فهرست عناوین مقالات تخصصی حقوق بین الملل عمومی به زبان فارسی (مهر ماه ۱۳۹۹)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

      فهرست عناوین مقالات تخصصی حقوق بین الملل عمومی به زبان فارسی

(مهر ماه ۱۳۹۹)

تهیه کننده: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion c_align=”right” c_position=”right” active_section=”1″][vc_tta_section title=”الف : فهرست موضوعی عناوین” tab_id=”1601710597390-1afdb308-af81″][vc_column_text]

 1. کلیات
 2. بینش ها و مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل
 3. منابع حقوق بین الملل
 4. حقوق نرم
 5. اصول حقوق بین الملل
 6. حقوق معاهدات
 7. توسعه و تدوین حقوق بین الملل
 8. مناسبات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی
 9. جهانی شدن
 10. ایران و حقوق بین الملل
 11. اسلام و حقوق بین الملل
 12. کشور (دولت)
 13. حکومت (حاکمیت) قانون وحکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل
 14. سازمان های بین المللی
 15. سازمان ملل متحد
 16. سازمان های غیردولتی
 17. شرکت خصوصی و چند ملیتی
 18. حقوق بین الملل بشر
 19. امنیت انسانی
 20. مداخله بشردوستانه و مسئوولیت حمایت
 21. حقوق حیوانات
 22. حقوق بین الملل کیفری
 23. تروریسم
 24. تحریم ها
 25. حقوق دریاها
 26. رودخانه های بین المللی
 27. حقوق بین الملل آب
 28. حقوق بین الملل هوا و فضا
 29. حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 30. حقوق بین الملل اقتصادی
 31. حقوق تجارت بین الملل
 32. سازمان تجارت جهانی
 33. حقوق بین الملل محیط زیست
 34. حقوق بین الملل انرژی
 35. حقوق بین الملل ارتباطات
 36. حقوق بین الملل فرهنگی
 37. حقوق بین الملل مالکیت فکری
 38. حقوق توسل به زور
 39. حقوق جنگ یا مخاصمات مسلحانه
 40. حقوق بین الملل سلاح های انهدام فراگیر
 41. حقوق بشردوستانه
 42. حقوق مسئوولیت بین المللی
 43. داوری بین المللی
 44. دیوان بین المللی دادگستری (مباحث شکلی)
 45. آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
 46. دیوان و موضوعات حقوق بین الملل

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ب : فهرست اختصاری” tab_id=”1601710598561-a55fa810-f5ad”][vc_column_text]

1.کلیات

حقوق بین الملل جدید : ۳

حقوق بین الملل در سپیده دم قرن ۲۱ : ۷

حقوق بین الملل و سیاست خارجی : ۵

تفسیر و اجرای حقوق بین الملل : ۱۸-۱۲

نظم نوین جهانی: ۲۰

شکل گیری قواعد بین المللی: ۲۹

حقوق اجتماعی بین الملل : ۳۲

تعامل حقوق و روابط بین الملل در عصر جهانی : ۴۰

اصول حقوق بین الملل : ۴۲

تعامل حقوق و سیاست بین الملل : ۴۳

جهان سوم و حقوق بین الملل: ۴۴

یکپارچگی حقوق بین الملل: ۶۲۴

انسانی شدن حقوق بین الملل : ۸۸۴

کثرت حقوق بین الملل : ۱۳۵۶-۱۰۳۳

کارنامه کمیسیون حقوق بین الملل در آینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل: ۱۰۵۴

مشروعیت حقوق بین الملل : ۱۰۸۸

متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع: ۱۷۷۷

حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل : ۱۴۹۷

روابط میان دولت ها و سازمان های بین المللی : ۲۷۲

 

 1. بینش ها و مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل

-۸۶۹-۸۵۶-۷۷۵-۷۷۲-۷۶۰-۶۹۴-۶۶۹-۶۳۰-۶۱۰-۵۹۹-۵۹۶-۶۹-۶۲-۵۸-۵۶-۵۵-۴۹-۴۴-۲۳-۱۵-۱۵-۶

-۱۲۸۹-۱۲۷۶-۱۲۷۴-۱۲۶۴-۱۲۲۶-۱۲۲۳-۱۱۵۱-۱۰۸۸-۱۰۷۱-۱۰۵۷-۱۰۵۴-۹۵۶-۹۵۱-۹۴۳-۹۲۴

۱۸۲۲-۱۱۹۴-۵۸-۱۷۷۷-۱۷۱۵-۱۷۱۰-۱۶۱۷-۱۶۱۶-۱۶۰۸-۱۵۹۱-۱۴۷۰-۱۳۰۳

۳.منابع حقوق بین الملل

کلیات: ۱۴-۱۳۶۵

معاهدات  حقوق معاهدات

عرف : ۱-۱۹-۲۲-۳۴-۴۸-۱۹۱-۸۰۰-۱۰۷۳-۱۴۴۷-۱۸۰۰-۱۹۰۹

اصول کلی حقوقی و اصول کلی حقوق بین الملل:۲۷-۴۲-۱۳۲۳-۱۳۳۳-۱۷۴۸-۱۸۲۳

رویه قضایی بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری): ۱۳۳۴

اعمال یک جانبه : ۱۸۱۹

قاعده آمره :۴-۳۶-۶۴-۴۱۲-۹۸۰-۱۱۱۹-۱۱۹۶-۱۳۲۸-۱۵۰۴

تعهدات عام الشمول : ۹۴۸- ۱۸۴۳

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در منابع حقوق بین الملل : ۱۹۲۳

نقش رویه قضایی در حقوق بین الملل عرفی: ۱۳۳۴

انصاف : ۱۰۹۹

 

 1. حقوق نرم

     ۱۸۱۷-۱۱۶۲-۱۱۵۶-۲۹

 1. اصول حقوق بین الملل

اصل عدم مداخله:۲-۳۱-۲۷۷-۱۳۳۶-۱۴۵۳-۱۹۳۰

اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی:

۲۴-۴۲-۲۲۲-۴۲۱-۴۴۲-۴۵۴-۱۰۸۷-۱۲۵۷-۱۳۳۳-۱۴۵۳

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی: ۴۱-۱۳۰-۹۲۰

اصل حسن نیت:۶۰۷-۷۲۰-۱۴۴۵-۱۴۸۶

اصل منع توسل به زور:

۴۲-۱۷۰-۳۷۱-۴۱۳-۴۲۷-۴۴۶-۴۵۰-۶۳۲-۷۱۶-۸۲۲-۹۵۰-۱۱۴۶-۱۲۳۴-۱۳۱۵-۱۳۶۱-۱۵۶۹-۱۸۵۳

اصل برابری: ۸-۳۳-۴۲-۳۴۷

اصل همکاری: ۱۴۷۸-۱۰۰۱ (همکاری های دولتی و انتقال فناوری )- ۱۳۸۲ (محیط زیست)

اصل همزیستی مسالمت آمیز: ۴۱-۲۵۱

اصل منع تجاوز: ۴۲-۵۷۸

اصل حق تعیین سرنوشت :

۲۴-۷۱۵-۷۹۵-۹۸۵-۱۴۵۴-۱۵۵۹-۱۵۶۷-۱۵۹۶-۱۷۹۰-۱۸۰۴

اصل نظم عمومی : ۱۱۷۹

اصل مصونیت کشورها:

۹۳-۹۷-۲۶۸-۷۱۸-۷۳۸-۸۱۳-۸۴۵-۹۴۴-۱۱۹۱-۱۲۲۹-۱۲۳۱-۱۳۵۷-۱۳۶۷-۱۷۶۴-۱۹۰۸-۱۹۳۱و   کشور (دولت )

 1. حقوق معاهدات

معاهدات (کلیات): ۱۱۳

اصل رضایت : ۹۱۹-۱۰۶

مناسبات میان عرف و معاهده: ۹۵۳-۱۸۰۰-۱۰۷۳-۸۶۱-۱

اعتبار قراردادهای بین المللی : ۱۹۴

حقوق معاهدات و حقوق مسئوولیت : ۹۵۳-۲۳۶-۲۰۴

موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی : ۱۲۳۲-۳۶۶

اجرای معاهدات: ۱۱۷۸-۱۰۴۴-۹۹۲-۸۶۵-۲۲۷-۲۰۲۶

آثار معاهدات: ۱۶۵۵-۱۶۲۴-۱۴۸۲

مناسبات معاهدات و حقوق داخلی : ۱۰۲۶

حسن نیت در اجرای معاهدات:۱۴۸۶-۱۴۴۵-۷۲۰

ماهیت برجام : ۱۸۷۳-۱۶۱۲

اجرای موقت : ۱۷۱۹

تفسیر:

۱۴۰۱-۱۲۹۰-۱۲۵۲-۱۱۷۸-۱۱۰۰-۱۰۹۰-۱۰۷۲-۹۰۷-۹۰۱-۸۳۳-۲۵۶-۴۴-۱۸

۱۴۴۴(تفسیر تکاملی معاهدات ) ۱۹۰۹-۱۷۴۷-۱۵۳۸-۱۵۲۸-۱۴۴۴

حق شرط بر معاهدات: ۱۰۴۴-۷۳۴-۶۰۹-۵۸۴-۳۸۰-۱۰۷-۶۸۶-۷۰۰

نقض اساسی و اقدامات متقابل : ۱۷۹۴-۶۲۹

معاهدات حقوق بشری: ۷۴

فسخ جزیی : ۸۷

انعقاد معاهدات : ۱۷۳

ایران و حقوق معاهدات : ۸۹۵-۱۳۳-۲۷۹

تعهدات ضمنی بین امضا تا تصویب : ۲۹۱

مقابله با تروریسم هسته ای : یک پاسخ معاهداتی : ۸۱۶

اعتبار عهدنامه مودت ۱۹۵۵ :۱۰۱۴

گونه شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین المللی : ۱۴۰۰

آثار جنگ بر معاهدات:۹۴۹-۷۹-۱۲۲۵

جانشینی بر معاهدات : ۳۶۰-۶۲۰-۲۰۲-۹۱۸

متروک ماندن معاهدات : ۱۴۳۱

تغییر بنیادین اوضاع و احوال : ۱۱۶

معاهدات متوالی : ۶۹۱

دکترین حاشیه مجاز تفسیر: ۱۹۶۸-۱۴۰۱-۱۸۶۸-۱۰۸۹

روندی جدید در تفسیر یا تخصیص تفسیری خاص:۱۹۲۸

سنجش عقل تفسیری: ۱۱۵۳

 1. توسعه و تدوین حقوق بین الملل

 (کمیسیون حقوق بین الملل و حقوقدانان ایرانی) ۶۵-۲۸

۸. مناسبات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی

مناسبات حقوق بین الملل عمومی و خصوصی : ۳۹

قواعد بین المللی در حقوق داخلی : ۴۵

اجرای موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی : ۵۲

نظارت دادگاه های ملی بر اجرای حقوق بین الملل: ۵۱

کلیات : ۷۳۷-۷۴۳-۸۰۸-۱۱۹۰-۱۳۶۲

صلاحیت دادگاه های داخلی و جنایات جنگی : ۱۱۷۵

اعمال متخلفانه بین المللی در دادگاه های داخلی: ۱۳۷۱

تحول حقوق دریاها پس از ۱۹۸۲: ۱۴۰۸

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد حقوق بین الملل : ۱۷۶۳

 1. جهانی شدن

کلیات :-۱۰۵۲-۸۸۱-۶۹۷-۶۴۹-۶۴۴-۶۶۴۲-۴۰۵-۴۰۴-۴۰۳-۴۰۲-۲۵۰-۱۸۹-۶۸-۶۲-۵۳-۴۰-۳۷-۳۵-۳۰-۱۳ -۱۸۷۲-۱۸۵۸-۱۷۷۲-۱۷۳۱-۱۳۳۳-۱۲۸۷-۱۲۷۷-۱۲۷۰-۱۱۴۴-۱۱۰۲-۱۰۹۳

جامعه مدنی جهانی : ۶۴۲-۶۴۴-۶۹۷

۱۰-ایران و حقوق بین الملل

حقوق دریاها : ۴۶-۱۴۲۳

مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلی :۱۷۱۹-۱۳۶۱-۱۳۰۳-۵۲-۵۱-۴۵-۱۳۶۹

هسته‌ای: ۶۳-۵۰۹-۵۲۰-۶۴۰-۶۷۸-۶۸۱-۶۸۸-۷۳۶-۷۸۸-۸۲۱-۱۰۰۸-۱۰۱۵-۱۰۹۲-۱۲۴۹-۱۲۶۲-۱۴۸۴-۱۰۹۰-۱۵۱۴-۱۶۱۲-۱۶۵۸-۱۷۰۸-۱۷۲۳-۵۰۶-۶۸۷-۷۲۸-۹۳۱-۱۰۱۷-۱۱۴۸-۱۵۱۳-۱۹۰۷

خزر : ۷۱-۳۸۲- ۵۸۳-۶۶۴-۷۳۲-۹۱۸-۱۱۸۵-۱۲۲۰-۱۳۵۸-۱۳۶۰-۵۸۳-۱۷۶۱

معاهده ۱۹۷۵ ایران و عراق : ۱۱۳-۳۰۵

بیانیه های الجزایر : ۱۲۱-۱۲۲-۱۷۲-۳۱۳

دیوان داوری ایران و امریکا : ۱۲۶-۱۴۱-۱۴۷-۱۴۹-۲۰۸-۲۷۷-۳۱۰-۵۸۰-۸۳۳-۸۵۱-۹۹۲-۱۳۹۶

اروند رود : ۱۲۷-۲۹۷

خلیج فارس: ۱۲۸-۲۵۲-۲۸۹-۲۹۶-۳۰۱-۳۰۴-۳۰۶-۳۰۹-۳۳۳-۳۷۵-۴۵۳-۵۰۰-۶۲۱-۱۱۰۹-۸۷۵-۱۲۳۰-۱۳۶۴-۱۴۱۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۶۷۳-۱۱۶۸-۱۸۷۸

معاهدات : ۱۳۳-۲۷۹-۸۹۵-۱۱۱۱-۱۲۲۵-۱۵۵۸-۱۷۱۹

مهاجرت و پناهندگی : ۱۵۱۵-۱۷۷۶

جنگ ایران و عراق : ۱۶۶-۲۴۷-۲۶۶-۳۳۴-۳۵۹-۶۵۲-۷۰۳-۷۰۴-۱۰۶۵-۱۵۷۹-۱۵۷۶-۱۵۷۳-۱۵۷۴-

سلاح های کشتار جمعی ۱۵۷۶-۱۶۶۰-۱۶۶۲-۱۶۶۴-۱۸۳۹

سکوهای نفتی : ۲۳۰-۲۶-۵۰۳-۵۸۵-۵۸۶ تا ۵۹۲- ۶۰۴-۶۸۰-۶۹۵-۷۵۵-۹۰۷

تنگه هرمز : ۲۹۶

جنگ جهانی دوم : ۳۳۷

سازمان ملل متحد : ۳۵۲-۳۵۶-۶۴۱-۸۳۴-۱۰۰۸-۱۰۱۵-۱۶۹۳

حقوق دیپلماتیک: ۳۷۴-۳۸۴

سلاح های کشتار جمعی : ۳۷۶-۷۳۳-۸۱۰-۱۱۸۶

حقوق بشر : ۴۰۸-۴۳۸-۴۴۷-۷۱۲-۱۵۸۹-۱۶۰۷-۱۶۸۲-۱۷۱۳

دعاوی نزد دیوان بین المللی دادگستری (کلیات ) : ۴۶۷-۹۵۴

سازمان تجارت جهانی : ۴۸۸-۵۱۰-۱۶۳۴

برجام : ۱۶۴۸-۱۷۲۳-۱۹۰۷-۱۶۱۲-۱۸۷۴-۱۸۰۱

دیوان کیفری بین المللی : ۴۹۶-۷۱۴-۱۲۹۸

گفتگوی تمدن ها : ۶۳۴

تحریم ها : ۶۴۵-۶۸۹-۸۳۴-۱۰۱۵-۱۳۱۲-۱۴۰۳-۱۴۳۹-۱۵۷۱-۱۶۶۸-۱۶۸۰-۱۷۴۱-۴۷-۱۰

حقوق بشردوستانه : ۶۵۶

صلاحیت جهانی : ۷۳۶-۱۱۸۹

مصونیت : ۷۷۷-۹۹۶-۱۰۹۷-۱۷۸۴

داوری : ۸۰۱

ایرباس : ۸۸۶

سازمان های غیردولتی : ۸۹۶

عهدنامه مودت : ۱۰۱۴

رودخانه های مرزی : ۹۱۳

حادثه منا : ۱۴۶۲-۱۶۲۶

تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی : ۱۱۴۳-۶۰۱-۳۷۲-۳۴۴-۳۳۶-۳۲۸-۲۸۴

معاهدات معاضدت قضایی : ۸۹۴

منابع آب رودخانه های مرزی ایران و عراق : ۹۱۳

اموال فرهنگی : ۱۰۶۵

آژانس انرژی اتمی : ۱۲۴۹-۱۴۸۴

محیط زیست : ۱۴۲۳-۱۷۶۷

سلاح های شیمیایی : ۱۵۷۳-۱۵۷۶-۱۵۷۹

پهپادهای امریکایی و ایران : ۱۶۲۰

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه : ۱۷۸۴

سیاست خارجی ایران و هنجارسازی بین المللی : ۱۸۸۳

نام خلیج فارس : ۱۳۶۴

مهاجرت های غیرقانونی مورد ایران: ۱۵۱۵

اکو : ۳۲۰-۱۲۴۱

تالاب انزلی: ۱۳۲۴

 1. اسلام و حقوق بین الملل (حقوق بین الملل اسلام)

آثار حقوقی جنگ: ۷۹

تدوین و تحول علم سیر: ۲۳۳

تروریسم بین المللی و حقوق اسلامی: ۳۳۰

شهادت دیپلمات های ایرانی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق اسلامی: ۳۸۴

چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی- اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران: ۵۱۰

برسی اجمالی تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل: ۵۲۴

مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام: ۵۲۵

حرمت شرعی ترور: ۵۹۴

مبانی فقهی نفی خشونت و ارعاب: ۵۹۵

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام: ۸۶۸

مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام: ۹۶۶

هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل: ۹۹۷

حقوق اسلامی و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری: ۱۱۲۰

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لاو: ۱۷۵

تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهومی اسلامی آن: ۲۲۱

اصول حقوق بین الملل از دیدگاه دکترین اسلامی: ۴۹۹

اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام:۸۰۳

نسبت دینداری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ۸۶۹

درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست: ۱۰۶۹

سایر : ۹۶-۱۵۸-۴۵۷-۶۷۲-۹۴۲

۱۲.کشور (دولت )

صلاحیت ملی دولت ها و منشور ملل متحد: ۲۶-۲۲۲

دولت و جهانی شدن : ۳۰

نابرابری دولت ها در قبول و اجرایMPT : 33

مصونیت های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت : ۹۷

جرم بین المللی دولت : ۱۶۵-۱۳۰۸

قراردادهای دولت با بیگانگان: ۱۶۹

جانشینی کشورها: ۲۰۲-۳۶۰-۹۱۸-۱۵۲۶-۱۵۴۱

صلاحیت دولت ها: ۲۳۶

مصونیت دولتی : ۲۶۸/-۹۹۶-۱۱۴۱-۱۳۲۸-۱۵۰۴

برابری حاکمیت دولت ها: ۳۴۷-۴۲۱

مشروعیت حکومت ها : ۴۸۵-۹۸۱-۱۵۴۱

مصونیت کارگزاران دولتی: ۵۱۶-۵۱۸

استقلال و شناسایی کوزوو: ۸۱۲-۱۰۰۴-۱۳۲۹-۱۵۰۵

جدایی جبران ساز: ۸۱۲-۱۳۷۵-۱۴۳۶

تعهد دولت ها به همکاری : ۸۲۰-۱۰۳۸-۱۴۷۸

مصونیت کشورها و مقامات حکومتی: ۸۴۵

شناسایی کشورها و حکومت ها : ۹۸۱-۱۰۰۴

جدایی طلبی: ۹۸۵-۱۴۵۴

دعوت از مداخله خارجی: ۹۹۱

صلاحیت فراسرزمینی دولت:۱۰۳۶

دولت های در حال غرق : ۱۱۶۷-۱۳۸۱

کشورهای ناتوان : ۱۲۰۹

دولت مدرن حق بنیاد: ۱۳۴۹

جدایی کریمه از اوکراین : ۱۴۶۵-۱۵۵۹

جدایی طلبی اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت : ۱۴۵۴

چند فرهنگی، دولت و حقوق اقلیت ها: ۱۵۶۴

کشورهای ذره ای درارکان ملل متحد : ۱۶۲۱

شناسایی دولت جدید: ۱۷۵۹-۹۷۴

ملت های بدون کشور : ۳۹۲

وحدت آلمان و جانشینی : ۲۰۲-۶۲۰

جانشینی یوگسلاوی : ۲۰۶

مشروعیت دموکراتیک : ۲۲۹-۴۸۵

فلسطین : ۲۵۷-۳۹۷-۹۸۹-۱۰۷۶-۱۲۹۳

ادعاهای ارضی عراق به کویت : ۳۰۷-۳۴۲

واتیکان : ۳۲۶

شکنندگی مرزها: ۱۷۸۲

مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی: ۱۵۴۱

گوانتامو: ۹۵۸

مشروعیت دموکراتیک و شناسایی: ۹۸۱

قضیه دارفور سودان : ۹۸۹

شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا: ۱۰۰۴

جدایی طلبان و بازیگران غیر دواتی: ۱۰۴۳

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: ۱۱۸۰

آبخازیا و اوستیا و کوزوو (مقایسه) : ۱۲۴۳

اوستیای جنوبی : ۸۲۲-۹۴۷ ( و آبخازیا)

تحدید انفصال در حقوق بین الملل : ۱۰۷۴

مصونیت قضایی دولت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: ۹۴۴

حاکمیت برجزایر فالکلند : ۱۸۵۷

مصونیت قضایی و اجرایی دولت و اموال آن: ۱۹۱۱

چند فرهنگی، دولت و حقوق اقلیت ها: ۱۵۶۴

مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی : ۱۵۴۱

 1. حکومت (حاکمیت) قانون و حکمرانی مطلوب در حقوق بین الملل

۱۷۶۲-۱۷۲۹-۱۳۴۷-۱۲۰۷

 1. سازمان های بین المللی

سازمان همکاری اسلامی : ۳۶۳

پلیس اروپایی : ۴۷۰

پارلمان اروپا: ۱۶۲

ناتو : ۱۷۰-۲۵۴-۴۳۹-۲۷۴-۴۸۶

میگا : ۷۳-۵۰۵

سازمان های منطقه ای : ۳۷۰-۳۷۷

ترتیبات منطقه ای : ۱۶۴۶

مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی : ۱۸۲۹

اتحادیه اروپا: ۴۵۱-۴۵۳-۴۷۷-۴۴۸-۸۶-۶۲۷-۱۷۲۲-۱۶۲۴

اتحادیه بین المللی مخابرات : ۱۳۹۲

بانک جهانی مسئوولیت پذیری در حقوق بشر: ۱۴۲۸

صندوق بین المللی پول مسئوولیت پذیری در حقوق بشر: ۱۴۲۸

سازمان بین المللی مهاجرت : ۱۵۱۵

انحلال سازمان های بین المللی : ۱۵۴۶

اتحادیه ملل امریکای جنوبی: ۱۵۴۰

بانک جهانی : تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی:۱۵۴۴

اصل تخصیص سازمان ها: ۱۵۷۵

کارکنان سازمان های بین المللی و دیوان : ۹۰۵

سازمان شفافیت بین المللی : ۹۶۷

سازمان منع سلاح های شیمیایی: ۱۱۸۲-۱۲۱۳

اکو : ۳۲۰-۱۲۴۱

اروپای واحد : ۳۰۲

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا: ۱۱۲۷

 1. سازمان ملل متحد

ملل متحد و آرمان بشریت: ۵۵

ناتو ، سازمان ملل و جنبه های حقوق توسل به زور: ۱۷۰

اصلاح شورای امنیت: ۱۹۳-۲۱۷-۳۴۱-۳۴۸-۱۱۰۳-۱۵۸۳

برنامه برای صلح منشور ملل متحد: ۲۰۵

حاکمیت دولت ها و محدودیت های منشور: ۲۲۲

موانع اساسی منشور در ایجاد و حفظ صلح: ۲۶۱-۴۷۲

قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت ) : ۲۷۵

عملکرد شورای امنیت بوسنی و هرزگوین: ۲۷۶

آتش بس .. در رویه شورای امنیت: ۳۰۰

اهمیت قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت: ۳۱۲-۱۶۴۴-۱۶۹۴

زنان: ۳۲۱-۳۲۹

ماهیت مجازات های نظامی: ۳۳۵-۳۷۷

دانشگاه سازمان ملل: ۳۳۸

دیپلماسی پیشگیرانه: ۳۶۸-۳۶۹-۳۳۲-۳۸۹

سازمان ملل و منافع ملی: ۳۸۶

سازمان ملل گذشته حال آینده: ۳۹۴

سازمان ملل در آغاز قرن: ۲۱ : ۴۰۰

هزاره جدید سازمان و حقوق بشر: ۸۹۱-۴۳۷

رابطه شورا و دیوان: ۴۱۴-۴۵۲-۱۶۳۰-۱۵۸۲

تحدید حاکمیت و مداخله گرایی سازمان: ۴۵۴

خلع سلاح لیبی: ۴۵۸

سازمان ملل پس از جنگ امریکا و عراق: ۴۷۶

گسترش شورای امنیت: ۴۸۳

نقش دیوان در صلح: ۶۳۷

صلح و امنیت: ۶۷۲-۷۹۳

کمیسیون تحکیم صلح: ۷۴۲ – ۸۵۲-۱۳۹۱

تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه: ۸۵۳-۱۱۰۵

هزاره ملل متحد: ۸۹۱

صلح پایدار: ۹۶۵

صلح و حقوق بشر: ۱۱۰۵-۸۵۳

منشور و نظام عدم اشاعه: ۱۱۶۰

ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از سوی دولت ها: ۱۶۲۹-۱۶۴۳-۱۵۸۱

نظارت محاکم بین المللی بر شورای امنیت: ۱۶۵۴-۸۸۵

کمیته تحریم شورا: ۱۶۶۸

نظارت پذیری شورای امنیت ۱۶۹۳

تفسیر قطعنامه های شورا: ۱۶۹۵

قضیه ابولا: ۱۷۲۴

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: ۱۷۲۵

منشور ملل متحد : ۲۶۱

کمیتۀ غرامت ملل متحد: ۱۵۱

شورای امنیت : ۱۹۵

سیستم امنیت دسته جمعی : ۳۵۹-۳۱۵-۲۱۱

پژوهش درباره صلح : ۲۵۳

منشور ملل متحد و کاربرد زور : ۳۱۱

حقوق بشر در سازمان ملل متحد : ۳۵۱-۳۲۹-۴۳۷

مجازات های نظامی در بحران کویت : ۳۳۵

ایران و شورای امنیت : ۳۵۶-۳۵۲

صلح : ۱۲۹۵-۶۲۳-۳۵۴

سازمان ملل متحد (کلیات ): ۴۰۰-۳۹۴

گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل : ۶۶۰-۵۲۱

اصلاحات سازمان ملل متحد : ۶۳۲-۶۳۱

رابطه ICC و سازمان ملل متحد : ۷۵۶-۹۶۱

حفظ صلح ، ایجاد صلح و تحکیم صلح : ۸۱۹

شورای امنیت و کمک های انسان دوستانه : ۸۲۵

دارفور سودان و شورای امنیت : ۹۲۵

نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ صلح و امنیت بین المللی : ۱۰۲۸

مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری : ۱۰۵۶

زنان ، صلح و امنیت بین المللی : ۱۰۸۸

شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی : ۱۱۸۰

نیروها و عملیات پاسدار صلح:۷۷۴-۴۵۶-۳۵۸-۳۵۷-۳۴۲-۱۰۸-۲۹۹-۱۱۵۶-۱۱۶۲-۱۲۴۸-۱۳۰۶

تحریم های هوشمند شورای امنیت : ۱۳۱۲

مسئوولیت دولت عضو سازمان ملل متحد :۱۴۸۸-۱۳۱۵

تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی : ۱۳۹۱

شورای امنیت و ICC: 1398

بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین المللی : ۱۵۴۴

مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت : ۱۶۱۵

تحول در نظام قضایی ملل متحد: ۱۷۶۹

دبیرکل : ۱۷۷۰

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت : ۱۷۸۷

تحریم های اقتصادی شورای امنیت و حقوق بشر : ۱۸۵۵

دیپلماسی اجبار آمیز شورای امنیت: ۱۸۷۶

تفکیک قوا در سازمان ملل متحد : ۱۸۶۱

شورای امنیت و حوزه سلامت عمومی : ۱۷۲۳

سازمان ملل و حقوق بشر :۴۳۷

کشورهای ذره ای در ارکان ملل متحد: ۱۶۲۲

وتوی پنهان : ۱۶۴۴

صلح، توسعه و دموکراسی : ۵۶

حق، صلح و منزلت انسانی: ۶۹-۸۵۳

وتو : ۳۱۲

مجازات های نظامی در بحران کویت : ۳۳۵

کوزوو: ۳۷۸-۳۸۱-۶۱۵-۹۲۱-۹۴۷

سازمان ملل و منافع ملی: ۳۸۶

مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران : ۱۵۱۵

ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از سوی دولت ها : ۱۶۲۹-۱۶۴۳

دادگاه ویژه لبنان : ۱۱۹۵

شورای امنیت و بحران سوریه : ۱۸۸۰

کنسانسوس: ۱۷-۲۵۹

صلاحیت ملی و منشور ملل متحد : ۲۶

شورای امنیت و ICT : 1582

در تلاش برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی: ۱۴۰۱

 1. سازمان های غیر دولتی: ۱۵۹۴-۱۶۶۵-۱۷۲۱-۱۴۶۳-۱۲۴۰-۱۲۱۶-۱۱۷۰-۱۰۵۹-۱۰۴۳-۸۹۸-۸۹۷-۸۹۶-۸۲۴-۴۲۹-۵۰-۲۵ – ۱۷۷۱-۱۵۵۶ 
 1. شرکت های خصوصی و چند ملیتی: ۱۸۱۶-۱۶۰۳-۱۵۹۴-۱۴۳۸-۱۴۰۲-۱۲۴۶-۱۱۵۸-۱۱۲۱-۷۸۶-۳۸ 
 1. حقوق بین الملل بشر

حقوق بشر(کلیات): ۴۸۰-۴۸۱-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۸-۵۹۳

حمایت از حقوق بشر در حقوق داخلی و بین المللی : ۵۹

جهان شمولی حقوق بشر:۶۲

حق، صلح و منزلت انسانی: ۶۹

معاهدات حقوق بشری:۷۴

کنفرانس جهانی حقوق بشر وین: ۸۰

اقلیت ها:۲۱۳-۶۵۸-۹۴۶-۱۲۳۸-۱۵۶۴-۱۷۱۳-۱۷۹۳

آموزش حقوق بشر:۲۳۵-۸۰۵-۸۵۳-۹۹۳-۱۲۹۲

حق :۲۳۸

مسئوولیت در قبال نقض حقوق بشر:۲۴۲-۶۲۲

حمایت از اشخاص بزرگسال:۲۴۳

حق حیات (حق بر زندگی):۲۴۴-۸۶۶

حق توسعه (حق بر توسعه)۲۴۹-۳۸۳-۱۲۰۷-۹۴-۱۲۰۷

جرائم علیه صلح و امنیت بشری: ۲۷۰

زنان:۳۲۱-۳۳۹-۳۴۵-۳۴۶

بررسی موضوعی حقوق بشر در نهادهای حقوق بشری:۴۳۱

حقوق بشر اروپایی: ۳۷۹

کمیسارای عالی حقوق بشر:۳۹۵

تضمینات حقوق بشر:۸۹۰

آزادی رسانه ها: ۱۰۱۸

علنی بودن دادرسی:۵۱۱

حقوقWTO و حقوق بشر:۶۰۰-۱۱۷۴-۱۵۷۰

حقوق معلولان: ۶۳۱-۶۳۲-۸۲۶-۸۵۴

تبعیض علیه زنان:۶۳۸-۶۸۶-۷۰۰-۷۲۵-۱۳۳۹

دموکراسی، توسعه و حقوق بشر:۶۴۸

پناهندگی و پناهندگان:۶۵۸-۱۳۰۷-۱۵۵۱-۱۸۷۹

شورای حقوق بشر:۶۸۲-۸۵۵-۸۶۴-۱۲۶۷-۱۵۱۲-۱۵۴۹-۱۵۵۰

ممنوعیت حجاب اسلامی (پوشش مذهبی)۶۷۹-۱۲۳۶

عفو بین الملل : ۶۹۷

آزادی بیان و هتک حرمت ادیان: ۷۰۷-

شبیه سازی درمانی: ۷۵۰

حق بر سلامت: ۷۵۰-۱۳۸۶-۱۴۷۹

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:۷۶۹-۸۲۷-۹۳۶

کمک های انسان دوستانه: ۷۷۶-۸۲۴-۸۲۵

حق بر حقیقت: ۷۹۰

حق تعیین سرنوشت اصول کلی حقوق بین الملل

حق بر غذا۸۳۸-۱۱۸۳-۱۳۳۱-۱۹۱۸-۱۹۲۵

حق بر تابعیت: ۸۷۴

دادرسی منصفانه: ۸۷۳-۸۷۴-۱۱۱۲-۱۳۱۲-۱۵۹۷

تضمین های کیفری در اعلامیه جهانی حقوق بشر:۸۷۵

نظریه حق: ۸۷۷

محدودیت آزادی ها: ۸۷۸

حقوق بشر و دیپلماسی چند جانبه: ۸۸۰

حقوق بومیان : ۸۸۲

حق دسترسی به آب: ۸۸۳

انسانی شدن حقوق بین الملل: ۸۸۴-۹۰۷-۱۷۰۲

دادگاه اروپایی حقوق بشر:۱۷۹-۴۸۲-۶۶۱-۱۴۰۱-۱۶۴۱

حق بر محیط زیست سالم:۱۰۳۷

صلح و حقوق بشر: ۱۱۰۵

دارا شدن من غیرحق: ۱۱۱۱

جایگاه فرد در حقوق بین الملل: ۱۰۷۷

مفهوم کرامت ذاتی انسان:۱۰۷۹

حقوق بشر و شرکت های فراملی: ۱۰۸۳

رویه های حمایتی حقوق بشر در سازمان ملل بررسی دوره ای : ۱۱۲۲

دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی: ۱۱۲۸

حقوق همبستگی: ۱۱۵۱-۱۳۸۹-۱۳۱۰-۱۴۷۴-۱۰۵۷

حق بر آموزش: ۱۱۵۲-۱۲۸۳-۱۰۶۰

دادگاه های نسل سوم حقوق بشر: ۱۱۵۵

حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار:۴۹۴-۱۱۹۷

کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم:۱۱۹۹-۱۵۳۲-۱۶۳۵

حق نسل سوم: ۱۲۱۱-۱۳۸۴

رواداری و حقوق بشر: ۱۲۴۵

تفسیر عهدنامه اروپایی حقوق بشر:۱۱۵۲

تکوین حقوق بشر:۱۲۷۵

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی:۱۲۷۸

مهاجرت و مهاجران۷۹۰: (کارگران مهاجر)-۱۳۲۶-۱۳۵۲-۱۸۲۶-۱۸۳۶-۱۹۰۵ -۱۸۷۲(مهاجرت نیروی کار)

حقوق بشر و تروریسم:۱۳۳۶-۵۳۴-۵۳۵-۶۵۹

حق دسترسی به وکیل: ۱۳۳۷

جنایات بر ضد فرهنگ: ۱۳۶۶

حق بر کار : ۱۳۸۰

حقوق کارگران مهاجر: ۷۹۰-۱۷۷۵

حقوق بشر و تروریسم سایبری: ۱۴۳۴

آزادی از ترس: ۱۴۳۷

اقدامات متقابل و حقوق بشر:۱۴۴۶-۱۷۹۴

حقوق بشر و حقوق بین الملل خصوصی: ۱۴۷۵

حق دسترسی به دارو: ۱۴۷۹

اخراج سکنه فلسطینی: ۱۴۹۶

حق بر فراموش شدن : ۱۵۱۸-۱۷۹۹

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر:۱۵۲۲

معیارهای تحدید حقوق وآزادی های بشر:۱۵۳۹

بحران میانمار: ۱۲۶۰-۱۲۸۱-۱۵۵۰-۱۷۲۶

توسعه اجتماعی در حقوق بشر: حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر: ۱۵۶۲

حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی:۱۵۶۳

سرمایه گذاری و حقوق بشر:۱۵۸۰

سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری:۱۶۰۲

اتحادیه اروپا و حقوق بشر: ۱۶۰۳

پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر: ۱۶۳۷

حقوق بشر و مواد مخدر : ۱۶۴۵

حقوق بشر در فضای سایبری: ۱۶۷۷

حق وتو و پیشگیری از نقض حقوق بشر: ۱۶۹۴

حق مرگ و حقوق بشر: ۱۷۵۶

آزادی ابراز مذهب: ۱۷۵۸

فناوری های جدید ارتباطی و حقوق بشر: ۱۸۰۵

توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری: ۱۸۳۱

مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر: ۱۸۵۴

حق آزادی بیان و مسئوولیت دولت: ۱۸۷۳

عدم تبعیض: ۱۹۱۹

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حقوق بشردوستانه

قضیه کادی: ۱۱۴۷

حمایت از زنان در حقوق پناهندگی: ۱۳۰۷

گزارش دهی دولت ها به کمیته حقوق بشر: ۱۳۲۱-۱۴۹۳

لغو برده داری: ۱۶۹۷

مهاجرت نیروی کار: ۱۸۷۲

حقوق بیگانگان : ۱۰۰-۱۵۶-۲۹۸

مسئوولیت ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: ۶۲۲

حقوق بشردر سرزمین های اشغالی: ۸۰۴

حمایت کیفری از کودکان در برابر تروریسم جنسی: ۱۱۹۸

مسئوولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر: ۱۴۲۸

مزدوری: ۱۴۵۶

کودک ربایی: ۱۶۲۵

ملل متحد و آرمان بشریت: ۵۵

صلح، توسعه و دموکراسی: ۵۶

حقوق خصوصی اشخاص و مسئوولیت دولت: ۱۳۷

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم : ۱۶۲۱

تروریسم و انسانی شدن حقوق بین الملل : ۱۷۰۲

سرمایه گذاری و حقوق بشر: ۱۵۸۰

اخراج سکنه فلسطین و ساخت شهرک های بهودی نشین: ۱۴۹۶

انسانی شدن تحریم ها : ۱۴۴۸

جدایی طلبی اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت: ۱۴۵۴

دولت مدرن حق بنیاد: ۱۳۵۰

کنترل دخانیات : ۴۷۱

آزادی مطبوعات : ۴۸۲

فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار: ۱۳۸۰

قضیۀ فولمن و محمودیان در دیوان دادگستری اروپا

بازگرداندن مهاجرت های غیرقانونی: ۱۵۱۵

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا: ۱۱۲۷

 

 1. امنیت انسانی

۱۷۳۳-۱۵۲۸-۱۲۱۸

 1. مداخلۀ بشردوستانه و مسئوولیت حمایت: -۱۱۷۶-۱۰۸۵-۱۰۸۴-۱۰۶۳-۹۸۹-۹۸۳-۸۴۴-۷۴۰-۷۲۹-۷۱۷-۶۹۸-۴۱۱-۳۷۸-۳۲۵-۱۹۲-۱۸۰-۶۷ -۱۸۴۴-۱۷۹۵-۱۷۵۷-۱۷۵۰-۱۷۳۳-۱۶۰۰-۱۵۹۰-۱۴۵۸-۱۳۷۲-۱۳۵۵-۱۳۴۴-۱۲۸۴-۱۲۱۸-۱۱۹۳-۱۸۷۰-۱۸۶۳ 

۲۱.حقوق حیوانات

کلیات : ۱۱۴۵

حفاظت از جانواران وحشی: ۱۵۳۵ 

 1. حقوق بین الملل کیفری

کلیات : ۴۶۴-۲۷۰-۲۲۰-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۱-۱۸۶-۱۶۵-۱۶۱-۱۵۰-۱۴۸-۱۴۴-۷۵

دیوان کیفری بین‌المللی:۶۰۶ -۴۹۵-۴۶۵-۴۵۶-۴۴۹-۴۲۰-۴۲۴-۴۱۹-۴۰۹-۲۴۰-۲۳۱-۲۱۸-۱۷۴-۱۰۸-۸۴-۶۰- ۸۳۱-۸۰۲-۷۶۵-۷۶۲-۷۶۱-۷۵۳-۷۲۴-۷۰۵-۶۷۶-۶۶۵-۶۵۰-۶۳۹

عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل ۶۱

جهانی شدن حقوق کیفری ۶۸

دادگاه نورمبرگ ۱۳۴

جنایات بین المللی ۴۳۶-۴۰۶-۳۷۶-۱۴۲-۱۳۹-۲۰۱

دادگاه یوگسلاوی۱۴۶-۱۴۳-۶۱۳

شکنجه ۱۹۶-۶۱۲-۶۷۳-۷۶۶-۸۲۹-۸۷۲-

نسل زدایی ۱۷۷۲-۱۰۸۶-۱۰۵۸-۱۰۴۲-۹۹۰-۹۶۰-۶۹۰-۱۹۹-۷۰۶

قوانین داخلی و ICC: 84

فساد : ۱۱۰–۹۶۷-۱۱۱۱-۱۱۶۴-۱۲۷۹-۱۵۳۰

دادگاه ویژه سیرالئون ۱۰۰۳-۱۰۰۰

ICC و شورای امنیت ۱۳۹۸-۹۶۱-۷۵۶

دادگاه های کیفری و صلح و امنیت بین المللی ۱۰۲۸-۹۴۱

تروریسم هسته ای ۸۱۷-۸۱۶

سازمان شفافیت بین المللی ۹۶۷

قاچاق مهاجرین ۱۰۲۳

قاچاق انسان ۱۶۷۲-۹۱۵-۱۱۷۲-۱۶۷۲

نهضت های رهایی بخش و تروریسم ۵۲۶-۴۷۹

تروریسم و جرایم سیاسی ۵۳۳

تروریسم رسانه ای ۵۲۲

تروریسم و حقوق بشر ۷۰۲-۵۳۴-۶۵۹

جرم تجاوز :۷۳۵-۱۰۰۵-۱۰۱۳-۱۰۱۶ -۱۱۸۸-۱۲۰۸-۱۲۹۸

مصونیت و تروریسم ۹۳

ناپدیدسازی اجباری ۱۷۴۲-۱۶۸۲

برده داری ۱۶۹۷

مزدوری ۱۴۵۶-۷۲۲

جرائم زیست محیطی ۱۷۶۷-۱۰۱۰

قاچاق مواد مخدر ۱۰۲۲-۷۸۷-۸۴۸

دیپلماسی و تروریسم بین المللی ۴۳۲

ازدواج اجباری ۱۰۰۳

الغای اعدام ۷۴۶-۲۲۸-۸۶۴

ژنوسید فرهنگی ۱۷۴۳-۱۶۸۳

دادگاه کامبوج ۱۷۴۵

جنایت علیه بشریت ۱۷۷۲-۱۳۱

استرداد مجرمین ۱۶۱

سیاست جنایی سازمان ملل متحد ۲۲۴

جرائم علیه صلح و امنیت بشری ۲۷۰

جنایات جنگی ۱۳۹-۴۰۶-۶۱۶-۸۸۹-۱۰۶۲-۱۱۲۵

جرائم سازمان یافته فراملی ۴۳۳-۴۲۵

تروریسم اتمی ۴۷۸

پلیس اروپا ۴۴۸

جرائم ارتکابی در دریا۴۳۶

قضیه دارفور سودان ۸۱۸-۵۱۹

مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم ۷۱۷

منابع مالی تروریسم ۴۳۳-۴۲۵-۱۱۰-۸۵

ایکائو و قاچاق مواد مخدر ۸۴۸

عمرالبشیر ۸۴۲-۱۳۶۷-۱۷۹۷

تنوع محاکم بین المللی ۹۰۹

صلاحیت جهانی و ICC 1616-926-916-75-736-796

دادستان ICC 940

جرائم بین المللی و حقوق داخلی کشورها ۹۲۶

بازنگری اساسنامه ICC 975

تعهد به همکاری در ICC 982

هیأت حقیقت یاب ملل متحد و جنایات غزه ۹۷۴

ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت ۱۰۰۳

حقوق قابل اجرا در ICC 1011

مسئوولیت در ICC 1017

معیارهای تفکیک در ICC 1034

حقوق بزه دیدگان ۱۰۲۴-۱۰۴۶-۱۱۱۶

عدالت انتقالی ۱۱۰۴

شورای امنیت و تروریسم ۱۰۹۴

قضیه کارادزیج (قصاب بالکان) ۱۱۱۴

مسئوولیت کیفری دولت ۴۶۸

تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری۱۴۵۷

قاچاق اموال فرهنگی : ۱۵۶۵

تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری در مبارزه با جرائم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات ۱۶۰۱

جنایت بر ضد فرهنگ ۱۳۶۶-۱۳۰۱

شورای امنیت و ICC در پرتو بازنگری ۲۰۱۰-۱۳۹۸

جنایات جنگی سایبری ۱۹۲۶

مقابله با جرائم سایبری ۱۹۱۰

علنی بودن دادرسی ۵۱۱

خشونت جنسی ۸۳۸

اینترپول ۷۸۷

تجمیع محکومیت ها طبق معیار سلیبسی ۹۲۷

نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ۱۰۲۸

نسل زدایی ۱۰۵۸-۱۱۸۶

دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی ۱۱۲۸

اکوسوک و قاچاق اموال فرهنگی ۱۱۳۵

اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی ۱۱۳۶

حمایت از اموال فرهنگی در پرتو اساسنامه ICC : 1139

حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه یوگسلاوی : ۱۱۴۰

جرم انکاری کاربرد سلاح های هسته ای : ۱۱۴۸

صلاحیت دادگاه های داخلی و جنایات جنگی : ۱۱۷۵

تجارت غیرقانونی سلاح های متعارف : ۱۲۱۶

عفو : ۱۲۵۵-۱۵۳۶

صلاحیت ICC : 1286

جنایت دولت : ۱۳۰۸

اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی : ۱۳۲۰

مروز زمان در حقوق بین الملل کیفری: ۱۳۲۴

عوامل رافع مسئوولیت کیفری: ۱۳۷۸

استرداد مجرمین : ۱۴۵۵

تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم : ۱۴۸۷

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: ۱۵۱۷

جرایم داعش: ۱۵۳۷

چالش های ICC در رابطه با اصل منع بی کیفری: ۱۵۸۴

تحقق عدالت کیفری بین المللی در افریقا : ۱۶۱۱

نابود سازی مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل کشی : ۱۱۷۲-۱۸۱۲

وضعیت اوگاندا در ICC : 1786

ICC و اتباع کشورهای غیر عضو : ۱۸۱۴

دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق : ۱۸۵۶

غزه : ۱۸۴۵-۸۹۲-۱۲۹۳-۱۴۱۲-۱۴۱۳

مصونیت سران دولت ها و ICC: 1908

ICC و امریکا: ۱۸۶۲

لغو مصونیت کیفران سران دولت ها : ۱۸۷۱

آثار خروج کشورهای افریقایی از ICC: 1924

مصونیت و حقوق بین الملل کیفری: ۱۹۲۹

مصونیت کیفری : ۱۹۳۱

اعتبار امر مختومه در اساسنامه ICC : 60

جنایات جنگی در مناقشات مسلحانه غیربین المللی در ICC : 406

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: ۱۱۱۵

کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری : ۱۱۴۹

معاونت در ارتکاب جرائم بین المللی : ۱۳۰۴

نسل کشی ارامنه : ۱۳۵۳

مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری: ۱۰۵۶

۲۳.تروریسم :۵۲۲-۵۱۳-۴۷۹-۴۷۸-۴۵۹-۴۳۵-۴۳۲-۴۲۹-۴۲۸-۴۱۵-۳۳۰-۱۷۷-۱۷۶-۱۰۹-۹۳-۸۸-۸۵-۸۱-۷۰-۵۴-۸۲۹-۸۲۷-۸۱۷-۸۱۶-۷۹۸-۷۶۴-۷۵۴-۷۱۷-۷۰۲-۶۵۹-۶۴۷-۶۴۶-۵۳۵-۵۳۴-۵۳۲-۵۳۱-۵۳۰-۵۲۷-۱۴۵۱-۱۴۳۲-۱۳۶۱-۱۳۴۶-۱۳۴۳-۱۳۴۲-۱۲۹۵-۱۲۰۴-۱۱۲۶-۱۰۹۴-۹۳۷ -۸۷۹-۸۵۲-۸۴۶-۸۴۳-۸۴۱-۱۹۲۱-۱۹۲۰-۱۸۴۶-۱۸۴۰-۱۷۵۴-۱۷۱۴-۱۷۰۲-۱۹۶۶-

۲۴.تحریم ها: ۱۹۱۲-۱۸۵۵-۱۷۸۷-۱۶۶۸-۱۴۳۹-۱۲۱۴-۱۰۱۵-۶۴۵-۴۷-۱۲-۱۱-۱۰

 1. حقوق دریاها

تفسیر عهدنامه حقوق دریاها:۴۶

آزمایش های اتمی در دریای آزاد : ۱۱۲

محیط زیست دریایی: ۱۲۸-۱۳۲-۱۳۸-۲۵۸

حقوق جنگ دریایی : ۱۲۹-۲۶۶-۲۹۰-۲۹۳-۳۰۰-۳۰۸-۱۴۱۲

حقوق دریاها(کلیات):۱۳۶-۲۱۹-۲۶۴-۲۹۰-۲۹۵-۵۷۹-۶۶۶-۶۶۷-۷۵۹-۱۰۹۹

دریاچه های بین المللی: ۱۷۸

حمل و نقل دریایی : ۲۶۷

ایمنی دریانوردی: ۴۴۴

جنبه های نظامی کنوانسیون حقوق دریاها:۴۷۳

دیوان بین المللی حقوق دریاها:۶۷۵-۱۰۹۹

جزایر مصنوعی ‘ ۷۸۵

دزدی دریایی جدید: ۹۲۸-۹۸۸-۱۰۳۲-۱۱۸۱(مجموعه مقالات)-۱۲۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۵۳۱-۱۸۷۷-۱۸۸۱

قضیه کشتی سایگا در دیوان بین المللی حقوق دریاها (۱۹۹۹): ۱۲۸۰

ایمنی انسان ها در دریاها: ۱۳۱۷-۱۴۸۹

مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا:۱۳۲۶-۱۳۳۰

ابتکار امنیت اشاعه(PSI): 1414-1415

تحدید حدود فلات قاره : ۱۴۱۲

نقش دفتر سازمان ملل برای مقابله با مواد مخدر در مقابله با دزدی دریایی: ۱۴۱۸

اخذ اجرت نجات توسط کشتی های نظامی : ۱۴۱۹

سازمان بین المللی دریانوردی: ۱۴۲۰

گونه های بیگانه موجود در آب توازن : ۱۴۲۱

 1. خلیج فارس ایران و حقوق بین الملل

آلودگی صوتی دریایی (خلأ کنوانسیون حقوق دریاها) :۱۴۲۴

بنیان اقتصادی حقوق دریاها:۱۴۲۵

دی اکسید کربن زیر بستر دریا: ۱۴۷۳

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: ۱۵۱۷

مسئوولیت صاحبان کشتی دریا پیما: ۱۵۲۳

اعمال غیرقانونی در دریاها: ۱۵۲۹

قضایای مربوط در دیوان بین المللی دادگستری دیوان

فناوری دریایی: ۱۵۴۲

نفت و گاز دریایی: ۱۵۷۲

سوخت رسانی در منطقه انحصاری اقتصادی: ۱۶۱۹

آلودگی نفتی دریایی: ۱۶۵۰

حفاظت از تلاب ها: ۱۶۷۸

دزدی دریایی و تروریسم : ۱۶۹۹

آب های تاریخی در حقوق دریاها:۱۷۲۰-۱۷۶۵

مداخله سازمان های غیردولتی به منزله دولت دادگاه در دیوان بین المللی حقوق دریاها: ۱۷۲۱

جنوبگان و مقوله امنیت : ۱۷۸۰

دادگاه بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی: ۱۸۵۳

تحدید حدود مناطق دریایی: ۱۹۰۲

منطقه انحصاری اقتصادی: ۱۸۵۹

میراث فرهنگی زیرآب : ۱۳۸۸-۱۷۸۸

تحقیقات علمی: ۱۸۵۹

کشتی های دولتی و جنگی غرق شده : ۱۳۸۸

صلاحیت دولت صاحب پرچم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی: ۹۵۵

صلاحیت فراسرزمینی دولت : ۱۰۳۶

دولت های در حال غرق : ۱۱۶۷

چالش های تالاب انزلی : ۱۳۳۴

قضیه مرز دریایی میان رومانی و اوکراین در ICY در ۲۰۰۹ : ۱۵۳۳

 1. رودخانه های بین المللی: ۱۶۳۵-۱۲۴۲-۹۲۰-۹۱۳-۴۳۱-۲۹۷-۲۶۹-۲۵۵-۲۴۸-۱۴۰-۱۲۷-۷۸ 
 1.  حقوق بین الملل آب

سفره های آبی زیر زمین مشترک: ۱۳۹۹

حاکمیت مشترک رودخانه های بین المللی : ۷۸

منابع طبیعی مشترک: ۴۳۱-۹۲۰

بحران آب : ۴۸۴

حق دسترسی به آب : ۸۸۳

امنیت آب : ۱۹۱۴

 1. حقوق بین الملل هوا و فضا

کلیات : ۱۰۴-۱۰۵-۱۵۷-۵۳۱-۱۹۱۷-۱۶۰۹

پخش مستقیم ماهواره ای و پارازیت : ۱۷۱-۱۵۷۱

مناطق پرواز ممنوع : ۳۹۳

تابعیت هواپیما : ۶۸۴

ایکائو ۲۱۶-۲۸۳-۸۴۸ (و قاچاق مواد مخدر)

پخش مستقیم تلویزیون:۸۵۰

حمل و نقل هوایی : ۹۱۲

مسئوولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی: ۹۷۳

هواپیماهای بدون سرنشین ۱۰۷۰- ۱۱۷۷-۱۲۳۴-۱۶۱۸ (درمخاصمات مسلحانه ) ۱۸۷۵

ایمنی هوانوردی ۱۰۹۵

منع تملک فضای ماورای جو : ۱۳۲۵-۱۵۰۰-۱۸۳۴

زباله های فضایی: ۱۳۳۱

خصوصی سازی فضا : ۱۳۲۶

میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو: ۱۴۲۶

محیط زیست فضایی : ۱۵۹۲-۱۷۴۴

انرژی هسته ای در فضا: ۱۷۱۱

حقوق هواپیما : ۷۴۵

قانون گذاری در فضای سایبر : ۱۶۸۴

نقاط مداری : ۱۹۲۲

 1. حقوق دیپلماتیک کنسولی

مصونیت : ۱۳۴۵

آزادی ارتباطات مأموران دیپلماتیک : ۱۴۶۴

اصل عدم مداخله دیپلماتیک : ۱۳۳۵

دولت حافظ منافع : ۱۶۹۲

پناهندگی دیپلماتیک: ۱۸۴۱

پیک و کیسه دیپلماتیک: ۱۸۴۸

حمایت کنسولی: ۷۳۱۰-۱۱۸۴

کلیات :۹۰۲-۲۲۶-۳۱۶-۳۷۴

 1. حقوق بین الملل اقتصادی

کنوانسیون تأسیس میگا:۷۳-۵۰۵

وایپو : ۸۹

سرمایه گذاری : ۹۵-۱۲۵-۱۷۳-۵۷۷-۹۲۹-۱۲۵۸-۸۶۵-۱۹۰۳-۱۵۷۷-۱۵۸۰-۱۴۶۱

کلیات : ۲۳۷-۷۴۹

نظم نوین اقتصادی بین المللی : ۱۰۵۵

توسعه پایدار : ۱۲۵۳-۷۴۹

محیط زیست و سرمایه گذاری : ۱۳۹۴

تحریم های اقتصادی ( اصل تناسب) : ۱۶۴۰

حقوق و توسعه : ۲۸۶

صلح ، توسعه و دموکراسی : ۵۶

مشارکت شهروندان در حقوق بین الملل توسعه : ۱۷۲۸

همکاری در مالیات بین المللی : ۱۴۷۸

 1. حقوق تجارت بین الملل

حل اختلافات در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی : ۷۲

حقوق فراملی : ۱۱۹-۷۳۰

شرکت های چند ملیتی : ۴۰۱

میگا: ۷۳- ۵۰۵

داوری تجاری بین المللی : ۱۰۶۱

حقوق بشر و شرکت های فراملی : ۱۰۸۳

تجارت تسلیحات متعارف : ۱۴۴۳-۱۴۷۷

 1. سازمان تجارت جهانی

کلیات: ۵۷-۷۲-۷۷-۶۰۰-۶۳۵-۶۳۶-۹۳۰-۹۶۸-۱۲۰۲

ثبت اختراعات در WTO : 515

تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در حقوق WTO و اتحادیه اروپا : ۱۱۲۷

رژیم خودبسنده نظام WTO : 1165

WTO و نظم حقوقی بین المللی : ۱۲۰۲

حقوق WTO و حقوق بشر : ۶۰۰

 1. حقوق بین الملل محیط زیست

کلیات: ۱۰۱-۱۶۷-۲۱۲-۳۱۸-۳۴۰-۳۴۹-۴۲۳-۴۵۵-۴۶۳-۱۴۶۶

محیط زیست و حقوق بشر: ۴۹۴-۱۸۶۷

مسئوولیت محیط زیست: ۱۸۲۴-۱۰۹۶-۹۵۹

حفاظت از محیط زیست در فضای ماورای جو : ۱۷۴۴

زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: ۱۷۵۵

جبران خسارات زیست محیطی در طرح ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین الملل : ۱۷۶۸

موافقت نامۀ پاریس ۲۰۱۵: ۱۷۷۹-۱۸۷۵

امنیت محیط زیست : ۱۶۴۷

آلودگی نفتی دریایی: ۱۶۵۰-۱۵۱۷-۱۴۰۴

ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست: ۱۴۶۹

تغییرات آب و هوایی : ۱۵۱۳

آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئوولیت کیفری: ۱۵۱۷

محیط زیست و پسماندهای خطرناک : ۱۴۲۷

چالش های تالاب انزلی : ۱۳۳۴

مسئوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی : ۱۳۴۸

اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست : ۱۳۸۲-۱۲۱۰

تغیییرات جوی : ۱۲۵۴

صدور و انتقال آلودگی: ۱۲۶۶

ریز گردها : ۱۲۹۶-۱۰۳۸

زباله های فضایی : ۱۳۳۰

محیط زیست خزر: ۱۲۲۰

قضیه حادثه هسته ای فوکوشیما: ۱۲۲۱

منابع طبیعی و محیط زیست: ۱۲۴۲

اصل احتیاط محیط زیست: ۱۲۴۷

اخلاق زیستی: ۱۰۸۶

جرائم زیست محیطی : ۱۰۱۰

اجلاس ۲۰۱۰ گنگان مکزیک: ۱۰۳۷

مسئوولیت مشترک : ۹۷۱

محیط زیست و کیوتو : ۹۸۴

تأثیر تحریم ها بر محیط زیست: ۱۴۳۹

پناهجویان تغییرات آب و هوایی : ۱۵۵۱

فناوری زیستی تراریخت و حق برکار: ۱۳۸۰

محیط زیست و WTO : 1390

محیط زیست و سرمایه گذاری : ۱۳۹۴

بیوتکنولوژی و حق انسان ها بر غذا: ۱۹۲۵

منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی: ۱۶۴۲

نیروگاه های اتمی : ۳۵۵

علم ژنتیک و نظریات روابط بین الملل : ۴۳۶

حوادث طبیعی: ۱۷۱۲

 1. حقوق بین الملل انرژی

کلیات: ۱۲۵۳

حقوق نفت و گاز : ۱۰۹-۳۱۴-۳۸۲-۸۳۷

حمایت دیپلماتیک و شرکت های نفتی : ۹۲۲

معاهده منشور انرژی : ۷۱۰

کلیات : ۸۲۸

اجرای موقت معاهده منشور انرژی : ۱۷۹

 1. حقوق بین الملل ارتباطات

آزادی ارتباطات مأموران دیپلماتیک : ۱۴۶۴

اتحادیه بین المللی مخابرات : ۱۳۹۲

نقاط مداری : ۱۹۲۲

آزادی مطبوعات: ۴۸۲

اینترنت: ۱۷۳۰

جنگ اطلاعات : ۱۸۲۸

ارتباطات: ۸۱۱

حقوق ارتباطات جهانی: ۱۰۲۰

مداخله رسانه ای : ۱۰۲۱

 1. حقوق بین الملل فرهنگی

جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی:۶۲

اموال فرهنگی: ۱۸۱

میراث فرهنگی زیرآب : ۳۹۹-۱۳۸۸-۱۷۸۸

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی : ۱۷۹۰

صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: ۱۵۹۹

تنوع فرهنگی : ۶۹۳-۱۲۳۵-۱۲۳۷

اموال فرهنگی: ۷۲۳

میراث فرهنگی: ۸۶۱

استرداد اموال فرهنگی : ۱۱۰۵

روش حل اختلافات ناشی از اموال فرهنگی: ۱۱۱۰

یونسکو و حمایت از اموال فرهنگی: ۱۱۳۴

حمایت از اموال فرهنگی و مصونیت اجرایی دولت ها : ۱۱۴۱

حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی: ۱۱۴۲

حقوق بین الملل و سینما: ۱۲۱۹

میراث مشترک بشریت : ۱۴۲۶ حقوق بین الملل بشر

چند فرهنگ گرایی ، دولت و حقوق اقلیت ها : ۱۵۶۴

منشور اجتماعی اروپایی : ۱۹۹۶-۸۶۷

نام خلیج فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی: ۱۳۶۴

۳۷.حقوق بین الملل مالکیت فکری

کلیات : ۱۳۴۱-۹۲۷

ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست : ۱۴۶۹

حمایت از مالکیت فکری و سرمایه گذاری : ۱۹۱۳

حقوق مؤلف : ۷۱۳

 1. حقوق توسل به زور

دفاع پیشدستانه : ۴۴۶-۷۵۸-۱۲۴۴-۱۲۷۲

دفاع مشروع در مقابله با تروریسم : ۷۶۴

قاعده منع توسل به زور  اصول حقوق بین الملل

دفاع مشروع و دیوان :۹۰۴- ۱۰۴۵

وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور: ۹۵۰

دفاع مشروع و بازیگران غیردولتی: ۱۸۱۸

دفاع مشروع : ۹۶۳-۴۴۵-۵۲۹

دفاع مشروع در برابر حملات سایبری: ۱۸۰۶

 1. حقوق جنگ یا مخاصمات مسلحانه

حقوق جنگ دریایی:۱۲۹-۲۹۳-۳۰۰-۳۰۸-۱۴۱۲

حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه: ۵۰۸

حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی : ۶۰۵

جنگ نامتقارن : ۷۵۱

شورای حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه: ۸۶۴

کاربردهای نظامی فناوری نانو: ۸۶۶

تکنولوژی نظامی و قواعد جنگ: ۱۰۶۷

مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در رویهICTY و رواندا : ۱۱۲۳

مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه عرفی: ۱۶۹۶

 1. حقوق بین الملل سلاح های انهدام فراگیر

سلاح های هسته ای: ۱۶۷

سلاح های میکروبی : ۳۹۶

کلیات : ۴۵۱-۴۵۳-۴۷۷

سلاح های شیمیایی : ۸۵۹-۱۵۷۳

۴۱.حقوق بشردوستانه

کلیات : ۲۶۲-۶۹۲-۷۵۲-۸۳۲-۸۵۰-۹۳۲-۹۳۵-۹۳۸-۱۰۲۷-۱۲۶۹

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: ۷۶۹-۸۲۷-۹۳۶-۱۳۳۸

آموزش حقوق بشردوستانه:۶۵۷

اجرای ملی حقوق بشردوستانه:۸۲۶

اجرای حقوق بشردوستانه در ایران : ۶۵۶-۶۵۵-۱۵۱۰

کمیته بین المللی صلیب سرخ: ۶۹۶-۷۹۵-۸۲۸-۹۸۷

فلسفه حقوق بشردوستانه:۹۳۳

اعلامیه جهانی حقوق بشرو حقوق بشردوستانه:۸۷۹

صلح و حقوق بشردوستانه:۱۰۶۶

حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ : ۱۲۸۵

تعهد عام دولت ها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بشردوستانه:۷۹۹-۱۴۴۰-۱۷۸۹

حمایت از اموال فرهنگی:۱۵۲-۱۰۶۵-۱۱۰۷-۱۱۳۰تا۱۴۴۲-۱۱۴۲-۱۴۷۶-۱۶۹۸-۱۷۰۴-۱۷۴۹-۱۷۹۲-۱۹۰۵

مسئوولیت دولت های ثالث در مخاصمات داخلی: ۴۰

اشغال: ۱۲۷۱-۱۳۱۴-۹۹۳ (اشغال انتقالی)

سرزمین های اشغالی فلسطین: ۱۲۷۱-۱۴۹۶-۱۸۱۰ (انتقال سفارت امریکا)

رزمندگان غیرقانونی: ۱۲۸۲

خسارات ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:۱۳۰۹

اشغال عراق:۱۳۱۴-۹۹-۸۷۷

اصل تبادل در حقوق بشردوستانه:۱۳۵۰

بحران داخلی سوریه: ۱۴۳۰-۱۵۹۸-۱۸۶۳

فرهنگ ها و جهانی شدن حقوق بشردوستانه:۱۴۵۸

فناوری نانو و حقوق بشردوستانه:۱۴۸۵

سپرانسانی: ۱۵۲۵-۱۴۰۶ (سپرانسانی داوطلبانه)

دادگاه های کیفری بین المللی و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه:۱۵۵۴

بهره برداری از منابع آبی درمخاصمات مسلحانه: ۱۵۸۵-۱۶۳۳

منابع فسیلی و حقوق بشردوستانه: ۱۵۸۸

تعلیق حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه:۱۵۹۳

حملات سایبری و حقوق بشردوستانه:۱۸۸۲-۱۶۲۷-۱۴۵۹

در آشوب ها و شورش های داخلی:۲۵۸-۱۲۹۴-۹۵۰

محیط زیست (در جنگ عراق و کویت) : ۳۱۹

کودکان در مخاصمات مسلحانه: ۴۲۶

تحریم ها و حقوق بشردوستانه:۱۲-۵۱۳

اسیران جنگی: ۵۸۲

روزنامه نگاران: ۶۵۱-۶۵۳ تا ۶۵۵

نقش رسانه ها در ترویج اصول حقوق بشردوستانه:۶۵۴

خبررسانی در صحنه نبرد: ۶۵۳

شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی: ۷۸۶-۱۲۱۶

بحران دارفور: ۸۱۸-۹۲۵-۹۸۹

حمایت از معلولان: ۸۲۳

سازمان های غیر دولتی: ۸۲۴

شورای امنیت: ۸۲۵

پاسخ امریکا به طرح کمیته در مورد حقوق بشردوستانه عرفی: ۸۲۸

مسئوولیت نقض حقوق بشردوستانه:۶۱۱-۶۲۲

حقوق بشردوستانه و تروریسم: ۸۴۱-۸۶۴-۹۳۷-۱۲۰۴

به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: ۷۴۷-۱۰۶۸-۱۱۱۷-۱۲۷۳-۱۵۴۸-۱۸۶۹

روبات های نظامی: ۱۶۳۸

کشتار هدفمند: ۱۷۰۳

بحران یمن : ۱۲۱۲-۱۵۵۵-۱۵۷۸-۱۶۰۴-۱۷۶۶

سلاح های انفجاری متعارف:۱۸۰۳

در مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی:۱۵۹۵-۱۷۹۸-۱۸۴۱-۸۳۰

جنگ های مردمی: ۷۷۳

زنان: ۶۳۵-۶۳۶

مشارکت غیرنظامیان در مخاصمه: ۱۰۶۴

نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه: ۱۱۲۴

اعمال تروریستی نیروهای مسلح در درگیری مسلحانه:۱۱۲۶

مسئوولیت اشتقاقی با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن: ۱۵۷۸

آوارگان داخلی ناشی از جنگ: ۱۷۳۱

روبات نظامی خودفرمان:۱۷۵۳

ضرورت نظامی:۱۷۸۵

اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بشردوستانه:۱۹۰۶

اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمه: ۱۹۰۹

آوارگان جنگی: ۵۰۴

مزدوری: ۱۴۵۶

جنگ ایران و عراق (کاربرد تسلیحات از منظر حقوق بین الملل کیفری) ۱۶۶۴

 1. حقوق مسئوولیت بین المللی

خسارت تنبیهی: ۹۲

حقوق خصوصی اشخاص و مسئوولیت دولت: ۱۳۷

مسئوولیت ناشی از اعمال افراد : ۱۶۴

جرم بین المللی دولت : ۱۶۵

مسئوولیت سازمان های بین المللی : ۱۸۷-۱۱۰۱ (سازمان ملل)

مسئوولیت و تابعیت مضاعف : ۱۸۸

کلیات : ۳۹۰-۴۴۱-۴۶۳-۴۶۶-۶۹۰-۷۴۸-۷۷۱-۷۷۷-۱۸۶۰

دیوان بین المللی دادگستری و مسئوولیت: ۷۰۱

مسئوولیت دولت به دلیل خوداری از همکاری : ۸۲۰

مسئوولیت و ضابطه کنترل : ۸۶۲

مسئوولیت دولت ناشی از معاهده منشور انرژی : ۹۴۵

مسئوولیت دولت ناشی از تعهدات عام الشمول : ۹۴۸

رژیم های خودبسنده : ۹۵۰

مسئوولیت مشترک در محیط زیست : ۹۷۱

اقدامات متقابل : ۹۷۷

مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره : ۹۸۰

مسئوولیت در اعمال منع نشده : ۱۰۲۵

مسئوولیت دولت های عضو در قبال اعمال سازمان های بین المللی : ۱۰۳۱

حق آزادی بیان و مسئوولیت دولت : ۱۸۷۳

مطالبه خسارت عدم النفع در دعاوی بین المللی : ۱۰۳۵

جبران خسارت هسته ای : ۱۰۴۰

مسئوولیت بازیگران غیردولتی و جدایی طلبان: ۱۰۴۳

مسئوولیت و محیط زیست : ۱۰۹۶-۱۸۲۴

مسئوولیت اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل: ۱۰۷۸

حمایت دیپلماتیک ۱۰۸۱-۱۰۸۲-۹۲۲ (حمایت دیپلماتیک و شرکت های نفتی) -۱۰۴۸

مسئوولیت ناشی از حملات سایبری: ۱۲۵۹

شرط فراگیر در ایجاد مسئوولیت دولت: ۱۳۱۸

مسئوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی: ۱۳۴۸

اعمال متخلفانه بین المللی در دادگاه های داخلی: ۱۳۷۱

انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت: ۱۳۹۶-۱۷۱۷-۱۷۶۰

مسئوولیت دولت ها در پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت هسته ای صلح آمیز: ۱۵۱۱

مسئوولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی : ۱۷۸۳

مسئوولیت اخلاقی دولت ها : ۱۸۰۹

مسئوولیت بین المللی دولت ها و گروه های تروریسم : ۱۸۱۵

معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی ۱۸۱۱

مسئوولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت بار اشخاص حقیقی: ۱۸۴۷

اضطرار و ضرورت در مسئوولیت بین المللی: ۱۸۶۵

مسئوولیت اشتقاقی : ۱۷۱۶

جبران خسارات زیست محیطی در طرح ۲۰۰۶ : ۱۷۶۸

جانشینی بر مسئوولیت : ۱۸۲۰

طرح مسئوولیت سازمان های بین المللی (انتقاد) : ۱۷۰۵

مسئوولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین الملل پول در قبال حقوق بشر: ۱۴۲۸

۴۳.داوری بین المللی

کلیات : ۷۶-۸۲-۱۰۲-۱۰۳-۲۴۱

 1. دیوان بین المللی دادگستری ( مباحث شکلی)

طبقه بندی موضوعی آراء : ۶۶

صلاحیت دیوان: ۱۲۴

اجرای احکام: ۱۴۵-۱۶۵۶-۱۴۸۳

استرداد دعوا: ۱۶۰-۱۲۳

دیوان وحل اختلافات: ۲۳۴

دیوان و دیوان اروپایی: ۶۶۸

ایرادات مقدماتی ۸۰۴

تکثر سیستم قضایی بین المللی: ۹۷۰

ادله اثبات دعوا : ۱۳۲۲

قلمرو محفوظ در آرای دیوان: ۱۳۹۷

اصل رضایی بودن صلاحیت: ۱۶۴۸-۹۰۶

دعوای متقابل ۱۶۶۷-۱۷۰۱

آئین های دادرسی بین المللی: ۱۶۸

آرای مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان در پرونده های مشروعیت توسل به زور: ۸۰۴

دیوان رکن قضایی اصلی: ۸۹۹

تنوع و فراوانی محاکم بین المللی: ۹۰۹

اصلاحات دیوان: ۹۱۰

صلاحیت معوق: ۱۲۰۵

الزام آور بودن اقدامات موقتی: ۱۲۲۸

دعوای اضافی: ۱۲۳۳

ضمانت اجرای آرای دیوان: ۱۳۴۰

قلمرو محفوظ در آرای دیوان: ۱۳۹۷

دستور موقت و ضمانت اجرای آن: ۱۵۵۲

قاضی ویژه در دیوان : ۹۱

صلاحیت مشورتی : ۳۵۳

مفهوم اختلاف : ۱۸۲۳

اعتبار قاعده سابقه در دیوان : ۱۰۱۲

 1. آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مشورتی سلاح های هسته ای ۹۶ : ۹۸-۱۶۷-۲۸۰-۴۲۳-۵۰۷-۳۵۳

