .
 1186. حق شرط های امریکا بر معاهدات حقوق بشری ، همان .
 1187. جرم تجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، همان .
 1188. صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه ایران ، همان .
 1189. آینده حقوق بین الملل، حقوق داخلی( یا حقوقی مشابه حقوق اروپایی) ، همان .
 1190. کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، همان .
 1191. گوانتانامو: سیاهچال حقوقی، همان .
 1192. سازمان ملل و مداخله بشردوستانه، همان .
 1193. استراتژی های حل اختلاف : عدالت و صلح گرایی، همان .
 1194. دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۹، سال ۸۸.
 1195. پوچی قواعد آمره در حقوق بین الملل، همان .
 1196. حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۰.
 1197. حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی، همان .
 1198. بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، همان ، دکتر اسلامی.
 1199. صلاحیت جهانی، همان ، دکتر هنجی .
 1200. سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی، دکتر محمد شمسایی، فصلنامه پژوهش حقوق ، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، ش ۳۷، سال ۹۰.
 1201. واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت ، فیصل عامری، همان .
 1202. منافع ملی حیاتی در پرتو آرای قضایی بین المللی، حسین شریفی طراز کوهی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۳۸.
 1203. بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی، حسین سرتیبی، همان .
 1204. صلاحیت معوق دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی دیوان در اختلاف میان دولتهای جیبوتی و فرانسه (۲۰۰۸) زمانی، همان.
 1205. بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضا پایه ، محمدرضا حسینی ، همان .
 1206. تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه… توکل حبیب زاده، دیدگاههای حقوق قضایی، ش ۶۲، سال ۹۲.
 1207. بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا، رضا موسوی زاده ، همان .
 1208. وضعیت دولت ، کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر، شهبازی ، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۳۹، سال ۹۲.
 1209. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست ، همان .
 1210. رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم» راسخ، همان .
 1211. بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین (۱۲-۲۰۱۱) از دیدگاه حقوق بین الملل، موسی زاده، فصلنامه سازمان های بین المللی، ،ش۳، سال ۹۲.
 1212. مسئولیت سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال نقض امور محرمانه از سوی کارکنان دبیرخانه، محسن نذیری اصل، همان.
 1213. تأثیر تحریم های تجاری بین المللی بر تعهدات قراردادی و داوری تجارت بین المللی، ترجمه دکتر ابراهیم گل، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر بهروز اخلاقی.
 1214. تأثیر دزدی دریایی بر اقتصاد جهانی؛ رهیافت های حقوق بین الملل، بیگدلی، همان .
 1215. پدیده های تجاری نوظهور در سیطره حقوق بین الملل : شرکت های خصوصی نظامی- امنیتی ، تجارت غیرقانونی سلاحهای متعارف، دکتر سیدقاسم زمانی، همان .
 1216. چگونگی تعامل و تعارض موافقت نامه ای سازمان جهانی تجارت با سایر تعهدات اعضاء ، دکتر مروت، همان .
 1217. پارادایم بشردوستی و گرداب«مداخله» تحلیلی روشمند از امنیت انسانی و مداخلات یک جانبه، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین‌الملل، ش ۶ سال ۸۹.
 1218. حقوق بین الملل عمومی و سینما، ترجمه بیک زاده، همان .
 1219. چالش های سازمان حفاظت محیط زیست درحفاظت از منابع جاندار دریای مازندران، دکتر رضا اسلامی ، همان.
 1220. حادثه هسته ای فوکوشیما از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، همان .
 1221. صلح فراگیر و راهکارهای عملی آن در اندیشه امریک کروسه، دکتر شکاری، همان.
 1222. تحلیل رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیۀ تیمور شرقی، رودابه مسروری، همان .
 1223. اصل لوتوس در رویه دیوان بین المللی دادگستری, آیا این کشتی هرگز روی آب بود؟ ترجمه سهیلا ابراهیمی، همان.
 1224. ملاحظات مکتوب جمهوری اسلامی ایران راجع به پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص آثار درگیری های مسلحانه بر معاهدات (قرائت اول)، دکتر سادات میدانی، همان.
 1225. ابعاد حقوقی دستگیری ریگی: عدالت ، حقوق بین الملل و مشروعیت، نگین شفیعی، همان.
 1226. قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت ملل متحد (قضیۀ لیبی) در تکاپوی صلحی عادلانه، حسین خلف رضایی، همان.
 1227. ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور بودن اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری، دکتر صفاری و دادرس، مجلۀ مطالعات حقوقی، ش ۳، سال ۹۲.
 1228. امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده، دکتر نیکبخت، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش۴۸.
 1229. بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان، دکتر رنجبریان، همان.
 1230. مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت، دکتر رمضانی، همان.
 1231. موافقتنامه های نزاکتی از منظر حقوق بین الملل، دکتر حدادی ، همان.
 1232. دعوای اضافی نزد دیوان بین المللی دادگستری در پرتورأی احمد و سادیو دیالو، دکتر هادی آذری، همان.
 1233. گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آینۀ حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه، یونس علاقه بند و غیره ، همان.
 1234. نگرشی بر کنوانسیون حمایت  و ارتقای تنوع مظاهر  فرهنگی، دکتر بیک زاده، سیاست خارجی، ش ۴ سال۸۶.
 1235. بررسی و نقد رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در مقولۀ پوشش مذهبی در قضیۀ لیلی شاهین علیه ترکیه، رضا مومنی زاده، همان.
 1236. تنوع فرهنگی راه برون رفت از بن بست نزاع جهانشمولی و نسبی گرایی، محمدرضا غائبی، همان.
 1237. حق اقلیت ها در حفظ هویت و تجربه مسلمانان، کامران هاشمی، همان.
 1238. جهانی شدن و کنش فعال جهان سوم، علیرضا ملاقدیمی، سیاست خارجی، ش ۱ سال ۸۷.
 1239. علل رشد فزاینده سازمان های غیر دولتی، ایوب امیر کواسمی، همان.
 1240. اکو، تمرکز یا گسترش، شهابی، همان.
 1241. رویکردی بین المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست، جواد امین منصور، سیاست خارجی، ش ۳ سال۸۷.
 1242. مقایسه تطبیقی استقلال جمهوری های خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی با استقلال کوزوو، علی اکبر بابا، ش ۲، سال۸۷، سیاست خارجی.
 1243. دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست و یکم، شریفی طراز کوهی، پژوهش حقوق عمومی،ش ۴۰، سال ۹۲.
 1244. رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر، رضا اسلامی، همان .
 1245. مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال شرکت های خصوصی از منظر رویۀ قضایی و داوری بین المللی، سیدقاسم زمانی، همان .
 1246. بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی، رمضانی قوام آبادی، همان .
 1247. جٌستاری در باب اِعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح، رنجبریان، همان .
 1248. تعهد آژانس بین المللی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران، رنجبریان ، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۹، سال ۱۳۹۲.
 1249. کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی، سید قاسم زمانی، همان .
 1250. مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی( با تحلیلی اجمالی از بحران روسیه) ، علی توکلی طبسی و … ، همان .
 1251. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان .
 1252. مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل انرژی، حجت سلیمی ترکمانی، همان .
 1253. تغیییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، سید فضل الله موسوی، همان .
 1254. تأملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین الملل، علی ایزدی، همان .
 1255. بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۶۱ لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه، آرامش شهبازی، همان .
 1256. جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، الهام امین زاده، مجله حقوقی بین المللی، ش۵۰، سال ۱۳۹۲.
 1257. مفهوم سرمایه گذاری در رویه دیوان مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی، سیدنصر الله ابراهیمی، همان .
 1258. مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حملات سایپری، سیدیاسر ضیایی، پژوهشهای حقوقی، ش ۲۳، سال ۱۳۹۲.
 1259. بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین المللی، فاطمه فتح پور، همان .
 1260. داوری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، سید جمال سیفی، پژوهشهای حقوقی، ش ۲۴، سال ۱۳۹۲.
 1261. جنبه های حقوقی برنامه اقدام مشترک ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ ، نادر ساعد، همان.
 1262. چالش های فراروی نقض موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، مجتبی مروت، همان .
 1263. نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل، اکبر ادیبی، همان .
 1264. ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل بشر، مهرداد محمدی، همان .
 1265. تبیین مفهوم صدور انتقال آلودگی در حقوق بین الملل، سید هادی پژومان، همان .
 1266. شورای حقوق بشر، ذاکریان، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۴، سال ۸۵.
 1267. روشهای کاربرد میانجیگری در مناقشات بین المللی، محمود واعظی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱، سال ۸۵.
 1268. حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی، هاجر سیاه رستمی، نقد کتاب، ، همان.
 1269. جهانی شدن و تصمیم گیری در مناسبات فرامرزی، محسن خلیلی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۳، سال ۸۸.
 1270. قدرت اشغالگر و حفاظت از اموال در سرزمین های اشغالی با تأکید بر سرزمین فلسطین، پوریا عسکری، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۳، سال۸۸.
 1271. جنگ دادگرانه و دکترین جنگ پیش دستانه در روابط بین المللی ، حسن یاری، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱، سال ۸۹.
 1272. ممنوعیت بین المللی به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، حسین آقایی جنت مکان، همان .
 1273. تبیین جایگاه معرفتی حقوق بین الملل در گستره علوم ، فرید آزادبخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۴، سال ۹۰.
 1274. تکوین حقوق بشر، رضا اسلامی، نقد و بررسی، همان .
 1275. نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل، فرید آزاد بخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۳، سال ۸۵.
 1276. سازمانهای بین المللی در عصر جهانی شدن ، محمود شهیدی، همان.
 1277. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی در سرزمینهای اشغالی، هاجر سیاه رستمی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۴، سال۸۸
 1278. اهمیت تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد اداری و مالی، حاجی غلام سریزدی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱، سال ۸۷.
 1279. بررسی اجمالی رأی یکم ژوئیه ۱۹۹۹ دیوان بین المللی حقوق دریاها موسوم به قضیۀ کشتی سایگا، فرید آزاد بخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۲، سال۸۷
 1280. وضعیت حقوق بشر در میانمار، محسن امید زمانی، همان.
 1281. حقوق بین الملل و حمایت از رزمنده غیرقانونی، مهناز اخوان، همان.
 1282. حق آموزش در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران، علی بابایی مهر، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۲(۳۴)، سال ۹۱.
 1283. ارزیابی کاربرد دکترین مسئولیت حمایت از مداخله بشردوستانه (مورد بحران لیبی)، علی اصغر کاظمی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی ، ش ۱(۳۷) ، سال۹۲.
 1284. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق جنگ، مهدی ذاکریان، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش۳(۱۱) ، سال۸۵.
 1285. یک گام پیش، دو گام پس، درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیت های موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری، نیما میلانی نیا، ، همان.
 1286. فرایند جهانی شدن و جهانشمولی حقوق بشر، مصطفی اعلایی، همان .
 1287. بررسی مشروعیت حمله نظامی امریکا به عراق و افغانستان ، علی سریزدی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱(۵) ، سال۸۴.
 1288. از عقل و واقعیت تا بشریت، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۵ سال ۱۳۸۸.
 1289. ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر فلسفی، همان.
 1290. بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر بیگ زاده، همان .
 1291. آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی، دکتر اسلامی ، همان .
 1292. غزه و حقوق بین الملل، دکتر نیاورانی ، همان .