لاکربی : ۱۷۷-۴۱۴-۱۴۸۰-۱۵۸۲

نیکاراگوئه :۱۹۱

بوسنی علیه صربستان : ۲۰۶-۷۹۷

سکوهای نفتی : ۲۳۰-۲۶۰-۵۰۳-۵۸۵ به بعد -۶۰۴-۶۸۰-۶۹۵-۷۵۵-۹۰۷-۸۰۴-۹۰۴

بارسلونا تراکشن : ۲۶۵

مازیلو و کمار اسوامی: ۲۸۱-۹۰۵

دعوای فنلاند علیه دانمارک: ۳۲۲

کوزوو: ۳۸۱-۴۱۰-۴۱۱-۶۱۵-۸۱۲-۹۲۱-۱۰۰۶-۱۰۷۵-۱۲۴۳-۱۳۸۵-۱۵۰۵-۱۰۴۷-۱۳۲۹-۱۳۷۶-۱۴۳۶

دیوار حائل : ۲۶۱-۵۰۲-۵۱۲-۷۸۳-۸۴۰-۹۰۸-۱۲۷۱-۴۶۱

دعاوی له و علیه ایران: ۴۶۷-۹۵۴-۱۰۱۴

یرودیا : ۵۱۸-۶۱۶-۷۷۲-۹۰۲

مصونیت آلمان : ۷۷۷-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۳۲۸-۱۳۷۴-۱۰۵۴-۱۵۳۴

لاگراند : ۷۸۲-۱۲۲۸-۱۵۵۱

اونا: ۱۲۲۸-۱۵۵۱

تیمور شرقی: ۸۸۸-۱۲۲۳

اقدامات مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا) : ۹۹۱

دیالو: ۱۰۴۸-۱۳۲۳

جیبوتی و فرانسه ۲۰۰۸ : ۱۲۰۵

اونا : ۱۲۲۸

خمیر کاغذ: ۱۲۹۷

رودخانه سن خوان: ۱۲۹۹-۱۴۴۴

گابچیکووناگی ماروس: ۲۳۶-۱۲۴۷-۱۶۵۱-۱۵۱۹

کارگزاران ملل متحد: ۹۰۵

دیالو: ۱۰۴۸-۱۲۳۳

لوتوس: ۱۲۲۴

رودخانه سن خوان: ۱۲۹۹

کاستاریکا علیه نیکاراگوئه: ۱۴۴۴-۱۵۳۸

از ماورماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال : تأملی در تحول مفهوم اختلاف : ۱۸۲۳

گینه نو علیه کنگو : ۱۴۰۵

گامبیا علیه میانمار : ۱۵۵۰

صید نهنگ : ۱۷۰۰

گرجستان علیه روسیه : ۱۸۴۴

 1. دیوان و موضوعات حقوق بین الملل

قاعده سازی در دیوان از مجرای تفسیر پویا ۱۷۴۷

تحول در نظام قضایی ملل متحد ۱۷۶۹

نقش دیوان در حفظ صلح و امنیت بین المللی ۷۲۶

رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل ۹۰۰

دیوان و فرجام سخن ۹۱۱

نقش دیوان در توسعه و تحول حقوق بین الملل ۱۳۸۷

سهم دیوان در تجلی مفهوم بشریت ۱۶۷۹

تحولات دادگستری بین المللی ۲۰۷

نقش دیوان در برقراری حاکمیت بین المللی قانون ۱۷۶۲

تحول رویکرد رویه قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی ۱۳۳۴

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان ۱۵۱۶

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات ارگا امنس ۱۸۴۳

فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی ۱۸۴۳

فراوانی دادگاه ها و تعهدات ارگا امنس ۱۸۳۷

کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان ۱۹۰۴

نحوۀ تصمیم گیری دیوان در خلأ حقوقی ۱۹۱۵

کلیات : ۶۶۸

دیوان و شورای امنیت : ۱۴۸۰-۹۶۴-۴۵۲-۹۶۱

حرکت به سوی قاعده سازی : رویۀ دیوان : ۱۱۱۳

نقش رویه قضایی در حقوق بین الملل عرفی : ۱۳۳۴

نقش دیوان در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا : ۱۴۷۲

جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان : ۱۸۳۲

حقوق بشر و دیوان : ۱۸۳۱-۱۹۱۶

تکثر سیستم قضایی بین المللی : ۹۷۰

ایران و دیوان : ۴۶۷

عدالت انتقالی : ۷۹۳-۷۹۴

تفسیر معاهدات در رویه دیوان : ۹۰۷

انسانی شدن حقوق بین الملل و دیوان : ۹۰۶

امریکا و دیوان : ۹۵۷

نحوه تصمیم گیری دیوان در مورد خلأ حقوقی : ۱۹۱۵

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”پ: فهرست تفصیلی مقالات” tab_id=”1601711148700-53d7b055-95f9″][vc_column_text]