 1293. نگرش حقوق بین الملل به شورش و قیام مردمی، اعظم امینی ، همان .
 1294. تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت با تأکید بر تروریسم ، شهریاری ، همان .
 1295. بررسی حقوقی افزایش ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه ، دکتر مشهدی ، همان .
 1296. رویکرد زیست محیطی دیوان بین الملل دادگستری در اختلاف آرژانتین و اروگوئه، دکتر رمضانی ، همان .
 1297. اولین کنفرانس بازنگری دیوان بین المللی کیفری، جنایت تجاوز جمهوری اسلامی ایران ، بهرام حیدری ، همان .
 1298. تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه رودخانه سن خوان، ایوب عبدی ، همان .
 1299. رویارویی عقل و واقعیت: مسأله منابع (۲) ، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۴سال ۸۹.
 1300. جنایات بر ضد فرهنگ: حمایت بین المللی از آثار تاریخی ، همان .
 1301. تحلیل سیستماتیک حقوق: سهم نظریه هارت در شناخت حقوق بین الملل ، همان .
 1302. اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران نظریه ها و رویه ها  ، همان .
 1303. بررسی حقوقی کمک ، معاونت یا هر نوع مساعدت در ارتکاب جرایم بین المللی ، همان .
 1304. رویارویی عقل و واقعیت، مسأاله منابع (۱)، دکترفلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش۳ سال ۱۳۸۶ .
 1305. تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید، دکتر بیک زاده ، همان .
 1306. توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی، دکتر کیهانلو ، همان .
 1307. جنایت بین المللی دولت؛ از رویا تا واقعیت، ایوب عبدی ، همان .
 1308. جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده، ترجمه و تحقیق دکتر سادات میدانی ، همان .
 1309. مبانی حقوق همبستگی، باقر انصاری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۴ ، سال ۹۰.
 1310. مطالعه ای بر میاتجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات بین المللی، یوسف درویشی هویدا ، همان .
 1311. تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه، فریده شایگان ، همان .
 1312. کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی شدن حقوق، محمود جلالی و امیر مقامی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۳، سال ۹۰.
 1313. اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق، سید حسام الدین لسانی ، همان .
 1314. بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین الملل کیفری، سهراب صلاحی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۴ ،سال ۹۱.
 1315. بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضو سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان، مهدی حاتمی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش ۳ ،سال ۹۱.
 1316. نقش دولتهای متعاهد در تأمین اجرای کامل و مؤثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسانها در دریا، محمد ابوعطا، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۲، سال ۹۱.
 1317. نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل، کدخدایی ، همان .
 1318. تأثیر معنوی فعالیت های بشردوستانه بر نظام قضایی بین المللی، حمید الهویی نظری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۱، سال ۹۱.
 1319. اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی، دکتر رمضانی ، همان .
 1320. نظم نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر سادات اخوی ، همان .
 1321. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، دکتر سادات میدانی ، همان .
 1322. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین الملل دادگستری، حمید الهویی نظری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش ۴، سال ۹۲.
 1323. نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری، دکتر رمضانی ، همان .پ
 1324. تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، دکتر رنجبریان ، همان .
 1325. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، دکتر موسوی ، همان .
 1326. فراوانی دادگاهها و دیوان های بین المللی ؛ قابلیت و امکان تعارض، دکتر میرعباسی ، همان .
 1327. تعامل مصونیت دولتها و قواعد آمره در پرتو مصونیت صلاحیتی ۲۰۱۲، دکتر ستار عزیزی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۳، سال۹۲.
 1328. نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر، دکتر مومنی راد ، همان .
 1329. زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۲، سال ۹۲.
 1330. تعهدات دولتها در قبال حق بر غذا…. ، دکتر طلایی ، همان .
 1331. ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت، موسوی زنوز ، همان .
 1332. اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولتها : مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین المللی ، دکتر امین زاده ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۱، سال ۹۲.
 1333. تحول رویکرد«رویۀ قضایی» بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی، دکتر کدخدایی و زرنشان ، همان .
 1334. اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، دکتر میرمحمدی، نامه مفید (نامه حقوقی) ، ش ۷۶، سال ۱۳۸۸.
 1335. اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، دکتر امیر ارجمند، نامه مفید(نامه حقوقی) ش ۶۴، سال ۸۶.
 1336. حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر، دکتر کوشا، نامه مفید(نامه حقوقی) ش ۵۵، سال ۸۵.
 1337. چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه، دکتر ممتاز و قربان نیا، همان.
 1338. ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۹ منع کلیۀ اشکال تعبیض علیه زنان، دکترمحمود جلالی، همان.
 1339. ضمانت اجرای آرای دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نجفی اسفاد، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۵۲ ، سال۸۴.
 1340. جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر امیر ارجمند، همان.
 1341. تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل با تأکید بر حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دکتر محمود جلالی، همان.
 1342. مواجه با تروریسم، رویکری نظامی، سیاسی و یا حقوقی، دکتر قربان نیا ، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۴۳ ، سال۸۳.
 1343. بررسی مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، دکتر قربان نیا، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۳۷ ، سال۸۲.
 1344. سوء استفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل، دکتر میرمحمدی ، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۳۳ ، سال۸۱.
 1345. ماهیت تروریسم سایبری: بتول پاکزاد، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۴، سال ۹۰.
 1346. بررسی امکان پذیربودن حکومت بین المللی قانون، عطاالله صالحی، همان.
 1347. تحلیل مقایسه ای CLC 1969 و پروتکل ۱۹۹۲ در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، دکتر منصور امینی و …، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۷، سال ۷.
 1348. دولت مدرن حق بنیاد، دکتر سید فاطمی و …، همان .
 1349. بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر بیک زاده و …، همان .
 1350. اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری، دکتر کوشا و…، همان .
 1351. نظام حقوق مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران، دکتر بیک زاده و …، همان .
 1352. بررسی آثار حقوقی پذیرش نسل کشی ارامنه دراتحادیه اروپا، ماروآیوزی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش ۴۲، سال ۹۳.
 1353. جهانی شدن حقوق بشر، عدالت جهانی و مکاتب فلسفی، مصطفی اعلایی ، همان .
 1354. نقش شورای امنیت در دکترین مسئولیت حمایت ، علی بابایی مهر و … ، همان .
 1355. چند پارگی حقوق بین الملل: ماهیت و عوامل مؤثر برآن ، عبدالله عابدینی ، مجله بررسی های حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، ش ۲ سال ۹۰.
 1356. ضرورت ها، موانع و محدودیت های لغو مصونیت کیفری سران دولت ها، دکتر محمدتقی رضایی و …، همان .
 1357. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا و رژیم حقوقی خزر، حسین یزدانی و … ، همان .
 1358. بررسی نقض اصل تناسب در تجاوز اخیر به غزه [۵۱ روزه] ، جواد صالحی و … ، همان .
 1359. حل اختلافات مربوط به دریای خزر از طریق شیوه های جایگزین حل اختلاف، عبدالکریم شاحیدر، همان .
 1360. بررسی سیرتحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی، توسلی نائینی، مطالعات حقوقی، ش ۳ سال ۹۳.
 1361. نیم نگاهی به تأثیر مطالعات تطبیقی در تحول و تکامل نظام های ملی و بین المللی، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۳ ، سال۱۳۸۶.
 1362. جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده ، دکتر سادات میدانی، همان .
 1363. نام خلیج فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی بین المللی، دکتر الیزابت بلیک، انگلیسی، همان.
 1364. رویارویی عقل و واقعیت : مسأله منابع (۲)، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۴ ، سال ۱۳۸۷.
 1365. جنایات بر ضد فرهنگ : حمایت بین المللی از آثار تاریخی، ترجمه دکتر بیک زاده، همان.
 1366. مصونیت کیفری سران دولت در حقوق بین الملل: از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمرالبشر، دکتر عبداللهی، همان .
 1367. تحلیل سیستماتیک حقوق: سهم نظریه هارت در شناخت حقوق بین الملل، دکتر نیاورانی، همان .
 1368. اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران؛ نظریه ها و رویه ها، دکتر سادات میدانی، همان.
 1369. تأملی بر اندیشه های حقوقدان آلمانی کریستیان تومشات ، عباس باقرپور اردکانی، همان.
 1370. اعمال متخلفانۀ بین المللی در دادگاه های داخلی، نگار عقیقی، همان.
 1371. اجرای مسئولیت حمایت ، شهریاری و یعقوبی، همان.
 1372. اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، محسن محبی و اعظم امیری، مجله حقوقی بین المللی، ش ۵۱ ، سال۹۳.
 1373. نقد عملکرد ایالات متحدۀ امریکا در نقض مصونیت قضایی دولتها در آینه حقوق بین الملل و رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری، حبیبی مجنده وسیدعلی حسینی ازاد، همان.
 1374. ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره ساز یا جبرانی به عنوان قاعده حقوق بین الملل، همایون حبیبی و علی نواری، همان.
 1375. معیارهای حاکم بر جبران خسارت معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری اکسید، حبیب زاده و … ، همان.
 1376. رویۀ شعب بدوی و تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا، جواد صالحی و …، همان.
 1377. تأملی بر عوامل رافع مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، نژندی منش، همان.
 1378. زمینه های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت ، مروت، همان.
 1379. فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین الملل بشر، بهاره حیدری و محمود عباسی، همان.
 1380. وضعیت دولت- کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر، آرامش شهبازی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۳۹، سال ۹۲.
 1381. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست، سیدعباس پورهاشمی و …، همان.
 1382. نقش آمبود زمان ها در توسعه و ارتقای مردم سالاری، محمد جلالی و …، همان.
 1383. رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم» ، محمد راسخ و …، همان.
 1384. تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیۀ استقلال کوزوو، علی امیدی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۱، سال ۹۲.
 1385. قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر، احسان جاوید و صابر نیاورانی ، همان.
 1386. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل، همایون حبیبی و سوده شاملو، همان.
 1387. وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهگی زیر آب، محمد حبیبی مجنده و …، همان.
 1388. بررسی ماهیت حقوق همبستگی ، حقوق جمعی یا مردمی، محمدعلی صلح چی و …، همان.
 1389. جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، زهرا محمودی، همان .
 1390. تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی، داریوش اشرفی، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۲، سال ۹۳.
 1391. نقش اتحادیۀ بین المللی مخابراتی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل فضای ماورا جو ، منصور جباری و …، همان.
 1392. نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی، همان.
 1393. جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، سید یاسر ضیایی، همان.
 1394. شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، حمید رضا علومی یزدی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۳، سال ۹۳.
 1395. انتساب اعمال متخلفانۀ اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، سیدقاسم زمانی و …، همان.
 1396. قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری ، حمید الهویی نظری ، همان .
 1397. ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰، صادق سلیمی، همان.
 1398. تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۰۸ در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها ، مهدی حاتمی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۴، سال ۹۳.
 1399. گونه شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین المللی، حسن سواری و محمد صالح عطار، همان.
 1400. دکترین حاشیۀ مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی و …، همان.
 1401. مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر توسط شرکت های فراملی، محمد علی صلح چی ، همان.
 1402. تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران …، سید فضل اله موسوی و …، همان.
 1403. حقوق و تکالیف دولتها در پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل و نقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی، جعفر نوری و …، همان .
 1404. پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینه علیه کنگو، محسن عبداللهی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۵، سال ۱۳۹۳.