 1. پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین الملل، ضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ،شماره ۱.
 2. اصل عدم مداخله، سید محمد اکبری، مجله پژوهش حقوق وسیاست ، شماره ۱.
 3. حقوق بین الملل جدید، عبدالرحمن عالم ، مجله سیاست خارجی ، ش ۳ سال سوم.
 4. مفهوم قاعده آمره در حقوق بین الملل معاصر ، محمود مسائلی ،مجله سیاست خارجی ، ش۲ سال پنجم.
 5. حقوق بین الملل ، سیاست خارجی و شیوه گورباچف ، ویلیام باتلر، ترجمه منصوریان و رئیسی طوسی، مجله سیاست خارجی . ش ۱ سال پنجم .
 6. نگاهی به سیر نظریه پردازی و جدالهای نظری در روابط بین الملل، دکتر نقیب زاده، مجله سیاست خارجی ، ش ۱ سال ۷۱ .
 7. حقوق بین الملل در سپیده دم قرن بیست و یکم، مانفرد لاکس، ترجمه امیر حسین رنجبریان، مجله سیاست خارجی ، ش۱ سال ۷۲.
 8. رعایت اصل تساوی حاکمیت دولتها، ضامن موفقیت ومشروعیت سازمان ملل متحد، دکتر ولایتی، مجلهسیاست خارجی ، ش۳، سال نهم (۷۴).
 9. تأثیر عوامل نظام بین الملل بر تصمیم گیری سیاست خارجی، اسماعیل ابراهیم زاده، مجله سیاست خارجی ،ش۴سال۷۴.
 10. تحریم آمریکا علیه ایران، مجموعه مقالات، مجله سیاست خارجی، شماره ۱ سال ۷۶.
 11. اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق ، سعید میرزایی، مجله سیاست خارجی، شماره ۲ سال ۷۶.
 12. انطباق تحریمهای شورای امنیت با حقوق بشر دوستانه بین المللی ، دکتر جمشید ممتاز، مجله سیاست خارجی، شماره۴سال ۷۸.
 13. جهانی شدن، مجموعه مقالات، مجله سیاست خارجی ،شماره۲ سال ۷۹ . ( مخصوصاً مقاله تعامل حقوق وسیاست بین الملل در عصر جهانی شدن )
 14. ملاحظات یکی از متخصصان حقوق اساسی درباره تحول منابع حقوق بین الملل، ژان فرانسوا اوبر، ترجمه دکتر هنجنی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۸ سال ۶۹.
 15. روشهای شناخت حقوق بین الملل ، دکتر فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۹ سال ۷۰ .
 16. شناخت منطقی حقوق بین الملل ، دکتر فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۰ سال ۷۱ .
 17. تأثیر و مفهوم «کنسانسوس» در تدوین حقوق بین الملل ، دکتربیک زاده  ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۰ سال۷۱ .
 18. تفسیر واجرای مقررات حقوق بین الملل ، دکتر فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۲- ۱۱ سال  ۷۲- ۷۱  .
 19. تحولات پیدایش عرف  بین المللی ، دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی،  همان.
 20. تأملی بر نظم نوین جهانی ، دکتربیک زاده  ، مجله تحقیقات حقوقی،  همان .
 21. اجرای مقررات حقوق بین الملل ،دکتر فلسفی، مجله تحقیقات حقوقی،  همان .
 22. تأملی بر عرف بین المللی ، دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره۱۴-۱۳  سال ۷۳- ۷۲.
 23. حقوق بین الملل و اندیشه عدالت ، دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره۱۲- ۱۱ سال ۷۲- ۷۱ .
 24. تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتو اصل تعیین سرنوشت ملتها ، دکتر سیفی، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۵ سال ۷۴- ۷۳ .
 25. تأثیر سازمانهای غیر دولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی ، دکتر بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۵ سال ۷۴- ۷۳ .
 26. صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد ، دکتر افتخار جهرمی ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۷-۱۶ سال ۷۵- ۷۴ .
 27. اصول کلی حقوق بین الملل درنظام منابع حقوق بین الملل عمومی، آلفرد فردروس، ترجمه امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره۱۷-۱۶ سال ۷۵- ۷۴  .
 28. توسعه و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد ،دکتر ممتاز ، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره ۱۸ سال ۷۵  .
 29. شکل گیری قواعد بین المللی دردنیای روبه تحول،نقد مفهوم «حقوق قوام نیافته»    (Soft  Law ) ایدا ،ترجمه امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۰-۱۹ سال ۷۶ .
 30. دولت و جهانی شدن حقوق ( بین الملل) ، ایودله، ترجمه دکتر بیک زاده، مجله تحقیقات حقوقی . شماره ۲۶-۲۵ سال ۷۸ .
 31. مداخله کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق  بین الملل ، دکتر صفائی ، مجله حقوقی،  شماره ۹ سال ۶۷ .
 32. گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی ، موریس فلوری ،ترجمه دکتر بیک زاده، مجله حقوقی . شماره ۱۵-۱۴  سال ۷۰
 33. نا برابری دولتها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای، دکتر فلسفی، مجله حقوقی، شماره ۱۹-۱۸ ، سال ۷۴-۷۳ .
 34. آیا حقوق بین الملل عام ، تنها حقوق عرفی است ؟، دکتر موسوی ، مجله حقوقی، شماره ۱۹-۱۸ ، سال ۷۴-۷۳ .
 35. تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق ،بریژیت استرن ،  ترجمه دکتر بیک زاده ، مجله حقوقی، شماره ۲۰ ، سال ۷۵ .
 36. جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین الملل، دکتر زمانی، مجله حقوقی، شماره۲۲ ، سال ۷۷ .
 37. جهانی شدن حقوق : فرصت ها  و خطرات، دمیری دلماس مارتی ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، مجله حقوقی، شماره ۲۴ ، سال ۷۸.
 38. زمینه های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین الملل ،دکترمحبی ، مجله حقوقی، شماره ۲۵ ، سال ۷۹ .
 39. وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت، دکتر یوسف مولایی ، مجله  دانشکده حقوق تهران ، شماره ۳۵ ، سال ۷۵ .
 40. تعامل حقوق و روابط بین الملل در عصر جهانی، سخنرانی دکتر مسعود اسلامی در مرکز مطالعات عالی بین المللی ، مجله  دانشکده حقوق تهران ، شماره ۴۹ ، سال ۷۹ .
 41. همزیستی مسالمت آمیز،جنبه های حقوقی آن،مجله روابط بین الملل ، ش۴ سال ۵۳.
 42. مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل، کمایستانی ، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره ۲ سال ۷۰( مطالعه دو اصل برابری حاکمیت کشورها و حاکمیت دایمی کشورها بر منابع طبیعی )، شماره ۵ سال ۷۱ ( مطالعه دو اصل مسئولیت دولت و عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز) ، شماره ۶ سال ۷۱( مطالعه دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله)
 43. تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل. ورنرلوی، ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین الملل، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره ۱ سال ۸۱.
 44. جهان سوم به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی ، دکتر محبی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۹ سال۷۰.
 45. سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۲۴-۲۳ سال ۷۷.
 46. تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها : قانون مناطق دریایی ایران و اعتراض امریکا و۰۰۰، دکتر ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۵ سال ۷۵.
 47. تحریم  اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی ، دکتر ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۲۲ ، سال ۶۰.
 48. بیانیه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام ، دکتر قنبری جهرمی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۲-۳۱.
 49. صور گوناگون سلطه بین المللی ، دکتر ذاکر حسین تهران ، مجله حقوقی ، ش ۶ ، ص۳۶۵.
 50. سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل ،‌دکتر بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۲-۳۱.
 51. نظارت دادگاههای ملی بر اجرای  حقوق بین الملل ، مهدی حدادی ، مجله اندیشه های حقوقی ، ش ۶ سال ۸۳.
 52. اجرای موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی ، نادر ساعد ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۶ ، سال ۸۳.
 53. جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل ، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش۷ ، سال ۱۳۸۱.
 54. ملاحظاتی در باب تروریسم ،‌دکتر حسین میر محمد صادقی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۴-۳۳
 55. ملل متحد و آرمان بشریت ، دکتر هدایت اله فلسفی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۶-۳۵.
 56. حقوق بین الملل درتکاپوی ارزشهای خود:صلح ، توسعه ،دموکراسی ، دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۶-۳۵.
 57. نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی ، دکتر حمید رضا نیکبخت ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۷.
 58. استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل عمومی ،‌دکتر سید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۷.
 59. حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی ، دکتر سید محمد هاشمی ، همان .
 60. اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،دکتر حسین میر محمد صادقی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۸ .
 61. عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل ، دکتر نسرین مهرا ، مجله تحقیقات حقوقی ، همان .
 62. جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی ، دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، همان .
 63. چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی( دیروز ، امروز ، فردا) دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست  ، ش ۹.
 64. تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل  بر تفسیر واجرای قطعنامه های شورای امنیت ، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی، ش ۷.
 65. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ایرانی ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی ، پژوهشهای حقوقی ، ش۷.
 66. گزارش علمی ( طبقه بندی موضوعی- تفصیلی آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری) دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی، مجله پژوهش حقوق و سیاست  ، ش ۱۱.
 67. مداخله بشردوستانه ؛ از ممنوعیت تا ضرورت ، قاسم آقایی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱۱.
 68. بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری ، مترجم محمد مهدی ساقیان ، مجله پژوهش حقوق و سیاست  ،ش ۱۱.
 69. حق ، صلح و منزلت انسانی : تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی ، ارزش اخلاق و بشریت ، دکتر هدایت اله فلسفی ، مجله حقوقی ، ش ۲۷-۲۶.
 70. حمله به مرکز تجارت جهانی وفروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین الملل ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش ۲۷-۲۶.
 71. دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری، دکتر مهرداد ناظمی ، مجله حقوقی، ش ۲۷-۲۶.
 72. نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف(ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین المللی ، دکتر منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی ، ش ۲۷-۲۶.
 73. کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه (MIGA) ، ( ترجمه کنوانسیون) ، مجله حقوقی ، ش ۲۷-۲۶ .
 74. معاهدات حقوق بشری ، فضایی متفاوت ، دکتر سید محمد قاری سید فاطمی ، مجله حقوقی ، ش ۲۸.
 75. اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری ، ترجمه دکتر محمد جواد شریعت باقری ، مجله حقوقی ، ش ۲۸.
 76. از این دادگاه به آن دادگاه « خاطرات یک داور بین المللی » ،‌گونارلاگرگرن ، مجله حقوقی ، ش ۲۸.
 77.  نهادهای بین المللی تجارت : گات و سازمان تجارت جهانی ، ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی ، مجله حقوقی ، ش ۲۸
 78. « آیا حاکمیت مشترک » شیوه ای مناسب برای تعیین حدود رودخانه های مرزی است ؟ ، دکتر سید فضل الله موسوی ، مجله حقوقی، ش ۲۸.
 79.  آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین الملل معاصر ، محمد علی برزنونی ، مجله حقوقی ، ش ۲۸.
 80. اعلامیه وین و برنامه عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ ،‌ (‌متن اعلامیه )،‌
 81. مبارزه با پول شویی در بانکها و مؤسسات مالی ؛ نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا ،‌ دکتر فرهاد خمامی زاده ، مجله حقوقی ، ش ۲۹.
 82. قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای{بین المللی}نفتی: چرخش در روند داوری ، ترجمه دکتر محسن محبی ، مجله حقوقی،ش ۲۹.
 83. روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی ، دکتر ضرغام غریبی ، مجله حقوقی ، ش ۲۹ .
 84. قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،‌ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان ، مجله حقوقی ، ش ۲۹ .
 85. قانون پول شویی و تأمین منابع مالی تروریسم :‌واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر . ترجمه محمد جواد میز فخرایی،مجله حقوقی، ش۲۹.
 86. قانون اساسی اتحادیه اروپایی ، دکتر عباسعلی کدخدایی ، مجله حقوقی ، ش ۲۹ .
 87. فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰-وین) و حقوق ایران ، دکتر اکبر میرزانژاد جویباری ، مجله حقوقی ، ش ۲۹ .
 88. مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل : خطرات و فرصتها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، ش ۲۹ .
 89. عهدنامه مالکیت ادبی و هنری( کپی رایت) سازمان جهانی مالکیت معنوی«WIPO» ( ژنو ، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶) ،‌( ترجمه عهدنامه) ، مجله حقوقی ، ش ۲۹ .
 90. بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا ، دکتر گودرز افتخار جهرمی ، مجله حقوقی ، ش۳۰.
 91. قاضی ویژه (Ad hoc) دردیوان بین المللی دادگستری ، دکتر ابراهیم بیک زاده  ، مجله حقوقی، ش۳۰.
 92. خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل ،محسن عبداللهی  ، مجله حقوقی ، ش۳۰.
 93. تحولات قاعده مصونیت دولت : تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران  و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا ، دکتر علیرضا طاهری  ، مجله حقوقی ، ش۳۰.
 94. حق توسعه در نظریه و عمل ، ترجمه دکتر منوچهر توسلی جهرمی  ، مجله حقوقی ، ش۳۰.
 95. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری . ترجمه دکتر توکل حبیب زاده ، مجله حقوقی ، ش ۳۰.
 96. راههای پایان دادن جنگ در اسلام ، دکتر شعبان حق پرست  ، مجله حقوقی ، ش۳۰.
 97. مصونیت های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین الملل ، قطعنامه مصوب نشست ون کور( کانادا) ، اوت ۲۰۰۱ ، ‌مؤسسه حقوق بین الملل ، (‌ترجمه قطعنامه) ، مجله حقوقی ، ش۳۰.
 98. نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته ای ، دکتر مسعود البرزی  ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 99. بحران عراق : اکنون چه باید کرد ؟( بررسی اشغال عراق در پرتو  حقوق بین الملل)‌، ترجمه دکتر محسن محبی ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 100. نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل باتأکید بر اسناد بین المللی حقوق بشر ، احمد علی قاسمی شوب ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 101. اجرای عدالت درباره محیط زیست بین المللی : حقوق و راه حلها ، ترجمه محمد حسین زاهدین لباف  ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 102. ضمانت اجرای آرا و داوری بین المللی ، دکتر مرتضی زهرایی  ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 103. آماده سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین المللی : راهنمای عملی برای وکیل  ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 104. کنوانسیون مونترال : تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روز آمد و ادغام شده سیستم ورشو (‌مورخ ۱۹۲۹ در زمینه حمل و نقل هوایی) ، ترجمه ماشاء اله بناء نیاسری  ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 105. کنوانسیون راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (‌مونترال ۲۸ می ۱۹۹۹) ، (ترجمه کنوانسیون ) ، مجله حقوقی ، ش۳۱.
 106. تأملی بر « اصل رضایی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح وکنترل تسلیحات ، نادر ساعد  ، مجله حقوقی ، ش۳۲.
 107. حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره ( ۵۲) ۲۴ کمیته حقوق بشر ،‌ترجمه دکتر توکل حبیب زاده  ، مجله حقوقی ، ش۳۲.
 108. معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت  قضایی دیوان کیفری بین المللی ، ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲ شورای امنیت ، ترجمه سید حسام الدین لسانی  ، مجله حقوقی ، ش۳۲.
 109. مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی ، امیر حسین طیبی فرد ، مجله حقوقی ، ش۳۲.
 110. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه بافساد مالی(ترجمه کنوانسیون ) ، مجله حقوقی ، ش۳۲.
 111. حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی ، محسن محبی ، مجله حقوقی ، ش۵ .
 112. قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد ، ترجمه دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش۵ .
 113. نگرشی بر عهدنامه ۱۹۷۵ ایران و عراق ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، مجله حقوقی ، ش۵ .
 114. نظری اجمالی بر حقوق معاهدات ، ترجمه احمد قطینه  ، مجله حقوقی ، ش۵ .
 115. مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی(ICC) (ترجمه) ، مجله حقوقی ، ش۵ .
 116. تأثیر تغییر اوضاع و احوال ، دکتر محمد علی حکمت  ، مجله حقوقی ، ش ش ۳و۴.
 117. حقوق بین الملل عرفی در مورد تابعیت مضاعف ،‌ترجمه نصرت اله حلمی  ، مجله حقوقی ، ش ۴.
 118. قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی (ترجمه ) ، مجله حقوقی ، ش۴.
 119.  تفکری بر تئوری حقوق فراملی ، ترجمه دکتر ناصر صبح خیز  ، مجله حقوقی ، ش ۳.
 120. قوه قاهره یا فورس ماژور ، دکتر سید حسین صفایی  ، مجله حقوقی ، ش ۳.
 121. اسناد بیانیه های الجزایر( متن)‌ ، مجله حقوقی ، ش ش ۱و۲ .
 122. شرح مختصر بیانیه های الجزایر ، عبدالغنی احمدی واستانی  ، مجله حقوقی ، ش ۱.
 123. استرداد دعوی ،‌محمود صمصامی مهاجر  ، مجله حقوقی ، ش ۱.
 124. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه ، دکتر سید باقر میر عباسی  ، مجله حقوقی ، ش۱.
 125. اندیشه هایی در خصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاریهای بین دولتها و اتباع دول دیگر ، ترجمه دکتر ناصر منصوریان  ، مجله حقوقی ، ش ۱۲.
 126. روش عملی دیوان دعاوی ایران- ایالات متحده امریکا ، ترجمه احمد قطینه ، مجله حقوقی ، ش۱۲.
 127. طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل ،‌دکتر اصغر جعفری ولدانی، مجله حقوقی ، ش ۱۲.
 128. حمایت و توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله حقوقی ، ش ۱۱.
 129. مفهوم آتش بس ، ترک مخاصمه ومتارکه جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل ، دکتر علی اصغر کاظمی ، مجله حقوقی ، ش ۱۱.
 130. حاکمیت در منابع طبیعی، ترجمه علی حیرانی نوبری ، مجله حقوقی ، ش۱۱.
 131. حمله امریکا به گرانادا : پیامدها و وجاهت قانونی آن ، ترجمه اسداله کریمی ، مجله حقوقی ، ش۱۱.
 132. مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد ، مهرداد سیدی ، مجله حقوقی ، ش۱۰.
 133. تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران ، دکتر سید حسین عنایت  ، مجله حقوقی ، ش ش ۶،۷ و ۱۰.
 134. دادگاه نظامی نورمبرگ پس از چهل سال ،‌دکتر رضا فیوضی  ، مجله حقوقی ، ش ۹ .
 135. نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی ،‌ ترجمه دکتر محمد اشتری ، مجله حقوقی ، ش۹.
 136. کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی ضرر از آن ، دکتر مصطفی رنجبران  ، مجله حقوقی ، ش۹.
 137. حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت ، ترجمه محسن محبی  ، مجله حقوقی ، ش۷.
 138. مسئله لاشه کشتی های غرق شده در دریای آزاد ، ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی  ، مجله حقوقی ، ش ۷.
 139. جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ، ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش۷
 140. نظم حقوقی منابع آب آبراههای بین المللی خاورمیانه ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله حقوقی ، ش ۱۹-۱۸.
 141. ماهیت حقوقی دیوان داوری ایران – ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر محسن محبی ، مجله حقوقی ، ش ۱۹- ۱۸.
 142. ابراهیم- آنتیگون و تعارض میان ضرورتها ، آنتونیوکاسسه ، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان ، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 143. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 144. درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 145. ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری ، محمد بجاوی ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 146. دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق ، ترجمه دکتر مهرداد سیدی ، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 147. مصادره غیر مستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان داوری ایران-امریکا ، دکتر حسین پیران، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 148. پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱ ، مجله حقوقی ، ش۱۹-۱۸.
 149. دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا ،‌دکتر گودرز افتخار جهرمی ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 150. صبراوشتیلا ، آنتونیو کاسسه، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان ، مجله حقوقی ، ش ۱۷-۱۶.
 151. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد ، دکتر مجتبی کزازی ، مجله حقوقی ، ش ۱۷-۱۶.
 152. بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه ، دکتر رضا نوربها ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 153. شرط داوری به وسیله ارجاع، دکتر اسماعیل بنی صدر ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 154. بشریت و حقوق بین الملل ، ترجمه دکتر ابراهیم بیک زاده  ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 155. اجرای احکام داوری بین الملل ، سوسن خطاطان ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 156. قراردادهای دولت با بیگانگان ، علی قاسمی ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 157. کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱، ( متن) ، ترجمه شده ، مجله حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 158. حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلامی ، عمید زنجانی ، مجله حقوقی ، ش ۱۵-۱۴.
 159. معیارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان در آراء دیوان داوری ایران و امریکا، احمد حجازی ، مجله حقوقی ، ش۱۵-۱۴.
 160. انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی ، دکتر ناصر علی منصوریان ، مجله حقوقی ، ش۱۵-۱۴.
 161. شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، مجله حقوقی ، ش۱۵-۱۴.
 162. نگرشی اجمالی بر پارلمان اروپا، کرمعلی کمایستانی ، مجله حقوقی ، ش۱۵-۱۴.
 163. کنوانسیون شناسایی  و اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۵۸ ،‌( متن) ، مجله حقوقی ، ش۱۵-۱۴.
 164. مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد ، ترجمه ، مجله حقوقی ، ش۱۳.
 165. جرم بین المللی دولت، پی یرماری دوپوئی ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، مجله حقوقی ، ش۱۳.
 166. جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین الملل ، ترجمه ، مجله حقوقی ، ش۱۳.
 167. توسل به سلاح هسته ای و حمایت از محیط زیست : آورده دیوان بین المللی دادگستری، (‌نظریه مشورتی ۱۹۹۶)  ، دکتر جمشید ممتاز  ، مجله حقوقی ، ش۲۴.
 168. آئین های دادرسی بین المللی ، ترجمه دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله حقوقی ، ش۲۴.
 169. قراردادهای دولت با بیگانگان ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش۲۴.
 170. ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوق استفاده از زور ، برونوسیما ، ترجمه دکترمحمد جعفر قنبری جهرمی ، مجله حقوقی ، ش۲۴.
 171. پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل باتأکید بر ارسال پارازیت ، دکتر سید قاسم زمانی  ، مجله حقوقی ، ش۲۴.
 172. بیانیه های الجزایر: یک دریچه ، چند نگاه ، دکتر محسن محبی  ، مجله حقوقی ، ش۲۳.
 173. چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، دکتر امیر مسعود میرفخرایی ، مجله حقوقی ، ش۲۳.
 174. درآمدی بر تأسیس دادگاه کیفری بین المللی ، دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، مجله حقوقی ، ش۲۳.
 175. کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لاو ، مترجم محمد حسین ساکت ، مجله حقوقی ، ش۲۳.
 176. کنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاری های تروریستی ، (‌متن) ، ترجمه شده  ، مجله حقوقی ، ش۲۳.
 177. گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی ، دکتر  اردشیر امیر ارجمند ، مجله حقوقی ، ش۲۲.
 178. مرز در دریاچه های بین المللی ، ترجمه دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله حقوقی ، ش۲۲.
 179. نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر ، دکتر حسینقلی حسینی نژاد ، مجله حقوقی ، ش۲۲.
 180. مداخله بین المللی بشردوستانه ، ترجمه محمود صور اسرافیل ، مجله حقوقی ، ش۲۲.
 181. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یا به طور غیر قانونی خارج شده ، ترجمه دکتر فرهاد خمامی زاده ،‌ مجله حقوقی ، ش ۲۲ .
 182. کنوانسیون اروپایی تابعیت ۱۹۹۷ ، ترجمه  ، مجله حقوقی ، ش۲۲.
 183. به دنبال اصول راهبردی مشترک آئین های دادرسی کیفری مختلف اروپایی ، ترجمه دکتر منوچهر خزانی ، مجله حقوقی ، ش۲۱.
 184. آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد ، دکتر حمید رضا نیکبخت ، مجله حقوقی ، ش۲۱.
 185. نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهای تجارت بین المللی. دکتر عباس کدخدایی ، مجله حقوقی ، ش۲۱.
 186. به دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی. ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله حقوقی ، ش۲۱.
 187. تأملی بر مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی ، دکتر سید قاسم زمانی ، مجله حقوقی ، ش۲۱.
 188. شرایط مسئولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف ، دکتر مهرزاد افجه ای ، مجله حقوقی ، ش۲۰.
 189. تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق: قانون هلمز-برتون وداماتو- کندی، دکتر ابراهیم بیک زاده ، مجله حقوقی ، ش۲۰.
 190. مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج فارس ، ترجمه دکتر حسین علی نجفی ابرند آبادی ، مجله حقوقی ، ش۲۰.
 191. حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری ، با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه ، دکتر سید قاسم زمانی  ، مجله حقوقی ، ش۲۰.
 192. بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل ، دکتر محمد شفیعی، مجله حقوقی ، ش۲۰.
 193. اصلاح شورای امنیت : تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از  دوره جنگ سرد ، دکتر نادر ذوالعین ، مجله حقوقی ، ش۲۰.
 194. اعتبار قراردادهای بین المللی . ترجمه دکتر سید علی هنجنی ، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی ،‌ش ۱ ، فروردین ۶۴.
 195. شورای امنیت و صلح جهانی ، دکتر هدایت اله فلسفی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۸.
 196. شکنجه ، دکتر محمد علی اردبیلی، تحقیقات حقوقی ، ش۹  .
 197. جهان سوم ، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی ، تحقیقات حقوقی ، ش۹.
 198. تأثیر وقایع  عراق در توسعه حقوق بین الملل ، دکتر نادر ذوالعین ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۰.
 199. جامعه بین المللی وکشتار جمعی ، آنتونیو کاسسه ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۰.
 200. تأملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی  و نظریه تفسیر ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۰.
 201. انسانیت و جرایم علیه آن ، دکتر رضا نوبهار ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۲-۱۱.
 202. وحدت آلمان و جانشینی کشورها، ترجمه دکتر سید جمال سیفی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۲-۱۱.
 203. حقوق بین الملل و اندیشه عدالت ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۲-۱۱.
 204. وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات ،‌دکتر سیفی، تحقیقات حقوقی ، ش۱۴-۱۳.
 205. برنامه برای صلح منشور ملل متحد ، ترجمه دکتر بیک زاده، تحقیقات حقوقی ، ش۱۴-۱۳.
 206. جانشینی کشورها در فروپاشی یوگسلاوی در پرتو نظریه های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قراردستور موقت آوریل ۱۹۹۳ دیوان بین المللی دادگستری ،‌دکتر سیفی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۴-۱۳.
 207. تحولات دادگستری بین المللی: دکتر فلسفی ، تحقیقات حقوقیی ، ش ۱۵.
 208. دیوان داوری ایران-امریکا و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل ، دکتر افتخار، تحقیقات حقوقی ، ش۱۵.
 209. تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری ، دکتر ممتاز، تحقیقات حقوقی ، ش۱۵.
 210. مسئولیت کیفری بین المللی ، دکتر نجفی ابرند آبادی، تحقیقات حقوقی ، ش ۱۵.
 211. تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد ، دکتر خرازی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۵ .
 212. حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی ، ترجمه دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش ۱۵.
 213. حمایت از اقلیتها در حقوق بین الملل ، دکتر نادر ذوالعین ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۵.
 214. تدوین و اعتلای حقوق بشر درجامعه بین المللی ، دکتر فلسفی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 215. بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در قلمرو حقوق بین الملل ، دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 216. حل و فصل اختلافات هواپیمایی کشوری بین المللی ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 217. تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل : نقش قدرتهای بزرگ ، پل تاورنیه ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 218. دادگاه جزایی بین المللی :‌تحولات اخیر ، پل تاورنیه ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 219. کنفرانس ملل متحد راجع به ذخایر ماهیهای دو کاشانه ای و ماهیهای مهاجر دور و موافقتنامه اوت ۱۹۹۵ نیویورک ، دکتر امیر ارجمند، تحقیقات حقوقی ، ش۱۷-۱۶.
 220. سازمان ملل و محاکم کیفری بین المللی ، دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۸.
 221. تدوین حقوق بشر دوستانه بین  المللی و مفهوم اسلامی آن ، دکتر محقق داماد ، تحقیقات حقوقی، ش ۱۸.
 222. حاکمیت دولتها و محدودیتهای منشور ملل متحد ، دکتر افتخار جهرمی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۸.
 223. جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر ، دکتر فلسفی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۸.
 224. سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، دکتر نجفی ابرند آبادی ، تحقیقات حقوقی ، ش۱۸.
 225. مین های زمینی :‌از ضرورت تا بشر دوستی : دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۰-۱۹.
 226. ضمانت اجرای حقوق دیپلماتیک ،دکتر نادر ذوالعین، تحقیقات حقوقی ، ش۲۰-۱۹.
 227. روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه ، ترجمه دکتر هنجنی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۲۰-۱۹.
 228. مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر ، ترجمه دکتر اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۰-۱۹.
 229. تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک ، ترجمه دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۰-۱۹.
 230. رأی صلاحیت دیوان در قضیه سکوهای نفتی  ، دکتر امیر ارجمند، تحقیقات حقوقی ، ش۲۰-۱۹
 231. بررسی جنایات نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دکتر بیک زاده، تحقیقات حقوقی ، ش۲۲-۲۱.
 232. تکاپوی جهان شمولی : تأملاتی بر حقوق بشر ، دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۲-۲۱.
 233. تدوین و تحول علم سیر ( حقوق بین الملل اسلامی) ، دکتر محقق داماد ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۴-۲۳.
 234. دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز  اختلافات ، ترجمه دکتر بیک زاده ، تحقیقات حقوقی ، ش ۲۴-۲۳.
 235. آموزش حقوق بشر ، دکتر امیر ارجمند ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۶-۲۵.
 236. همسویی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در پرتو رأی دیوان ۱۹۹۷، ترجمه دکتر هنجنی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۲۶-۲۵.
 237. تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی ، ترجمه دکتر قنبری ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۶-۲۵.
 238. مفهوم حق : در آمدی تاریخی ، ترجمه دکتر راسخ ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۶-۲۵.
 239. حقوق و اخلاق ، ترجمه دکتر راسخ ، تحقیقات حقوقی ، ش ۲۶-۲۵.
 240. دیوان کیفری بین المللی ، سخنرانی ایو دٌله ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۶-۲۵.
 241. داوری ، مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی داوری ، تحقیقات حقوقی ، ش۲۸-۲۷.
 242. مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر ، ترجمه دکتر بیک زاده، تحقیقات حقوقی ، ش۳۰-۲۹.
 243. کنوانسیون لاهه ژانویه ۲۰۰۰ ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال ، پل لاگارد ، ترجمه دکتر خمامی زاده، تحقیقات حقوقی ، ش۳۰-۲۹.
 244. حق حیات ، دکتر سید فاطمی، تحقیقات حقوقی ، ش۳۲-۳۱.
 245. شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی ، دکتر ساورایی، تحقیقات حقوقی ، ش۳۲-۳۱.
 246. نگرشی بر ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در روند همبستگی اتحادیه اروپایی ، دکتر کدخدایی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۵۱ .
 247. عملکرد جمهوری اسلامی ایران  در طول جنگ عراق و ایران با توجه به پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷، میر شهبیز شافع ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۵۱.
 248. بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۵۵.
 249. حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر ، دکتر یوسف مولایی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۵۶.
 250. جهانی شدن ، حقوق بشر و گفتگوی تمدنها ، دکتر بصیری ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش۵۶.
 251. جنبه های حقوقی همزیستی مسالمت آمیز ، مجله روابط بین الملل ، ش ۴ ، سال ۵۳ .
 252. نظام حقوقی آبهای خلیج فارس ، سیمین صدقیانی  ، مجله روابط بین الملل، ش ۴ ، سال ۵۳ .
 253. پژوهش درباره صلح ، اسبیورن ایده  ، مجله روابط بین الملل ، ش ۴ ، سال ۵۳ .
 254. پیمان ناتو ، هوشنگ مقتدر  ، مجله روابط بین الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶ .
 255. ویژگیهای دفاتر یا کمیسیونهای تنظیم امور رودخانه های  مشترک ، هوشنگ عامری ، مجله روابط بین الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶.
 256. تفسیر معاهدات بین المللی ، رضا ماهر زاده  ، مجله روابط بین الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶ .
 257.  قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت ( درمورد سرزمینهای اشغالی فلسطین) ، سیروس الهی ، مجله روابط بین الملل ، ش ۹ ، سال ۵۶ .
 258. مبارزه با آلودگی ناشی از نفت کشها ، دکتر ممتاز، مجله روابط بین الملل ، ش ۱۰ ، سال ۵۶ .
 259. تحلیلی پیرامون مفهوم ، نقش واهمیت کنسانسوس در حل مسائل بین المللی ، لقاءاله فنائیان، مجله روابط بین الملل ، ش ۱۰ ، سال ۵۶ .
 260. حکم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی ، ترجمه دکتر محسن محبی ، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضایی قوه قضائیه ، ش ۴ ، سال ۷۵.
 261. موانع اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح ، ترجمه دکتر فضل الله موسوی ، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی ، نشریه دانشکده علوم قضایی قوه قضائیه ، ش ۴ ، سال ۷۵.
 262. رعایت قوانین انسان دوستانه ( بشردوستانه) بین المللی ، محقق داماد ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۲۶ ، سال ۷۰.
 263. صلاحیت دولتها و انواع آن ، دکتر هوشنگ مقتدر  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۲۶ ، سال ۷۰.
 264. نظام حقوقی سرمایه گذاری پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۲۶ ، سال ۷۰.
 265. رأی دیوان دادگستری لاهه در موردحمایت سیاسی دولت بلژیک از شرکت برق بارسلون ، ترجمه دکتر مرتضی نصیری  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۱۴ ، سال۵۲.
 266. حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران  در طول جنگ عراق و ایران  ، دکتر جمشید ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۲ ، سال ۷۳.
 267. کنوانسیون ۱۹۷۸ هامبورگ در مورد حمل و نقل دریایی ، ترجمه  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۲ ، سال ۷۳.
 268. مصونیتهای قضایی ،چهل و سومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل ،‌۱۹۹۱. ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۱ ، سال۷۳،‌ همان ، ص ۶۹.
 269. آبراههای ( رودخانه های) بین المللی ، همان  ، ص ۷۲.
 270. جرائم علیه صلح و امنیت بشر ، همان ، ص ۷۵.
 271. مسئولیت بین المللی ، همان ، ص ۷۷.
 272. روابط میان دولتها و سازمانهای بین المللی ، همان بالا ، ص ۷۸.
 273. مفهوم  اسلامی حقوق بشردوستانه ،‌محقق داماد  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۲۹ ، سال ۷۲.
 274. مجموعه سخنرانیهای ارائه شده در سمینار بین المللی حقوق بشر در اسلام و مسیحیت ، تهران ۶۹  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۲۷ ، سال ۷۰.
 275. قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت) ، دکتر یوسف مولایی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۳، سال ۷۳.
 276. بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی هرزگوین ، دکتر آقایی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۶ ، سال ۷۶.
 277. مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و امریکا  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۳۷ ، سال۷۶.
 278. تحلیل حقوق پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای با تأکید بر ماده ۴ پیمان ، دکتر مولایی ، مجله دانشکده حقوق تهران،  ش ۳۷ ، سال ۷۶.
 279. مسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ، دکتر میر عباسی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۲ ، سال ۷۶.
 280. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده از سلاح هسته ای ، میر شهبیز شافع  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۱ ، سال ۷۷.
 281. مصونیت قضایی کارشناسان ملل متحد با تأکید ومعرفی قضایا مازیلو (۱۹۸۹) و کمار اسامی (۱۹۹) ،‌محسن عبدالهی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۵۰ ، سال ۷۹.
 282. حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای ، دکتر امیدی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۹ ، سال ۷۹.
 283. طبقه بندی اختلافات هواپیمایی کشوری ، محمد باقر شیخی امیدی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۶ ، سال ۷۸.
 284. جزایر تنب و ابوموسی ، دکتر مجتهد زاده ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۶ ، سال ۷۸.
 285. حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهای داخلی ، دکتر ممتاز ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۵ ، سال ۷۸.
 286. حقوق و توسعه ،‌گزارش ، دکتر مصفا  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۵ ، سال ۷۸.
 287. دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر ، دکتر امیدی  ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۴ ، سال ۷۸.
 288. شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی ، دکتر کدخدایی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۴۶ ، سال ۷۸.
 289. جنگ خلیج فارس از دیدگاه حقوق ملتها ( بین الملل) ، دکتر وپست .سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۶۵.
 290. وضعیت ناوهای جنگی درکنوانسیون جدید حقوق دریاها ، علی رضا کاظمی .سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۶۵.
 291. تعهدات ضمنی کشورها در فاصله بین امضا تاتصویب یک پیمان ، باتوجه به مسائل ناشی از اقدامات اخیر برخی کشورهای امضا کننده کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، بهمن آقایی ، .سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۶۶.
 292. مسئله بیطرفی و توقف و بازرسی کشتی های تجاری (۱) ، (۲) ، (۳) ، مصطفی فروتن ، سیاست خارجی ش ۳ ، س ۶۶ . ش ۱ ، س دوم (‌دی- اسفند ۶۶) . ش ۳ ، سال ۶۷.
 293. ضرورت توسعه و تدوین حقوق بین الملل جنگ : تجارب جنگ تحمیلی ، سعید میرزایی ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۷.
 294. حقوق بین الملل و سلاحهای شیمیایی (۱) و (۲) ،‌بهمن اقایی ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۷ و  ش ۱ س ۶۸.
 295. حقوق دریاها ، دکتر مصطفی رنجبران ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۷.
 296. جغرافیایی سیاسی طرحهای تفکیک تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز ، دره میرحیدر ( مهاجرانی ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۶۷.
 297. رژیم حقوقی اروند رود ، بهمن اقایی ، سیاست خارجی ، ش ۴، س ۶۷.
 298. بیگانگان و حقوق بین الملل(۱) ،‌(۲) ، بهرام مستقیمی ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۶۷ و ش ۱ س ۶۸.
 299. عملیات پاسداری صلح و تلاش برای صلح ، ترجمه جمشید زنگنه ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۶۸.
 300. آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه در رویه شورای امنیت ، گروه مطالعات حقوق بین الملل  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۶۸.
 301. سازمان ملل متحد و جنگ خلیج فارس ، ترجمه حمید اسلامی زاد ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۸.
 302. اروپای واحد : چشم انداز اروپا در سال ۱۹۹۳ ، سعید خالوزاده  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۸.
 303. حقوق بین الملل جدید ، عبدالرحمن عالم  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۸.
 304. حمایت  و توسعه محیط زیست دریایی در خلیج فارس و دریای عمان ،‌ دکتر جمشید ممتاز  ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۶۸.
 305. آیا توافق الجزیره و عهدنامه بغداد ۱۹۷۵ هنوز لازم الاجرا می باشند ، ترجمه کامیاب منافی  ، سیاست خارجی ، ش۱و ۲ ، س ۶۹.
 306. در لوای جنگ : دیدگاههای حقوقدانان امریکا در  مورد جنگ خلیج فارس ، ترجمه علیرضا طیب ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۹.
 307. ادعاهای ارضی عراق نسبت به کویت ، اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۹.
 308. مفهوم تلافی در حقوق جنگ ، محمد رضاضیائی بیگدلی ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۹.
 309. تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۶۹.
 310. دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده، غلامرضا نظر بلند ، سیاست خارجی ، ش۴ ، س ۶۹.
 311. منشور ملل متحد و کاربرد زور ، یان برانلی ، ترجمه منیژه اسکندری، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۰ .
 312. اهمیت قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت و ارتباط آنها باشرایط موجود ، ترجمه بهرام مستقیمی، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۰.
 313. پاسخهایی به نقد بیانیه عمومی الجزایر ، بهزاد نبوی ، سیاست خارجی ، ش۳ ، س ۷۰ .
 314. ویژه نامه کنفرانس نفت و گاز در دهه ۹۰ ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۰ .
 315. امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل ، هوشنگ مقتدر، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۱ .
 316. پیک و بسته سیاسی در حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، فریبرز بختیاری اصلی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۱ .
 317. نسل جدید حقوق بشر ، محمود مسائلی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۱ .
 318. هدفهای کنفرانس سازمان ملل متحد د رمورد محیط زیست و توسعه ،تدوین استراتژی ها و تنظیم معاهدات ، محمود کرمی ، نسرین مصفا ، سیاست خارجی ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 319. تخریب محیط زیست در جنگ عراق و کویت و حقوق مخاصمات مسلحانه ،‌دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 320. سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو) ،‌گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 321. گزارشی از تشکیلات و فعالیتهای سازمان ملل متحد در امور زنان  ، سیاست خارجی ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 322. ملاحظاتی در باب تعهد به مذاکره : دعوای فنلاند علیه دانمارک ، بهرام مستقیمی  ، سیاست خارجی ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 323. بررسی موضوعی حقوق بشر توسط ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل ، سید محمد علی متقی زاده ، سیاست خارجی ، ش ۳و۲ ، س ۷۱ .
 324. حقوق بین الملل در سپیده دم قرن بیست و یکم ، مانفردلاکس ، ترجمه امیر حسین رنجبریان  ، سیاست خارجی ، ش۱، س ۷۲.
 325. بحثی پیرامون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل ،‌منیژه اسکندری ، سیاست خارجی ، ش۱، س ۷۲.
 326. دیپلماسی واتیکان ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش۱، س ۷۲.
 327. مشروعیت توسل به زور از طرق مسلحانه در حقوق بین الملل ، محمد کاظم عماد زاده ، سیاست خارجی ، ش۴ س ۷۱.
 328. نگاهی به مسائل جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ ، اسناد ، سیاست خارجی ، ش۴ ، س ۷۱.
 329. روند بحثهای حقوق بشر در سازمان ملل ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش۴، س ۷۱.
 330. تروریسم بین الملل و حقوق اسلامی ،‌دیوید ارون شوارتز ، ترجمه زهرا کسمتی، سیاست خارجی ، ش۳و۲، س ۷۲.
 331. واقع گرایی در روابط بین الملل ، احمد نقیب زاده ، سیاست خارجی ، ش۳و۲، س ۷۲.
 332. برگزاری کنفرانس « دیپلماسی بازدارنده» ( پیشگیرانه) در استکهلم[۱۹۹۳] ، سیاست خارجی ، ش۳و۲، س ۷۲.
 333. ناپایداری مرزها در خلیج فارس ، اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش۴، س ۷۲.
 334. آغازگر جنگ عراق و ایران که بود ؟‌، ر. ک. رمضانی، سیاست خارجی ، ش۴، س ۷۲.
 335. ماهیت حقوقی مجازاتهای نظامی در بحران کویت ،‌یوسف مولایی، سیاست خارجی ، ش۲و۱، س ۷۳.
 336. نگرشی تاریخی به جزایر تنب و ابوموسی ، اصغر جعفری ولدانی، سیاست خارجی ، ش۲و۱، س ۷۳.
 337. ایران و جنگ جهانی دوم ، پیمان اتحاد سه گانه ، محمد حسن کاووسی عراقی ،‌اسناد ، سیاست خارجی ، ش۲و۱، س ۷۳.
 338.  دانشگاه سازمان  ملل متحد ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش۲و۱، س ۷۳.
 339. نقش مشارکت سیاسی در تواناسازی زنان ، نسرین مصفا ، سیاست خارجی ، ش۳، س ۷۳.
 340. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست :  مسئولیت دولتها و حل مسالمت آمیز اختلافات ، بزرگمهر زیاران ، سیاست خارجی ، ش۳، س ۷۳.
 341. روند تجدید ساختار در سازمان ملل متحد ، جواد امین منصور ، سیاست خارجی ، ش۳، س ۷۳.
 342. نقش کانادا در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش۳، س ۷۳.
 343. سازمان ملل متحد و علامت گذاری مرزهای عراق- کویت ،‌اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش۴، س ۷۳.
 344. بررسی حقوقی سیاست خارجی ایران در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس ، دکتر ممتاز، سیاست خارجی ، ش۱، س۷۴.
 345. وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی ، شهناز نیک انجام ، سیاست خارجی ، ش۲، س۷۴.
 346. سطح اشتغال زنان در نظام ملل متحد ، سوسن پاسگر ، دکتر ممتاز، سیاست خارجی ، ش۲، س۷۴.
 347. رعایت اصل تساوی حاکمیت دولتها . ضامن موفقیت و مشروعیت سازمان ملل متحد ، علی اکبر ولایتی، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 348. اصلاحات سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد ، رضا سیمبر ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 349. ملل متحد و محیط زیست ، حمید رضا ملک محمدی نوری ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 350. سازمان ملل متحد ومسئله عدم گسترش سلاحهای هسته ای ، بهمن نعیمی ارفع ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 351. نگاهی به فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر ، حسین مهرپور ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 352. شورای امنیت و ایران ، بهرام مستقیمی ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 353. صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، سعید میرزایی ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 354. ایجاد و حفظ صلح در قرن آینده ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 355. مسئولیت خطیر و حیاتی سازمان ملل و نقش جدید آن در تضمین ایمنی نیروگاههای اتمی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 356. گاهشمار مسائل مهم مربوط به ایران مطروحه در شورای امنیت ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 357. عملیات جاری حفظ صلح سازمان ملل متحد ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 358. عملیات انجام شده حفظ صلح سازمان ملل متحد، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 359. امنیت دسته جمعی شورای امنیت و جنگ ایران و عراق : دیدگاه ایرانیان ، دکتر ممتاز، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 360. وحدت آلمان و جانشینی دولتها در موردمعاهدات ،‌مرتضی صفری ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 361. معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در معرض سقوط ، مسعود بنیانیان ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 362. نقش سوئد در میانجیگری بین المللی ، گزارش، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۴.
 363. سازمان کنفرانس اسلامی : امکانات و محدودیتها ، سهراب شهابی ، سیاست خارجی ، ش۴، س۷۵.
 364. قاعده نفی سبیل و عضویت در سازمانهای بین المللی ، مرضیه موسوی فر، سیاست خارجی ، ش۱، س۷۵.
 365. اسلام و حقوق بشر ، حسین مهرپور ، سیاست خارجی ، ش۱، س۷۵.
 366. نگاهی به یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ ابوموسی ، اصغر جعفری ولدانی، سیاست خارجی ، ش۲، س۷۶.
 367. مجموعه مقالات  ویژه سازمان کنفرانس اسلامی ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۶.
 368. دیپلماسی پیشگیرانه در سازمان ملل متحد ، فرهاد شهابی ، سیاست خارجی ، ش۴، س۷۶.
 369. از سانفرانسیسکو تاسارایوو ، دیپلماسی بازدانده در نظام بین المللی ، رضا سیمبر ، سیاست خارجی ، ش۱، س۷۷.
 370. نقش سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، محمد مهدی یوسفی  ، سیاست خارجی ، ش۱، س۷۷.
 371. اصل عدم تهدید و توسل به زور درجهان معاصر ، آ.مولرسن ، ترجمه منیژه اسکندری  ، سیاست خارجی ، ش۱، س۷۷.
 372. پژوهشی درباره جزایر ایرانی تنب و ابوموسی ، دکتر اصغر جعفری ولدانی  ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۷.
 373. منع جامع آزمایش های هسته ای ،‌دکتر رضا سمیبر  ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۷.
 374. شهادت دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه حقوق بین الملل ، علی نسیم فر ، سیاست خارجی ، ش۳، س۷۷.
 375. تحدید حدود فلات قاره در مناطق شمالی خلیج فارس ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، سیاست خارجی ، ش۴، س۷۷.
 376. ایران و سلاحهای کشتار جمعی ، دکتر محمد علی بصیری ، سیاست خارجی ، ش۴، س۷۷.
 377. واگذاری اجرای اقدامهای قهری شورای امنیت به سازمانهای منطقه ای ، دکتر جمشید ممتاز ، سیاست خارجی ،ویژه اروپا ، س۷۸.
 378. مداخله ی انسان دوستانه :‌مورد کوزوو ،‌دکتر مقتدر، سیاست خارجی ،ویژه اروپا ،س۷۸.
 379. نظام اروپایی حقوق بشر در پرتو کنوانسیون ۱۹۵۰ رم ، دکتر رضا موسی زاده ، سیاست خارجی ،ویژه اروپا ،س۷۸.
 380. حق شرط به معاهدات ، صفت اله طاهری شمیرانی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۸ .
 381. معمای کوزوو و دورنمای آینده ، محمد قدس ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۸ .
 382. نظام حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، صفت اله طاهری شمیرانی ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 383. حق توسعه : بررسی ابعاد حقوق بشری توسعه ، سید علی موسوی  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 384. شهادت دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق اسلامی ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 385. بنیادهای حقوقی خلع سلاح ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 386. سازمان ملل متحد ومنافع ملی ،‌گزارش  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۸ .
 387. جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل ، دکتر جک دانلی ، ترجمه امیر مسعود اجتهادی  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 388. مروری بر تحول مفهوم مسئولیت بین المللی ، دکتر رضا موسی زاده  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 389. فراسوی دیپلماسی بازدارنده : صلح سازی ، پاسداری و تحمیل صلح ، دکتر رضا سیمبر ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 390. اقدامهای جامعه بین المللی در مبارزه با مواد مخدر ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۸ .
 391. نقش بلندیهای جولان در گفتگوهای سوریه و رژیم صهیونیستی ، حمید بیات  ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 392. ملتهای بدون کشور در جامعه بین المللی ، دکتر رضا سیمبر  ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 393. مناطق پرواز ممنوع و عملکرد شورای امنیت ، دکتر الهام امین زاده  ، سیاست خارجی ، ش ۴، س ۷۸ .
 394. سازمان ملل متحد : گذشته ، حال ، آینده ، دکتر عسگر خانی  ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 395. جایگاه جهانی کمیساریای عالی حقوق بشر در نظام بین المللی ، دکتر ذاکریان  ، سیاست خارجی ، ش۴ ، س ۷۸ .
 396. آنسکام و برنامه سلاحهای میکروبی عراق و اثرات آن بر نظام کنترل تسلیحات ،‌استفان بک  ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۸.
 397. آوراگان فلسطینی و فرایند صلح خاورمیانه ، گزارش  ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۸ .
 398. نگاهی اجمالی به ابعاد حقوقی-سیاسی تروریسم بین الملل و نهضت‌های رهایی بخش ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش۴ ، س ۷۸.
 399. حقوق بین الملل و موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ، کامران هاشمی  ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۹ .
 400. سازمان ملل متحد در آغاز قرن بیست و یکم ،‌گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۷۹ .
 401. جهانی شدن اقتصاد وشرکت های چند ملیتی ، سعید تائب ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 402. پدیده جهانی شدن و حقوق فرهنگی ، اسعد اردلان ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 403. تعامل حقوق و سیاست بین الملل در عصر جهانی شدن ، مسعود اسلامی ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 404. روند جهانی شدن در بستر حقوق بشر و چالش های آن ، سهیل صفایی، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 405. مالکیت و جهانی شدن ،‌گزارش، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س ۷۹ .
 406. جنایات جنگی در مناقشات مسلحانه غیر بین المللی مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش ۳، س ۷۹ .
 407. مین های ضد نفر ، زهرا نوع پرست ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۹ .
 408. راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران  در زمینه نظام بین المللی حقوق بشر ، جمشید شریفیان، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۹.
 409. اجلاس بین دوره ای غیر رسمی کمیسیون مقدماتی تأسیس دیوان کیفری بین المللی ، گزارش،سیاست خارجی ،ش ۳ ، س ۷۹.
 410. ریشه های بحران کوزوو دخالت ناتو ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س ۷۹ .
 411. مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 412. فراگرد تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره ، مهدی ذاکریان ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 413. رابطه  حقوق توسل به زور و حقوق درگیریهای مسلحانه : بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاحهای هسته ای ، ترجمه نادر ساعد، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 414. لاکربی : بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی ، علیرضا کاظمی ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 415. کنوانسیون های بین المللی در موردتروریسم ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 416. تحلیلی بر تحولات اخیر فلسطین ،‌گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س ۷۹ .
 417. انتفاضه و حقوق بین الملل ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۰ .
 418. نگاهی از درون : مسأله فراروی سازمانهای حقوق بشر در اسرائیل و اراضی اشغالی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۰ .
 419. بررسی مبانی سیاسی و حقوقی مخالفت امریکا با تأسیس دیوان کیفری  بین المللی ، سید محسن ظریف کارفرد، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۰ .
 420. نگاهی به دیوان کیفری بین المللی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۰ .
 421. حاکمیت دولت در قرن ۲۱ ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۰ .
 422. بین المللی شدن حقوق بشر ، جمشید شریفیان ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۰ .
 423. حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده در پرتو رأی مشورتی ۱۹۹۶ دیوان بین المللی دادگستری ،‌ترجمه نادر ساعد ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۰ .
 424.  دیوان کیفری بین المللی ، ژان مارک سورل ، ترجمه معصومه سیف افجه ای، سیاست خارجی ، ش۳ ، س۸۰ .
 425. بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۰ .
 426. تدوین پروتکل اختیاری شرکت کودکان در منازعات مسلحانه ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۰ .
 427. مجموعه مقالات ویژه ۱۱ سپتامبر ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س۸۰ .
 428. بررسی عملکرد سازمان ملل در زمینه مقابله با تروریسم ، نبی سنبلی ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س۸۰ .
 429. پاسخ به تروریسم بین المللی : توسعه مرزهای حقوق بین الملل به سوی آزادی ، ترجمه محسن شریفی ، سیاست خارجی ، ش۴ ، س۸۰ .
 430. از کشورهای یاغی تا محور اهریمنی : مهار تاحمله پیشگیرانه ، مصطفی زهرانی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۱ .
 431. جغرافیای جدید منازعات ( منابع طبیعی مشترک) . ترجمه داود رضایی  ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۱ .
 432. دیپلماسی و تروریسم بین المللی ، اسعد اردلان  ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۱ .
 433. کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته ، همایون حبیبی  ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۱ .
 434. علم ژنتیک و نظریات روابط بین الملل ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۱ .
 435.  بررسی تروریسم و تمدن ، گزارش ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۱ .
 436. جرائم ارتکابی  در دریا ، دکتر ممتاز  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۱ .
 437. هزاره جدید : سازمان ملل متحد و حقوق بشر ، ترجمه شریفیان  ، همان.
 438. کمیسیون حقوق بشر ۲۰۰۲ و جمهوری اسلامی ایران  ، گزارش  ، همان.
 439.  ناتو ، سیستم امنیت دسته جمعی و تحولات آن پس از جنگ سرد ، نبی الله اعظمی  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۱ .
 440. حقوق بین الملل و توسل به زور علیه عراق ، ترجمه محسن شریفی  ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۱ .
 441. بررسی دیدگاههای مختلف در تقویت سازوکار سازمان ملل متحد درامر کنترل مواد مخدر ،گزارش ،سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۱.
 442. مفهوم حاکمیت ملی  بعد از ۱۱ سپتامبر ، حسن روحانی،سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۲.
 443.  میانجیگری بین المللی در منازعات داخلی ،سید رسول موسوی،سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۲.
 444. مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی ، دکتر ممتاز ،سیاست خارجی ، ش۱  ، س۸۲.
 445. تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تأکید بر تحولات بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، محسن شریفی  ،سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۲.
 446. مشروعیت توسل به زور علیه عراق : بررسی نظریه پیشدستی در دفاع از خود ، ترجمه سید حسین سادات میدانی  ،سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۲.
 447. حقوق بشر و گفتگوی تمدنها ، جک دانلی ، ترجمه رضا دهقانی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۲ .
 448. مسائل اجتماعی اتحادیه اروپا ، احمد نقیب زاده  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۲ .
 449. چالشهای فراروی دیوان کیفری بین المللی ،‌دکتر بیگ زاده  ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۲ .
 450. حقوق توسل به زور علیه عراق ، ترجمه ستار احمدی ، سیاست خارجی ، ش ۳ ، س۸۲ .
 451. طراحی و تکامل در نظام بین المللی : مطالعه موردی رژیمهای بین المللی کنترل سلاحهای کشتار جمعی ، حیدرعلی بلوچی ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س۸۲ .
 452. شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری ، ستار احمدی ، سیاست خارجی ، ش۴، س۸۲ .
 453. خلیج فارس و خاورمیانه عاری از سلاحهای کشتار جمعی ، فرهاد طلایی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۳ .
 454. تحدید حاکمیت ملی دولتها با مداخله گرایی سازمان ملل بعد از جنگ سرد ، شهرزاد ابراهیمی ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۳.
 455. تعامل سازوکارهای بین المللی زیست محیطی و توسعه ای با اولویت های ملی ، هادی سلیمان پور، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۳ .
 456. ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲(۲۰۰۱) شورای امنیت ( در مورد خودداری دیوان کیفری بین المللی از رسیدگی به جرائم نیروهای حافظ صلح ) ،‌ترجمه نادر ساعد، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۳ .
 457. حقوق بین الملل و جهان اسلام : به سوی نظام حقوقی بین المللی چند قطبی ،‌گزارش، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۳ .
 458. خلع سلاح لیبی و نقش  شورای  امنیت سازمان ملل متحد ،گزارش، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س۸۳ .
 459. جامعه بین المللی و مواجهه باتروریسم ، رضا سیمبر، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۳ .
 460. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ، اسماعیل بقایی، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۳ .
 461. نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری : محکومیت قضایی اسرائیل ، سید حسین سادات میدانی ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، س۸۳ .
 462. مجموعه مقالات ویژه عراق ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س۸۳ .
 463. توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست ، دکتر زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۱ س ۸۱ .
 464. مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین المللی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش۲ س ۸۱ .
 465. استقرار دیوان کیفری بین المللی ، دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۲ س ۸۱ .
 466. نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها ، جیمز کرافورد ،‌ترجمه زهرا کسمتی ، پژوهشهای حقوقی، ش ۲ س ۸۱ .
 467. تأملی بر دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری ،‌دکتر سیفی ، پژوهشهای حقوقی، ش ۳ س ۸۲ .
 468. چالش های مسئولیت کیفری دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل ، محسن عبداللهی، پژوهشهای حقوقی، ش ۳ س ۸۲ .
 469. عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ،‌ترجمه دکتر منصوریان، پژوهشهای حقوقی، ش ۳ س ۸۲ .
 470. پلیس اروپا( یوروٌپل) ،‌دکتر خالقی ، پژوهشهای حقوقی، ش ۳ س ۸۲ .
 471. کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات(۲۰۰۳) ، دکتر زمانی ، پژوهشهای حقوقی، ش ۳ س ۸۲ .
 472. موانع اساسی منشور سازمان ملل متحد در موردایجاد و حفظ صلح ، دکتر موسوی ، دیدگاههای حقوقی ، نشریه دانشکده علوم قضایی ، ش ۴ س ۷۵.
 473. جنبه های نظامی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، دکتر آقایی ، فصلنامه حق ، ش ۱۱-۱۲ ، س ۶۶ .
 474. ناتو : گذشته ، حال و آینده ،‌دکتر صراف یزدی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۷۸-۱۷۷ ، س ۸۱ .
 475. بررسی مسائل عراق از دیدگاه حقوق بین الملل ، ضیائی بیگدلی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۵۰-۱۴۹ ،‌س ۷۸.
 476. سازمان ملل متحد پس از جنگ امریکا و عراق ، دکتر توسلی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،  ش۲۰۶-۲۰۵ ، س ۸۳.
 477. آیا جنگ بر سر گسترش جنگ افزارهای ویژه کشتار جمعی مشروع است ؟ مورد عراق ، حیدر علی بلوچی ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۰۶-۲۰۵ ، س ۸۳.
 478. راهبردی برای جلوگیری از تروریسم اتمی ، ترجمه صفرعلی محمودی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۰۶-۲۰۵  ، س۸۳ .
 479. نهضتهای رهایی بخش و تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل ، دیدخت صادقی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۰۶-۲۰۵ ، س ۸۳ .
 480. حقوق بشر : از آرمان یا واقعیت و چشم انداز آینده ،‌لویی هنکین ،‌ترجمه فرشید سرافراز ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۰۶-۲۰۵  ، س ۸۳ .
 481. حقوق بشر و حاکمیت دولتها ، نگرشی تحلیلی بر پایه اسناد بین المللی ، ایرج رضایی راد  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش۲۰۶-۲۰۵ ، س۸۳.
 482. دیوان اروپایی حقوق بشر و پشتیبانی از آزادی مطبوعات ، دکتر رویا معتمد نژاد  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۱۶-۲۱۵ ، س۸۴ .
 483. گسترش شورای امنیت : طرح و دیدگاه ها ، حسن مهدویان  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۱۶-۲۱۵  ، س ۸۴۷ .
 484. بحران آب و همکاریهای بین المللی ، دکتر بهروز ساری صراف  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۲۱۶-۲۱۵  ، س ۸۴.
 485. ۴مفهوم مشروعیت (حکومتها) و رهیافتهای گوناگون نسبت به آن ، فرشید سرفراز ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۷۸-۱۷۷، س۸۱
 486. ناتو : گذشته ، حال و آینده ، دکتر غلامرضا صراف یزدی ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۷۸-۱۷۷ ، س۸۱.
 487. حمله امریکا به افغانستان و مسائل داخلی ایالات متحده  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش۱۷۸-۱۷۷  ، س۸۱
 488. ایران و عضویت در سازمان جهانی بازرگانی ، ترجمه جعفر خیرخواهان  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۷۸-۱۷۷-  ، س۸۱
 489. بررسی مواضع فرهنگ مطرح در اسناد بین المللی جهانگردی ، زهرا کسمتی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۷۸-۱۷۷ ، س۸۱ .
 490. یکپارچگی رژیم بین المللی حقوق بشر ، امیر مسعود اجتهادی ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۴۸-۱۴۷، س ۷۸.
 491. حقوق بشر در پرتو رهیافتهای نظم تازه جهانی ،‌دکتر زاکریان ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش۱۴۸-۱۴۷ ، س ۷۸.
 492. سازمانهای غیر دولتی و نفوذ آنها در جامعه جهانی ، دکتر سیمبر  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۴۸-۱۴۷ ، س۷۸.
 493. محیط زیست و حقوق بشر ، دکتر پارسا  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش۱۴۸-۱۴۷ ، س۷۸ .
 494. عدالت  در اندیشه سیاسی غرب ، دکتر بهرام اخوان  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۴۸-۱۴۷، س۷۸ .
 495. نگاهی به دیوان کیفری بین المللی ، مرتضی صفری ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، ش ۱۵۴-۱۵۳ ، س ۷۹.
 496. دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ، دکتر فرهاد پروین  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۵۴-۱۵۳، س۷۹ .
 497. تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم ، ترجمه زهرا کسمتی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۵۴-۱۵۳ ، س۷۹ .
 498. حقوق بشر : میراث مشترک جهانی ، دکتر سیمبر  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۳۴-۱۳۳، س۷۷ .
 499. اصول  حقوق بین الملل از دیدگاه دکترین اسلامی ، صبحی محمصانی ، ترجمه ضیائی بیگدلی  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۳۴-۱۳۳، س۷۷ .
 500. مسائل محیط زیست و آلودگی های نفتی در آبهای بین المللی و خلیج فارس ، دکتر قراگزلو  ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۱۳۴-۱۳۳، س ۷۷ .
 501. محاکمه صدام ومسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 502. مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، ترجمه سید حسین سادات میدانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 503. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی : دیپلماسی قضایی در دادرسی بین المللی ، دکتر سید جمال سیفی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 504. بررسی امکان اعمال اصل ممنوعیت اعاده در مواجهه  با حرکات گسترده آوارگان جنگی ، فاطمه کیهانلو  ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 505. آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری( میکا) و استانداردهای سرمایه گذاری خارجی ، مسعود صبور ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 506. ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش بامعیار حقوق بین الملل عرفی  ،‌نادر ساعد  ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 507. سلاحهای هسته ای : نقطه تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (۱۹۹۶) ، حسن سواری  ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 508. حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیرهای مسلحانه ، محسن عبداللهی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 509. جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای در حقوق عمومی ایران ، پروانه تیلا ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۴ س۸۲.
 510. چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی-اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران ، دکتر بهروز اخلاقی  ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 511. علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 512. ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین : دیوان بین المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی ، امین زارع فر و حمید هاشمی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 513. انطباق تحریمهای شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش ۴ ، س۷۸.
 514. قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۴ و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل  ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 515. حمایت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانی تجارت ، امیر ساعد وکیل ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 516. تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولتها در دادگاههای داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی ( دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری) ،آنتونیو کاسسه ، ترجمه حمید رضا جاوید نژاد ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 517. ۵۱۷- تأملی بر قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور ، دکتر سید قاسم زمانی  ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۵ س۸۳.
 518. بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرائم بین المللی ، دکتر علی خالقی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۶ س۸۳.
 519. شورای امنیت و ارجاع وضعیت « دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی ، دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۶ س۸۳.
 520. نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران ، سید حسین سادات میدانی، پژوهشهای حقوقی ، ش ۶ س۸۳.
 521. جهانی امن تر : مسئوولیت مشترک ما ( گزارش هیأت عالی رتبه دبیرکل در خصوص تهدیدات ، چالش ها و تغییر ها ( دسامبر ۲۰۰۴) ،‌امیر ساعد وکیل ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۶ س۸۳.
 522. تروریسم رسانه ای ، دکتر حسین میر محمد صادقی ،مجموعه مقالات همایش تروریسم ودفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل، دی ماه ۱۳۸۰ ، قوه قضائیه .
 523. مسئله ترور و تروریسم از منظر اسلام ،‌آیت الله موسوی بجنوردی ، همان .
 524. بررسی اجمالی تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل ، اکبر فیض ، همان .
 525. مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام ، ایت الله مرعشی ، همان .
 526. تروریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادیبخش ، دکتر ممتاز ، همان .
 527. نگاهی اجمالی به کنوانسیونهای بین المللی منطقه ای مقابله باتروریسم ، دکتر محمد جواد شریعت باقری ، همان .
 528. حقوق قربانیان تروریسم ، دکتر جعفر کوشا ، همان .
 529. مفهوم دفاع مشروع در قبال تروریسم ، دکتر الهام امین زاده، همان .
 530. نگاهی اجمالی به کنوانسیونهای بین المللی مقابله باتروریسم ، دکتر علیرضا دیهیم ، همان .
 531. بررسی اجمالی تروریسم در کنوانسیونهای حقوق بین الملل هوایی ، دکتر نجفی اسفاد ، همان .
 532. مفهوم تروریسم ، دکتر محمد علی اردبیلی ،همان .
 533. تفکیک بین تروریسم و جرایم سیاسی ، دکتر باقر  شاملو ، همان .
 534. مقابله با تروریسم و حقوق بشر ،‌دکتر نسرین مصفا ، همان .
 535. دادگاههای نظامی مبارزه با تروریسم ، نقض آشکار حقوق بشر ، دکتر کدخدایی ، همان .
 536. تحلیل تروریسم در نسبیت مفهومی امنیت و منافع ملی ، دکتر ره پیک ، همان .
 537. تحلیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم ،‌دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 538. صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جنایات بین المللی ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، مجموعه مقالات همایش تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین المللی ،۱۳۸۱.
 539. حقوق بشردوستانه در آستانه قرن بیست و یکم ، دکتر گودرز افتخار جهرمی ، همان .
 540. محدودیتهای نظامی در حقوق بشردوستانه ، امیر  سرتیپ  دکتر ملک زاده ، همان .
 541. زنان و تعارضات مسلحانه ، دکتر نسرین مصفا ، همان .
 542. حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ، دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 543. جایگاه حقوق بشر دوستانه در علم سیر اسلامی ، محقق داماد ،همان .
 544. حقوق بشر دوستانه بین المللی ، رویه های فعلی و چالش ها ، خانم لیس اس بوردال ، همان .
 545. پناهندگی وآوارگی در درگیریهای مسلحانه ، دکتر یوسف مولایی ، همان .
 546. حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه ، دکتر رنجبریان ،‌همان
 547. مبانی فلسفی اصول حقوق بشر جهانی ، دکتر محقق داماد، مجموعه مقالات بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر ، اردیبهشت ۱۳۸۱.
 548. مبانی و مفاهیم بینادین فلسفه حقوق بشر در شرق و غرب ، پرفسور امین ، همان
 549. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ، دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 550. حقوق بشر و مسئولیت بین المللی دولتها ، دکتر باوند ،‌همان .
 551. رعایت حقوق فردی در دادرسی بین المللی کیفری ، با تأکید بر حقوق متهم ، دکتر آزمایش ، همان .
 552. فلسفه جهانی شدن حقوق بشر ، دکتر محمود لواسانی ، همان .
 553. مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل ،‌دکتر صلح چی ، همان .
 554. حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر اسلامی ، تطابق یاتعارض؟ ، دکتر فرهاد پروین ، همان .
 555. در تفکیک پذیری تمامی حقوق بشر : وضعیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنکی و  موانع اجرای آن ، دکتر علیرضا پارسا ، همان .
 556. سازمانهای غیر دولتی بین المللی حامی حقوق بشر : چشم انداز امید ها و چالشها ، دکتر رضا سیمبر ، همان .
 557. تضمینات حقوقی حقوق بشر ، دکتر کمال الدین هریسی نژاد ، همان .
 558. حق توسعه وضرورت بازنگری در آن ، دکتر فیصل عامری .‌همان .
 559. اصل اصلاحات جهانی ،ابزاری برای تأمین و تضمین حقوق بشر ، دکتر حسین پوربافرانی ، همان .
 560. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطین ،‌دکتر الهام امین زاده ، همان .
 561. بررسی حق آموزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر ،سیمین شعبانی و اکرم قدیمی ، همان .
 562.  آزادی وجدان و مذهب ، دکتر محمد محمدی گرگانی ، همان .
 563. استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی ، دکتر سید حسین صفایی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴.
 564. تدوین تدریجی حقوق تجارت بین المللی ، دکتر ناصر صبح خیز ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴.
 565. دیون منفور ، ترجمه دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴.
 566. قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین المللی ، دکتر حسن غلامی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴.
 567.  بحثی در حقوق فضا ، دکتر ضیائی بیگدلی ، مجله روابط بین الملل ، ش ۶ ، س ۵۵ .
 568.  تحول سازمانهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم ، محمود صوراسرافیل  ، مجله روابط بین الملل ، ش ۶ ، س ۵۵ .
 569. بررسی جامعه شناسی و استراتژیهای جمعیتی اسرائیل [ تغییر در بافت جمعیتی سرزمین فلسطینى] ، بهرام اخوان کاظمی ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، سال ۱۳۷۰.
 570. تحول مفهوم حفظ صلح ، دکتر نسرین مصفا ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، سال ۱۳۷۰.
 571.  مشروعیت جنگ  و توسل به زور از دید حقوق بین الملل ، دکتر ضیائی بیگدلی ، سیاست خارجی ، ش ۲ ، سال ۱۳۷۰.
 572. صور گوناگون سلطه بین المللی ، عبدالرحیم ذاکر حسین ، مجله حقوقی ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 573.  نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ، دکتر ضیائی بیگدلی ، مجله حقوقی ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 574. نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت باتصمیم اکثریت ، مجله حقوقی ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 575. نکاتی در آئین دادرسی بین المللی ، دکتر رضا فیوضی ، مجله حقوقی ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 576. قاعده  استاپل ، دکتر ناصر صبح خیز ، مجله حقوقی ، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 577. کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر ، ۱۹۶۶ ، متن ترجمه شده ، مجله حقوقی، ش ۶، س ۱۳۶۵.
 578. مفهوم تجاور در حقوق بین الملل ، دکتر ممتاز ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 579. مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو ، دکتر سید علی اصغر کاظمی ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 580. گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 581. اختلافات امریکا-نیکاراگوئه ( قضیه نیکاراگوئه) در دیوان بین المللی دادگستری ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 582. حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی،‌دکتر ضیائی بیگدلی  ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 583.  رژیم حقوقی دریای مازندران ، دکتر آقایی ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 584. استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی ، دکتر عمادزاده ، مجله حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۶۶.
 585. قضیه سکوهای نفتی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری ، مجموعه مقالات ، مرکز پژوهشهای  مجلس ، س ۱۳۸۴.
 586. صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی ،دکتر میر عباسی ، همان .
 587. ادعای امریکا  در دفاع از خود (دفاع مشروع) در قضیه سکوهای نفتی ، دکتر ممتاز ، همان .
 588. مسئوولیت بین المللی دولتها در قضیه سکوهای نفتی ، دکتر سید قاسم زمانی ، همان .
 589. حمایت از منافع اساسی امنیتی دولتها در قضیه سکوهای نفتی ، نادر ساعد ، همان
 590. ادله اثبات دعوی در قضیه سکوهای نفتی ، سید حسین سادات  میدانی ، همان .
 591. قابلیت اعمال عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در قضیه سکوهای نفتی ، هومن موثق ، همان .
 592. حمله نظامی به سکوهای نفتی و نقض آزادی تجارت ، دکتر کدخدایی ، همان .
 593. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، مجموعه مقالات ، شرکت انتشار ، ۱۳۸۰.
 594. حرمت شرعی ترور ، محسن کدیور ، همان ،  ص۵۷۱ تا ۵۹۳.
 595. مبانی فقهی نفی خشونت و ارعاب ( ترور) ، حسنعلی منتظری ، همان . ص ۷۱۳ تا ۷۲۷.
 596. مبانی نظری حقوق بشر ، مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر ، اردیبهشت ۱۳۸۲ ، دانشگاه مفید قم .
 597. حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر ، تامس کاپیتان ، همان ،‌ص ۹۱ تا ۱۱۱ .
 598. مبانی نظری حقوق فطری ، احمد قابل ، همان ، ص ۴۶۱ تا ۴۷۷.
 599. حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر ، ترجمه محمود جلالی، ‌نامه مفید ، ش ۴۰ ، س ۱۳۸۲.
 600. وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها ،‌دکتر علیرضا حجت زاده ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،‌ش ۲ ، ۱۳۸۰.
 601. سازمان ملل متحد واقدامات حقوقی جامع برای مبارزه باتروریسم بین المللی ، پطروس غالی ، همان .
 602. تروریسم بین المللی ،دکتر ازمایش ، سخنرانی ،همان .
 603. ارزیابی حکم قطعی دیوان در قضیه سکوهای نفتی ، دکتر پاک شیر ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ش ۱۳ ، سال ۸۳.
 604. تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ، محمد حسین رمضانی ، همان .
 605. دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل ،‌ترجمه دکتر بیگ زاده ، همان .
 606. ملاحظاتی درباره اصل حسن نیت ، ترجمه مهدی علیزاده ، همان .
 607. تطهیر پول در اسناد بین المللی ، دکتر صادق سلیمی ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ش ۴ ، ویژه حقوق.
 608. مقدمه ای بر حق شرط درمعاهده های چند جانبه ، ترجمه دکتر هنجنی ، همان .
 609. لیبرالیسم ، حقوق و عدالت ، رحمت اله کریم زاده ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی ، ش ۸ و ۷ ، ویژه فلسفه و کلام .
 610. فرایند جاری تعقیب کیفری و مجازات نقض حقوق بین الملل بشردوستانه ، کاسسه ، ترجمه صادق باقری ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی ، ش ۹و ۱۰ ، ویژه حقوق.
 611. تلاش های بین الملل برای مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ، ترجمه عباس غنی زاده ، همان .
 612. تحولات حقوق بین الملل عمومی ( کیفر خواستها و آراء صادره توسط دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق) ، دیدگاههای حقوقی ، ش ۱۸-۱۷ ، س ۷۹ ،از ص ۸۸ تا ۹۲.
 613. حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، همان ، ص ۹۷.
 614. بررسی بحران کوزوو و حقوق بین الملل ، دکتر ممتاز و دکتر نجفی اسفاد ، همان ، ص ۱۳۱ .
 615. مسئوولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات جنگی : تحلیل رأی دیوان در قضیه شکایت کنگو علیه بلژیک ، هاجر سیاه رستمی ، فصلنامه مطالعات بین المللی . ش ۱ س ۸۳.
 616. در لوای پرچم ، دیدگاههای حقوقدانان امریکا در مورد جنگ خلیج فارس ، ترجمه علیرضا طیب ، سیاست خارجی ، ش ۳ سال ۶۹.
 617. ادعاهای ارضی عراق نسبت به کویت ،‌ دکتر اصغر جعفری ولدانی ، همان .
 618. مفهوم تلافی در حقوق جنگ ،‌دکتر ضیائی بیگدلی ، همان .
 619. گزارش سمینار وحدت دو آلمان ، همان .
 620. آلودگی دریایی حقوق بین الملل و خاورمیانه . پروفسور سید حسن امین ، به زبان انگلیسی ، معرفی کتاب ، همان .
 621. نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ، دکتر ضیائی بیگدلی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱۳ ، سال ۸۴.
 622. ائتلاف برای صلح : زمینه حاکمیت حقوق بین الملل ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی ، همان
 623. آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است ، ژیلبر گیوم ، ترجمه محمد حسین رمضانی ، همان .
 624. منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( ۷ دسامبر ۲۰۰۰) ، دکتر مهریار داشاب ، همان .
 625. قانون ۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک ، رأی ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ،‌دکتر امیر حسین رنجبریان ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ش ۵۸ ، س ۱۳۸۱.
 626. معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای :‌از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی ، نادر ساعد ، همان .
 627. اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، دکترنسرین مصفا ، همان .
 628. بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی ، دکتر اکبر میرزانژاد جویباری ، همان .
 629. اخلاق و حقوق بین الملل ، میشل ژوبر ، ترجمه رستگار ،‌اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۵۲-۵۱
 630. کارایی اصلاحات سازمان ملل متحد بر جهانشمولی حقوق بشر ، دکتر مهدی ذاکریان ، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۶ ، س ۸۴.
 631. مفهوم کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد : ابهامات و تعارضات ، دکتر رضا موسی زاده ، همان .
 632. زنان رویا روی جنگ ،هاجر سیاه رستمی ، همان .
 633. گفت و گوی تمدنها در حوزه حقوق بین الملل ، دکتر یوسف مولایی ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ش ۵۳ ، س ۱۳۸۰
 634. آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ، ترجمه و شرح دکتر محسن محبی ، فصلنامه دیدگاه حقوقی ، ش ۸ ، س ۱۳۸۰.
 635. مکانیزم اساسی گات در حل و فصل اختلافات ، ترجمه ذبیح اله اولاد ،‌همان .
 636. نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، مارگریت جوانی ، مجله کانون وکلا ،‌دوره جدید ، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
 637. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، دکتر بهشید ارفع نیا ، همان .
 638. دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها (۱) ، همایون فلاحیان ، همان .
 639. سیاست هسته ای آقای خاتمی ، حمید بعیدی نژاد ، سیاست خارجی ، ش ۱ ، س ۸۴ .
 640. جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل در دوره آقای خاتمی ، کورش احمدی ، همان .
 641. جامعه مدنی جهانی (‌بین المللی) و تأثیر آن بر سیاستگذاری خارجی کشور ، غلامرضا ابراهیم آبادی ، همان .
 642. جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل در دوره آقای خاتمی ، همان .
 643. جامعه مدنی و جامعه جهانی ، دکتر اخوان زنجانی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش ۷و۸ ، س ۱۳۷۷.
 644. کاربرد ابزار تحریم اقتصادی ایالات متحده در برخورد با جمهوری اسلامی ایران ، بهرام نوازنی ،سیاست خارجی . ش۲ ، س ۸۴
 645. تروریسم بین الملل وشورای امنیت سازمان ملل ، اسماعیل بقائی هامانه ،‌ راهبرد ، س ۲۱ ، س ۸۰.
 646. مبارزه با تروریسم از رهگذر حقوق بین الملل ،موریس فلوری ، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 647. دموکراسی ، توسعه و حقوق بشر ، جک دانلی ، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی ، فصلنامه راهبرد ، ش ۲۳ ، س ۸۱.
 648. درآمدی بر رویارویی حاکمیتها و جهانی شدن حقوق بشر ، شریفی طراز کوهی ، همان .
 649. صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، آندره کلیپ ، ترجمه مهدی حدادی . مجله فقه و حقوق ، ش ۶ ، س ۸۴.
 650. حمایت از روزنامه نگاران در زمان جنگ توسط حقوق بشر دوستانه ، دکتر جمشید ممتاز ، ویژه نامه مجله پژوهش حقوق و سیاست ، پاییز ۱۳۸۴.
 651. دادگاه ویژه عراق و حقوق قربانیان جنگ هشت ساله رژیم سابق عراق علیه ایران ، محسن بهاروند ، همان .
 652. خبر رسانی در صحنه نبرد بر اساس حقوق بشردوستانه ، دکتر محمد مهدی فرقانی . همان .
 653. نقش رسانه ها در ترویج اصول بشردوستانه و گفتگوی تمدنها ، دکتر محمود بروجردی ، همان .
 654. اجرای حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط نیروهای مسلح ، تیمسار اسامه دمج ، همان .
 655. اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی درایران ، محمد طاهر کنعانی ، همان .
 656. نقش آموزش شبیه سازی در ترویج حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر مهدی ذاکریان ، همان .
 657. حقوق بین المللی پناهندگان و فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ، هلن انکرسون ، همان .
 658. جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم ، دکتر سید قاسم زمانی ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۸ ، س ۸۴.
 659. حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی : ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب دبیر کل سازمان ملل متحد ، دکتر نادر ساعد ، همان .
 660. سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر ، ترجمه مازیار پیهانی ، همان .
 661. دادگستری اروپا ، دکتر علی خالقی ، همان .
 662. بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل ،‌دکترهمایون حبیبی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱۰ ، س ۱۳۸۳.
 663. رژیم حقوقی دریای خزر ؛ از واگرایی تاهمگرایی . سید حسن میر فخرایی ، همان .
 664. صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی، دکتر حسین میر محمد صادقی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ، ش۸، س۷۶.
 665. شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها، دکتر علی اصغر حاتمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش ۱۶-۱۵، س ۷۸.
 666. مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی، علیرضا آرش پور، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش ۳۱-۳۰، س۸۳.
 667. دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دادگستری اروپائی و یکپارچگی حقوق بین الملل، دکتر علی قاسمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی،همان .
 668. عدالت ، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل، سید نصرالله ابراهیمی، مجله حکومت اسلامی. شش ۳۶و ۳۷.
 669. جامعه بین المللی و تعهدات بین المللی، دکتر حسینقلی رستم زاد، مجله حقوقی ،‌ش۳۴، سال۸۴.
 670. تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب، ترجمه محمود صوراسرافیل، همان .
 671. اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح، محمد علی بر زنونی،‌همان .
 672. مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت از دیدگاه حقوق بین الملل ، دکتر مهدی نیک نفس ، همان.
 673. قوانین بنیادین حقوق بین الملل کیفری و قواعد آمره، ترجمه دکتر سید علی هنجنی ، همان .
 674. دادگاه بین المللی حقوق دریا: یک ارزیابی، ترجمه علی قاسمی، همان .
 675. آئین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری( قسمت اول)،‌متن،‌همان .
 676. ناممکن شدن رد بیع و اعمال حق فسخ خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ۱۹۸۰، دکتر اکبر میرزانژاد جویباری.
 677. فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران : از شورای حکام تا شورای امنیت، دکتر نادر ساعد، مجله پژوهشهای حقوقی. ش ۹ ، س ۱۳۸۵.
 678. ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر، مهدی حدادی ، همان .
 679. جبران خسارات وارده بر جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیر قانونی ایالات متحده به سکوهای نفتی، سید حسین سادات میدانی، همان .
 680. چارچوب حقوقی قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، همان .
 681. نظار ت جهانی بر اجرای حقوق بشر: از کمیسیون تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر سید قاسم زمانی. همان .
 682. متدلوژی حقوق بین الملل: دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، پژوهش حقوق و سیاست، ش ۱۵ و ۱۶، سال ۱۳۸۴.
 683. مطالعه تطبیقی مثبت و تابعیت هواپیما: دکتر منصور جباری ، همان .
 684. حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر: دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 685. حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: آزاد سیدی، هان .
 686. ویژه فناوری هسته ای و روابط بین الملل، سیاست خارجی، ش ۴-۳ ، سال ۱۳۸۴.
 687. شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران : تقابل حاکمیت حقوق بین الملل با صلح بین المللی،سید حسین سادات میدانی. سیاست خارجی،‌ش۱، سال ۱۳۸۵.
 688. لابی یهودیان امریکا، کارگزار تحریم ایران، سید علی طباطبایی، همان .
 689. دیپلماسی و مسئوولیت دولت، کازوهیرونا کاتانی، ترجمه علی قاسمی، همان .
 690. توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولتها، دکتر هدایت اله فلسفی، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره اول، ۱۳۸۴.
 691. نگاهی به حقوق بین الملل بشردوستانه در آغاز هزاره سوم میلادی، دکتر افتخار جهرمی، همان .
 692. تأملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل، دکتر بیک زاده، همان .
 693. درآمدی معرفت شناختی بر حقوق بین الملل،‌ عباس باقرپور اردکانی، همان.
 694. تحلیل رأی مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی،‌محسن عبداللهی،‌همان .
 695. کمیته بین المللی صلیب سرخ: پیشینه، شاخصها ،‌چشم انداز آینده ، هومن موثق، همان .
 696. عفو بین المللی به سوی جامعه ای مدنی و جهانی،‌صابر نیاورانی ،‌همان .
 697. مداخله بشردوستانه و سازمانهای منطقه ای مشمول فصل هفتم منشور، فاطمه کیهانلو ، همان .
 698. قربانیان و شهود در جنایات بین المللی,‌از حق حمایت تا حق بیان ،‌ترجمه دکتر حبیب زاده، مجله حقوقی ، شماره ۳۴، سال ۱۳۸۵.
 699. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن ، دکتر فضائلی ، همان .
 700. دیوان بین المللی دادگستری :‌ موضوعات منتخب درباره مسئوولیت دولت ، ترجمه دکتر قاسمی، همان .
 701. حقوق بشر و تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، همان .
 702. احراز قضایی استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی علیه ایران ، همان .
 703. خلاصه حکم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنایی راجع به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، همان .
 704. آئین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری،( قسمت دوم) همان .
 705. تعریف و توصیف جنایات ژنوسید در پرتو رویه قضائی محاکم کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق: هادی آذری، همان .
 706. آزادی بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر: طیبه اسدی، همان .
 707. صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: میر شمس شهشهانی، همان .
 708. قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب اله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل ، دکتر نادر ساعد، همان .
 709. معاهده منشور انرژی( بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی): غفاری فارسانی، همان .
 710. رویه داوری بین المللی درباره غرامت( دعاوی نفتی): دکتر محسن محبی، مجله حقوقی، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۵.
 711. موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران : دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 712. سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین المللی : محسن قاسمی، همان .
 713. پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان : دکتر همایون فلاحیان ، همان .
 714. قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل : دکتر علی امیدی ، همان .
 715. مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده آمریکا :‌پرفسور پل تاورنیه، ترجمه دکتر هادی وحید، همان .
 716. دفاع«ضرورت» در گفتمان حقوقی بین المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، ایان جانستون، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، همان .
 717. ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجعع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان ، ترجمه و تلخیص دکتر حسین خزاعی.
 718. تئوری حق و حقوق بشر بین الملل: دکترمحمد راسخ، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۱ ، سال ۱۳۸۴.
 719. حسن نیت در قراردادهای بین المللی: قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنائی، دکتر میر قاسم جعفرزاده، همان .
 720. توسعه قلمرو و تضیق محدودیت: آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر: دکتر سید محمد قاری سید فاطمی، همان .
 721. مزدوری ، ترجمه دکتر سید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۲، سال ۱۳۸۴.
 722. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه دکتر خمامی زاده، همان .
 723. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولتهای غیر عضو، داپو آکاندی ، ترجمه دکتر حسین آقائی جنت مکان، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۳، سال ۱۳۸۵.
 724. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دکتر بهشید ارفع نیا، مجله کانون وکلای مرکز ، شماره ۱۹ و ۲۰ و ۱۳۸۴.
 725. نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی، مارگریت جوانی ، همان .
 726. دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها(۱)، همایون فلاحیان ، همان.
 727. حقوق بین الملل انرژی هسته‌ای: نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، دکتر هدایت الله فلسفی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۰، س ۱۳۷۵.
 728. نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه، دکتر ضیائی بیگدلی، پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۵ ، س ۸۰.
 729. روند حقوق فراملی پس از ۱۱ سپتامبر، ترجمه اسفندیار یار محمدی، سیاست خارجی، ش ۳-۲، س ۸۵.
 730. حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش ۴ ، س ۸۵.
 731. کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، عان.
 732. مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی سلاح‌های کشتار جمعی، حیدر علی بلوچی، همان .
 733. حق شرط‌های ایالات متحده بر معاهدات حقوق بشری، ترجمه دکتر موسی زاده، همان.
 734. جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی ، علی نسیم فر، همان.
 735. صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ، صفی ناز جدلی، همان .
 736. آینده حقوق بین الملل ، حقوق داخلی( با حقوق مشابه حقوق اروپائی است)، ترجمه صلح چی و نژندی منش، همان .
 737. کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها، سید علی موسوی، همان.
 738. گوانتامو: سیاهچال حقوقی، فیلیپ ساندز، ترجمه اصغر دستمالچی، همان.
 739. سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، دکتر شریفیان، همان.
 740. استراتژی‌های «حل اختلاف» : عدالت و صلح گرایی مکمل و یا متضاد یکدیگرند؟ ، ترجمه زرین شجری، همان.
 741. کمیسیون تحکیم صلح، دکتر بیک زاده، مجله الهیات و حقوق، ش ۲۳ ، س ۸۶.
 742. بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین المللی در نظامهای حقوقی داخلی، دکتر امیر ارجمند، همان.
 743. بررسی و نقد قطعنامه ۱۷۰۱( اوت ۲۰۰۶ شورای امنیت) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله از منظر حقوق بین الملل، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۱۸ ، س ۱۳۸۵.
 744. شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، دکتر منصور جباری، همان.
 745. سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا، دکتر مهریار داشاب، همان.