 1405. وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانۀ بین المللی، همایون حبیبی و … ، همان .
 1406. تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک، فرهاد طلایی و …، همان .
 1407. تحول حقوق بین الملل دریاها پس از تصویب کنوانسیون ۸۲ در پرتو قطعنامه های مجمع عمومی ، زکیه تقی زاده ، مجموعۀ مقالات همایش تحولات حقوق بین لملل دریاها سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۹۲.
 1408. تحدید حدود فلات قاره : نویدها و زنهارها، دکتر باوند ، همان .
 1409. تحدید حدود فلات قاره درماورای ۲۰۰ میل : تحدید حدود مرز دریایی فیمابین بنگلادش و میانمار در خلیج فارس ، همان .
 1410. اصول و شیوه های تحدید حدود فلات قاره؛ ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری و محاکم داوری ، رضا دهقانی، همان .
 1411. محاصره در حقوق جنگ دریایی: مطالعۀ موردی محاصرۀ دریایی باریکه غزه بر مبنای گزارش کمیتۀ حقیقت یاب شورای حقوق بشر، دکتر پوریا عسکری، همان .
 1412. انطباق محاصرۀ دریایی غزه از سوی اسرائیل با حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر ممتاز و دکتر شایگان ، همان .
 1413. ارزیابی «ابتکار ایالات متحدۀ امریکا برای مبارزه با قاچاق سلاح های انهدام فراگیر (۲۰۰۳)» از منظر کنواسیون  حقوق دریاها، دکتر نژندی منش، همان .
 1414. اعمال رژیم «ابتکار امنیت اشاعه» (پی. اس. آی) در دریاها و اقیانوس ها؛ ارزیابی آخرین تحولات، دکتر زرنشان ، همان .
 1415. تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین الملل، دکتر ضیائی بیگدلی، همان .
 1416. معمای دزدی دریایی و معیارهای حقوق قابل اِعمال، چارلز آر. سابگا و نامراتا آمارناث، همان .
 1417. نقش دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در مقابله با دزدی دریایی، فرزانه شاکری و پریسا آذری، همان .
 1418. حقوق بین الملل و اخذ اجرت نجات توسط کشتی های نظامی ، دکتر نجفی اسفاد، همان .
 1419. نقش سازمان بین المللی دریانوردی در توسعه حقوق بین الملل دریاها پس از کنوانسیون حقوق دریاها، دکتر حجت زاده ، همان .
 1420. تهدیدات گونه های بیگانه موجود در آب توازن و اقدامات مدیریتی در خلیج فارس، جعفرزاده درابی، همان .
 1421. حمایت از محیط زیست دریایی با تأکید بر خلیج فارس و دریاچه مازندران ، دکتر ملک زاده ، همان .
 1422. نگاهی برکنوانسیون حقوق دریاها و بازیابی الزامات آن در حقوق محیط زیست ایران ، دکتر دبیری، همان .
 1423. آلودگی صوتی دریایی: خلاء قانونی در کنوانسیون حقوق دریاها، نرگس انصاری ، همان .
 1424. بنیان اقتصادی حقوق دریاها، دکتر مستقیمی، همان .
 1425. ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو ، بیژن عباسی و مرتضی رستمی، مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز ، شمارۀ دوم ، ۱۳۹۴.
 1426. نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها، فرهاد طلایی، همان .
 1427. مسئولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر، دکتر زمانی و … ،مجلۀ حقوقی بین الملل، ش ۵۲، سال ۹۴.
 1428. ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا، دکتر رنجبریان و … ، همان .
 1429. تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمۀ داخلی سوریه ، دکتر توکلی طبسی و … ، همان .
 1430. متروک ماندن معاهدات بین المللی، ورای عهدنامۀ ۱۹۶۹ وین ، دکتر راعی و سیدعلی حسینی آزاد، همان .
 1431. جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم ، غلامعلی قاسمی و … ، همان .
 1432. آثار بزه دیده شناسی بر حق مشارکت بزه دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویۀ دیوان بین المللی کیفری، جواد صالحی ، همان .
 1433. بررسی چالش های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر، فرهاد طلایی، و … ، همان .
 1434. جایگاه حقوق بین الملل در نظریه های روابط بین الملل ، حسین کریمی فرد، همان .
 1435. حق جدایی جبران ساز در پرتو رویۀ قضایی ملی و منطقه ای، دکتر زمانی و علی نواری، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۴۶، سال ۹۴.
 1436. آزادی از ترس، دکتر رضا اسلامی و … ، همان .
 1437. تعهدات زیست محیطی شرکت های فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر صلح چی و … ، همان .
 1438. تأثیر تحریم های وضع شده علیه ایران بر محیط زیست ، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل، دکتر مشهدی و … ، همان .
 1439. بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه ، رضوان باقرزاده و امیر حسین رنجبریان ، همان .
 1440. قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چند وجهی بین المللی کالا، دکتر نژندی منش و … ، همان .
 1441. حمایت بین المللی از میراث فرهنگی و تاریخی دوران اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحدۀ امریکا در دوران اشغال نظامی عراق ، سیدحسام الدین لسانی، محلۀ مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ش سوم ، سال ۹۴.
 1442. بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، دکتر عباسی تدینی، مجلۀ مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شمارۀ چهارم ، سال ۹۴.
 1443. تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو  قضیۀ اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)، دکتر محسن محبی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۵۳، ۱۳۹۴.
 1444. تحلیل ابعاد اصل حسن نیت در حقوق بین الملل در پرتو رویۀ قضایی، دکتر حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1445. کارآمدی اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر، دکتر محسن عبداللهی و … ، همان .
 1446. شورای امنیت و امکان نقش آفرینی در روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی، دکتر زرنشان ، همان .
 1447. تحدید زمان و قلمرو شمول: گامی به سوی انسانی کردن تحریم ها، دکتر منصور فرخی، همان .
 1448. مسئولیت کیفری مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی مأموران امریکایی در اشغال عراق ، دکتر سهراب صلاحی، همان .
 1449. درآمدی بر تحلیل قهقرایی مارتی کسکینمی در ارزیابی ساختاری حقوق بین الملل، دکتر کدخدایی و امیر شکاری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق تهران شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴.
 1450. تروریسم : نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی، محسن عبدالهی و …، ش ۶۳، سال ۹۲ مجله تحقیقات حقوقی.
 1451. صلاحیت مراجع قضایی بین المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت های متبوع خود، گودرز افتخار جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۶۴، سال ۹۲.
 1452. ثبات اصل حاکمیت و منع مداخله، علی هنجی، همان .
 1453. نقض حقوق بشر و جدایی طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت، دکتر رضا اسلامی و غیره، ش ۶۵، ۱۳۹۳، مجله تحقیقات حقوقی.
 1454. تعهد به استراداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی، دکتر بیک زاده و …، تحقیقات حقوقی، ش ۶۶ سال ۱۳۹۳.
 1455. مزدوری در نظام حقوق بین الملل، علی هنجنی، ش ۶۷، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۳.
 1456. تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه قواعد حقوق بین الملل، علی اکبر سیاپوش، همان.
 1457. فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد بشردوستانه، با تأکید بر آسیب ها، حسن سواری، ش ۶۸، سال ۹۳، مجله تحقیقات حقوقی.
 1458. حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد، فاطمه کیهانلوو، ش۶۹، سال ۹۴، مجله تحقیقات حقوقی.
 1459. تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، دکتر قنبری جهرمی، ش ۷۱، سال ۹۴، مجله تحقیقات حقوقی.
 1460. بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین ، رویه کشورها و سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، جبار اصلانی و امیر حسین رنجبریان، همان .
 1461. مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال ۱۳۹۴، محسن عبدالهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۲، سال ۹۴.
 1462. شناسایی بازیگران غیر دولتی در درگیری های نظامی سوریه، دکتر زمانی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۳، سال ۹۴.
 1463. آزادی ارتباطات مأموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن، منوچهر توسلی نائینی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۴، سال ۹۵.
 1464. حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مسعود زمانی ، همان .
 1465. اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی، دکتر فضل اله موسوی و غیره ، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۸، سا ل۹۴.
 1466. بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، جواد صالحی.
 1467. تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برگسترش حقوق بین الملل، مهدوی فیروزابادیان و غیره ، همان .
 1468. نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی، مهدی زاهدی و غیره ، همان .
 1469. کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدۀ حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی، مهدی شهابی ، همان .
 1470. تأثیر «شروط چند گزینه ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف، شهاب جعفری و غیره ، ش ۴۹، مجله پژوهش حقوق عمومی.
 1471. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ وحدت حقوقی اتحادیه اروپا، رحمت الله فرجی و غیره ، همان .
 1472. چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا، آرامش شهبازی، همان .
 1473. حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات، مصطفی میر محمدی و غیره ، همان .
 1474. تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رضا منصوری، همان .
 1475. حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئوولیت ایالات متحدۀ امریکا در دوران اشغال نظامی عراق ، سیدحسام الدین لسانی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ش ۳، سال ۱۳۹۴.
 1476. بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، عباس تدینی و غیره ، همان .
 1477. لزوم همکاری دولت ها در زمینۀ مالیات بین المللی، قنبری جهرمی و غیره ، مجله حقوقی بین المللی، ش ۵۴، سال ۱۳۹۵.
 1478. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامۀ تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت، صابر نیاورانی و غیره ، همان .
 1479. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیدفضل الله موسوی، همان .
 1480. حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحدۀ امریکا، علیرضا ظاهری، همان.
 1481. معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به مادۀ ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ، حمید الهویی نظری.
 1482. بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احگام دیوان بین المللی دادگستری، علی ایزدی، همان .
 1483. اختلاف آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پروندۀ هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، سید حسن سادات میدانی، همان .
 1484. کاربردهای نظام فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، عباس تدینی و غیره ، همان .
 1485. حسن نیت در انعقاد قرار داد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مرتضی حاجی پور، همان .
 1486. تقابل سیاست و عدالت در اساسنامۀ رم، فریدون جعفری، مجلۀ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۳ سال ۹۱.
 1487. بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضو سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانۀ سازمان، دکتر مهدی حاتمی، همان.
 1488. نقش دولت های متعاهد در تأمین و اجرای کامل و مؤثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، محمد ابوعطا، همان ، ش ۲ سا ل۹۲.
 1489. نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ار منظر کمیسیون حقوق بین الملل، کدخدایی ، همان .
 1490. تأثیر معنوی فعالیت های بشردوستانه بر نظام قضایی بین المللی، الهویی نظری، همان ، ش۱ ، سال ۹۱.
 1491. اعتبار قاعدۀ سابقه در مراجع کیفری بین لمللی، رمضانی، همان .
 1492. نظام نوین گزارش دهی دولت ها به کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد، سادات اخوی، همان .
 1493. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوا در رویۀ قضایی دویان بین المللی دادگستری، سادات میدانی، همان.
 1494. بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در پرتو حقوق بین الملل، موسوی، همان ، ش ۳، سال ۸۹.
 1495. ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک‌های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، امین زاده، همان، ش۲، سال ۸۹.
 1496. رویکرد نوین به حقوق تطبیقی و رابطه آن با حقوق بین الملل، جلالی، همان .
 1497. نقش اصل انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی، میر عباسی، همان .
 1498. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، همان ، ش ۴ سا ل۹۲.
 1499. تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، رنجبریان ، همان .
 1500. تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی، محمد جواد سبحانی و غیره ، همان .