 746. حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، مجتبی مروت ، همان.
 747. مسئوولیت بین المللی دولت: طرحهای تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل، مترجم نصرت اله حلمی ، همان .
 748. حقوق بین الملل اقتصادی و اصل « توسعه پایدار» دکتر محمد شمسائی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۱۹ ، ۱۳۸۵.
 749. شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، دکتر سید قاسم زمانی، همان.
 750. ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر نادر ساعد، همان.
 751. پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، دکتر سید علی هنجنی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۹ ، سال ۱۳۸۳.
 752. مسئوولیت مأموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، دکتر میر محمد صادقی ، همان .
 753. رهیافت جرم شناسی و بزه دیده شناختی به تروریسم (‌تحلیل جرم شناسی تروریسم ) ، دکتر علی حسین نجفی ابرندابادی ، همان .
 754. گزارش از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری ، مجله ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی ، دکتر محمد میر موحد، همان .
 755. روابط دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد ، ترجمه دکتر بیگ زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۰ ، سال ۸۳.
 756. مداخله بشردوستانه ؛ نقض قاعده یا استثناء سوم ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۱ سال ۸۶.
 757. دفاع پیشدستانه در حقوق بین الملل ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده‌ی حقوق تهران ، ش ۷۲ ، سال ۸۵.
 758. بررسی آزادی سریع کشتیهای خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها و حقوق داخلی ایران ، علی عبدالله حبیب نوری ، همان .
 759. جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن ، محسن صادقی ، ش ۷۴ ، مجله دانشکده حقوق تهران ، سال ۸۵.
 760. همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی ، دکتر اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۳۵، سال ۸۶.
 761. آئین دادرسی کیفری بین المللی ،‌دکتر آقایی جنت مکان ، همان .
 762. حقوق در بند سیاست : تحلیل قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران ، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش ۱۱، سال ۱۳۸۶.
 763. امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم ، دکتر کدخدایی ، همان .
 764. صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، آندره کلیپ ، ترجمه مهدی حدادی ، مجله فقه و حقوق ، ش ۶ ، پاییز ۱۳۸۴.
 765. سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی ، در پرتو پروتکل ۱۸ دسامیر ۲۰۰۲ ، دکتر بیک زاده ، مجله االهیات و حقوق ، ش ۱۹ ، بهار ۸۵.
 766. هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین المللی ، ترجمه دکتر تهامی زاده ، همان .
 767. نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی…. ، ترجمه حسین یزدانی، همان .
 768. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،‌دکتر مسعود البرزی ، نشریه حقوق اساسی ،‌ش۸ ، سال ۱۳۸۶.
 769. بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق ، مهدی حدادی ، اندیشه های حقوقی ، ش ۱۱ ، سال ۸۵.
 770. مسولیت دولت در عدم پیشگیری ومجازات جنایت بین المللی،لیون الکساندرسیسیلیانوس، ترجمه دکترسید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی،ش۱۳۸۶،۴۶.
 771. نظم عمومی وعدالت : تاملی در رای دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کنگو – بلژیک ،محمد شریف، پژوهش حقوق و سیاست ، ش۱۳۸۶،۲۲.
 772. ارزش یابی ونقد دکترین جنگ های مردمی در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر نادر ساعد ،همان .
 773. نقش عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد درترویج وحمایت از حقوق بشر ،عباس احمدی ،همان.
 774. حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقیعت تابشریت ، دکتر فلسفی ، سالنامه ایران حقوق بین الملل، ش ۲،‌سال ۱۳۸۵.
 775. جایگاه کمکهای بشردوستانه در بلایای طبیعی وسوانح صنعتی درحقوق بین الملل ،‌دکتر بیک زاده ،همان.
 776. مسولیت بین المللی دولت امریکا برای نقض مصونیت قضایی دولت ایران ،دکتر عبداللهی ،‌همان.
 777. شناخت مکتب ییل ونقد ان ،هومن موثق ،‌همان .
 778. تعهد عام دولتها به رعایت وکسب اطمینان ازرعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه ،عباس باقر پور اردکانی ،‌همان .
 779. دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان حادثه ترور رفیق حریری ، شهرام زر نشان ، همان .
 780. دیوان دائمی داوری وحل وفصل اختلافات زیست محیطی ،دکتر علیرضا جهانگیری ،‌همان.
 781. حکم دیوان بین المللی دادگستری درقضیه لاگراند ، هومن موثق ، همان.
 782. نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی ، همان .
 783. ارزیابی وتحلیل قطنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت …،شهرام زرنشان ، همان.
 784. مسائل حقوقی ساخت جزایر مصنوعی توسط کشور امارات در خلیج فارس ، شهرام زر نشان ، همان .
 785. شرکت های خصوصی نظامی و امینتی وحقوق بین الملل بشر دوستانه : پوریا عسکری ،پژوهش های حقوقی ،‌ش۱۲،‌سال ۸۶.
 786. نقش اینترپل در مبا رزه با قاچاق بین الملل مواد مخدر ، ایوب بالایی ،‌همان.
 787. حقوق بین الملل وبرنامه هسته ای ایران ، علی امیدی ، سیاست خارجی ، ش۲، سال ۸۶.
 788. قواعد حقوق بین الملل در خصوص توسعه مخازن نفتی مرزی مشترک ،زهرا کسمتی ،‌همان.
 789. نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، دکتر مصفا ، سیاست خارجی ،‌۱ سال ۱۳۸۷.
 790. استفاده صلح آمیز وغیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل ، محمد حسن در یایی ،‌همان.
 791. حق بر حقیقت در حقوق بین الملل ، یاسمین نقوی ،‌گزیده مقالات مجله بین المللی صلیب سرخ ،‌جلد۸۸، ش۸۶۲،ژوئن۲۰۰۶.
 792. گذشته وعدالت انتقالی : صلح سازی از طریق مسئولیت پذیری :‌یا سیمین سوکار ، همان .
 793. مفقودین وعدالت انتقالی : حق آگاهی و مبارزه با بی کیفری ، مونیما کوتول ،‌همان .
 794. همکاران میان کمیسیون های حقیقت یاب وکمیته بین المللی صلیب سرخ ، تونی فنر،‌ همان .
 795. اصل صلاحیت جهانی وتکمیلی :خاویرفیلیپ، همان .
 796. عناصر جنایت ژنوساید در رأی ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ دیوان بین المللی دادگستری و رویه دادگاههای ویژه بین المللی ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش ۳۶ سال ۸۶.
 797. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم ، شهرام زرنشان ، همان .
 798. تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب سازمان ملل متحد ، مهناز اخوان خرازیان ، همان .
 799. عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه دکتر حمید رضا علومی ، همان .
 800. مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه ، دکتر مشکان مشکور، همان .
 801. قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، جواد طهماسبی ، مجله حقوقی ، ش ۳۷ ، سال ۸۶.
 802. اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، دکتر فضل اله موسوی، همان .
 803. آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور، دکتر علی قاسمی ، همان .
 804. بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر، فریبا نواب دانشمند ، همان .
 805. ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی، علیرضا ابراهیم گل ، همان .
 806. اگزیستانسیالیسم در عراق : قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی ، ترجمه حمید رضا جاوید زاده ، همان .
 807. دیوان بین المللی کیفری و میانکنش های حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، ترجمه روح الدین کردعلیوند ، همان .
 808. تأملی برحکم دادگاه استیناف لاهه در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمایی توسط عراق ، دکتر سید قاسم زمانی، همان .
 809. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در خصوص مصدومین سلاحهای شیمیایی ، متن انگلیسی ، همان .
 810. کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی ، همان .
 811. استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش ۳۸، سال ۱۳۸۷.
 812. رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی ، ترجمه امیر ساعد وکیل، همان .
 813. شرح احوال « شارل دو ویشر» : زندگی یک حقوقدان نمونه ، ترجمه دکتر محسن محبی ، همان .
 814. التزام بین المللی دولت بر رعایت حقوق بشر : مقید به مکان ؟، سید ضیاء الدین مدنی ، همان .
 815. مقابله با تروریسم هسته ای : یک پاسخ معاهداتی ، ترجمه محمد رضا مهماندار ، همان .
 816. کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای ، همان .
 817. جامعه بین المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور ، عطیه باباخانی ، همان .
 818. تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد ؛ حفظ صلح ، ایجاد صلح ، تحکیم صلح ، علیرضا ابراهیم گل ، تحقیقات حقوقی ، ش ۴۷ ، بهار- تابستان ۱۳۸۷.
 819. مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری ، اریک داوید ، ترجمه دکتر هنجنی ، همان .
 820. قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت ] در مورد برنامه هسته ای ایران [، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش۱۳، سال ۱۳۸۷.
 821. قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی ، همان .
 822. حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری های مسلحانه ، پوریا عسگری ، همان .
 823. سازمانهای غیر دولتی : یک بازیگر ضروری کمک انسان دوستانه ، مجله ICRC ، ش ۸۶۵ مارس ۲۰۰۷.
 824. شورای امنیت در قلمرو انسان دوستانه ، همان .
 825. اجرای ملی حقوق بین الملل بشردوستانه ، همان .
 826. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ با ترور: قضیه حمدان و اسرائیل ، همان .
 827. پاسخ دولت ایالات متحده امریکا به طرح صلیب سرخ در مورد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد حقوق بین الملل عرفی بشردوستانه ، همان .
 828. شکنجه در جنگ علیه تروریسم ، همان .
 829. برابری متخاصمان در جنگهای غیر بین المللی ، همان .
 830. عدالت فراملی و دیوان کیفری بین المللی ، همان .
 831. حقوق بین الملل بشردوستانه و چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر ، همان .
 832. نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، دکتر علی قاسمی، مجله حقوقی، ش ۳۹، سال ۱۳۸۷.
 833. محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ، منصور فرخ سیری ، همان .
 834. جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر ، ترجمه امیر ساعد وکیل ، همان .
 835. جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری ، روناک خاک ، همان .
 836. وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها ، دکتر جواد کاشانی، همان .
 837. حق بر غذا، پیش شرط تحقق سایر حقوق ، علیرضا ابراهیم گل، همان .
 838. نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری ، دکتر حسن آقایی جنت مکان ، همان .
 839. حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ، دکتر هاجر سیاه رستمی، همان.
 840. حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم ، دکتر توکل حبیب زاده ، معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق، شماره ۱ ، ۱۳۸۶.
 841. دیوان کیفری بین المللی و صدور قرار جلب عمر البشیر، دکتر زمانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، ش ۱۴ ، سال ۱۳۸۷.
 842. چالش های مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی در عصر مبارزه با تروریسم ، آرامش شهباری ، همان .
 843. دخالت انسان دوستانه و حقوق بین الملل، ژیلبر گیوم ، ترجمه دکتر همایون حبیبی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۴ ، سال ۱۳۸۰.
 844. مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان .
 845. نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی ، دکتر علی آزمایش ، همان .
 846. چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب ابوموسی و حل وفصل آن ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، همان .
 847. نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان ، دکتر منصور جباری ، همان .
 848. پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳ و ۲ ، سال ۱۳۷۹.
 849. حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم ، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی ، همان .
 850. تحلیل عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران– آمریکا ، دکتر همایون مافی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۲۴، سال ۱۳۸۷.
 851. مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و سید علی حسینی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۲۵ ، سال ۱۳۸۷.
 852. بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه ، امیر حسین رنجبریان ، اندیشه های حقوقی، ش ۱۲ ، ۱۳۸۷.
 853. تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی ، منوچهر توسلی نائینی،اندیشه های حقوقی، ش ۱۲ ، ۱۳۸۷.
 854. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مصطفی تقی زاده انصاری ، همان .
 855. پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه سید قاسم زمانی ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ، ش ۱۶۶-۱۶۵ ، سال ۱۳۸۰.
 856. جنگ علیه حقوق انسان ها : نقص تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ ۲۲ روزه غزه ، هاله حسینی اکبرنژاد، مجله حقوقی ، ش ۴۰، سال ۱۳۸۸.
 857. اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه ، مهناز اخوان ، همان .
 858. ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر (۲۰۰۹) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر علیه مردم غزه از منظر حقوق بین الملل، آرامش شهبازی ، همان .
 859. جنگ علیه حقوق جنگ : ارزیابی نبرد ۲۲ روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه ، حوریه حسینی اکبرنژاد، همان .
 860. در فراسوی حقوق معاهدات : پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی ، ترجمه علیرضا ابراهیم گل و فرزانه آقا شاهی ، همان .
 861. مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل ، پوریا عسگری ، همان .
 862. تحقق رویا: داوری خود آئین ، ترجمه فیض الله جعفری ، همان .
 863. صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و سازوکارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه : اعدامهای فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» ، ترجمه احسان جاوید ، همان .
 864. شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، دکتر حسین پیران ، همان .
 865. درآمدی برکاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح ، جواد شجاع ، همان .
 866. منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب ۳ مه ۱۹۹۶، همان .
 867. اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام، آیت الله هاشم زاده هریسی ، مجموعه مقالات ، حقوق بشر در جهان معاصر ، ۱۳۸۸.
 868. نسبت دینداری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حجت الاسلام احمد مبلغی ، همان.
 869. کشورهای اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر سید علی خرم ، همان .
 870. بررسی برخی حق های انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، جمعی از نویسندگان ، همان .
 871. مفهوم شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر محمد علی اردبیلی ، همان .
 872. بررسی اجمالی دادرسی منصفانه از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر حسنعلی مؤذن زادگان ، همان .
 873. حق بر تابعیت و اصل دادرسی منصفانه ، دکتر عابدی ، همان .
 874. تضمین های کیفری بین المللی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر بیک زاده ، همان .
 875. جایگاه حقوق بنیادین و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر میر عباسی، همان.
 876. نظریه حق ، دکتر راسخ ، همان .
 877. محدودیت آزادی ها، دکتر قربان نیا ، همان.
 878. اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان.
 879. حقوق بشر و دیپلماسی چند جانبه ، دکتر سجادپور ، همان.
 880. جهانی شدن حقوق بین الملل: چالش قرن بیست و یکم ، محمد رضاضیائی بیگدلی ، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۸.
 881. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق بومیان جهان ، دکتر فرهاد پروین ، همان.
 882. «حق دسترسی بر آب » از منظر حقوق بین الملل بشر ، دکتر مهریار داشاب ، همان.
 883. فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل و چالش های فرا روی آن ، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 884. نظارت قضایی نسبت به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد ، دکتر محمد علی صلح چی ، همان.
 885. حمله نظامی به هواپیماهای ایرباس ایران و ۰۰۷ کره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مقالات حقوقی ، مجموعه نخست ، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل ، ۱۳۷۹.
 886. پیامدهای اشغال عراق و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دکتر محمد رضا مجتهدی ، همان ، مجموعه پنجم ، ۱۳۸۵.
 887. تحلیل رأی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تیمور شرقی ، هومن موثق ، همان.
 888. تأسیس دادگاه بین المللی جنایات جنگی، هومن موثق ، همان ، مجموعه دوم ، ۱۳۸۲.
 889. تضمینات حقوقی حقوق بشر، دکتر کمال الدین هریسی نژاد ، همان .
 890. اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد؛ افق درخشان جامعه بین المللی ، دکتر حسن موثق ، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ، شماره ۱۳ ، بهار ۱۳۸۸.
 891. تحول قاعده عدم گسترش سلاح های هسته ای ، علیرضا ابراهیم گل ، پژوهشهای حقوقی ، ش ۱۵ ، ۱۳۸۸.
 892. راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه ….، دکتر سید قاسم زمانی ،مجله پژوهشهای حقوقی ، ش۱۵، ۱۳۸۸.
 893. انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران ؛ تقابل یا همسازی… ، محمد قربان پور ، همان .
 894. اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران ، حمید هاشمی ، همان.
 895. وضعیت سازمانهای بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیایی، سید هادی پژوهان ، همان.
 896. تعامل سازمان های غیر دولتی با سازمان جهانی تجارت ، آرامش شهبازی ، همان .
 897. مناسبات سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی در آینه تغییر، پوریا عسگری ، همان .
 898. دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد،دکتر سید جمال سیفی، مجموعه مقالات همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، اسفند ۱۳۸۶.
 899. رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.
 900. ماجرای «تفسیر» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر هدایت اله فلسفی، همان .
 901. دیوان بین المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی، دکتر ابراهیم بیک زاده ، همان .
 902. سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان .
 903. دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری : تداوم یا توسعه؟، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 904. تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری، دکتر محسن عبدالهی، همان .
 905. روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، دکتر حمید الهویی نظری، همان.
 906. تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری؛ تجربه پرونده سکوهای نفتی، دکتر سید حسین سادات میدانی، همان.
 907. استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، دکتر رضا موسی زاده، همان.
 908. تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تأثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی: تهدید یا فرصت؟، دکتر سید باقر میرعباسی، همان.
 909. اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نسرین مصفا، همان.
 910. دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن، دکتر جمشید ممتاز، همان.
 911. مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۲۶، سال ۱۳۸۸.
 912. استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل، دکتر اصغر جعفری ولدانی، همان.
 913. حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی، دکتر ابوالفضل دلاوری، همان.
 914. بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان، عباس ذاقلی، همان.
 915. اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی، دکتر سید قاسم زمانی و هاله حسینی اکبر نژاد، همان.
 916. نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی، دکتر حسن سلیمانی، همان.
 917. رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.
 918. تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام بر تعهدات بین المللی دکتر حسن موثقی، همان.
 919. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک، دکتر جواد کاشانی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش۱۶، ۱۳۸۸.
 920. رویکرد متعارض دولت ها به حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.
 921. شرکت های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، دکتر فیصل عامری، همان.
 922. اجلاس کپنهاک (۲۰۰۹) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.
 923. تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۱، ۱۳۸۸.
 924. ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان ، همان.
 925. تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میر محمدی ، همان.
 926. تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و رواندا، هادی آذری ، همان.
 927. تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان پور ، همان.
 928. اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی، کای کونگ یان ، ترجمه حجت سلیمی ترکمانی ، همان.
 929. رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای: آیا این موضوع را می توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین الملل مطرح کرد؟، آلبرفایریکوتی، ترجمه فرزاد مهرانی ، همان.
 930. کنوانسیون ایمنی هسته ای، متن انگلیسی و فارسی ، همان.
 931. حقوق بین الملل بشردوستانه: توسعه و مفاهیم اساسی، توفی‌فانر، مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه ، هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ، ۱۳۸۶، همان.
 932. فلسفه حقوق بشردوستانه بین المللی، دکتر محمدطاهر کنعانی، همان.
 933. حمایت از انسان و انسانیت، پایه نهایی تعهد در نظام بین المللی حقوق بشردوستانه ، دکتر ناصر قربان نیا، همان.
 934. اقشار حمایت شده در حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر عامر الزمالی، همان.
 935. رابطه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، دکتر اردشیر امیر ارجمند ، همان.
 936. حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان.
 937. برخی پیشرفتها و چالش های جدید در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی ، ژان فیلیپ لاویه ، همان.
 938. توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در رویه بین المللی معاصر، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، همان.
 939. وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، کوروش بابائی، مجله تعالی حقوق،ش۶، ۱۳۸۹
 940. نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی ، همان.
 941. اسلام و حقوق بین الملل : تشابهات عملکردی و تفاوت نگرشی، علی امیری، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش ۶ تابستان ۸۹.
 942. نقد نگرش نئولیبرالیستی به حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی ، همان.
 943. تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت درپرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاههای ملی اروپا، فاطمه امیری، همان.
 944. مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهده منشور انرژی ، دکتر مسعود اخوان، مجله حقوقی بین المللی ،ش ۴۲، ۱۳۸۹
 945. تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت ها در حقوق بین الملل، دکتر حسین شریفی طراز کوهی،همان.
 946. موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستای جنوبی و عدم شناسائی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.
 947. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول، دکتر مهدی حدادی، همان.
 948. تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، همان.
 949. تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، همان.
 950. مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، همان.
 951. رژیم های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی ، همان.
 952. تعامل میان حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی درتوجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، نغمه ناصری لاریجانی، همان.
 953. نگاهی اجمالی به دیوان بین المللی دادگستری و نقش آن در حل و فصل اختلافات بین المللی با عطف توجه به مسائل ایران در دیوان ، سیراله مرادی نوده، مجله دانشکده حقوق تهران، ش ۶، تابستان ۱۳۸۹.
 954. صلاحیت دولت صاحب پرچم در فرایند مبارزه با گسترش تسلیحاتی کشتار جمعی، جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.
 955. تبار شناسی نظریۀ نظم عمومی در حقوق بین الملل، کدخدایی و وکیل ، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، دوره ۴۰، ش ۴، زمستان ۱۳۸۹.
 956. رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در قبال دیوان بین المللی کیفری ، امین زاده و صدرزاده، مجله حقوق دانشکده حقوق تهران، ش ۱، بهار ۱۳۹۰.
 957. بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو، مهدی حاتمی، همان.
 958. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل، موسوی و قیاسیان ، همان.
 959. رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل کشی، خالقی، همان.
 960. ارجاع جنایت های بین المللی به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت ، جانی پور و خانعلی پور و اجارگاه، مطالعات حقوقی( دانشکده حقوق شیراز ویژه حقوق جزا و جرم شناسی) ش دوم، زمستان ۱۳۸۹.
 961. موانع و محدودیت های تعقیب داخلی جرائم بین المللی، فروغی ، همان.
 962. دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، نظری نژاد، همان.
 963. بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، ترجمه دکتر صلح چی و نژندی منش، مجله الهیات و حقوق ، دانشگاه علوم رضوی، ش ۲۸، تابستان ۱۳۸۷.
 964. در تکاپوی صلح پایدار، دکتر بیک زاده ، همان.
 965. مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام، موسوی، همان.
 966. گذری بر عملکرد سازمان شفافیت بین المللی در موضوع اندازه گیری فساد، ترجمه دادخدایی، مجله تعالی حقوق، ش ۹-۸ ، ۱۳۸۹.
 967. ویژه نامه سازمان جهانی تجارت، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، ش ۲۷، پائیز و زمستان ۱۳۸۸.
 968. بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۲۹، تابستان ۱۳۸۹.
 969. تکثر سیستم قضایی بین المللی ، دکتر آرامش شهبازی، همان.
 970. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر عبدالهی و معرفی، همان.
 971. حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها، همان.
 972. نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش۳۰، پائیز ۱۳۸۹.
 973. تأملی بر گزارش هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنایات ارتکابی نظامیان اسرائیلی در غزه، دکتر سیدقاسم زمانی، همان.
 974. تحلیل موضوعات قابل طرح در کنفرانس آتی بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دکتر فریدون جعفری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳۱، زمستان ۱۳۸۹.
 975. میراث مشترک بشریت ، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل، دکتر جمالی، همان.
 976. توسل به اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ، دکتر حدادی، همان.
 977. خدمات رسانی به بزه دیدگان بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.
 978. استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی ، دکتر محمدعلی صلح چی، همان.
 979. مسئولیت بین المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و عبدی، همان.
 980. مشروعیت دموکراتیک و تحول در مفهوم شناسایی کشورها و حکومتها، دکتر توکلی، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳۲، بهار ۱۳۹۰.
 981. تعهد دولت ها به همکاری با دیوان کیفری بین المللی، دکتر دلخوش، همان.
 982. نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، دکتر سواری و بلوچی، همان.
 983. پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، دکتر شیروی، همان.
 984. جدایی طلبی در حقوق بین الملل: تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، ضیائی، همان.
 985. تأثیر فناوری های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین الملل فضایی، دکتر محمودی، همان.
 986. نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی، مروت، همان.
 987. چالش های کنونی حقوق بین الملل در مورد اعمال صلاحیت نسبت به دزدی دریایی، دکتر موسوی و موسوی و جدیدی، همان.
 988. وضعیت دارفور و غزه؛ میدان آزمون نظریه مسئولیت حمایت، دکتر وکیل، همان.
 989. سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متحد در قبال نسل کشی ، دکتر جاوید زاده، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۳۳، تابستان ۱۳۹۰.
 990. بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو»، دکتر عزیزی، همان.
 991. اجرای تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رأی دیوان داوری دعاوی ایران – امریکا در پرونده ب ۱ و رأی صادره در پرونده الف-۱۵، دکتر علومی همان.
 992. اشغال انتقالی از منظر حقوق بین الملل ، دکترهاجر سیاه رستمی، تحقیقات حقوقی ، ش ۵۴، ۱۳۹۰.
 993. آموزش حقوق بشر در نظام بین المللی، مجتبی همتی، همان.
 994. حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری سیاست جنایی بین المللی ، دکتر بهزاد رضوی فرد، مجله آموزه های حقوق کیفری، ش ۱، سال ۱۳۹۰
 995. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم بین المللی، عباسعلی کدخدایی، مجله حقوقی، ش۴۳،
 996. هتک حرمت ساحت مقدس قران کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل، آرامش شهبازی، همان.
 997. ارزش حقوقی «دیدگاههای پایانی» کمیته حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان.
 998. بررسی جنایات تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سید فضل اله موسوی، همان.
 999. دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفری،امیر حسین رنجبریان، همان.
 1000. معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن در انتقال فناوری، فیصل عامری، همان.
 1001. جنگ ۲۲ روزه غزه در آینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی فرد، همان.
 1002. توسعه حقوق بین الملل کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری.
 1003. شناسایی در حقوق بین الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، یاسر ضیائی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۷ ، ۱۳۸۹.
 1004. جلوه های حقوق بین الملل کیفری در خاورمیانه ، از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری، یلدا مظفریان، همان.
 1005. ملاحظات پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو» ، عبداله عابدینی، همان.
 1006. بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، زینب پورخاقان، همان.
 1007. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت : بازنمایی نبرد میان حق و قدرت درجهان نا متحد، دکتر نادر ساعد، همان.
 1008. بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی، فریده شکری، مجله حقوقی دادگستری، ش ۷۵، پائیز ۱۳۹۰.
 1009. پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران ، دکتر رمضانی، همان.
 1010. مفهوم حقوق قابل اجرا در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، دکتر حسین آقایی جنت مکان، مطالعات حقوقی، ش ۲، پائیز- زمستان ۱۳۹۰.
 1011. اعتبار«قاعدۀ سابقه» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر رمضانی، همان.
 1012. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، فضل اله فروغی، همان.
 1013. اعتبار عهدنامه مودت(۱۹۵۵) … ، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۴، بهار – تابستان ۱۳۹۰.
 1014. تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه ۱۹۲۹: حفظ یا تهدید صلح؟،دکتر سید قاسم زمانی، جمشید مظاهری، همان.
 1015. تعریف « عناصر و شروط اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به چنایت تجاوز با نگاهی به موافقتنامه کامپالا، دکتر حسین اقایی جنت مکان، همان.
 1016. تعهدات دولت در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، دکتر سهراب داراب پور، همان.
 1017. جنبه های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین الملل کیفری، دکتر علیرضا دلخوش، همان.
 1018. نقش علوم جرم یابی در اثبات جنابات بین المللی ، دکتر منصور فرخی، همان.
 1019. تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها د رعرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی، دکتر کاظم معتمدنژاد، فصلنامه پژوهش حقوق ، ش ۴۵، زمستان ۱۳۹۰.
 1020. نقش سازمانهای منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات: بررسی تجربیات شورای اروپا، دکتر رویا معتمد نژاد، همان.
 1021. مداخله رسانه ای از منظر حقوق بین الملل عمومی، سید یاسر ضیائی ، همان.
 1022. نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی، دکتر جعفر کوشا، مجله تحقیقات حقوقی،ش۵۵، ۱۳۹۰.
 1023. جایگاه ترمیم خسارت های وارده بر بزه دیدگان جنایات بین المللی : از منظر حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان.
 1024. رویکرد نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، دکتر محسن عبداللهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۶، زمستان ۱۳۹۰.
 1025. برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی، دکتر محمدجواد شریعت باقری، همان.
 1026. حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، مجموعه مقالات همایش، به اهتمام دکتر پوریا عسگری و دکتر ژان ماری هنکرتز، ۱۳۹۰.
 1027. نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش و محمد رضا ضیائی بیگدلی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد بابل، ش ۲۰، ۱۳۸۹.
 1028. نگاهی به آینده چالش های اساسی حقوق بین الملل، ترجمه دکتر محمد شمسایی، ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی، زمستان ۱۳۸۹.
 1029. آماده سازی شهود در حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر منصور فرخ سیری ، همان.
 1030. مسئولیت دولتهای عضو در قبال اعمال سازمانهای بین المللی ، ترجمه علی اصغر میر، همان.
 1031. دزدی دریایی ، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومانی، ترجمه دکتر کدخدایی، همان.
 1032. کثرت حقوق بین الملل ، ترجمه عبداله عابدینی، همان.
 1033. معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیر نظامی درتصمیمات دیوان کیفری بین المللی، ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان، همان.
 1034. مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی، همان.
 1035. مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی و دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی، باسر ضیایی، مجله حقوقی دادگستری، ش ۷۶،۱۳۹۰.
 1036. حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی؛ اجلاس کنکان مکزیک (۲۰۱۰)، علی نواری، مجله پژوهشهای حقوقی،ش۱۸، ۱۳۸۹.
 1037. تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران ، عبداله عابدینی، همان.
 1038. داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی، دکتر جواد ثانی و مهدی شیخیانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ش ۱۹، ۱۳۹۰.
 1039. فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی، دکتر علیرضا یزدانیان و هدیه حبیبیان، همان.
 1040. تحقق رویای نظارت قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت : تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان، منا السادات میرزاده، همان.
 1041. تعامل بین ممنوعیت قراردادهای نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی، ستار عزیزی، مجله حقوقی بین المللی ، ش ۴۵.
 1042. تعمیم نظام مسئولیت بین المللی به بازیگران غیردولتی بر جدایی طلبان، زمانی و ضیائی، همان.
 1043. قلمرو و اجرای کنوانسیون رتردام، احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حتی شرط، سیمایی صراف، همان.
 1044. رویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ، همان.
 1045. تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی ، همان.
 1046. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه دول درآینه‌ی نظریه‌ی مشورتی ۲۰۱۰ دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت، سیدباقر میرعباسی و سید طه موسوی، مجله حقوقی دادگستری، ش ۷۷، بهار ۱۹۹۱.
 1047. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال حمایت دیپلماتیک با تأکید بر قضیۀ دیالو، سهیلا کوشا، مجله تعالی حقوقی، ش ۱۷-۱۶ ، ۱۳۹۱.
 1048. دلایل تاریخی و حقوق حاکمیت ایران بر جزایر تنب کوچک و….، محمود جلالی و حجت ایزدی، مجله مطالعات حقوقی،ش اول، ۱۳۹۱.
 1049. نگرشی بر تدوین و توسعه حقوق بین الملل ، دکتر بیک زاده، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، ۱۳۸۹.
 1050. اعلامیه مجمع عمومی : جلوه ای جدید از تدوین و توسعه حقوق بین الملل، دکتر ممتاز ، همان.
 1051. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، ضیائی بیگدلی، همان.
 1052. مجمع عمومی ملل متحد و راههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، دکتر مستقیمی، همان.
 1053. ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بین الملل در آیینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل ، دکترآرامش شهبازی ، همان.
 1054. نظم نوین اقتصادی بین المللی: از آرمان تا واقعیت، دکتر شایگان، همان.
 1055. مجمع عمومی و حقوق بین الملل کیفری: خیلی دور، خیلی نزدیک، دکتر رنجبریان، همان.
 1056. نقدی های مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، دکتر باقر انصاری ، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۸، ۱۳۹۱.
 1057. جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.
 1058. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، همان.
 1059. حق بر آموزش و مقتضیات ازادی وجدان: نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، دکتر صابر نیاورانی، همان.
 1060. معیار قابلیت داوری دراعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی، دکتر ایرانشاهی، همان.
 1061. بررسی مبنا و شرایط اعمال صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها برای رسیدگی به جنایات جنگی، دکتر پور بافرانی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش۳۵، ۱۳۹۱.
 1062. تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل با تأکید بر قضیۀ لیبی، دکتر مجتهدزاده، همان.
 1063. مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، احمد سلیمان زاده، همان.
 1064. حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ …؟ مطالعه موردی : جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، همان.
 1065. درآمدی بر رابطه حفظ صلح و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه، منصور صدیقیان، همان.
 1066. تکنولوژی نظامی و قواعد جنگ، عفیفه غلامی، همان.
 1067. ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، شبنم اربابیان، همان.
 1068. درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست، محمود گلستانی، همان.
 1069. کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل ، زکیه تقی زاده ، همان.
 1070. تحلیل سیستمی ، مفهوم ، اوصاف و مبانی نظری قاعدۀ حقوقی بین المللی، دکتر فرید آزاد بخت، مجموعۀ مقالات اهدایی به محمدرضا ضیائی بیگدلی در مراسم ۱۶/۱۲/۹۱ .
 1071. تفسیر معاهده در زمان و قاعدۀ حقوق میان دوره ای، دکتر سید جمال سیفی ، همان.
 1072. مناسبات میان معاهدات و عرف در حقوق بین الملل با تکیه بر تقش معاهدات در فرایند شکل گیری قواعد عرفی، دکتر شهرام زرنشان، همان.
 1073. تحدید انفصال در حقوق بین الملل ، دکتر جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.
 1074. نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص کوزوو، دکتر میر شهبیز شافع، همان.
 1075. تشکیل دولت فلسطین: باز کاوی حقوق بین الملل و بازستانی یک حق، دکتر امیر حسین رنجبریان و مهسا فرحزاد، همان.
 1076. جایگاه فرد در حقوق بین الملل ، دکتر علی داعی، همان.
 1077. تحول حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل، دکتر رضا اسلامی و ولی الله نوری ، همان.
 1078. مفهوم کرامت ذاتی انسان، دکتر محمد راسخ، همان.
 1079. تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در پرتو روندهای جهانی ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، همان.
 1080. تأثیرات نظام حقوق بشر بر نهاد حمایت دیپلماتیک، دکتر ستار عزیزی، همان.
 1081. اعراض از ضرورت ها: تحولی در کارکرد حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از حقوق بشر ، دکتر راحله سیدمرتضی حسینی، همان.
 1082. حقوق بشر و شرکت های فراملی ….، دکتر پوریا عسکری، همان.
 1083. بررسی حقوقی دکترین « مسئولیت حمایت »در حقوق بین الملل ، دکتر مرتضی نجفی اسفاد، همان.
 1084. مجمع عمومی سازمان ملل متحد: پیشگام نهضت همکاری بین المللی تا مسئولیت حمایت، دکتر امیر ساعد وکیل، همان.
 1085. بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل در جهانی سازی اخلاق زیستی، دکتر محمود عباسی و ….، همان.
 1086. تحول در حقوق بین الملل ؛ مفهوم حاکمیت و مقررات جهانی حقوق بشر، دکتر علیرضا دلخوش، همان.
 1087. مشروعیت حقوق بین الملل ، آکن بوکنن، ترجمه مریم حاجی عرب ، همان.
 1088. زنان ، صلح و امنیت بین المللی، دکتر نسرین مصفا، همان.
 1089. نگاه هرمنوتیک به موضوع خلع سلاح در منشور …. ، دکتر حسن سواری، همان.
 1090. امکان سنجی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای: دیدگاه حقوقی، دکتر نادر ساعد، همان.
 1091. تعلیق حقوق هسته ای ایران توسط شورای امنیت در بوته نقد حقوق بین الملل ، دکتر سید حسین سادات میدانی و دکتر محسن نذیری اصل، همان.
 1092. ضرورت واکنش های جهانی شدن حقوق بین الملل به جنایات بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان.
 1093. شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی، دکتر سید باقر میرعباسی و عبداله عایدینی ، همان .
 1094. ضرورت رعایت ایمنی در صنعت هوانوردی: وظایف و مسئولیت دولتها، دکتر منصور جباری، همان.
 1095. خسارات وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مسئولیت بین المللی، دکتر آرامش شهبازی ، همان.
 1096. پیامدهای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ مصونیت های صلاحیتی دولت بر نقض مصونیت ایران در محاکم امریکا، دکتر محسن عبداللهی، همان.
 1097. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ اختلاف بین آلمان و ایتالیا: موازنه بین حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن ، علی نواری ، همان.
 1098. رأی ۱۴ مارس دیوان بین المللی حقوق دریاها در ترازوی انصاف: دعوای بنگلادش و میانمار در زمینۀ تحدید حدود مرزهای دریایی، زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.
 1099. تحدید حاکمیت در پرتو توسیع صلاحیت: تفسیر «رضایت» دولت در رویۀ ایکسید، دکتر علی اکبر براتی ارانی، همان.
 1100. قربانیان صلح،مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت: سیدقاسم زمانی، منصوره صدیقیان کاشانی، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش۱ ، بهار ۱۳۹۲.
 1101. جهانی شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی : سیدمحمد کاظم سجادپور و محمد یزدان پناه شورهگل، همان .
 1102. گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت، آرمین امینی و شمس عظیمی، همان .
 1103. سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل، مهدی ذاکریان و سید رضی عمادی، همان.
 1104. صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین المللی: دکتر همایون مافی ، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۲۰، ۱۳۹۰.
 1105. برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین المللی معاصر: هاله حسینی اکبرنژاد، همان .
 1106. حمایت از اموال فرهنگی در نظام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 1107. تکامل مفهوم«کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین الملل، همان.
 1108. حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین الملل: سارا اکبری، همان.
 1109. تأملی در حل و فصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی: دکتر آرامش شهبازی، همان.
 1110. «دارا شدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد مالی: دکتر سید منصور میرسعیدی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش۲۱، سال ۱۳۹۱.
 1111. حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر: نفیسه بهرامی، همان .
 1112. حرکت به سوی قاعده سازی و انگاره های معاصر: رویه قضایی در آینۀ دیوان بین المللی دادگستری: امیر ارسلان رسول پور و عبداله عابدینی، همان.
 1113. مروری کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ (قصاب بالکان): دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .
 1114. استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، سعید باقری، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۲۲، همان.
 1115. حمایت های پیراحقوقی دیوان بین المللی کیفری از بزه دیدگان: مرضیه دیرباز، همان.
 1116. مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی در ترازوی حقوق بین الملل: زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.
 1117. سیستم سازی در داوری معاهدات سرمایه گذاری: ترجمه رضا اسلامی، ویژه نامه مقالات ترجمه، مجله حقوقی بین المللی، زمستان ۹۱.
 1118. نظریه امانی قاعدۀ آمره، ترجمه مهداد فلاح اسدی، همان.
 1119. حقوق اسلامی(شریعت) و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، همان.
 1120. شرکتهای فراملی به عنوان تابعان راهبر در حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد شمسایی، همان.
 1121. اصلاح رویه های حمایتی حقوق بشر در سازمان ملل متحد: نگرشی حقوقی به ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، حامد اسماعیلی پور، همان .
 1122. مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در رویۀ محاکمه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، ترجمه پوریا عسکری، همان.
 1123. نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه، ترجمه احمدرضا فلاح ، همان .
 1124. گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات جنگی موضوع مادۀ ۸ اساسنامه: ترجمه حسین اقایی جنت مکان، همان .
 1125. معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی نیروهای مسلح در درگیری مسلحانه: ترجمه پیمان نمامیان، همان .
 1126. تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا: ترجمۀ مهریار راشدی ، همان .
 1127. جایگاه دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی در نظام بین الملل: ترجمۀ ابوالفضل گندمکار ، همان .
 1128. قواعد داوری اتاقی بازرگانی بین المللی و روش های جایگزین حل و فصل اختلافات : ترجمه پندار معصومی ، همان .
 1129. ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل: دکتر ابراهیم بیک زاده، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
 1130. حمایت از اموال فرهنگی در درگیری های مسلحانه: محورهای بنیادین و چالش برانگیز، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان .
 1131. مبانی  حقوقی حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه و پس از آن : زکیه تقی زاده ، همان .
 1132. سازمانهای بین المللی و مسئولیت حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی: دکترسید قاسم زمانی، همان.
 1133. یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین الملل در حمایت از اموال فرهنگی: دکتر جمشید ممتاز ، همان .
 1134. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی: فاطمه یاوری ، همان .
 1135. اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی ، همان .
 1136. جایگاه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه: دکتر پوریا عسکری ، همان .
 1137. سازگاری اصل حمایت از اموال فرهنگی با اصل گردش آزاد کالا در اسناد بین المللی : دکتر علی مشهدی، همان .
 1138. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: دکتر فریدون جعفری ، همان .
 1139. حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش ، همان .
 1140. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی و مصونیت اجرایی دولت ها: دکتر امیرساعد وکیل ، همان .
 1141. حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی و تاریخی: رویا یا واقعیت، دکتر جمشید ممتاز ، همان .
 1142. حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی،رهیافتهای حقوق بین‌الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش ۲۹۰. ۱۳۹۱.
 1143. حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تأکید بر جهانی شدن حقوق بشر، محمود آخوندی، فصلنامه پژوهش حقوق، ش ۳۶، سال ۹۱.
 1144. حقوق حیوانات : تأملی در نظریه و رویه، دکتر آرامش شهبازی ، همان .
 1145. تهدید به زور و حقوق بین الملل، علی قاسمی ، همان .
 1146. بررسی و تحلیل رأی قضیۀ کادی علیه شورای اتحادیۀ اروپایی، دکتر موسوی، همان.
 1147. جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور ، حجت سلیمی ترکمانی، پژوهش حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، ش ۱، ۱۳۹۱.
 1148. کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان .
 1149. آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۸.
 1150. نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، باقر انصاری، همان
 1151. حق برآموزش و مقتضیات آزادی وجدان؛ نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، نیاورانی، همان.