 1501. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، موسوی، همان .
 1502. فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی ، میرعباسی، همان .
 1503. تعامل مصونیت دولت ها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت۲۰۱۲، ستار عزیزی، همان ، ش ۳، سا ل۹۲.
 1504. نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آنجازیا و اوستیای جنوبی بر حقوق بین لملل معاصر، مؤمنی راد، همان .
 1505. زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا، شریفی طرازکوهی، همان ، ش ۲، سال۹۲.
 1506. ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت ، موسوی زنوز، همان .
 1507. اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل، الهام امین زاده، همان ، ش ۱ ، سال ۹۱.
 1508. تحول رویکرد رویۀ قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی، کدخدایی، همان .
 1509. حقوق بشردوستانه در قانون اساسی ایران ، مسعود البرزی، همان ، ش۱ ، سا ل۸۹.
 1510. مسئولیت بین لمللی دولت ها در پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت هسته ای صلح آمیز، صالح رضایی، همان .
 1511. نظری بر جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ملل متحد، محمدباقر شیخی، همان .
 1512. تغییرات آب و هوایی: نأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد، عبدالهی ، همان .
 1513. مشروعیت حقوقی قطعنامه های شورای امنیت دربارۀ برنامه هسته ای ایران ، الهام شهبازی، دو فصلنامۀ مطالعات منطقه ای، ش ۴ سال ۹۵.
 1514. نقش سازمان بین المللی مهاجرت در بازگرداندن مهاجرت های غیرقانونی: مطالعۀ موردی ایران، منیره کرمی و علیرضا خداوردی، همان .
 1515. تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری، جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۵۵ سال ۹۵.
 1516. ایعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری، قنبری جهرمی، نگین شفیعی، همان .
 1517. حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی، سیدقاسم زمانی و شیما عطار، همان .
 1518. پرونده گابچیکو و ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعۀ پایدار، ستار عزیزی و سید مهدی موسوی.
 1519. قابلیت اِعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمۀ نامناسب برای حل تعارض محاکم بین لمللی، علی ایزدی، همان .
 1520. اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های کیفری بین المللی ، مهدی مؤمنی، همان .
 1521. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، مسعود راعی دهقی و کاوه‌موسوی، همان .
 1522. شرایط اِعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ۱۹۷۶) ، فیض الله جعفری ، مهرناز مختاری، همان.
 1523. رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)، فخرالدین اصغری و حسین کاویار ، همان .
 1524. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی، همایون حبیبی و صالحه رمضانی، پژوهش های حقوقی، ش ۲۶ سال ۹۳.
 1525. جانشینی کشورها و تأثیر آن بر اموال و دیون کشور سابق در حقوق بین الملل، علیرضا قربانی ابیانه ، همان .
 1526. حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم، آرمین طلعت، همان.
 1527. جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی، مژگان آرمین نیا، همان.
 1528. تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها، جمشید ممتاز ، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان، پژوهش های حقوقی، س۲۷ سال ۱۳۹۴.
 1529. مطالعۀ نطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن ، محمدباقری کمار علیا، همان .
 1530. مشروعیت توسل به زور در قبال دزدان دریایی سواحل سومالی با تأکید بر لزوم ملاحظات حقوق بین الملل بشر در جریان اِعمال صلاحیت، زکیه تقی زاده ، همان .
 1531. ساختار و عملکرد دیوان افریقایی حقوق بشر، سیدیاسر ضیایی، صادق جعفرزاده، همان .
 1532. حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی- اوکراین (۲۰۰۹)، جمشید مظاهری ، همان .
 1533. یک جدال حقوقی تمام عیار : ایتالیا علیه دیوان بین المللی دادگستری، فراز شهلایی ، همان.
 1534. بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانواران وحشی، ژانت الیزابت بلیک، فاطمه رضایی پور، پژوهش های حقوقی، ش ۲۸، ۱۳۹۴.
 1535. مشروعیت عفو در حقوق بین الملل، مهین سبحانی، همان .
 1536. جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری، آرمین طلعت ، همان .
 1537. معاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه، فرزانه سیف زاده ، همان .
 1538. معیارهای تحدید حقوق و آزادی های حقوق بشر، یلدا خسروی، همان .
 1539. نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای، علیرضا رنجبر، همان .
 1540. اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب سنتی حقوق بین الملل، حسین سرتیپی، پژوهش‌های حقوقی، ش ۲۹، سال ۹۵.
 1541. توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل، اکبر ادیبی، همان.
 1542. کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، سپیده زبردست ، همان.
 1543. بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح وامنیت بین المللی، ملیحه بهفر، همان .
 1544. منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت، عقیل محمدی ، همان.
 1545. تأملی برانحلال سازمان های بین المللی، دکتر منصور جباری ، مسعود احسن نژاد، پژوهش های حقوقی، ش ۳۰، سال ۱۳۹۵
 1546. برخی مقررات اتحادیۀ اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد برای ایران)،دکتر سید حسین طباطبایی ، همان .
 1547. حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین المللی، آرمین طلعت و محمد آهنگر، همان .
 1548. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت ها: مطالعه موردی کره شمالی، دکتر آرامش شهبازی و صمصام عوض پور، همان .
 1549. بحران میانمار در آینه شورای حقوق بشر، مرضیه قلندری، همان .
 1550. حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش ۴۹، ۱۳۹۵.
 1551. بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین المللی دادگستری، همان .
 1552. توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل فضا: فرصت ها و چالش های پیش روی بیمه فعالیت های فضایی، همان .
 1553. تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشروستانه ، همان .
 1554. نقش قطعنامۀ ۲۲۱۶ شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن ، همان .
 1555. شناسایی بازیگران غیر دولتی در درگیری های نظامی سوریه ، سید قاسم زمانی و … مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۳، سال ۱۳۹۵.
 1556. آزادی ارتباطات مأموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن ، منوچهر توسلی نائینی،  همان .
 1557. نقش دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای تعهدات بین المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صابر نیاورانی و …، همان .
 1558. حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مسعود زمانی و …، همان.
 1559. پاسخ هایی جدید به سئوال های قدیمی : درس هایی از آرای کادی، محسن محبی و …، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۴، سال ۱۳۹۵.
 1560. شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق ، رضوان باقرزاده ، امیرحسین رنجبریان ، همان .
 1561. چالش های توسعۀ اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش ، حق بر بهداشت و رفع فقر، رضا اسلامی و … ، همان .
 1562. حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی ، همایون حبیبی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۵، سال ۱۳۹۵.
 1563. چند فرهنگ گرایی، دولت و حقوق اقلیت ها، امیر نیک پی و ندا کردونی، همان .
 1564. ارزیابی دادرسی بین المللی به عنوان شیوه ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی، ژانت بلیک، همان .
 1565. داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی، سیدهادی محمودی، همان .
 1566. از تعیین سرنوشت تا مقاومت سرکوب، ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۶، سال ۱۳۹۵.
 1567. تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش های نوین تحصیل ادله در داوری های بین المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی، پیمان دادرسی و … ، همان .
 1568. حفره های رژیم منع توسل به زور،«بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (۲۰۰۳) در حقوق بین الملل، هادی دادمهر، مطالعات حقوقی، داتشگاه شیراز، ش ۴، سال ۹۵.
 1569. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین المل بشر، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان .
 1570. توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران، سیدیاسر ضیایی، همان.
 1571. برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل، مصطفی رضائیان مهر، جواد کاشانی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۵۰، سال ۹۵.
 1572. تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران، هیبت اله نژندی منش، همان .
 1573. استفاده از سلاح های شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحدۀ امریکا، محمد ستایش پور، عبدالله عابدینی، همان .
 1574. قاعده حقوق خاص: زمینه ای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمان های بین المللی، سیدمهدی رضوی و … ، همان .
 1575. واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» : تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران ، سیدقاسم زمانی ، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۵۱، سال ۹۵.
 1576. قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان، توکل حبیب زاده ، عفیفه غلامی، همان .
 1577. مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن، ستار عزیزی، سیامک کریمی، همان .
 1578. مرور زمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران ، مهین سبحانی، همان .
 1579. جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، فراز فیروزی مندی ، همان .
 1580. ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت ها، ملیحه بهفر و حسن سواری، فصلنامه سازمان های بین‌المللی، ش ۶ سال ۹۳.
 1581. برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1582. ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت ، سیامک سلطانی و صالح رضایی پیش رباط ، همان .
 1583. چالش های دیوان بین المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری؛ مطالعه موردی داعش ، صادق سلیمی و ابراهیم مولایی جم، همان .
 1584. قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه، ابراهیم رحمانی، داود آقایی و سیامک مؤذنی، همان .
 1585. ساختار آنالوگ حقوق بین الملل، عباسعلی کدخدایی و امیر تهامی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۳ سال ۱۳۹۵.
 1586. کاربرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل پاسخ به حوادث، موسی پاشا بنیاد و نسرین مصفا، همان .
 1587. تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، احمد مؤمنی راد و …، همان .
 1588. مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل، علی امیدی، حسن پور بافرانی و … ، همان .
 1589. جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه ، سیدقاسم زمانی و … ، همان .
 1590. تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تأملات نگره ای دانشوری حقوقی، امیر عباس امیر شکاری، همان .
 1591. حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی، محمود جلالی و … ، همان .
 1592. بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی ؛ منازعۀ فلسطین – اسرائیل) ، علی اردستانی و …، همان .
 1593. نقش و جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی به عنوان «دوست دادگاه» در نظام بین المللی حل و فصل اختلافات، سیدباقر میرعباسی و … ، مجلۀ مطالعات حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش ۴ سال ۱۳۹۵.
 1594. جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم، سیدفضل الله موسوی و … ، همان .
 1595. ابتنای مقاومت مردم فلسطین برحق تعیین سرنوشت وتعهدات جامعۀ بین المللی در قبال آن ، توکل حبیب زاده ، همان .
 1596. حق بر دادرسی در کنواسیون اروپایی حقوق بشر، جمشید ممتاز و سیروس متوسل، همان .
 1597. تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین الملل، مریم احمدی نژاد و … ، همان .
 1598. صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: در جست و جوی مناسب ترین راهکار حقوقی، امیرحسین رنجبریان و … ، همان .
 1599. عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه ، پوریا عسکری، همان .
 1600. ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات، سعید حکیمی ها، همان .
 1601. نظریۀ سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بین الملی، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1602. ظرفیت ها و موانع اتحادیه اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی، سیدقاسم زمانی و … ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی شمارۀ ۱ سال ۱۳۹۵.
 1603. مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل، مصطفی فضائلی، همان.
 1604. ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا.) در حقوق بین الملل معاصر، محمدجواد جاوید و … ، همان .
 1605. تعهد دولت ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین الملل، سیدحسام الدین لسانی، همان.
 1606. کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توکل حبیب زاده ، همان.
 1607. تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون، بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربربت هارت، سید محمد مهدی غمامی و … ، همان.
 1608. تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامۀ ۱۹۹۲ اصول مربوط به بهربرداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو، الهام امین زاده و یونس علاقه بند حسینی، همان .
 1609. بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین‌الملل در سوریه، سیداحمد طباطبایی و … ، همان.
 1610. تحقق عدالت کیفری بین المللی در افریقا؛ موانع و راهکارها، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و … ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش ۱ سال ۱۳۹۶.