 1152. سنجش عقل تفسیری، کامران آقایی، همان.
 1153. بررسی و نقد رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی، دکتر سیدمحمد تقوی و… ، همان، ش ۵۹.
 1154. غلبه موازین بین المللی حقوق بشر بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم، دکتر صادق سلیمی و … ، همان .
 1155. مفهوم «حقوق نرم و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل»، دکتر عابدیان، همان ، ش ۶۰.
 1156. حق برابری امکانات در اساسنامه ، قواعد دادرسی و رویۀ قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ، دکتر علیرضا تقی پور، همان.
 1157. شرکتهای چند ملیتی و محدودیت های حقوق بشری، لطیفیان، همان.
 1158. رویکردمسئولیت انفرادی وعملیات حفظ صلح ملل متحد، دکتر سید فاطمی، همان، مجله تحقیقات حقوقی ، ویژه نامه شمارۀ۱۰.
 1159. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، بیک زاده، همان.
 1160. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، همان.
 1161. شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل، دکتر فلسفی و شاکریان ، همان ، ش ۱۱.
 1162. احراز «معیار معقولیت» در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دکتر اسلامی، همان .
 1163. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۵.
 1164. اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت، همان ، ش ۴۶.
 1165. اِعمال اصول قراردادی تجاری بین المللی توسط دیوان های داوری به عنوان قانون حاکم، همان.
 1166. پدیده دولتهای در حال غرق ، همان .
 1167. تعهدات دولتهای ساحلی حوزه خلیج فارس در مقابله با کشنده سرخ، همان .
 1168. قانون اساسی جامعه بین المللی در محاق ، همان .
 1169. عملیات مسلحانه بازیگران غیر دولتی علیه کشورها ، همان.
 1170. تأمین امنیت؛ جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان ، ش ۱ ، آموزه های حقوق کیفری، علوم رضوی ، سال ۹۰.
 1171. قاچاق انسان در اسناد فراملی، همان.
 1172. حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی ، همان.
 1173. حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، نامه مفید، ش ۴۰، سال ۸۲.
 1174. صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به جنایات جنگی، ش ۳۵، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال ۹۱.
 1175. تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه با تأکید بر قضیه لیبی ، همان.
 1176. کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل، همان.
 1177. تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی، مجله حقوق خصوصی، پردیس قم دانشگاه تهران، ش ۱۶، سال ۸۹.
 1178. نظم عمومی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، همان.
 1179. شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی ، همان.
 1180. دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، مجموعه مقالات، همایش انجمن ایران مطالعات ملل متحد، ۱۳۸۹.
 1181. مسئولیت بین المللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاری های صلح آمیز ، دکتر شاکریان ، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش ۲، سال ۹۲.
 1182. نقش سازمان های بین المللی در تحقق حق بر غذا ، دکتر طلایی ،همان.
 1183. حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش ۴ سال ۸۵، ویژه نامه حقوق بین الملل.
 1184. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، همان .
 1185. مزایا و معایب عضویت ایران در معاهدات سلاحهای کشتار جمعی، بلوچی، همان .
 1186. حق شرط های امریکا بر معاهدات حقوق بشری ، همان .
 1187. جرم تجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، همان .
 1188. صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه ایران ، همان .
 1189. آینده حقوق بین الملل، حقوق داخلی( یا حقوقی مشابه حقوق اروپایی) ، همان .
 1190. کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، همان .
 1191. گوانتانامو: سیاهچال حقوقی، همان .
 1192. سازمان ملل و مداخله بشردوستانه، همان .
 1193. استراتژی های حل اختلاف : عدالت و صلح گرایی، همان .
 1194. دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۹، سال ۸۸.
 1195. پوچی قواعد آمره در حقوق بین الملل، همان .
 1196. حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۰.
 1197. حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی، همان .
 1198. بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، همان ، دکتر اسلامی.
 1199. صلاحیت جهانی، همان ، دکتر هنجی .
 1200. سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی، دکتر محمد شمسایی، فصلنامه پژوهش حقوق ، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، ش ۳۷، سال ۹۰.
 1201. واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت ، فیصل عامری، همان .
 1202. منافع ملی حیاتی در پرتو آرای قضایی بین المللی، حسین شریفی طراز کوهی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۳۸.
 1203. بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی، حسین سرتیبی، همان .
 1204. صلاحیت معوق دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی دیوان در اختلاف میان دولتهای جیبوتی و فرانسه (۲۰۰۸) زمانی، همان.
 1205. بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضا پایه ، محمدرضا حسینی ، همان .
 1206. تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه… توکل حبیب زاده، دیدگاههای حقوق قضایی، ش ۶۲، سال ۹۲.
 1207. بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا، رضا موسوی زاده ، همان .
 1208. وضعیت دولت ، کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر، شهبازی ، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۳۹، سال ۹۲.
 1209. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست ، همان .
 1210. رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم» راسخ، همان .
 1211. بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین (۱۲-۲۰۱۱) از دیدگاه حقوق بین الملل، موسی زاده، فصلنامه سازمان های بین المللی، ،ش۳، سال ۹۲.
 1212. مسئولیت سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال نقض امور محرمانه از سوی کارکنان دبیرخانه، محسن نذیری اصل، همان.
 1213. تأثیر تحریم های تجاری بین المللی بر تعهدات قراردادی و داوری تجارت بین المللی، ترجمه دکتر ابراهیم گل، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر بهروز اخلاقی.
 1214. تأثیر دزدی دریایی بر اقتصاد جهانی؛ رهیافت های حقوق بین الملل، بیگدلی، همان .
 1215. پدیده های تجاری نوظهور در سیطره حقوق بین الملل : شرکت های خصوصی نظامی- امنیتی ، تجارت غیرقانونی سلاحهای متعارف، دکتر سیدقاسم زمانی، همان .
 1216. چگونگی تعامل و تعارض موافقت نامه ای سازمان جهانی تجارت با سایر تعهدات اعضاء ، دکتر مروت، همان .
 1217. پارادایم بشردوستی و گرداب«مداخله» تحلیلی روشمند از امنیت انسانی و مداخلات یک جانبه، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین‌الملل، ش ۶ سال ۸۹.
 1218. حقوق بین الملل عمومی و سینما، ترجمه بیک زاده، همان .
 1219. چالش های سازمان حفاظت محیط زیست درحفاظت از منابع جاندار دریای مازندران، دکتر رضا اسلامی ، همان.
 1220. حادثه هسته ای فوکوشیما از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، همان .
 1221. صلح فراگیر و راهکارهای عملی آن در اندیشه امریک کروسه، دکتر شکاری، همان.
 1222. تحلیل رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیۀ تیمور شرقی، رودابه مسروری، همان .
 1223. اصل لوتوس در رویه دیوان بین المللی دادگستری, آیا این کشتی هرگز روی آب بود؟ ترجمه سهیلا ابراهیمی، همان.
 1224. ملاحظات مکتوب جمهوری اسلامی ایران راجع به پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص آثار درگیری های مسلحانه بر معاهدات (قرائت اول)، دکتر سادات میدانی، همان.
 1225. ابعاد حقوقی دستگیری ریگی: عدالت ، حقوق بین الملل و مشروعیت، نگین شفیعی، همان.
 1226. قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت ملل متحد (قضیۀ لیبی) در تکاپوی صلحی عادلانه، حسین خلف رضایی، همان.
 1227. ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور بودن اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری، دکتر صفاری و دادرس، مجلۀ مطالعات حقوقی، ش ۳، سال ۹۲.
 1228. امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده، دکتر نیکبخت، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش۴۸.
 1229. بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان، دکتر رنجبریان، همان.
 1230. مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت، دکتر رمضانی، همان.
 1231. موافقتنامه های نزاکتی از منظر حقوق بین الملل، دکتر حدادی ، همان.
 1232. دعوای اضافی نزد دیوان بین المللی دادگستری در پرتورأی احمد و سادیو دیالو، دکتر هادی آذری، همان.
 1233. گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آینۀ حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه، یونس علاقه بند و غیره ، همان.
 1234. نگرشی بر کنوانسیون حمایت  و ارتقای تنوع مظاهر  فرهنگی، دکتر بیک زاده، سیاست خارجی، ش ۴ سال۸۶.
 1235. بررسی و نقد رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در مقولۀ پوشش مذهبی در قضیۀ لیلی شاهین علیه ترکیه، رضا مومنی زاده، همان.
 1236. تنوع فرهنگی راه برون رفت از بن بست نزاع جهانشمولی و نسبی گرایی، محمدرضا غائبی، همان.
 1237. حق اقلیت ها در حفظ هویت و تجربه مسلمانان، کامران هاشمی، همان.
 1238. جهانی شدن و کنش فعال جهان سوم، علیرضا ملاقدیمی، سیاست خارجی، ش ۱ سال ۸۷.
 1239. علل رشد فزاینده سازمان های غیر دولتی، ایوب امیر کواسمی، همان.
 1240. اکو، تمرکز یا گسترش، شهابی، همان.
 1241. رویکردی بین المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست، جواد امین منصور، سیاست خارجی، ش ۳ سال۸۷.
 1242. مقایسه تطبیقی استقلال جمهوری های خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی با استقلال کوزوو، علی اکبر بابا، ش ۲، سال۸۷، سیاست خارجی.
 1243. دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست و یکم، شریفی طراز کوهی، پژوهش حقوق عمومی،ش ۴۰، سال ۹۲.
 1244. رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر، رضا اسلامی، همان .
 1245. مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال شرکت های خصوصی از منظر رویۀ قضایی و داوری بین المللی، سیدقاسم زمانی، همان .
 1246. بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی، رمضانی قوام آبادی، همان .
 1247. جٌستاری در باب اِعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح، رنجبریان، همان .
 1248. تعهد آژانس بین المللی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران، رنجبریان ، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۹، سال ۱۳۹۲.
 1249. کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی، سید قاسم زمانی، همان .
 1250. مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی( با تحلیلی اجمالی از بحران روسیه) ، علی توکلی طبسی و … ، همان .
 1251. قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان .
 1252. مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل انرژی، حجت سلیمی ترکمانی، همان .
 1253. تغیییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، سید فضل الله موسوی، همان .
 1254. تأملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین الملل، علی ایزدی، همان .
 1255. بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۶۱ لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه، آرامش شهبازی، همان .
 1256. جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، الهام امین زاده، مجله حقوقی بین المللی، ش۵۰، سال ۱۳۹۲.
 1257. مفهوم سرمایه گذاری در رویه دیوان مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی، سیدنصر الله ابراهیمی، همان .
 1258. مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حملات سایپری، سیدیاسر ضیایی، پژوهشهای حقوقی، ش ۲۳، سال ۱۳۹۲.
 1259. بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین المللی، فاطمه فتح پور، همان .
 1260. داوری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، سید جمال سیفی، پژوهشهای حقوقی، ش ۲۴، سال ۱۳۹۲.
 1261. جنبه های حقوقی برنامه اقدام مشترک ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ ، نادر ساعد، همان.
 1262. چالش های فراروی نقض موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، مجتبی مروت، همان .
 1263. نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل، اکبر ادیبی، همان .
 1264. ارزیابی نقض حقوق بشر در بحرین بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل بشر، مهرداد محمدی، همان .
 1265. تبیین مفهوم صدور انتقال آلودگی در حقوق بین الملل، سید هادی پژومان، همان .
 1266. شورای حقوق بشر، ذاکریان، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۴، سال ۸۵.
 1267. روشهای کاربرد میانجیگری در مناقشات بین المللی، محمود واعظی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱، سال ۸۵.
 1268. حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی، هاجر سیاه رستمی، نقد کتاب، ، همان.
 1269. جهانی شدن و تصمیم گیری در مناسبات فرامرزی، محسن خلیلی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۳، سال ۸۸.
 1270. قدرت اشغالگر و حفاظت از اموال در سرزمین های اشغالی با تأکید بر سرزمین فلسطین، پوریا عسکری، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۳، سال۸۸.
 1271. جنگ دادگرانه و دکترین جنگ پیش دستانه در روابط بین المللی ، حسن یاری، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱، سال ۸۹.
 1272. ممنوعیت بین المللی به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، حسین آقایی جنت مکان، همان .
 1273. تبیین جایگاه معرفتی حقوق بین الملل در گستره علوم ، فرید آزادبخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۴، سال ۹۰.
 1274. تکوین حقوق بشر، رضا اسلامی، نقد و بررسی، همان .
 1275. نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل، فرید آزاد بخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۳، سال ۸۵.
 1276. سازمانهای بین المللی در عصر جهانی شدن ، محمود شهیدی، همان.
 1277. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی در سرزمینهای اشغالی، هاجر سیاه رستمی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۴، سال۸۸
 1278. اهمیت تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد اداری و مالی، حاجی غلام سریزدی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱، سال ۸۷.
 1279. بررسی اجمالی رأی یکم ژوئیه ۱۹۹۹ دیوان بین المللی حقوق دریاها موسوم به قضیۀ کشتی سایگا، فرید آزاد بخت، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۲، سال۸۷
 1280. وضعیت حقوق بشر در میانمار، محسن امید زمانی، همان.
 1281. حقوق بین الملل و حمایت از رزمنده غیرقانونی، مهناز اخوان، همان.
 1282. حق آموزش در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران، علی بابایی مهر، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۲(۳۴)، سال ۹۱.
 1283. ارزیابی کاربرد دکترین مسئولیت حمایت از مداخله بشردوستانه (مورد بحران لیبی)، علی اصغر کاظمی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی ، ش ۱(۳۷) ، سال۹۲.
 1284. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق جنگ، مهدی ذاکریان، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش۳(۱۱) ، سال۸۵.
 1285. یک گام پیش، دو گام پس، درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیت های موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری، نیما میلانی نیا، ، همان.
 1286. فرایند جهانی شدن و جهانشمولی حقوق بشر، مصطفی اعلایی، همان .
 1287. بررسی مشروعیت حمله نظامی امریکا به عراق و افغانستان ، علی سریزدی، فصلنامه مطالعات بین المللی ، ش ۱(۵) ، سال۸۴.
 1288. از عقل و واقعیت تا بشریت، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۵ سال ۱۳۸۸.
 1289. ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر فلسفی، همان.
 1290. بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر بیگ زاده، همان .
 1291. آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی، دکتر اسلامی ، همان .
 1292. غزه و حقوق بین الملل، دکتر نیاورانی ، همان .
 1293. نگرش حقوق بین الملل به شورش و قیام مردمی، اعظم امینی ، همان .
 1294. تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت با تأکید بر تروریسم ، شهریاری ، همان .
 1295. بررسی حقوقی افزایش ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه ، دکتر مشهدی ، همان .
 1296. رویکرد زیست محیطی دیوان بین الملل دادگستری در اختلاف آرژانتین و اروگوئه، دکتر رمضانی ، همان .
 1297. اولین کنفرانس بازنگری دیوان بین المللی کیفری، جنایت تجاوز جمهوری اسلامی ایران ، بهرام حیدری ، همان .
 1298. تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه رودخانه سن خوان، ایوب عبدی ، همان .
 1299. رویارویی عقل و واقعیت: مسأله منابع (۲) ، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۴سال ۸۹.
 1300. جنایات بر ضد فرهنگ: حمایت بین المللی از آثار تاریخی ، همان .
 1301. تحلیل سیستماتیک حقوق: سهم نظریه هارت در شناخت حقوق بین الملل ، همان .
 1302. اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران نظریه ها و رویه ها  ، همان .
 1303. بررسی حقوقی کمک ، معاونت یا هر نوع مساعدت در ارتکاب جرایم بین المللی ، همان .
 1304. رویارویی عقل و واقعیت، مسأاله منابع (۱)، دکترفلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش۳ سال ۱۳۸۶ .
 1305. تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید، دکتر بیک زاده ، همان .
 1306. توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی، دکتر کیهانلو ، همان .
 1307. جنایت بین المللی دولت؛ از رویا تا واقعیت، ایوب عبدی ، همان .
 1308. جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده، ترجمه و تحقیق دکتر سادات میدانی ، همان .
 1309. مبانی حقوق همبستگی، باقر انصاری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۴ ، سال ۹۰.
 1310. مطالعه ای بر میاتجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات بین المللی، یوسف درویشی هویدا ، همان .
 1311. تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه، فریده شایگان ، همان .
 1312. کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی شدن حقوق، محمود جلالی و امیر مقامی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۳، سال ۹۰.
 1313. اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق، سید حسام الدین لسانی ، همان .
 1314. بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین الملل کیفری، سهراب صلاحی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۴ ،سال ۹۱.
 1315. بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضو سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان، مهدی حاتمی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش ۳ ،سال ۹۱.
 1316. نقش دولتهای متعاهد در تأمین اجرای کامل و مؤثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسانها در دریا، محمد ابوعطا، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۲، سال ۹۱.
 1317. نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل، کدخدایی ، همان .
 1318. تأثیر معنوی فعالیت های بشردوستانه بر نظام قضایی بین المللی، حمید الهویی نظری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۱، سال ۹۱.
 1319. اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی، دکتر رمضانی ، همان .
 1320. نظم نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر سادات اخوی ، همان .
 1321. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، دکتر سادات میدانی ، همان .
 1322. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین الملل دادگستری، حمید الهویی نظری، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش ۴، سال ۹۲.
 1323. نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری، دکتر رمضانی ، همان .پ
 1324. تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، دکتر رنجبریان ، همان .
 1325. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، دکتر موسوی ، همان .
 1326. فراوانی دادگاهها و دیوان های بین المللی ؛ قابلیت و امکان تعارض، دکتر میرعباسی ، همان .
 1327. تعامل مصونیت دولتها و قواعد آمره در پرتو مصونیت صلاحیتی ۲۰۱۲، دکتر ستار عزیزی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۳، سال۹۲.
 1328. نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر، دکتر مومنی راد ، همان .
 1329. زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۲، سال ۹۲.
 1330. تعهدات دولتها در قبال حق بر غذا…. ، دکتر طلایی ، همان .
 1331. ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت، موسوی زنوز ، همان .
 1332. اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولتها : مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین المللی ، دکتر امین زاده ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق تهران، ش۱، سال ۹۲.
 1333. تحول رویکرد«رویۀ قضایی» بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی، دکتر کدخدایی و زرنشان ، همان .
 1334. اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، دکتر میرمحمدی، نامه مفید (نامه حقوقی) ، ش ۷۶، سال ۱۳۸۸.
 1335. اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، دکتر امیر ارجمند، نامه مفید(نامه حقوقی) ش ۶۴، سال ۸۶.
 1336. حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر، دکتر کوشا، نامه مفید(نامه حقوقی) ش ۵۵، سال ۸۵.
 1337. چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه، دکتر ممتاز و قربان نیا، همان.
 1338. ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۹ منع کلیۀ اشکال تعبیض علیه زنان، دکترمحمود جلالی، همان.
 1339. ضمانت اجرای آرای دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نجفی اسفاد، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۵۲ ، سال۸۴.
 1340. جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر امیر ارجمند، همان.
 1341. تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل با تأکید بر حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دکتر محمود جلالی، همان.
 1342. مواجه با تروریسم، رویکری نظامی، سیاسی و یا حقوقی، دکتر قربان نیا ، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۴۳ ، سال۸۳.
 1343. بررسی مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، دکتر قربان نیا، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۳۷ ، سال۸۲.
 1344. سوء استفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل، دکتر میرمحمدی ، نامه مفید(نامه حقوقی) ش۳۳ ، سال۸۱.
 1345. ماهیت تروریسم سایبری: بتول پاکزاد، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۴، سال ۹۰.
 1346. بررسی امکان پذیربودن حکومت بین المللی قانون، عطاالله صالحی، همان.
 1347. تحلیل مقایسه ای CLC 1969 و پروتکل ۱۹۹۲ در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، دکتر منصور امینی و …، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۷، سال ۷.
 1348. دولت مدرن حق بنیاد، دکتر سید فاطمی و …، همان .
 1349. بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر بیک زاده و …، همان .
 1350. اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری، دکتر کوشا و…، همان .
 1351. نظام حقوق مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران، دکتر بیک زاده و …، همان .
 1352. بررسی آثار حقوقی پذیرش نسل کشی ارامنه دراتحادیه اروپا، ماروآیوزی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش ۴۲، سال ۹۳.
 1353. جهانی شدن حقوق بشر، عدالت جهانی و مکاتب فلسفی، مصطفی اعلایی ، همان .
 1354. نقش شورای امنیت در دکترین مسئولیت حمایت ، علی بابایی مهر و … ، همان .
 1355. چند پارگی حقوق بین الملل: ماهیت و عوامل مؤثر برآن ، عبدالله عابدینی ، مجله بررسی های حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، ش ۲ سال ۹۰.
 1356. ضرورت ها، موانع و محدودیت های لغو مصونیت کیفری سران دولت ها، دکتر محمدتقی رضایی و …، همان .
 1357. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا و رژیم حقوقی خزر، حسین یزدانی و … ، همان .
 1358. بررسی نقض اصل تناسب در تجاوز اخیر به غزه [۵۱ روزه] ، جواد صالحی و … ، همان .
 1359. حل اختلافات مربوط به دریای خزر از طریق شیوه های جایگزین حل اختلاف، عبدالکریم شاحیدر، همان .
 1360. بررسی سیرتحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی، توسلی نائینی، مطالعات حقوقی، ش ۳ سال ۹۳.
 1361. نیم نگاهی به تأثیر مطالعات تطبیقی در تحول و تکامل نظام های ملی و بین المللی، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۳ ، سال۱۳۸۶.
 1362. جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده ، دکتر سادات میدانی، همان .
 1363. نام خلیج فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی بین المللی، دکتر الیزابت بلیک، انگلیسی، همان.
 1364. رویارویی عقل و واقعیت : مسأله منابع (۲)، دکتر فلسفی، سالنامه حقوق بین الملل، ش ۴ ، سال ۱۳۸۷.
 1365. جنایات بر ضد فرهنگ : حمایت بین المللی از آثار تاریخی، ترجمه دکتر بیک زاده، همان.
 1366. مصونیت کیفری سران دولت در حقوق بین الملل: از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمرالبشر، دکتر عبداللهی، همان .
 1367. تحلیل سیستماتیک حقوق: سهم نظریه هارت در شناخت حقوق بین الملل، دکتر نیاورانی، همان .
 1368. اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران؛ نظریه ها و رویه ها، دکتر سادات میدانی، همان.
 1369. تأملی بر اندیشه های حقوقدان آلمانی کریستیان تومشات ، عباس باقرپور اردکانی، همان.
 1370. اعمال متخلفانۀ بین المللی در دادگاه های داخلی، نگار عقیقی، همان.
 1371. اجرای مسئولیت حمایت ، شهریاری و یعقوبی، همان.
 1372. اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، محسن محبی و اعظم امیری، مجله حقوقی بین المللی، ش ۵۱ ، سال۹۳.
 1373. نقد عملکرد ایالات متحدۀ امریکا در نقض مصونیت قضایی دولتها در آینه حقوق بین الملل و رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری، حبیبی مجنده وسیدعلی حسینی ازاد، همان.
 1374. ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره ساز یا جبرانی به عنوان قاعده حقوق بین الملل، همایون حبیبی و علی نواری، همان.
 1375. معیارهای حاکم بر جبران خسارت معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری اکسید، حبیب زاده و … ، همان.
 1376. رویۀ شعب بدوی و تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا، جواد صالحی و …، همان.
 1377. تأملی بر عوامل رافع مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، نژندی منش، همان.
 1378. زمینه های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت ، مروت، همان.
 1379. فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین الملل بشر، بهاره حیدری و محمود عباسی، همان.
 1380. وضعیت دولت- کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر، آرامش شهبازی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۳۹، سال ۹۲.
 1381. بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست، سیدعباس پورهاشمی و …، همان.
 1382. نقش آمبود زمان ها در توسعه و ارتقای مردم سالاری، محمد جلالی و …، همان.
 1383. رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم» ، محمد راسخ و …، همان.
 1384. تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیۀ استقلال کوزوو، علی امیدی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۱، سال ۹۲.
 1385. قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر، احسان جاوید و صابر نیاورانی ، همان.
 1386. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل، همایون حبیبی و سوده شاملو، همان.
 1387. وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهگی زیر آب، محمد حبیبی مجنده و …، همان.
 1388. بررسی ماهیت حقوق همبستگی ، حقوق جمعی یا مردمی، محمدعلی صلح چی و …، همان.
 1389. جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، زهرا محمودی، همان .
 1390. تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی، داریوش اشرفی، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۲، سال ۹۳.
 1391. نقش اتحادیۀ بین المللی مخابراتی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل فضای ماورا جو ، منصور جباری و …، همان.
 1392. نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویۀ قضایی اروپایی، همان.
 1393. جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، سید یاسر ضیایی، همان.
 1394. شرط التزام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، حمید رضا علومی یزدی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۳، سال ۹۳.
 1395. انتساب اعمال متخلفانۀ اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، سیدقاسم زمانی و …، همان.
 1396. قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری ، حمید الهویی نظری ، همان .
 1397. ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰، صادق سلیمی، همان.
 1398. تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۰۸ در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها ، مهدی حاتمی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۴، سال ۹۳.
 1399. گونه شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین المللی، حسن سواری و محمد صالح عطار، همان.
 1400. دکترین حاشیۀ مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی و …، همان.
 1401. مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر توسط شرکت های فراملی، محمد علی صلح چی ، همان.
 1402. تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران …، سید فضل اله موسوی و …، همان.
 1403. حقوق و تکالیف دولتها در پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل و نقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی، جعفر نوری و …، همان .
 1404. پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینه علیه کنگو، محسن عبداللهی و …، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۵، سال ۱۳۹۳.
 1405. وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانۀ بین المللی، همایون حبیبی و … ، همان .
 1406. تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک، فرهاد طلایی و …، همان .
 1407. تحول حقوق بین الملل دریاها پس از تصویب کنوانسیون ۸۲ در پرتو قطعنامه های مجمع عمومی ، زکیه تقی زاده ، مجموعۀ مقالات همایش تحولات حقوق بین لملل دریاها سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۹۲.
 1408. تحدید حدود فلات قاره : نویدها و زنهارها، دکتر باوند ، همان .
 1409. تحدید حدود فلات قاره درماورای ۲۰۰ میل : تحدید حدود مرز دریایی فیمابین بنگلادش و میانمار در خلیج فارس ، همان .
 1410. اصول و شیوه های تحدید حدود فلات قاره؛ ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری و محاکم داوری ، رضا دهقانی، همان .
 1411. محاصره در حقوق جنگ دریایی: مطالعۀ موردی محاصرۀ دریایی باریکه غزه بر مبنای گزارش کمیتۀ حقیقت یاب شورای حقوق بشر، دکتر پوریا عسکری، همان .
 1412. انطباق محاصرۀ دریایی غزه از سوی اسرائیل با حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر ممتاز و دکتر شایگان ، همان .
 1413. ارزیابی «ابتکار ایالات متحدۀ امریکا برای مبارزه با قاچاق سلاح های انهدام فراگیر (۲۰۰۳)» از منظر کنواسیون  حقوق دریاها، دکتر نژندی منش، همان .
 1414. اعمال رژیم «ابتکار امنیت اشاعه» (پی. اس. آی) در دریاها و اقیانوس ها؛ ارزیابی آخرین تحولات، دکتر زرنشان ، همان .
 1415. تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین الملل، دکتر ضیائی بیگدلی، همان .
 1416. معمای دزدی دریایی و معیارهای حقوق قابل اِعمال، چارلز آر. سابگا و نامراتا آمارناث، همان .
 1417. نقش دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در مقابله با دزدی دریایی، فرزانه شاکری و پریسا آذری، همان .
 1418. حقوق بین الملل و اخذ اجرت نجات توسط کشتی های نظامی ، دکتر نجفی اسفاد، همان .
 1419. نقش سازمان بین المللی دریانوردی در توسعه حقوق بین الملل دریاها پس از کنوانسیون حقوق دریاها، دکتر حجت زاده ، همان .
 1420. تهدیدات گونه های بیگانه موجود در آب توازن و اقدامات مدیریتی در خلیج فارس، جعفرزاده درابی، همان .
 1421. حمایت از محیط زیست دریایی با تأکید بر خلیج فارس و دریاچه مازندران ، دکتر ملک زاده ، همان .
 1422. نگاهی برکنوانسیون حقوق دریاها و بازیابی الزامات آن در حقوق محیط زیست ایران ، دکتر دبیری، همان .
 1423. آلودگی صوتی دریایی: خلاء قانونی در کنوانسیون حقوق دریاها، نرگس انصاری ، همان .
 1424. بنیان اقتصادی حقوق دریاها، دکتر مستقیمی، همان .
 1425. ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو ، بیژن عباسی و مرتضی رستمی، مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز ، شمارۀ دوم ، ۱۳۹۴.
 1426. نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها، فرهاد طلایی، همان .
 1427. مسئولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر، دکتر زمانی و … ،مجلۀ حقوقی بین الملل، ش ۵۲، سال ۹۴.
 1428. ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا، دکتر رنجبریان و … ، همان .
 1429. تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمۀ داخلی سوریه ، دکتر توکلی طبسی و … ، همان .
 1430. متروک ماندن معاهدات بین المللی، ورای عهدنامۀ ۱۹۶۹ وین ، دکتر راعی و سیدعلی حسینی آزاد، همان .
 1431. جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم ، غلامعلی قاسمی و … ، همان .
 1432. آثار بزه دیده شناسی بر حق مشارکت بزه دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویۀ دیوان بین المللی کیفری، جواد صالحی ، همان .
 1433. بررسی چالش های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر، فرهاد طلایی، و … ، همان .
 1434. جایگاه حقوق بین الملل در نظریه های روابط بین الملل ، حسین کریمی فرد، همان .
 1435. حق جدایی جبران ساز در پرتو رویۀ قضایی ملی و منطقه ای، دکتر زمانی و علی نواری، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۴۶، سال ۹۴.
 1436. آزادی از ترس، دکتر رضا اسلامی و … ، همان .
 1437. تعهدات زیست محیطی شرکت های فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر صلح چی و … ، همان .
 1438. تأثیر تحریم های وضع شده علیه ایران بر محیط زیست ، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل، دکتر مشهدی و … ، همان .
 1439. بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه ، رضوان باقرزاده و امیر حسین رنجبریان ، همان .
 1440. قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چند وجهی بین المللی کالا، دکتر نژندی منش و … ، همان .
 1441. حمایت بین المللی از میراث فرهنگی و تاریخی دوران اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحدۀ امریکا در دوران اشغال نظامی عراق ، سیدحسام الدین لسانی، محلۀ مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ش سوم ، سال ۹۴.
 1442. بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، دکتر عباسی تدینی، مجلۀ مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شمارۀ چهارم ، سال ۹۴.
 1443. تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو  قضیۀ اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)، دکتر محسن محبی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۵۳، ۱۳۹۴.
 1444. تحلیل ابعاد اصل حسن نیت در حقوق بین الملل در پرتو رویۀ قضایی، دکتر حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1445. کارآمدی اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر، دکتر محسن عبداللهی و … ، همان .
 1446. شورای امنیت و امکان نقش آفرینی در روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی، دکتر زرنشان ، همان .
 1447. تحدید زمان و قلمرو شمول: گامی به سوی انسانی کردن تحریم ها، دکتر منصور فرخی، همان .
 1448. مسئولیت کیفری مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی مأموران امریکایی در اشغال عراق ، دکتر سهراب صلاحی، همان .
 1449. درآمدی بر تحلیل قهقرایی مارتی کسکینمی در ارزیابی ساختاری حقوق بین الملل، دکتر کدخدایی و امیر شکاری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق تهران شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴.
 1450. تروریسم : نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی، محسن عبدالهی و …، ش ۶۳، سال ۹۲ مجله تحقیقات حقوقی.
 1451. صلاحیت مراجع قضایی بین المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت های متبوع خود، گودرز افتخار جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۶۴، سال ۹۲.
 1452. ثبات اصل حاکمیت و منع مداخله، علی هنجی، همان .
 1453. نقض حقوق بشر و جدایی طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت، دکتر رضا اسلامی و غیره، ش ۶۵، ۱۳۹۳، مجله تحقیقات حقوقی.
 1454. تعهد به استراداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی، دکتر بیک زاده و …، تحقیقات حقوقی، ش ۶۶ سال ۱۳۹۳.
 1455. مزدوری در نظام حقوق بین الملل، علی هنجنی، ش ۶۷، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۳.
 1456. تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه قواعد حقوق بین الملل، علی اکبر سیاپوش، همان.
 1457. فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد بشردوستانه، با تأکید بر آسیب ها، حسن سواری، ش ۶۸، سال ۹۳، مجله تحقیقات حقوقی.
 1458. حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد، فاطمه کیهانلوو، ش۶۹، سال ۹۴، مجله تحقیقات حقوقی.
 1459. تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، دکتر قنبری جهرمی، ش ۷۱، سال ۹۴، مجله تحقیقات حقوقی.
 1460. بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین ، رویه کشورها و سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، جبار اصلانی و امیر حسین رنجبریان، همان .
 1461. مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال ۱۳۹۴، محسن عبدالهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۲، سال ۹۴.
 1462. شناسایی بازیگران غیر دولتی در درگیری های نظامی سوریه، دکتر زمانی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۳، سال ۹۴.
 1463. آزادی ارتباطات مأموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن، منوچهر توسلی نائینی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۴، سال ۹۵.
 1464. حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مسعود زمانی ، همان .
 1465. اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی، دکتر فضل اله موسوی و غیره ، پژوهش حقوق عمومی، ش ۴۸، سا ل۹۴.
 1466. بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، جواد صالحی.
 1467. تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برگسترش حقوق بین الملل، مهدوی فیروزابادیان و غیره ، همان .
 1468. نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی، مهدی زاهدی و غیره ، همان .
 1469. کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدۀ حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی، مهدی شهابی ، همان .
 1470. تأثیر «شروط چند گزینه ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف، شهاب جعفری و غیره ، ش ۴۹، مجله پژوهش حقوق عمومی.
 1471. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ وحدت حقوقی اتحادیه اروپا، رحمت الله فرجی و غیره ، همان .
 1472. چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا، آرامش شهبازی، همان .
 1473. حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات، مصطفی میر محمدی و غیره ، همان .
 1474. تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رضا منصوری، همان .
 1475. حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئوولیت ایالات متحدۀ امریکا در دوران اشغال نظامی عراق ، سیدحسام الدین لسانی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ش ۳، سال ۱۳۹۴.
 1476. بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، عباس تدینی و غیره ، همان .
 1477. لزوم همکاری دولت ها در زمینۀ مالیات بین المللی، قنبری جهرمی و غیره ، مجله حقوقی بین المللی، ش ۵۴، سال ۱۳۹۵.
 1478. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامۀ تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت، صابر نیاورانی و غیره ، همان .
 1479. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیدفضل الله موسوی، همان .
 1480. حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحدۀ امریکا، علیرضا ظاهری، همان.
 1481. معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به مادۀ ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ، حمید الهویی نظری.
 1482. بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احگام دیوان بین المللی دادگستری، علی ایزدی، همان .
 1483. اختلاف آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پروندۀ هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، سید حسن سادات میدانی، همان .
 1484. کاربردهای نظام فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، عباس تدینی و غیره ، همان .
 1485. حسن نیت در انعقاد قرار داد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مرتضی حاجی پور، همان .
 1486. تقابل سیاست و عدالت در اساسنامۀ رم، فریدون جعفری، مجلۀ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۳ سال ۹۱.
 1487. بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضو سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانۀ سازمان، دکتر مهدی حاتمی، همان.
 1488. نقش دولت های متعاهد در تأمین و اجرای کامل و مؤثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، محمد ابوعطا، همان ، ش ۲ سا ل۹۲.
 1489. نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ار منظر کمیسیون حقوق بین الملل، کدخدایی ، همان .
 1490. تأثیر معنوی فعالیت های بشردوستانه بر نظام قضایی بین المللی، الهویی نظری، همان ، ش۱ ، سال ۹۱.
 1491. اعتبار قاعدۀ سابقه در مراجع کیفری بین لمللی، رمضانی، همان .
 1492. نظام نوین گزارش دهی دولت ها به کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد، سادات اخوی، همان .
 1493. ضابطه یا استاندارد اثبات دعوا در رویۀ قضایی دویان بین المللی دادگستری، سادات میدانی، همان.
 1494. بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در پرتو حقوق بین الملل، موسوی، همان ، ش ۳، سال ۸۹.
 1495. ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک‌های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، امین زاده، همان، ش۲، سال ۸۹.
 1496. رویکرد نوین به حقوق تطبیقی و رابطه آن با حقوق بین الملل، جلالی، همان .
 1497. نقش اصل انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی، میر عباسی، همان .
 1498. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، همان ، ش ۴ سا ل۹۲.
 1499. تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، رنجبریان ، همان .
 1500. تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی، محمد جواد سبحانی و غیره ، همان .
 1501. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، موسوی، همان .
 1502. فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی ، میرعباسی، همان .
 1503. تعامل مصونیت دولت ها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت۲۰۱۲، ستار عزیزی، همان ، ش ۳، سا ل۹۲.
 1504. نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آنجازیا و اوستیای جنوبی بر حقوق بین لملل معاصر، مؤمنی راد، همان .
 1505. زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا، شریفی طرازکوهی، همان ، ش ۲، سال۹۲.
 1506. ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت ، موسوی زنوز، همان .
 1507. اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل، الهام امین زاده، همان ، ش ۱ ، سال ۹۱.
 1508. تحول رویکرد رویۀ قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی، کدخدایی، همان .
 1509. حقوق بشردوستانه در قانون اساسی ایران ، مسعود البرزی، همان ، ش۱ ، سا ل۸۹.
 1510. مسئولیت بین لمللی دولت ها در پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت هسته ای صلح آمیز، صالح رضایی، همان .
 1511. نظری بر جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ملل متحد، محمدباقر شیخی، همان .
 1512. تغییرات آب و هوایی: نأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد، عبدالهی ، همان .
 1513. مشروعیت حقوقی قطعنامه های شورای امنیت دربارۀ برنامه هسته ای ایران ، الهام شهبازی، دو فصلنامۀ مطالعات منطقه ای، ش ۴ سال ۹۵.
 1514. نقش سازمان بین المللی مهاجرت در بازگرداندن مهاجرت های غیرقانونی: مطالعۀ موردی ایران، منیره کرمی و علیرضا خداوردی، همان .
 1515. تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری، جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۵۵ سال ۹۵.
 1516. ایعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری، قنبری جهرمی، نگین شفیعی، همان .
 1517. حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی، سیدقاسم زمانی و شیما عطار، همان .
 1518. پرونده گابچیکو و ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعۀ پایدار، ستار عزیزی و سید مهدی موسوی.
 1519. قابلیت اِعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمۀ نامناسب برای حل تعارض محاکم بین لمللی، علی ایزدی، همان .
 1520. اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های کیفری بین المللی ، مهدی مؤمنی، همان .
 1521. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، مسعود راعی دهقی و کاوه‌موسوی، همان .
 1522. شرایط اِعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ۱۹۷۶) ، فیض الله جعفری ، مهرناز مختاری، همان.
 1523. رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)، فخرالدین اصغری و حسین کاویار ، همان .
 1524. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی، همایون حبیبی و صالحه رمضانی، پژوهش های حقوقی، ش ۲۶ سال ۹۳.
 1525. جانشینی کشورها و تأثیر آن بر اموال و دیون کشور سابق در حقوق بین الملل، علیرضا قربانی ابیانه ، همان .
 1526. حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم، آرمین طلعت، همان.
 1527. جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی، مژگان آرمین نیا، همان.
 1528. تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها، جمشید ممتاز ، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان، پژوهش های حقوقی، س۲۷ سال ۱۳۹۴.
 1529. مطالعۀ نطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن ، محمدباقری کمار علیا، همان .
 1530. مشروعیت توسل به زور در قبال دزدان دریایی سواحل سومالی با تأکید بر لزوم ملاحظات حقوق بین الملل بشر در جریان اِعمال صلاحیت، زکیه تقی زاده ، همان .
 1531. ساختار و عملکرد دیوان افریقایی حقوق بشر، سیدیاسر ضیایی، صادق جعفرزاده، همان .
 1532. حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی- اوکراین (۲۰۰۹)، جمشید مظاهری ، همان .
 1533. یک جدال حقوقی تمام عیار : ایتالیا علیه دیوان بین المللی دادگستری، فراز شهلایی ، همان.
 1534. بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانواران وحشی، ژانت الیزابت بلیک، فاطمه رضایی پور، پژوهش های حقوقی، ش ۲۸، ۱۳۹۴.
 1535. مشروعیت عفو در حقوق بین الملل، مهین سبحانی، همان .
 1536. جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری، آرمین طلعت ، همان .
 1537. معاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه، فرزانه سیف زاده ، همان .
 1538. معیارهای تحدید حقوق و آزادی های حقوق بشر، یلدا خسروی، همان .
 1539. نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای، علیرضا رنجبر، همان .
 1540. اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب سنتی حقوق بین الملل، حسین سرتیپی، پژوهش‌های حقوقی، ش ۲۹، سال ۹۵.
 1541. توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل، اکبر ادیبی، همان.
 1542. کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، سپیده زبردست ، همان.
 1543. بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح وامنیت بین المللی، ملیحه بهفر، همان .
 1544. منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت، عقیل محمدی ، همان.
 1545. تأملی برانحلال سازمان های بین المللی، دکتر منصور جباری ، مسعود احسن نژاد، پژوهش های حقوقی، ش ۳۰، سال ۱۳۹۵
 1546. برخی مقررات اتحادیۀ اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد برای ایران)،دکتر سید حسین طباطبایی ، همان .
 1547. حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین المللی، آرمین طلعت و محمد آهنگر، همان .
 1548. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت ها: مطالعه موردی کره شمالی، دکتر آرامش شهبازی و صمصام عوض پور، همان .
 1549. بحران میانمار در آینه شورای حقوق بشر، مرضیه قلندری، همان .
 1550. حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش ۴۹، ۱۳۹۵.
 1551. بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین المللی دادگستری، همان .
 1552. توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل فضا: فرصت ها و چالش های پیش روی بیمه فعالیت های فضایی، همان .
 1553. تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشروستانه ، همان .
 1554. نقش قطعنامۀ ۲۲۱۶ شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن ، همان .
 1555. شناسایی بازیگران غیر دولتی در درگیری های نظامی سوریه ، سید قاسم زمانی و … مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۳، سال ۱۳۹۵.