 1611. ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل ، همان.
 1612. واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیۀ افریقایی، عباسعلی کدخدایی، همان.
 1613. مبانی اقدامات ائتلاف ضد داعش در عراق بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1614. مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت، علیرضا ابراهیم گل و … ، همان .
 1615. تعهد بین المللی دولت در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز، آزادالسادات طاهری و … ، همان.
 1616. دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل، احمد مؤمنی راد و … ، همان .
 1617. تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستاته ، سید حسام الدین لسانی و … ، همان.
 1618. وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها، سیدباقر میرعباسی، مطالعات حقوق عمومی، ش ۲ ، سال ۱۳۹۶.
 1619. نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهبادهای امریکایی (مطالعۀ موردی : پاکستان ) ، یاسر مکرمی و امیرحسین رنجبریان، همان .
 1620. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین ، امیر مقامی ، همان .
 1621. جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد، ستار عزیزی و … ، همان .
 1622. اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)، سیداصغر جعفری، همان.
 1623. آثار حقوقی بین المللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، محمدرضا ملت و عبدالله عابدینی، همان .
 1624. کنوانسیون۱۹۸۰ لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن، آرامش شهبازی و محمدقربان پور ، همان.
 1625. مسئولیت بین المللی دولت های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعۀ منا، عباس تدینی و … ، همان .
 1626. حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه(مطالعۀ موردی: حملات سایبری به گرجستان)، پرستو اسماعیل زاده ملاباشی، محسن عبداللهی، سیدقاسم زمانی، همان.
 1627. صلاحیت سازمان های بین المللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت : واکاری عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در برابر مخالفان حکومت های لیبی و سوریه ، امیر حسین رنجبریان ، شهرزاد رئیسی، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش۶ سال ۱۳۹۳.
 1628. ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی دولت ها ، حسن سواری ، همان.
 1629. برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل ، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1630. ساختار شورای امنیت : نیاز هژمونی قدرت ، سیامک سلطانی و صالح رضایی پیش رباط ، همان .
 1631. چالش های دیوان های کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری: مطالعه موردی داعش، صادق سلیمی و … ، همان .
 1632. قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه ، ابراهیم  رحمانی، همان .
 1633. دیپلماسی اقتصادی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت ، سید محمد موسوی/ وحید بزرگی ، فصلنامۀ سازمان های بین المللی، ش۷، سال ۱۳۹۳.
 1634. آئین دادخواهی فردی نزد دادگاه افریقایی حقوق بشر، داریوش اشرافی و … ، همان .
 1635. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی، گودرز افتخار جهرمی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی ، شماره ۵۶, ۱۳۹۶.
 1636. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر ، ایوب عبدی و سیدقاسم زماتی، همان.
 1637. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه ، رضا اسلامی و … ، همان .
 1638. ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی: آرمان یا واقعیت ، منیر خلقی و حسین شریفی طراز کوهی، همان.
 1639. اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی ، اکبر ادیبی و همایون حبیبی، همان .
 1640. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض مادۀ ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، الناز رحیم خویی و حسین رستم زاده همان .
 1641. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیر انسانی ، سید فضل اله موسوی و … ، همان .
 1642. مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ملیحه بهفر و حسن سواری، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش ۷ ، سال ۹۳.
 1643. وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رضا موسی زاده و … ، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش ۸ ، سال ۱۳۹۳.
 1644. تحلیل رویکرد تقاضا محور و حقوق بشری سازمان بین المللی متحد در مقابله با مواد مخدر، اسماعیل بقایی ماهانه و … ، همان .
 1645. پیش شرط های ورود ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، علی احدی کرنق و مهدی حدادی، همان.
 1646. تحول امنیت محیط زیست در حقوق بین الملل پس از جنگ سرد، سید عبدالعلی قوام و …، همان.
 1647. تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری، جمشید ممتاز و …، مجله حقوقی بین المللی، ش ۵۵، سال ۹۵.
 1648. دعوای متقابل در دیوان بین المللی حقوقی دریاها، دستاورد قرار ۲ نوامبر ۲۰۱۲ در قضیۀ کشتی ویرجینیاجی (پاناما / گینه بیسائو)، محسن محبی و هادی آذری، همان .
 1649. ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری، محمد جعفر قنبری جهرمی و …، همان .
 1650. پرونده گابچیکوو ناگی ماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار، ستار عزیزی و …، همان.
 1651. لزوم همکاری  دولت ها در زمینه مالیات بین المللی، محمدجعفر قنبری جهرمی و …، مجلسه حقوقی بین المللی ، ش ۵۴، سال ۹۵.
 1652. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامۀ تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت، صابر نیاورانی و احسان جاوید ، همان .
 1653. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، فضل اله موسوی و وحید بذار، همان .
 1654. معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی بر ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، حمید الهویی نظری، همان .
 1655. بررسی تاریخی و تحلیل اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری، علی ایزدی ، همان .
 1656. اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، سیدحسن سادات میدانی، هان .
 1657. کاربردهای نظامی فناری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، عباس تدینی و …، همان .
 1658. واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» : تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران، سیدقاسم زمانی ، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی  (علامه)، ش ۵۱ ، سال ۱۳۹۵.
 1659. مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن، ستار عزیزی و سیامک کریمی، همان
 1660. مرور زمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، مهین سحابی ، همان .
 1661. جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، فراز فیروزی مندمی، همان .
 1662. کاربرد تسلیحات در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری، حسین شریفی طراز کوهی و …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش ۵۲، سال ۱۳۹۵.
 1663. سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر، نیلوفر سعیدی، پوریا عسکری، …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش ۵۳، سال ۱۳۹۵و
 1664. شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل، سید یاسر ضیائی و …، …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، همان .
 1665. دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری، ناصر علی منصوریان و …، ممان.
 1666. ارتباط میان کمیتۀ تحریمی ۱۷۳۷ و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام، اختتام یا تعلیق، عبدالله عابدینی ، همان .
 1667. حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض، حوریه حسینی اکبرنژاد، هاله حسینی اکبرنژاد، مجلۀ پژوهش های حقوقی ، ش ۳۲، سال ۹۶.
 1668. نوع سوم مخاصمات مسلحانه، علی پور قصاب امیری و …، مجله مطالعات بین المللی ، شمارۀ ۵۱، سال ۹۵.
 1669. حقوق بین الملل و اختلاف اسرائیل و فلسطین ، سیدمحمد باقر امیریان ، همان .
 1670. جرم انکاری قاچاق انسان برپایه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و چالش های فراروی آن ، دکتر جمال بیگی ، مجلۀ مطالعات بین المللی، ش ۵۴، سال ۹۶.
 1671. محدودیت های دریایی در خلیج فارس ، دکتر پیروز مجتهدزاده و … ، همان .
 1672. تعلیق اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر در وضعیت های عمومی فوق العاده ، سید قاسم زمانی و …،، مجلۀ پژوهش های حقوقی ، ش ۳۱، سال ۹۶.
 1673. کاهش فقر با دستورالعمملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر، رضا اسلامی و مهشید آجلی، همان .
 1674. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر ، سیدیاسر ضیائی ، همان .
 1675. حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی های زیست محیطی، امین ولی زاده ، همان .
 1676. حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل ، در پرتو کنوانسیون رامسر، مهرداد محمدی و … ، همان .
 1677. سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت، ابراهیم بیک زاده  و …، محله حقوقی بین المللی ، ش ۵۷، سال ۹۶.
 1678. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی : تحریم های اقتصادی)، حسین شریفی طراز کوهی و … ،همان.
 1679. تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل به عنوان ناقض مادۀ ۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، همان .
 1680. کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن ، عبدالله عابدینی، همان .
 1681. ظرفیت های نظام کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهوم ژنوساید فرهنگی، علیرضا آرش پور و … ، همان .
 1682. قانونگذاری در فضای سایبر : رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیائی و … همان .
 1683. راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل، فضل الله فروغی  …، همان .
 1684. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیر انسانی، سید فضل اله موسوی و … ، همان.
 1685. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر، ایوب عبدی و قاسم زمانی ، همان .
 1686. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه ، رضا اسلامی و … ، همان .
 1687. ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت ، منیز خلفی، حسین شریفی طراز کوهی، همان .
 1688. اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی ، اکبر ادیبی و همایون حبیبی، همان .
 1689. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض مادۀ ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، الناز رحیم خویی و حسین رستم زاده ، همان .
 1690. دولت حافظ منافع : نمایندگی سیاسی و نمایندگی بشردوستانه ، مسعود البرزی ورکی، تحقیقات حقوقی، ش۱ (۷۷) ، سال ۹۶.
 1691. نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، گودرز افتخار جهرمی و علی حاجیانی، تحقیقات حقوقی، ش ۲ (۷۸) سال ۹۶ .
 1692. کارایی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تأکید بر مناقشه فلسطین، عبدالصمد دولاح و میر شهبیز شافع، همان .
 1693. اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت ، عبداله عابدینی ، همان .
 1694. مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه، رضا اسلامی و … تحقیقات حقوقی ، ش ۳ (۷۹) سال ۹۶.
 1695. لغو برده داری از گذشته تا امروز : بازخوانی توسعۀ مفهوم برده داری در اسناد و آراء محاکم بین المللی ، آزاده السادات طاهری و …. ، همان .
 1696. راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ، محمد زحمتکش  و علیرضا آرش پور، مطالعات حقوقی ( شیراز)، ش ۱ سال ۹۶.
 1697. در آمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی با تروریسم ( با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی ) ، حسن پور بافرانی ، علی امیدی و … ، مطالعات حقوقی ( شیراز) ش ۲ ، سال ۹۶.
 1698. تأملی بر وضعیت حقوقی دولت ها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیۀ صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)، محمد حسین رمضانی قوام آبادی ، مهرداد محمدی و سید محمد حسینی ، همان .
 1699. دعوی متقابل در رویۀ قضایی یوان بین المللی دادگستری ، سوده شاملو و … ، همان .
 1700. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل ، حسین شریفی طرازکوهی و … ، همان .
 1701. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، سید حسام الدین لسانی ، همان .
 1702. تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری ، سهراب صلاحی ، مطالعات حقوقی ، ش ۳ ، سال ۹۶.
 1703. نگاهی انتقادی به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی، حمیدالهویی نظری ، مجله مطالعات حقوقی (شیراز) ، ش چهارم ، سال ۱۳۹۶.
 1704. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت ها به حوزۀ سازمان های بین المللی و چالش های پیش رو، سید مهدی رضوی حاجی آقا ، همان .
 1705. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم ها در حقوق اتحادیه اروپا، مسعود علیزاده و … ، همان .
 1706. سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ، محسن محبی و … ، همان .
 1707. احتیاط ؛ اصل عرفی در اتحادیۀ اروپایی ؟ ، عباسعلی کدخدایی و … ، مطالعات حقوق عمومی ، ش ۳، سال ۱۳۹۶.
 1708. تأثیر نظریه حقوقی هارت در تحلیل فلسفی حقوق بین الملل، حسن خسروی و … ، همان .
 1709. حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته ای در فضا، سهیلا کوشا، همان .
 1710. وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین‌لمللی در امداد رسانی حوادث طبیعی، موسی پاشا بنیاد و نسرین مصفا، همان.
 1711. بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران ، حسین خلف رضایی و …، همان .
 1712. مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کنندۀ مالی تروریسم، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1713. حقوق طبیعی و حق طبیعی : تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی، سید محمد قاری سید فاطمی و … ، همان.
 1714. کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتغالی» در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل ، محمدستایش پور، مهدی حدادی ، همان .
 1715. جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل ، سعید فرهادنیا و علی هنجنی ، همان .
 1716. مبانی و دلالت پژوهی فطری و فقهی حقوقی در حرمت سلاح های کشتار جمعی ، محمد مهدی زارعی و … ، همان .
 1717. تحلیل اجرای موقت معاهدۀ منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران ، لعیا جنیدی و … ، مطالعات حقوق عمومی، ش ۴، سال ۱۳۹۶.
 1718. وضعیت حقوقی اب های تاریخی در حقوق دریاها، سید باقر میرعباسی و … ، همان .
 1719. مداخلۀ سازمان های غیر دولتی به منزلۀ « دوست دادگاه» در دادگاه بین لمللی حقوق دریاها، محمد حسین رمضانی قوام آبادی و …، همان .
 1720. رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار ، عبدالله عابدینی ، همان .
 1721. تحلیل حقوقی «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام» ، امید ملاکریمی و محمود جلالی و …، همان .
 1722. عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکرد نوین در حوزه سلامت عمومی ، سید حسام الدین لسانی و …، همان .
 1723. مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیۀ اروپا، ملیحه بهفر، همان .
 1724. تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی، همان .
 1725. «داوری پذیری» اختلافات مالیاتی بین المللی ، نعیم نوربخش و …، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش ۵۴، سال ۹۶.
 1726. مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه : زمین ها، موانع و شیوه های حمایت ، رضا اسلامی و …، همان .
 1727. جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل، محمود حاجی زاده و هیبت اله نژندی منش و …، همان .
 1728. در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت، آرامش شهبازی ، همان .
 1729. نقش جامعه مدنی در ایجاد قواعد حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی : گذار حقوق از الزام به اقناع ، سمانه رحمتی فر، همان .
 1730. مشروعیت مداخله نظامی کشور ثالث براساس دعوت کشور میزبان : تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی ، اوکراین ، سوریه و یمن ، مسعود زمانی و …، همان .
 1731. رویکرد امنیت انسانی و اعمال مسئولیت حمایت در خصوص آوارگان داخلی ناشی از جنگ ، مجید کورکی نژاد و حمید الهویی نظری ، همان.
 1732. راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، محمدزحمتکش و علیرضا آرش پور، مطالعات حقوقی ( شیراز)، ش ۱، سال ۹۶.
 1733. درآمدی بر یکسان انکاری جرم دزدی دریایی با تروریسم(با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)، حسین پوربافرانی، علی امیدی و … ، مطالعات حقوقی (شیراز) ، ش ۲ ، سال ۹۶.
 1734. تأملی بر وضعیت حقوقی دولت ها در استناد به مسولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیۀ صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)، محمد حسین رمضانی قوام آبادی، مهرداد محمدی و سید محمد حسینی، همان .
 1735. دعوی متقابل در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، سوده شاملو و … ، همان .
 1736. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان .
 1737. تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری، سهراب صلاحی ، مطالعات حقوقی، ش ۳، سال ۹۶.
 1738. سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت ، ابراهیم بیک زاده و … ، مجله حقوقی بین المللی، ش۷، سال ۹۶.
 1739. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران ( مطالعه موردی: تحریم های اقتصادی) ، حسین شریفی طرازکوهی و … ، همان .
 1740. تحلیل حقوقی جنایت ناپدید سازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل به عنوان ناقض ماۀ ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مریم احمدی نژاد، همان.
 1741. ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهم ژنوسید فرهنگی، علیرضا آرش پور و … ، همان .
 1742. رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت ها و چالش ها و خلاها، نادر مردانی و … ، همان .
 1743. تشکیل دادگاه کیفری بین المللی شده (مختلط) کامبوح: مبانی و چالش ها، بهزاد رضوی فرد و … ، همان .
 1744. نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری، محسن محبی و … ، مجله حقوقی ببین المللی، ش ۵۸، سال ۱۳۹۷.
 1745. قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1746. مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین ، رضا موسی زاده و … ، همان .
 1747. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل، پوریا عسکری و … ، همان .
 1748. مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و … ، همان .
 1749. ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل، زهرا محمودی کردی، همان .
 1750. پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل ،عباسعلی کدخدایی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۵۹ ، زمستان ۹۷.
 1751. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی خودفرمان و مسئوولیت ناشی از اقدامات آن ها، امیرحسین رنجبریان و … ، همان .
 1752. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی، شهرام زرنشان و …، همان .
 1753. نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، آرامش شهباری و … ، فصلنامۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران ، بهار ۱۳۹۷.
 1754. حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر، سروناز مستفیضی و … ، همان .
 1755. مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئوولیت حمایت ، فرزانه سیف زاده و … ،همان .
 1756. جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویۀ نهادهای بین المللی حقوق بشر، امیر مقامی و … ، همان .
 1757. تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی، پوریا عسکری و …، همان .
 1758. مفهوم استناد به مسئوولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (۲۰۰۱) ، محسن محبی و … ، همان .
 1759. تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف، میثم آرایی درونکلا و …، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ، دوره ۴۹، شمارۀ ۲، تابستان ۹۸.
 1760. نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون، محمود حاجی زاده و هیبت اله نژندی منش ، همان .
 1761. اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، علی سهرابلو و … ، همان .
 1762. دفاع مصونتیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی، ستار عزیزی، وحید بذار، همان .
 1763. بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها، سیدباقر میرعباسی و …، همان .
 1764. حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه، سیداصغر جعفری، همان .
 1765. جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، امین جعفری و …، همان.
 1766. جبران خسارات زیست محیطی براساس طرح ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین الملل، عطیه شاه حسینی و علی مشهدی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۵۵.
 1767. تحول در نظام قضایی ملل متحد، مهدی حدادی و …، همان.
 1768. گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت ها : پاسداری از مرزهای بند ۷ مادۀ ۲ منشور ملل متحد پس از هفتاد سال، مسعود علیزاده و شهرام زرنشان، همان.
 1769. شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیر دولتی، غلامعلی قاسمی و …، همان .
 1770. تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، سیدقاسم زمانی و …، تحقیقات حقوقی، ش ۴ ، زمستان ۹۶.
 1771. بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ، علی سهرابلو و بیژن عباسی ، همان .
 1772. استفاده های صلح آمیز و غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل، محمد حسن دریایی، سیاست خارجی ، ش۱ ، سال ۱۳۸۷.
 1773. نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، نسرین مصفا، همان.
 1774. مهاجرت و سیاست خارجی ایران ، سیدمحمدکاظم سجادپور، همان .
 1775. نظریه های متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع، محمدرضا ضیائی بیگدلی و باقرزاده ، مجله حقوقی بین المللی ، ش ۶۰.
 1776. امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1777. سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس [۲۰۱۵] ، اعظم امینی، همان .
 1778. جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم ، سیدضیاء الدین مدنی، همان .
 1779. جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل، ابراهیم گل ، همان .
 1780. شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری، مریم احمدی نژاد ، همان .
 1781. دامنۀ مفهومی مسئوولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، احمد مؤمنی راد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۳ ، سال ۱۳۹۸.
 1782. مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه ، الهام امین زاده ، همان .
 1783. ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه ، سیدقاسم زمانی و …، همان .
 1784. وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت ، حسین آقایی جنت مکان، همان .
 1785. حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت : بررسی موردی ایران ، سیامک کرم زاده و …، همان .
 1786. وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیراب، محمد رضوی راد، همان .
 1787. ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل، فضائلی، همان .
 1788. فلسطین ، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل، میثم حق سرشت، همان .
 1789. بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر، غلامعلی قاسمی، همان .
 1790. بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات غیر بین المللی با تأکید بر عملکرد داعش، سیدحسام الدین لسانی ، همان .
 1791. حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها، مصطفی فضائلی، پژوهش حقوق عمومی ش۵۶.
 1792. اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری، جمال سیفی، همان .
 1793. چالش های اجرایی نظریه مسئوولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه، میرعباسی، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۵۷.
 1794. تعارض تعهدات سند مؤسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت ، مهدی حدادی ، همان .
 1795. چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان، جواد صالحی، همان .
 1796. اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، سیدقاسم زمانی، پژوهش حقوق عمومی، ش۵۸.
 1797. حق فراموش شدن در ترازو، سیدمحمد هادی قبولی درافشان، همان.
 1798. رابطه میان عرف مؤخر و معاهده [مقدم] در چارچوب مادۀ ۱۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نژندی منش ، همان .
 1799. نسل جدید موافقت نامه های بین المللی : برجام ، علیرضا ظاهری، همان .
 1800. احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصول کلی حقوق، کدخدایی، پژوهش حقوق عمومی ش ۵۹.
 1801. حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پر جمعیت، پوریا عسکری، همان.
 1802. به کارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی، همایون حبیبی ، پژوهش حقوق عمومی ش ۶۰.
 1803. فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر، محمدعلی صلح چی، همان.
 1804. بررسی مفهومی دفاع مشروع در پرتو حملات سایبری، غلامعلی قاسمی، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۱ ، سال ۹۷.
 1805. تقابل برنامه آزادی دریانوردی امریکا و ادعای حاکمیتی چین در دریای چین، سیدهادی محمودی، همان.
 1806. بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری (دیوان دادگستری اروپایی) و دادگاه اروپایی حقوق بشر، سیده لطیفه حسینی، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۲، سال ۹۷.
 1807. از مسئوولیت حقوقی دولت ها تا مسئوولیت اخلاقی آن ها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی ، حجت سلیمی ترکمانی، هان .
 1808. انتقال سفارت امریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل، امیر مقامی و …، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۳ ، سال ۹۷.
 1809. معاونت در ارتکاب فعل متخلفانۀ بین المللی درطرح مسئوولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، مهدی حدادی، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۴ سال ۹۴.
 1810. تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل‌کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیدقاسم زمانی، تحقیقات حقوقی، ش ۴، سال ۹۶.
 1811. بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ، علی سهرابلو، همان .
 1812. موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیر عضو، ابراهیم بیک‌زاده، تحقیقات حقوقی، ش ۴، سال ۹۷.
 1813. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های تروریستی، سیدعلی هنجنی، همان.
 1814. معیارهای اِعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی، سیدقاسم زمانی ، همان .
 1815. پدیده شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین الملل، محسن عبدالهی،تحقیقات حقوقی، ش ۲ (۸۲) سال ۹۷.
 1816. تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین الملل و بازیگران غیردولتی، محسن محبی، تحقیقات حقوقی، ش ۱ (۸۱) سال ۹۷.
 1817. اعمال یک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بین المللی در حقوق بین الملل، مهدی حدادی، همان .
 1818. جانشینی دولت ها در مسئوولیت بین المللی ، میرشهبیز شافع، هان .
 1819. ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل، سیدهادی محمودی، همان .
 1820. مدل اشمیتی حقوق بین الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی، سیدفاطمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱(۸۵) سال ۹۸.
 1821. از ماورماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تأملی در تحول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، هادی آذری، همان.
 1822. چالش های نظام مسئوولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاری در بستر عمیق دریا، زهرا محمودی، همان .
 1823. حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض، حوریه و هاله حسینی اکبرنژاد، مجله پژوهش های حقوقی، ش ۳۲، سال ۹۶.
 1824. حقوق بشر مهاجران قانونی، مریم مهدوی، پژوهش های حقوقی، ش۳۳، سال ۹۷.
 1825. مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربین المللی، تأملی در بحران یمن، ش ۳۴، پژوهش های حقوقی ، سال ۹۷.
 1826. جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، کیوان اقبالی، پژوهش های حقوقی، ش ۳۲، سال۹۷.
 1827. سوء استفاده از مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی،سیدعلی حسینی آزاد ، همان.
 1828. نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با گروه‌های غیردولتی، سمانه شعبانی، همان .
 1829. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، الهویی نظری، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، ش ۴، سال ۱۳۹۲.
 1830. نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری، رمضانی قوام آبادی ، همان .
 1831. تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، امیرحسین رنجبریان ، همان.
 1832. تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی، محمدجواد سبحانی فر، همان .
 1833. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، سیدفضل اله موسوی، همان.
 1834. فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛ قابلیت و امکان تعارض، سیدباقر میرعباسی، همان.
 1835. نجات جنین در حقوق داخلی و بین المللی، بهرام تقی پور، مطالعه حقوق خصوصی، ش۴ ، ۱۳۹۶.
 1836. نظریه دیون منفور، بدهی های عراق و غرامات جمهوری اسلامی ایران، محمدتقی حسینی، ش ۴، سیاست خارجی، ۱۳۸۷.
 1837. پارادایم جنگ علیه تروریسم و کرامت انسانی، حجت اله فغانی، همان.
 1838. پناهندگی دیپلماتیک، اسعد اردلان ، همان.
 1839. حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی، علیرضا دلخوش، همان .
 1840. دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات ارگاامنس، محسن شریفی، همان .
 1841. بررسی حقوقی استناد روسیه به دکترین مسئولیت حمایت در حمله به گرجستان ، سجاد سلطان زاده، سیاست خارجی، ش ۴، سال ۸۸.
 1842. راهکارهای تعقیب کیفری جنایات اسرائیل در غزه، سلمان عمرانی، همان .
 1843. مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم ، محمدرضا صحرایی ، همان .
 1844. مسئوولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ، بهزاد آذری آغاجری، همان .
 1845. وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در حقوق بین الملل، منوچهر توسلی نائینی، سیاست خارجی، ش ۳، سال ۸۹.
 1846. چارچوب جهانی نظام حقوق بین الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته ای، پیمان نمامیان ، همان .
 1847. سلاح های شیمیایی و حقوق بین الملل ، ، سیاست خارجی، ش ۴، سال۱۳۸۹.
 1848. ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی، علیرضا دلخوش، سیاست خارجی، ش ۱، سال۹۰.
 1849. ابعاد سیاسی ، حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی، رضا حقیقی، همان .
 1850. استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، محمدمهدی یاقوتی، سیاست خارجی، ش۴ ، سال۹۰.
 1851. مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر، علی نواری، همان .
 1852. تأثیر تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل در بهره مندی از حقوق بشر، سیدمحسن عمادی، سیاست خارجی، ش۱ ، سال۹۱.
 1853. بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ فعالیت ها و دستاوردها، مهدی ذاکریان ، همان .
 1854. چشم انداز تنش میان آرژانتین و انگلیس در مورد حاکمیت بر جزایر فالکند (مالونیاس)، ناصر زمانی، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۱.
 1855. منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی، مریم احمدی نژاد، سیاست خارجی، ش۳ ، سال ۹۱.
 1856. تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی، یاسر امین رعایا، همان .
 1857. تعهدات در قبال جامعه بین المللی و جایگاه آن در حقوق مسئوولیت دولت ، مریم احمدی نژاد ، ش۴، سیاست خارجی، سال۹۱.
 1858. جایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد، یاسر امین رعایا، همان .
 1859. ایالات متحده امریکا و دیوان کیفری بین المللی: دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی، رضا موسی زاده، سیاست خارجی، ش۲ ، سال ۱۳۹۲.
 1860. بحران سوریه ؛ امکان و امتناع مداخلۀ بشردوستانه، عبداله مرادی، همان .
 1861. سازوکارهای حقوقی کیفری بین المللی برای محاکمه تروریست های تکفیری در سوریه، حسین آقایی جنت مکان، سیاست خارجی، ش۴ ، سال ۹۲.
 1862. آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئوولیت بین المللی دولت ها ، محمد امین غفارزاده ، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۱۳۹۳.
 1863. محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل، مصطفی تقی زاده انصاری، سیاست خارجی، ش ۴ ، سال۹۳.
 1864. رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست از منظر جامعه بین المللی ، جواد امین منصور، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۴.
 1865. ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر، مریم احمدی نژاد، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۵.
 1866. شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، جواد آقازاده ، همان.
 1867. دکترین مسئوولیت حمایت : ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه، بهناز نیکنام ، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۵.
 1868. بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی، فرنگیس منصوری، همان.
 1869. جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار، عبدالمجید سیفی، همان .
 1870. حق آزادی بیان و مسئوولیت بین المللی کشورها در قبال آن، سیدحسینی رضوانی، سیاست خارجی، ش۵ ، سال۹۵.
 1871. برجام و پسا برجام از دیدگاه حقوق بین الملل، علیرضا دلخوش، سیاست خارجی، ش۴ ، سال۹۶.
 1872. بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین از منظر حقوق بین الملل، مصطفی خرمی، همان .
 1873. دیپلماسی اجبارآمیز، حقوق بین الملل : با تأکید بر نقش شورای امنیت، بهادر امینیان، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۶.
 1874. ایران و تهدید امنیتی دزدی دریایی، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۶.
 1875. توافقنامه پاریس: محور جدید همکاری در منطقه خلیج فارس، هادی سلیمان پور، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۶.
 1876. سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو، رضا موسی زاده، سیاست خارجی، ش۱ ، سال۹۷.
 1877. بررسی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه ، سیدکاظم سجادپور، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۷.
 1878. بازاندیشی سازوکارهای حقوق بین الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین، غلامعلی قاسمی، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۷.
 1879. جنگ های سابیری : چالش ها و راه کارهای تعامل در پرتو مقررات توسل به زور، علی امیری، همان.
 1880. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هنجارسازی بین المللی، جلال دهقانی، سیاست خارجی، ش۴ ، سال۹۷.
 1881. اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویۀ قضایی بین المللی، اسماء سالاری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۴ ، سال ۱۳۹۸.
 1882. حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، سیدباقر میرعباسی، همان.
 1883. کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری، سیدمحمد قاری سیدفاطمی، حیدر پیری، سیدهادی محمودی، همان.
 1884. وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین الملل و ارزیابی عملکرد دولت های میزبان، سیدعلی سادات اخوی و …، همان.
 1885. بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، مهتاب دقیق و سیدحسام الدین لسانی، همان.
 1886. تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام ، عباس کوچ نژاد و …،همان.
 1887. قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی مادۀ ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان، مهدی عبدالمالکی و …، همان.
 1888. حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه، سیداحمد طباطبایی و …، مجله مطالعات حقوقی شیراز، ش ۱، سال ۱۳۹۸.
 1889. ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی، محمود جلالی و … ، همن .
 1890. نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده امریکا) ، فضل الله فروغی و … ، همان.
 1891. چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریم های اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بین المللی، اکبر ادیبی، مجله مطالعات حقوقی شیراز، ش ۲، سال ۱۳۹۸.
 1892. حمایت از مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی، سیدیاسر ضیایی و … ، همان.
 1893. بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین الملل، مصطفی فضائلی و …، همان.
 1894. نحوه تصمیم گیری دیوان بین المللی دادگستری در مورد خلاء حقوقی، محسن محبی و … ، همان .
 1895. توسعۀ نسل ها حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، حسین یزدانی، سیدقاسم زمانی، حسن سواری، پژوهش های حقوقی (شهر دانش)، ش ۳۵ ، سال ۱۳۹۷.
 1896. انتقال مالکیت و اجاره اشیای فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین الملل فضایی، حسنا خالوندی و سیدهادی محمودی، همان.
 1897. ارتباط حق بر غذا و سیاست های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل، فرهاد طلایی و …، همان.
 1898. برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر، علی سالاری، همان.
 1899. ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقایل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، هاله و حوریه حسینی اکبرنژاد، همان.
 1900. تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت ؟ ، نواب محمدی، پژوهش های حقوقی، ش ۳۶، سال ۱۳۹۷.
 1901. حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل، فرناز فروتنیان، همان.
 1902. جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین الملل، جمشید مظاهری ، همان .
 1903. آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای افریقایی از دیوان بین المللی کیفری، محمدعلی پور، همان.
 1904. نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه، سیده کیانا بنی کمالی، همان.
 1905. جنایایت جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ، دیوید فیدلر و … ، همان.
 1906. نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل، علیرضا باقری ابیانه، پژوهش های حقوقی ، ش ۳۷، سال ۱۳۹۸.
 1907. ظهور روندی جدید در تفسیر یا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص، یاسر سالاریان ، همان.
 1908. تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری، حوریه حسینی اکبرنژاد ، پژوهش های حقوقی ، ش۳۸، سال ۱۳۹۸.
 1909. تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملی و بین المللی، هدیه سادات میرترابی و … ، همان.
 1910. اصل مصونیت در برابر خود اتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ، رواندا و دیوان کیفری بین المللی ، علیرضا قرقانی ، همان .
 1911. تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا، محسن محبی و محمدحسین لطیفیان، مجله حقوقی بین المللی ، ش ۶۱ سال ۱۳۹۸.
 1912. قاچاق انسان (ابعاد داخلی و بین المللی)، رضا اسلامی و … ، همان .
 1913. جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل، ستار عزیزی و … ، همان .
 1914. مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مهدی حدادی و … ، همان .
 1915. گرو ه های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه ، حسین خلف رضایی، همان .
 1916. مسئوولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق، حجت سلیمی ترکمانی، همان .
 1917. رسیدگی غیابی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، سوده شاملو، همان .
 1918. مداخله بشردوستانه، غلامعلی قاسمی، مجموعه مقالات همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم ، ۱۳۹۵.
 1919. مسئوولیت حمایت ، همان .
 1920. حمایت از شورشیان در آشوب های داخلی، همان .
 1921. حمایت از شورشیان در مخاصمات مسلحانخ داخلی، همان .
 1922. فاجعه منا، محمد دهشیری، همان .
 1923. جنگجویان خارجی در منطقه خاورمیانه… ، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1924. مداخله نظامی خارجی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ، سیدیاسر ضیائی و ….. ، همان .
 1925. تعهدات زیست محیطی در زمان مخاصمات مسلحانه، فرهاد طلایی، همان .
 1926. چالش های فرا روی کنوانسیون سوم (۱۹۴۹) با تأکید بر جنگ عراق علیه ایران، غلامعلی قاسمی ، همان .
 1927. عملکرد شورای امنیت در مبارز  با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره، محمدعلی کشور، همان .
 1928. یاری رسانی انسان دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه؛ سوریه، سید حسام الدین لواسانی، همان .
 1929. خسارات زیست مجیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه ، مطالعه موردی اقدامات امریکا و داعش در عراق، فاطمه حکمتی و … ، همان .
 1930. بین المللی شدن مخاصمات در یمن ، زهرا سادات شارق و … ، همان .
 1931. امکان سنجی حضور نظامی ایران در عراق، احمد مؤمنی راد و … ، همان .
 1932. دعوت به مداخلۀ عراق و سوریه از ایران ، رضا نصیری، همان .
 1933. نقض قواعد آمره در پرتو اقدامات ناقض صلح منطقه ای، علیرضا ابراهیمی، همان .
 1934. تأملی بر حمایت از اقلیت ها و صلح و امنیت منطقه ای، مصطفی فضائلی، همان .
 1935. رواداری مذهبی، راهکاری برای مقابله با عوامل نا امنی در منطقه ، رحیم دهقان، همان .
 1936. حقوق اقلیت های مذهبی و تأثیر آن در تأمین صلح و امنیت منطقه ای، سیدمحمد سجادی، همان .
 1937. حق تعیین سرنوشت در یمن ، قائزه سادات صدیقی و … ، همان .
 1938. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین المللی حقوق خانواده، محیا صفاری نیا، همان .
 1939. نقش حمایت از بزه دیدگان و قربانیان تروریسم در تأمین صلح و امنیت منطقه ای، محمد جواد صمیمی، همان .
 1940. تعهدات بازیگران غیر دولتی در قبال خشونت و افراط گرایی، امیر مقامی و … ، همان .
 1941. منطقه پرواز ممنوع در لیبی در پرتو قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امینت، احمدرضا توحیدی، همان .
 1942. عملکرد سازمان های دریایی ایران در مقابله با دزدی دریایی، بهزاد سیفی و … ، همان .
 1943. ایران و امنیت هوایی بین المللی در عصر تهدید و ترور، فاطمه باباخانی، همان .
 1944. تأمین امنیت هوایی برای هواپیماهای کشوری براساس کنوانسیون شیکاگو، حمید کاظمی، همان .
 1945. مناسبات آب کشورهای خاورمیانه و تأثیر آن در برقراری صلح پایدار، حسین اسماعیل نسب، همان .
 1946. آلودگی دریای مازندران در ترازوی حقوق بین الملل محیط زیست، سیدهادی پژومان و … ، همان .
 1947. برنامه های عمل سازمان همکاری اسلامی، مصطفی میرمحمدی، همان .
 1948. رویکرد زیست محیطی با توسل به زور در منطقه از دیدگاه حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خلیج فارس، علی مشهدی و … ، همان .
 1949. چالش های زیست محیطی خلیج فارس، حسن موثقی، همان .
 1950. تحول عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد برای قرن ۲۱، احمدرضا توحیدی، همان .
 1951. سیاست جنایی منطقه اکو در قبال جرایم سازمان یافته منطقه، احمدرضا صادقی، همان .
 1952. نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه‌های کیفری بین المللی، سیدقاسم زمانی و … فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۱، سال ۱۳۹۹.
 1953. مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری، محمدرضا ضیائی بیگدلی و حسن باقرزاده ، همان .
 1954. مداخله روسیه در بحران سوریه و اصل عدم مداخله در جنگ های داخلی، سیامک کرم زاد و … ، همان .
 1955. کدهای رفتاری – اخلاقی شرکت های چند ملیتی، محمد جواد جاوید، همان .
 1956. ظهور رویکردهای فراملی در حقوق رفاه حیوانات ، امیر ساعد وکیل، همان .
 1957. ارزیابی ایرادات امریکا در مورد دستور موقت، همان . در قضیۀ نقض های ادعایی عهدنامۀ مودت، محسن محبی و … ، همان .
 1958. خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، ساسان صیرفی، همان .
 1959. قاعدۀ منع توسل به زور و حملات امریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های ۲۰۱۴- ۲۰۱۸، احمدرضا مبینی، همان و … ، همان .
 1960. تفسیر ایستای دیوان بین المللی دادگستری در احراز مسئوولیت نسل زدایی: واکاوی قضیۀ کرواسی علیه صربستان (۲۰۱۵)، مصطفی فضائلی و … همان .
 1961. تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، آرامش شهبازی و … ، همان .
 1962. حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه داوری ایکسید، سیدقاسم زمانی و … فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ، ش ۲، سال ۱۳۹۹.
 1963. ارزیابی عملکرد شورای امنیت در بهره گیری از دکترین مسئوولیت حمایت، رضا موسی زاده  و … ، همان .
 1964. جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر، سیدفضل اله موسوی و … ، همان .
 1965. انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو رأی مشورتی ش ۱۶ دیوان امریکایی حقوق بشر، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1966. اِعمال اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به عنئوان ابزار نوین جنگی، حسین شریفی طرازکوهی، همان .
 1967. رژیم حقوقی قابل اِعمال بر سیاست کشتار هدفمند اسرائیل در سرزمین فلسطین، مهوش منفرد و … ، همان .
 1968. حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق تعیین سرنوشت، همایون حبیبی و … ، همان .
 1969. حمایت سایبری و نقش اصل عدم مداخله ، محسن عبداللهی و … ، همان .
 1970. حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون استانبول ۲۰۱۱، علی مشهدی و … ، همان .
 1971. نقدی بر تقابل اتحادیه اروپا با دیوان کیفری بین المللی، جواد صالحی، همان .
 1972. مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات داعش از منظر حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری، بهمن ساعدی و … ، همان .
 1973. مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل ، امیر حسین رنجبریان و …، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۳ سال ۱۳۹۹.
 1974. حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی، ساسان صیرفی و … ، همان .
 1975. نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی، شیما عرب اسدی، همان .
 1976. قضیه مارشال، مریم حاجی عرب و … ، همان .
 1977. حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل، سیدحسین سادات میدانی و … ، همان .
 1978. شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی، عقیل محمدی، همان .
 1979. اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی، مرتضی نجفی اسفاد و … ، همان .
 1980. مشروعیت صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم، لیلا رئیسی و … ، همان .
 1981. ماهیت سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام ، همایون حبیبی و … ، همان .
 1982. تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه ، مریم احمدی نژاد و … ، همان .
 1983. حق تعیین سرنوشت به عنوان راهکار مؤثری در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه ، همایون حبیبی و … ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ، شماره ۶۰، سال ۱۳۹۷.
 1984. فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر، محمدعلی صلح چی و … ، همان .
 1985. تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی ، مهریار داشاب ، همان .
 1986. تقابل حق بر حربم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر اروپا، الناز رحیم خویی و … ، همان .
 1987. مهاجران محیط زیستی در حقوق بین الملل، سیدمحمدقاری سیدفاطمی و … ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۱، سال ۱۳۹۸.
 1988. ارزیابی مفهوم قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام ساز حقوق بین الملل، علیرضا ابراهیم گل و … ، همان .
 1989. رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه با تصویب پروتکل پکن ۲۰۱۰، هدایت اله شناسایی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۲، سال ۱۳۹۸.
 1990. حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی … ، مهریار داشاب، همان .
 1991. اصول بنیادین حقوق جهانی ارتباطات : میراث مشترک، رویا معتمدنژاد ، همان .
 1992. اصول بنیادین حقوق جهانی ارتباطات : میراث مشترک، رویا معتمدنژاد ، همان .
 1993. حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد، زهره شفیعی، پوریا عسکری، فصلنامۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران ، ش۴، سال ۱۳۹۹.
 1994. ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل، اسماء سالاری، همان.
 1995. از ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین المللل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی، سیدعلی حسینی آزاد، مهشید آجیلی و مجید زحمتکش، همان.
 1996. مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین، عبدالله رزاقی و فریده شایگان.
 1997. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل ، آرامش شهبازی، آیدا اقاجانی، همان.
 1998. تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت، مهدی پیری و رضا سهرابی.
 1999. محدودیت اعِمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی، جواد صالحی، همان.
 2000. ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی : داخلی یا بین المللی، مهدی حدادی و رضا اسمخانی، همان.
 2001. حق بر آب بر پیکرۀ حقوق بین الملل و حمایت آن در داوری سرمایه گذاری بین المللی، فرشاد گراوند، همان.
 2002. رهیافت حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام منطقه ای حقوق بشر، سیدجمال سیفی و هیوا حاجی ملا، مطالعات حقوقی شیراز، ش۴ سال ۱۳۹۸.
 2003. ارزیابی قاعدۀ شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین المللی، علی حسن بابایی و … فصلنامه حقوقی شیراز، ش ۱ سال ۱۳۹۹.
 2004. ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاح های کشتار جمعی ، محمود جلالی و … ، همان.
 2005. تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئوولیت بین المللی، صابر نیاورانی و محسن عبداللهی و اکبر زارع، همان.
 2006. تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، علی شهبازیان و سیدباقر میرعباسی، همان.
 2007. رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره برداری منابع ژنتیک دریای آزاد و تسهیم منافع آن، جواد صالحی، همان.
 2008. جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه ۲۰۲۰ مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین، اعظم امینی و وحید بذّار، فصلنامه مطالعات حقوقی شیراز، ش ۲ سال ۱۳۹۹.
 2009. ماهیت و انواع مسئولیت معاونت در دیوان بین المللی کیفری، مهین سبحانی و نادیا باقری، همان.
 2010. چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم، سعید فرهادنیا و سیدعلی هنجنی، پژوهش های حقوقی، ش ۴۰ سال ۱۳۹۸.
 2011. پویایی اجرای حقوق بین الملل، محمدرضا ملت، همان.
 2012. اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم اشاعه، مهدی خلیلی و یاسر سالاریان، پژوهش های حقوقی، شمارۀ ۴۱ سال ۱۳۹۹.
 2013. تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون ۲۰۱۰ پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین المللی …، هدایت الله شناسایی، همان.
 2014. سیرتحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر… ، مصطفی فضائلی و موسی کرمی، پژوهش های حقوقی، شمارۀ ۴۲ سال ۱۳۹۹.
 2015. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه الغای نابردباری مذهبی ، احسان جاوید و سیاوش صادق پور، همان.
 2016. مسئوولیت دولت ها و شرکت های نظامی- امنیتی خصوصی بر مبنای سند مونترو، محمدعلی مصطفوی و …، پژوهش های حقوقی، ش ۴۳ سال ۱۳۹۹.
 2017. بررسی اِعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم، سیدباقر میرعباسی و …، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۶۲ سال ۱۳۹۹.
 2018. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر، سیدقاسم زمانی و آرمین طلعت، همان.
 2019. چالش های حقوقی قابلیت های فضای سایبری در پرتو مادۀ ۳۶ پروتکل یکم الحاقی ۱۹۷۷، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان.
 2020. حمایت حقوق بین الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه، شهرام زرنشان و … ، همان.
 2021. نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین، فاطمه کیهانلو و … ، همان.
 2022. حقوق بین الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( موردکاوی : جایگاه گروه اقدام مالی)، علیرضا ابراهیم گل و محمد صالح عطار، همان.
 2023. امکان سنجی جرم انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین المللی، رضوان باقر زاده و … ، همان.
 2024. مشروعیت دکترین هرجا ، هرزمان، دسترسی مدیریت شده در حقوق بین الملل هسته ای، هدایت اله شناسایی، همان.
 2025. اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل، محسن عبداللهی، محلۀ تحقیقات حقوقی ، شمارۀ ۸۷ سال ۱۳۹۸.
 2026. تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین المللی دادگاه ها، محمد مجدکابری، همان.
 2027. رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست، سیدحسام الدین لسانی، همان.