 1556. آزادی ارتباطات مأموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن ، منوچهر توسلی نائینی،  همان .
 1557. نقش دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای تعهدات بین المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صابر نیاورانی و …، همان .
 1558. حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مسعود زمانی و …، همان.
 1559. پاسخ هایی جدید به سئوال های قدیمی : درس هایی از آرای کادی، محسن محبی و …، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۴، سال ۱۳۹۵.
 1560. شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق ، رضوان باقرزاده ، امیرحسین رنجبریان ، همان .
 1561. چالش های توسعۀ اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش ، حق بر بهداشت و رفع فقر، رضا اسلامی و … ، همان .
 1562. حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی ، همایون حبیبی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۵، سال ۱۳۹۵.
 1563. چند فرهنگ گرایی، دولت و حقوق اقلیت ها، امیر نیک پی و ندا کردونی، همان .
 1564. ارزیابی دادرسی بین المللی به عنوان شیوه ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی، ژانت بلیک، همان .
 1565. داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی، سیدهادی محمودی، همان .
 1566. از تعیین سرنوشت تا مقاومت سرکوب، ابراهیم بیک زاده ، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷۶، سال ۱۳۹۵.
 1567. تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش های نوین تحصیل ادله در داوری های بین المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی، پیمان دادرسی و … ، همان .
 1568. حفره های رژیم منع توسل به زور،«بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (۲۰۰۳) در حقوق بین الملل، هادی دادمهر، مطالعات حقوقی، داتشگاه شیراز، ش ۴، سال ۹۵.
 1569. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین المل بشر، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان .
 1570. توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران، سیدیاسر ضیایی، همان.
 1571. برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل، مصطفی رضائیان مهر، جواد کاشانی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۵۰، سال ۹۵.
 1572. تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران، هیبت اله نژندی منش، همان .
 1573. استفاده از سلاح های شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحدۀ امریکا، محمد ستایش پور، عبدالله عابدینی، همان .
 1574. قاعده حقوق خاص: زمینه ای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمان های بین المللی، سیدمهدی رضوی و … ، همان .
 1575. واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» : تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران ، سیدقاسم زمانی ، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۵۱، سال ۹۵.
 1576. قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان، توکل حبیب زاده ، عفیفه غلامی، همان .
 1577. مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن، ستار عزیزی، سیامک کریمی، همان .
 1578. مرور زمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران ، مهین سبحانی، همان .
 1579. جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، فراز فیروزی مندی ، همان .
 1580. ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت ها، ملیحه بهفر و حسن سواری، فصلنامه سازمان های بین‌المللی، ش ۶ سال ۹۳.
 1581. برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1582. ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت ، سیامک سلطانی و صالح رضایی پیش رباط ، همان .
 1583. چالش های دیوان بین المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری؛ مطالعه موردی داعش ، صادق سلیمی و ابراهیم مولایی جم، همان .
 1584. قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه، ابراهیم رحمانی، داود آقایی و سیامک مؤذنی، همان .
 1585. ساختار آنالوگ حقوق بین الملل، عباسعلی کدخدایی و امیر تهامی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۳ سال ۱۳۹۵.
 1586. کاربرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل پاسخ به حوادث، موسی پاشا بنیاد و نسرین مصفا، همان .
 1587. تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، احمد مؤمنی راد و …، همان .
 1588. مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل، علی امیدی، حسن پور بافرانی و … ، همان .
 1589. جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه ، سیدقاسم زمانی و … ، همان .
 1590. تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تأملات نگره ای دانشوری حقوقی، امیر عباس امیر شکاری، همان .
 1591. حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی، محمود جلالی و … ، همان .
 1592. بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی ؛ منازعۀ فلسطین – اسرائیل) ، علی اردستانی و …، همان .
 1593. نقش و جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی به عنوان «دوست دادگاه» در نظام بین المللی حل و فصل اختلافات، سیدباقر میرعباسی و … ، مجلۀ مطالعات حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش ۴ سال ۱۳۹۵.
 1594. جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم، سیدفضل الله موسوی و … ، همان .
 1595. ابتنای مقاومت مردم فلسطین برحق تعیین سرنوشت وتعهدات جامعۀ بین المللی در قبال آن ، توکل حبیب زاده ، همان .
 1596. حق بر دادرسی در کنواسیون اروپایی حقوق بشر، جمشید ممتاز و سیروس متوسل، همان .
 1597. تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین الملل، مریم احمدی نژاد و … ، همان .
 1598. صیانت از میراث فرهنگی غیرمادی مردمان بومی: در جست و جوی مناسب ترین راهکار حقوقی، امیرحسین رنجبریان و … ، همان .
 1599. عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه ، پوریا عسکری، همان .
 1600. ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات، سعید حکیمی ها، همان .
 1601. نظریۀ سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بین الملی، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1602. ظرفیت ها و موانع اتحادیه اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی، سیدقاسم زمانی و … ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی شمارۀ ۱ سال ۱۳۹۵.
 1603. مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل، مصطفی فضائلی، همان.
 1604. ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا.) در حقوق بین الملل معاصر، محمدجواد جاوید و … ، همان .
 1605. تعهد دولت ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین الملل، سیدحسام الدین لسانی، همان.
 1606. کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توکل حبیب زاده ، همان.
 1607. تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون، بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربربت هارت، سید محمد مهدی غمامی و … ، همان.
 1608. تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامۀ ۱۹۹۲ اصول مربوط به بهربرداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو، الهام امین زاده و یونس علاقه بند حسینی، همان .
 1609. بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین‌الملل در سوریه، سیداحمد طباطبایی و … ، همان.
 1610. تحقق عدالت کیفری بین المللی در افریقا؛ موانع و راهکارها، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و … ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش ۱ سال ۱۳۹۶.
 1611. ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل ، همان.
 1612. واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیۀ افریقایی، عباسعلی کدخدایی، همان.
 1613. مبانی اقدامات ائتلاف ضد داعش در عراق بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1614. مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت، علیرضا ابراهیم گل و … ، همان .
 1615. تعهد بین المللی دولت در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز، آزادالسادات طاهری و … ، همان.
 1616. دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل، احمد مؤمنی راد و … ، همان .
 1617. تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستاته ، سید حسام الدین لسانی و … ، همان.
 1618. وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها، سیدباقر میرعباسی، مطالعات حقوق عمومی، ش ۲ ، سال ۱۳۹۶.
 1619. نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهبادهای امریکایی (مطالعۀ موردی : پاکستان ) ، یاسر مکرمی و امیرحسین رنجبریان، همان .
 1620. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین ، امیر مقامی ، همان .
 1621. جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد، ستار عزیزی و … ، همان .
 1622. اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)، سیداصغر جعفری، همان.
 1623. آثار حقوقی بین المللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، محمدرضا ملت و عبدالله عابدینی، همان .
 1624. کنوانسیون۱۹۸۰ لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن، آرامش شهبازی و محمدقربان پور ، همان.
 1625. مسئولیت بین المللی دولت های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعۀ منا، عباس تدینی و … ، همان .
 1626. حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه(مطالعۀ موردی: حملات سایبری به گرجستان)، پرستو اسماعیل زاده ملاباشی، محسن عبداللهی، سیدقاسم زمانی، همان.
 1627. صلاحیت سازمان های بین المللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت : واکاری عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در برابر مخالفان حکومت های لیبی و سوریه ، امیر حسین رنجبریان ، شهرزاد رئیسی، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش۶ سال ۱۳۹۳.
 1628. ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی دولت ها ، حسن سواری ، همان.
 1629. برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل ، همایون مافی و وحید بذار، همان .
 1630. ساختار شورای امنیت : نیاز هژمونی قدرت ، سیامک سلطانی و صالح رضایی پیش رباط ، همان .
 1631. چالش های دیوان های کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری: مطالعه موردی داعش، صادق سلیمی و … ، همان .
 1632. قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه ، ابراهیم  رحمانی، همان .
 1633. دیپلماسی اقتصادی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت ، سید محمد موسوی/ وحید بزرگی ، فصلنامۀ سازمان های بین المللی، ش۷، سال ۱۳۹۳.
 1634. آئین دادخواهی فردی نزد دادگاه افریقایی حقوق بشر، داریوش اشرافی و … ، همان .
 1635. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی، گودرز افتخار جهرمی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی ، شماره ۵۶, ۱۳۹۶.
 1636. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر ، ایوب عبدی و سیدقاسم زماتی، همان.
 1637. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه ، رضا اسلامی و … ، همان .
 1638. ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی: آرمان یا واقعیت ، منیر خلقی و حسین شریفی طراز کوهی، همان.
 1639. اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی ، اکبر ادیبی و همایون حبیبی، همان .
 1640. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض مادۀ ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، الناز رحیم خویی و حسین رستم زاده همان .
 1641. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیر انسانی ، سید فضل اله موسوی و … ، همان .
 1642. مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ملیحه بهفر و حسن سواری، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش ۷ ، سال ۹۳.
 1643. وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رضا موسی زاده و … ، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش ۸ ، سال ۱۳۹۳.
 1644. تحلیل رویکرد تقاضا محور و حقوق بشری سازمان بین المللی متحد در مقابله با مواد مخدر، اسماعیل بقایی ماهانه و … ، همان .
 1645. پیش شرط های ورود ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، علی احدی کرنق و مهدی حدادی، همان.
 1646. تحول امنیت محیط زیست در حقوق بین الملل پس از جنگ سرد، سید عبدالعلی قوام و …، همان.
 1647. تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری، جمشید ممتاز و …، مجله حقوقی بین المللی، ش ۵۵، سال ۹۵.
 1648. دعوای متقابل در دیوان بین المللی حقوقی دریاها، دستاورد قرار ۲ نوامبر ۲۰۱۲ در قضیۀ کشتی ویرجینیاجی (پاناما / گینه بیسائو)، محسن محبی و هادی آذری، همان .
 1649. ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری، محمد جعفر قنبری جهرمی و …، همان .
 1650. پرونده گابچیکوو ناگی ماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار، ستار عزیزی و …، همان.
 1651. لزوم همکاری  دولت ها در زمینه مالیات بین المللی، محمدجعفر قنبری جهرمی و …، مجلسه حقوقی بین المللی ، ش ۵۴، سال ۹۵.
 1652. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامۀ تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت، صابر نیاورانی و احسان جاوید ، همان .
 1653. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، فضل اله موسوی و وحید بذار، همان .
 1654. معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی بر ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، حمید الهویی نظری، همان .
 1655. بررسی تاریخی و تحلیل اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری، علی ایزدی ، همان .
 1656. اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، سیدحسن سادات میدانی، هان .
 1657. کاربردهای نظامی فناری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، عباس تدینی و …، همان .
 1658. واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین المللی دولت» : تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران، سیدقاسم زمانی ، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی  (علامه)، ش ۵۱ ، سال ۱۳۹۵.
 1659. مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن، ستار عزیزی و سیامک کریمی، همان
 1660. مرور زمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، مهین سحابی ، همان .
 1661. جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، فراز فیروزی مندمی، همان .
 1662. کاربرد تسلیحات در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری، حسین شریفی طراز کوهی و …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش ۵۲، سال ۱۳۹۵.
 1663. سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر، نیلوفر سعیدی، پوریا عسکری، …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش ۵۳، سال ۱۳۹۵و
 1664. شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل، سید یاسر ضیائی و …، …، مجله پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، همان .
 1665. دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری، ناصر علی منصوریان و …، ممان.
 1666. ارتباط میان کمیتۀ تحریمی ۱۷۳۷ و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام، اختتام یا تعلیق، عبدالله عابدینی ، همان .
 1667. حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض، حوریه حسینی اکبرنژاد، هاله حسینی اکبرنژاد، مجلۀ پژوهش های حقوقی ، ش ۳۲، سال ۹۶.
 1668. نوع سوم مخاصمات مسلحانه، علی پور قصاب امیری و …، مجله مطالعات بین المللی ، شمارۀ ۵۱، سال ۹۵.
 1669. حقوق بین الملل و اختلاف اسرائیل و فلسطین ، سیدمحمد باقر امیریان ، همان .
 1670. جرم انکاری قاچاق انسان برپایه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و چالش های فراروی آن ، دکتر جمال بیگی ، مجلۀ مطالعات بین المللی، ش ۵۴، سال ۹۶.
 1671. محدودیت های دریایی در خلیج فارس ، دکتر پیروز مجتهدزاده و … ، همان .
 1672. تعلیق اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر در وضعیت های عمومی فوق العاده ، سید قاسم زمانی و …،، مجلۀ پژوهش های حقوقی ، ش ۳۱، سال ۹۶.
 1673. کاهش فقر با دستورالعمملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر، رضا اسلامی و مهشید آجلی، همان .
 1674. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر ، سیدیاسر ضیائی ، همان .
 1675. حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی های زیست محیطی، امین ولی زاده ، همان .
 1676. حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل ، در پرتو کنوانسیون رامسر، مهرداد محمدی و … ، همان .
 1677. سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت، ابراهیم بیک زاده  و …، محله حقوقی بین المللی ، ش ۵۷، سال ۹۶.
 1678. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی : تحریم های اقتصادی)، حسین شریفی طراز کوهی و … ،همان.
 1679. تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل به عنوان ناقض مادۀ ۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، همان .
 1680. کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن ، عبدالله عابدینی، همان .
 1681. ظرفیت های نظام کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهوم ژنوساید فرهنگی، علیرضا آرش پور و … ، همان .
 1682. قانونگذاری در فضای سایبر : رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیائی و … همان .
 1683. راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل، فضل الله فروغی  …، همان .
 1684. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیر انسانی، سید فضل اله موسوی و … ، همان.
 1685. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر، ایوب عبدی و قاسم زمانی ، همان .
 1686. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه ، رضا اسلامی و … ، همان .
 1687. ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت ، منیز خلفی، حسین شریفی طراز کوهی، همان .
 1688. اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی ، اکبر ادیبی و همایون حبیبی، همان .
 1689. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض مادۀ ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، الناز رحیم خویی و حسین رستم زاده ، همان .
 1690. دولت حافظ منافع : نمایندگی سیاسی و نمایندگی بشردوستانه ، مسعود البرزی ورکی، تحقیقات حقوقی، ش۱ (۷۷) ، سال ۹۶.
 1691. نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، گودرز افتخار جهرمی و علی حاجیانی، تحقیقات حقوقی، ش ۲ (۷۸) سال ۹۶ .
 1692. کارایی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تأکید بر مناقشه فلسطین، عبدالصمد دولاح و میر شهبیز شافع، همان .
 1693. اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت ، عبداله عابدینی ، همان .
 1694. مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه، رضا اسلامی و … تحقیقات حقوقی ، ش ۳ (۷۹) سال ۹۶.
 1695. لغو برده داری از گذشته تا امروز : بازخوانی توسعۀ مفهوم برده داری در اسناد و آراء محاکم بین المللی ، آزاده السادات طاهری و …. ، همان .
 1696. راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ، محمد زحمتکش  و علیرضا آرش پور، مطالعات حقوقی ( شیراز)، ش ۱ سال ۹۶.
 1697. در آمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی با تروریسم ( با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی ) ، حسن پور بافرانی ، علی امیدی و … ، مطالعات حقوقی ( شیراز) ش ۲ ، سال ۹۶.
 1698. تأملی بر وضعیت حقوقی دولت ها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیۀ صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)، محمد حسین رمضانی قوام آبادی ، مهرداد محمدی و سید محمد حسینی ، همان .
 1699. دعوی متقابل در رویۀ قضایی یوان بین المللی دادگستری ، سوده شاملو و … ، همان .
 1700. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل ، حسین شریفی طرازکوهی و … ، همان .
 1701. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، سید حسام الدین لسانی ، همان .
 1702. تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری ، سهراب صلاحی ، مطالعات حقوقی ، ش ۳ ، سال ۹۶.
 1703. نگاهی انتقادی به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی، حمیدالهویی نظری ، مجله مطالعات حقوقی (شیراز) ، ش چهارم ، سال ۱۳۹۶.
 1704. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت ها به حوزۀ سازمان های بین المللی و چالش های پیش رو، سید مهدی رضوی حاجی آقا ، همان .
 1705. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم ها در حقوق اتحادیه اروپا، مسعود علیزاده و … ، همان .
 1706. سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ، محسن محبی و … ، همان .
 1707. احتیاط ؛ اصل عرفی در اتحادیۀ اروپایی ؟ ، عباسعلی کدخدایی و … ، مطالعات حقوق عمومی ، ش ۳، سال ۱۳۹۶.
 1708. تأثیر نظریه حقوقی هارت در تحلیل فلسفی حقوق بین الملل، حسن خسروی و … ، همان .
 1709. حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته ای در فضا، سهیلا کوشا، همان .
 1710. وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین‌لمللی در امداد رسانی حوادث طبیعی، موسی پاشا بنیاد و نسرین مصفا، همان.
 1711. بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران ، حسین خلف رضایی و …، همان .
 1712. مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کنندۀ مالی تروریسم، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1713. حقوق طبیعی و حق طبیعی : تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی، سید محمد قاری سید فاطمی و … ، همان.
 1714. کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتغالی» در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل ، محمدستایش پور، مهدی حدادی ، همان .
 1715. جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل ، سعید فرهادنیا و علی هنجنی ، همان .
 1716. مبانی و دلالت پژوهی فطری و فقهی حقوقی در حرمت سلاح های کشتار جمعی ، محمد مهدی زارعی و … ، همان .
 1717. تحلیل اجرای موقت معاهدۀ منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران ، لعیا جنیدی و … ، مطالعات حقوق عمومی، ش ۴، سال ۱۳۹۶.
 1718. وضعیت حقوقی اب های تاریخی در حقوق دریاها، سید باقر میرعباسی و … ، همان .
 1719. مداخلۀ سازمان های غیر دولتی به منزلۀ « دوست دادگاه» در دادگاه بین لمللی حقوق دریاها، محمد حسین رمضانی قوام آبادی و …، همان .
 1720. رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار ، عبدالله عابدینی ، همان .
 1721. تحلیل حقوقی «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام» ، امید ملاکریمی و محمود جلالی و …، همان .
 1722. عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکرد نوین در حوزه سلامت عمومی ، سید حسام الدین لسانی و …، همان .
 1723. مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیۀ اروپا، ملیحه بهفر، همان .
 1724. تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی، همان .
 1725. «داوری پذیری» اختلافات مالیاتی بین المللی ، نعیم نوربخش و …، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی (علامه) ، ش ۵۴، سال ۹۶.
 1726. مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه : زمین ها، موانع و شیوه های حمایت ، رضا اسلامی و …، همان .
 1727. جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل، محمود حاجی زاده و هیبت اله نژندی منش و …، همان .
 1728. در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت، آرامش شهبازی ، همان .
 1729. نقش جامعه مدنی در ایجاد قواعد حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی : گذار حقوق از الزام به اقناع ، سمانه رحمتی فر، همان .
 1730. مشروعیت مداخله نظامی کشور ثالث براساس دعوت کشور میزبان : تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی ، اوکراین ، سوریه و یمن ، مسعود زمانی و …، همان .
 1731. رویکرد امنیت انسانی و اعمال مسئولیت حمایت در خصوص آوارگان داخلی ناشی از جنگ ، مجید کورکی نژاد و حمید الهویی نظری ، همان.
 1732. راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، محمدزحمتکش و علیرضا آرش پور، مطالعات حقوقی ( شیراز)، ش ۱، سال ۹۶.
 1733. درآمدی بر یکسان انکاری جرم دزدی دریایی با تروریسم(با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)، حسین پوربافرانی، علی امیدی و … ، مطالعات حقوقی (شیراز) ، ش ۲ ، سال ۹۶.
 1734. تأملی بر وضعیت حقوقی دولت ها در استناد به مسولیت بین المللی دولت با تأکید بر قضیۀ صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)، محمد حسین رمضانی قوام آبادی، مهرداد محمدی و سید محمد حسینی، همان .
 1735. دعوی متقابل در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری، سوده شاملو و … ، همان .
 1736. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان .
 1737. تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری، سهراب صلاحی ، مطالعات حقوقی، ش ۳، سال ۹۶.
 1738. سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت ، ابراهیم بیک زاده و … ، مجله حقوقی بین المللی، ش۷، سال ۹۶.
 1739. راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران ( مطالعه موردی: تحریم های اقتصادی) ، حسین شریفی طرازکوهی و … ، همان .
 1740. تحلیل حقوقی جنایت ناپدید سازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل به عنوان ناقض ماۀ ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مریم احمدی نژاد، همان.
 1741. ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهم ژنوسید فرهنگی، علیرضا آرش پور و … ، همان .
 1742. رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت ها و چالش ها و خلاها، نادر مردانی و … ، همان .
 1743. تشکیل دادگاه کیفری بین المللی شده (مختلط) کامبوح: مبانی و چالش ها، بهزاد رضوی فرد و … ، همان .
 1744. نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری، محسن محبی و … ، مجله حقوقی ببین المللی، ش ۵۸، سال ۱۳۹۷.
 1745. قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1746. مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین ، رضا موسی زاده و … ، همان .
 1747. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل، پوریا عسکری و … ، همان .
 1748. مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل، محمدحسین رمضانی قوام آبادی و … ، همان .
 1749. ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل، زهرا محمودی کردی، همان .
 1750. پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل ،عباسعلی کدخدایی و … ، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۵۹ ، زمستان ۹۷.
 1751. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی خودفرمان و مسئوولیت ناشی از اقدامات آن ها، امیرحسین رنجبریان و … ، همان .
 1752. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی، شهرام زرنشان و …، همان .
 1753. نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، آرامش شهباری و … ، فصلنامۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران ، بهار ۱۳۹۷.
 1754. حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر، سروناز مستفیضی و … ، همان .
 1755. مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئوولیت حمایت ، فرزانه سیف زاده و … ،همان .
 1756. جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویۀ نهادهای بین المللی حقوق بشر، امیر مقامی و … ، همان .
 1757. تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی، پوریا عسکری و …، همان .
 1758. مفهوم استناد به مسئوولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (۲۰۰۱) ، محسن محبی و … ، همان .
 1759. تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف، میثم آرایی درونکلا و …، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ، دوره ۴۹، شمارۀ ۲، تابستان ۹۸.
 1760. نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون، محمود حاجی زاده و هیبت اله نژندی منش ، همان .
 1761. اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، علی سهرابلو و … ، همان .
 1762. دفاع مصونتیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی، ستار عزیزی، وحید بذار، همان .
 1763. بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها، سیدباقر میرعباسی و …، همان .
 1764. حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه، سیداصغر جعفری، همان .
 1765. جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، امین جعفری و …، همان.
 1766. جبران خسارات زیست محیطی براساس طرح ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین الملل، عطیه شاه حسینی و علی مشهدی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۵۵.
 1767. تحول در نظام قضایی ملل متحد، مهدی حدادی و …، همان.
 1768. گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت ها : پاسداری از مرزهای بند ۷ مادۀ ۲ منشور ملل متحد پس از هفتاد سال، مسعود علیزاده و شهرام زرنشان، همان.
 1769. شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیر دولتی، غلامعلی قاسمی و …، همان .
 1770. تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، سیدقاسم زمانی و …، تحقیقات حقوقی، ش ۴ ، زمستان ۹۶.
 1771. بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ، علی سهرابلو و بیژن عباسی ، همان .
 1772. استفاده های صلح آمیز و غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل، محمد حسن دریایی، سیاست خارجی ، ش۱ ، سال ۱۳۸۷.
 1773. نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، نسرین مصفا، همان.
 1774. مهاجرت و سیاست خارجی ایران ، سیدمحمدکاظم سجادپور، همان .
 1775. نظریه های متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع، محمدرضا ضیائی بیگدلی و باقرزاده ، مجله حقوقی بین المللی ، ش ۶۰.
 1776. امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1777. سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس [۲۰۱۵] ، اعظم امینی، همان .
 1778. جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم ، سیدضیاء الدین مدنی، همان .
 1779. جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل، ابراهیم گل ، همان .
 1780. شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری، مریم احمدی نژاد ، همان .
 1781. دامنۀ مفهومی مسئوولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، احمد مؤمنی راد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۳ ، سال ۱۳۹۸.
 1782. مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه ، الهام امین زاده ، همان .
 1783. ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه ، سیدقاسم زمانی و …، همان .
 1784. وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت ، حسین آقایی جنت مکان، همان .
 1785. حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت : بررسی موردی ایران ، سیامک کرم زاده و …، همان .
 1786. وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیراب، محمد رضوی راد، همان .
 1787. ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل، فضائلی، همان .
 1788. فلسطین ، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل، میثم حق سرشت، همان .
 1789. بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر، غلامعلی قاسمی، همان .
 1790. بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات غیر بین المللی با تأکید بر عملکرد داعش، سیدحسام الدین لسانی ، همان .
 1791. حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها، مصطفی فضائلی، پژوهش حقوق عمومی ش۵۶.
 1792. اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری، جمال سیفی، همان .
 1793. چالش های اجرایی نظریه مسئوولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه، میرعباسی، پژوهش حقوق عمومی ، ش ۵۷.
 1794. تعارض تعهدات سند مؤسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت ، مهدی حدادی ، همان .
 1795. چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان، جواد صالحی، همان .
 1796. اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، سیدقاسم زمانی، پژوهش حقوق عمومی، ش۵۸.
 1797. حق فراموش شدن در ترازو، سیدمحمد هادی قبولی درافشان، همان.
 1798. رابطه میان عرف مؤخر و معاهده [مقدم] در چارچوب مادۀ ۱۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نژندی منش ، همان .
 1799. نسل جدید موافقت نامه های بین المللی : برجام ، علیرضا ظاهری، همان .
 1800. احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصول کلی حقوق، کدخدایی، پژوهش حقوق عمومی ش ۵۹.
 1801. حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پر جمعیت، پوریا عسکری، همان.
 1802. به کارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی، همایون حبیبی ، پژوهش حقوق عمومی ش ۶۰.
 1803. فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر، محمدعلی صلح چی، همان.
 1804. بررسی مفهومی دفاع مشروع در پرتو حملات سایبری، غلامعلی قاسمی، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۱ ، سال ۹۷.
 1805. تقابل برنامه آزادی دریانوردی امریکا و ادعای حاکمیتی چین در دریای چین، سیدهادی محمودی، همان.
 1806. بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری (دیوان دادگستری اروپایی) و دادگاه اروپایی حقوق بشر، سیده لطیفه حسینی، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۲، سال ۹۷.
 1807. از مسئوولیت حقوقی دولت ها تا مسئوولیت اخلاقی آن ها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی ، حجت سلیمی ترکمانی، هان .
 1808. انتقال سفارت امریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل، امیر مقامی و …، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۳ ، سال ۹۷.
 1809. معاونت در ارتکاب فعل متخلفانۀ بین المللی درطرح مسئوولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، مهدی حدادی، مطالعات حقوقی شیراز، ش ۴ سال ۹۴.
 1810. تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل‌کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیدقاسم زمانی، تحقیقات حقوقی، ش ۴، سال ۹۶.
 1811. بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر ، علی سهرابلو، همان .
 1812. موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیر عضو، ابراهیم بیک‌زاده، تحقیقات حقوقی، ش ۴، سال ۹۷.
 1813. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های تروریستی، سیدعلی هنجنی، همان.
 1814. معیارهای اِعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی، سیدقاسم زمانی ، همان .
 1815. پدیده شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین الملل، محسن عبدالهی،تحقیقات حقوقی، ش ۲ (۸۲) سال ۹۷.
 1816. تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین الملل و بازیگران غیردولتی، محسن محبی، تحقیقات حقوقی، ش ۱ (۸۱) سال ۹۷.
 1817. اعمال یک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بین المللی در حقوق بین الملل، مهدی حدادی، همان .
 1818. جانشینی دولت ها در مسئوولیت بین المللی ، میرشهبیز شافع، هان .
 1819. ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل، سیدهادی محمودی، همان .
 1820. مدل اشمیتی حقوق بین الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی، سیدفاطمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱(۸۵) سال ۹۸.
 1821. از ماورماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تأملی در تحول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، هادی آذری، همان.
 1822. چالش های نظام مسئوولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاری در بستر عمیق دریا، زهرا محمودی، همان .
 1823. حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض، حوریه و هاله حسینی اکبرنژاد، مجله پژوهش های حقوقی، ش ۳۲، سال ۹۶.
 1824. حقوق بشر مهاجران قانونی، مریم مهدوی، پژوهش های حقوقی، ش۳۳، سال ۹۷.
 1825. مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربین المللی، تأملی در بحران یمن، ش ۳۴، پژوهش های حقوقی ، سال ۹۷.
 1826. جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، کیوان اقبالی، پژوهش های حقوقی، ش ۳۲، سال۹۷.
 1827. سوء استفاده از مصونیت ها و مزایای سازمان های بین المللی،سیدعلی حسینی آزاد ، همان.
 1828. نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه میان یک دولت خارجی با گروه‌های غیردولتی، سمانه شعبانی، همان .
 1829. جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، الهویی نظری، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، ش ۴، سال ۱۳۹۲.
 1830. نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری، رمضانی قوام آبادی ، همان .
 1831. تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی سازی فضا، امیرحسین رنجبریان ، همان.
 1832. تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی، محمدجواد سبحانی فر، همان .
 1833. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین الملل، سیدفضل اله موسوی، همان.
 1834. فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛ قابلیت و امکان تعارض، سیدباقر میرعباسی، همان.
 1835. نجات جنین در حقوق داخلی و بین المللی، بهرام تقی پور، مطالعه حقوق خصوصی، ش۴ ، ۱۳۹۶.
 1836. نظریه دیون منفور، بدهی های عراق و غرامات جمهوری اسلامی ایران، محمدتقی حسینی، ش ۴، سیاست خارجی، ۱۳۸۷.
 1837. پارادایم جنگ علیه تروریسم و کرامت انسانی، حجت اله فغانی، همان.
 1838. پناهندگی دیپلماتیک، اسعد اردلان ، همان.
 1839. حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی، علیرضا دلخوش، همان .
 1840. دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات ارگاامنس، محسن شریفی، همان .
 1841. بررسی حقوقی استناد روسیه به دکترین مسئولیت حمایت در حمله به گرجستان ، سجاد سلطان زاده، سیاست خارجی، ش ۴، سال ۸۸.
 1842. راهکارهای تعقیب کیفری جنایات اسرائیل در غزه، سلمان عمرانی، همان .
 1843. مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم ، محمدرضا صحرایی ، همان .
 1844. مسئوولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ، بهزاد آذری آغاجری، همان .
 1845. وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در حقوق بین الملل، منوچهر توسلی نائینی، سیاست خارجی، ش ۳، سال ۸۹.
 1846. چارچوب جهانی نظام حقوق بین الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته ای، پیمان نمامیان ، همان .
 1847. سلاح های شیمیایی و حقوق بین الملل ، ، سیاست خارجی، ش ۴، سال۱۳۸۹.
 1848. ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی، علیرضا دلخوش، سیاست خارجی، ش ۱، سال۹۰.
 1849. ابعاد سیاسی ، حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی، رضا حقیقی، همان .
 1850. استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، محمدمهدی یاقوتی، سیاست خارجی، ش۴ ، سال۹۰.
 1851. مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر، علی نواری، همان .
 1852. تأثیر تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل در بهره مندی از حقوق بشر، سیدمحسن عمادی، سیاست خارجی، ش۱ ، سال۹۱.
 1853. بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ فعالیت ها و دستاوردها، مهدی ذاکریان ، همان .
 1854. چشم انداز تنش میان آرژانتین و انگلیس در مورد حاکمیت بر جزایر فالکند (مالونیاس)، ناصر زمانی، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۱.
 1855. منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی، مریم احمدی نژاد، سیاست خارجی، ش۳ ، سال ۹۱.
 1856. تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی، یاسر امین رعایا، همان .
 1857. تعهدات در قبال جامعه بین المللی و جایگاه آن در حقوق مسئوولیت دولت ، مریم احمدی نژاد ، ش۴، سیاست خارجی، سال۹۱.
 1858. جایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد، یاسر امین رعایا، همان .
 1859. ایالات متحده امریکا و دیوان کیفری بین المللی: دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی، رضا موسی زاده، سیاست خارجی، ش۲ ، سال ۱۳۹۲.
 1860. بحران سوریه ؛ امکان و امتناع مداخلۀ بشردوستانه، عبداله مرادی، همان .
 1861. سازوکارهای حقوقی کیفری بین المللی برای محاکمه تروریست های تکفیری در سوریه، حسین آقایی جنت مکان، سیاست خارجی، ش۴ ، سال ۹۲.
 1862. آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئوولیت بین المللی دولت ها ، محمد امین غفارزاده ، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۱۳۹۳.
 1863. محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل، مصطفی تقی زاده انصاری، سیاست خارجی، ش ۴ ، سال۹۳.
 1864. رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست از منظر جامعه بین المللی ، جواد امین منصور، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۴.
 1865. ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر، مریم احمدی نژاد، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۵.
 1866. شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، جواد آقازاده ، همان.
 1867. دکترین مسئوولیت حمایت : ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه، بهناز نیکنام ، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۵.
 1868. بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی، فرنگیس منصوری، همان.
 1869. جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار، عبدالمجید سیفی، همان .
 1870. حق آزادی بیان و مسئوولیت بین المللی کشورها در قبال آن، سیدحسینی رضوانی، سیاست خارجی، ش۵ ، سال۹۵.
 1871. برجام و پسا برجام از دیدگاه حقوق بین الملل، علیرضا دلخوش، سیاست خارجی، ش۴ ، سال۹۶.
 1872. بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین از منظر حقوق بین الملل، مصطفی خرمی، همان .
 1873. دیپلماسی اجبارآمیز، حقوق بین الملل : با تأکید بر نقش شورای امنیت، بهادر امینیان، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۶.
 1874. ایران و تهدید امنیتی دزدی دریایی، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۶.
 1875. توافقنامه پاریس: محور جدید همکاری در منطقه خلیج فارس، هادی سلیمان پور، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۶.
 1876. سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو، رضا موسی زاده، سیاست خارجی، ش۱ ، سال۹۷.
 1877. بررسی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه ، سیدکاظم سجادپور، سیاست خارجی، ش۲ ، سال۹۷.
 1878. بازاندیشی سازوکارهای حقوق بین الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین، غلامعلی قاسمی، سیاست خارجی، ش۳ ، سال۹۷.
 1879. جنگ های سابیری : چالش ها و راه کارهای تعامل در پرتو مقررات توسل به زور، علی امیری، همان.
 1880. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هنجارسازی بین المللی، جلال دهقانی، سیاست خارجی، ش۴ ، سال۹۷.
 1881. اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویۀ قضایی بین المللی، اسماء سالاری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۴ ، سال ۱۳۹۸.
 1882. حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، سیدباقر میرعباسی، همان.
 1883. کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری، سیدمحمد قاری سیدفاطمی، حیدر پیری، سیدهادی محمودی، همان.
 1884. وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین الملل و ارزیابی عملکرد دولت های میزبان، سیدعلی سادات اخوی و …، همان.
 1885. بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، مهتاب دقیق و سیدحسام الدین لسانی، همان.
 1886. تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام ، عباس کوچ نژاد و …،همان.
 1887. قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی مادۀ ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان، مهدی عبدالمالکی و …، همان.
 1888. حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه، سیداحمد طباطبایی و …، مجله مطالعات حقوقی شیراز، ش ۱، سال ۱۳۹۸.
 1889. ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی، محمود جلالی و … ، همن .
 1890. نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده امریکا) ، فضل الله فروغی و … ، همان.
 1891. چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریم های اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بین المللی، اکبر ادیبی، مجله مطالعات حقوقی شیراز، ش ۲، سال ۱۳۹۸.
 1892. حمایت از مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی، سیدیاسر ضیایی و … ، همان.
 1893. بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین الملل، مصطفی فضائلی و …، همان.
 1894. نحوه تصمیم گیری دیوان بین المللی دادگستری در مورد خلاء حقوقی، محسن محبی و … ، همان .
 1895. توسعۀ نسل ها حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، حسین یزدانی، سیدقاسم زمانی، حسن سواری، پژوهش های حقوقی (شهر دانش)، ش ۳۵ ، سال ۱۳۹۷.
 1896. انتقال مالکیت و اجاره اشیای فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین الملل فضایی، حسنا خالوندی و سیدهادی محمودی، همان.
 1897. ارتباط حق بر غذا و سیاست های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل، فرهاد طلایی و …، همان.
 1898. برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر، علی سالاری، همان.
 1899. ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقایل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، هاله و حوریه حسینی اکبرنژاد، همان.
 1900. تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت ؟ ، نواب محمدی، پژوهش های حقوقی، ش ۳۶، سال ۱۳۹۷.
 1901. حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل، فرناز فروتنیان، همان.
 1902. جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین الملل، جمشید مظاهری ، همان .
 1903. آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای افریقایی از دیوان بین المللی کیفری، محمدعلی پور، همان.
 1904. نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه، سیده کیانا بنی کمالی، همان.
 1905. جنایایت جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ، دیوید فیدلر و … ، همان.
 1906. نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل، علیرضا باقری ابیانه، پژوهش های حقوقی ، ش ۳۷، سال ۱۳۹۸.
 1907. ظهور روندی جدید در تفسیر یا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص، یاسر سالاریان ، همان.
 1908. تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری، حوریه حسینی اکبرنژاد ، پژوهش های حقوقی ، ش۳۸، سال ۱۳۹۸.
 1909. تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملی و بین المللی، هدیه سادات میرترابی و … ، همان.
 1910. اصل مصونیت در برابر خود اتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ، رواندا و دیوان کیفری بین المللی ، علیرضا قرقانی ، همان .
 1911. تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا، محسن محبی و محمدحسین لطیفیان، مجله حقوقی بین المللی ، ش ۶۱ سال ۱۳۹۸.
 1912. قاچاق انسان (ابعاد داخلی و بین المللی)، رضا اسلامی و … ، همان .
 1913. جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل، ستار عزیزی و … ، همان .
 1914. مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مهدی حدادی و … ، همان .
 1915. گرو ه های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه ، حسین خلف رضایی، همان .
 1916. مسئوولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق، حجت سلیمی ترکمانی، همان .
 1917. رسیدگی غیابی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، سوده شاملو، همان .
 1918. مداخله بشردوستانه، غلامعلی قاسمی، مجموعه مقالات همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم ، ۱۳۹۵.
 1919. مسئوولیت حمایت ، همان .
 1920. حمایت از شورشیان در آشوب های داخلی، همان .
 1921. حمایت از شورشیان در مخاصمات مسلحانخ داخلی، همان .
 1922. فاجعه منا، محمد دهشیری، همان .
 1923. جنگجویان خارجی در منطقه خاورمیانه… ، محمد حبیبی مجنده، همان .
 1924. مداخله نظامی خارجی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ، سیدیاسر ضیائی و ….. ، همان .
 1925. تعهدات زیست محیطی در زمان مخاصمات مسلحانه، فرهاد طلایی، همان .
 1926. چالش های فرا روی کنوانسیون سوم (۱۹۴۹) با تأکید بر جنگ عراق علیه ایران، غلامعلی قاسمی ، همان .
 1927. عملکرد شورای امنیت در مبارز  با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره، محمدعلی کشور، همان .
 1928. یاری رسانی انسان دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه؛ سوریه، سید حسام الدین لواسانی، همان .
 1929. خسارات زیست مجیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه ، مطالعه موردی اقدامات امریکا و داعش در عراق، فاطمه حکمتی و … ، همان .
 1930. بین المللی شدن مخاصمات در یمن ، زهرا سادات شارق و … ، همان .
 1931. امکان سنجی حضور نظامی ایران در عراق، احمد مؤمنی راد و … ، همان .
 1932. دعوت به مداخلۀ عراق و سوریه از ایران ، رضا نصیری، همان .
 1933. نقض قواعد آمره در پرتو اقدامات ناقض صلح منطقه ای، علیرضا ابراهیمی، همان .
 1934. تأملی بر حمایت از اقلیت ها و صلح و امنیت منطقه ای، مصطفی فضائلی، همان .
 1935. رواداری مذهبی، راهکاری برای مقابله با عوامل نا امنی در منطقه ، رحیم دهقان، همان .
 1936. حقوق اقلیت های مذهبی و تأثیر آن در تأمین صلح و امنیت منطقه ای، سیدمحمد سجادی، همان .
 1937. حق تعیین سرنوشت در یمن ، قائزه سادات صدیقی و … ، همان .
 1938. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین المللی حقوق خانواده، محیا صفاری نیا، همان .
 1939. نقش حمایت از بزه دیدگان و قربانیان تروریسم در تأمین صلح و امنیت منطقه ای، محمد جواد صمیمی، همان .
 1940. تعهدات بازیگران غیر دولتی در قبال خشونت و افراط گرایی، امیر مقامی و … ، همان .
 1941. منطقه پرواز ممنوع در لیبی در پرتو قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امینت، احمدرضا توحیدی، همان .
 1942. عملکرد سازمان های دریایی ایران در مقابله با دزدی دریایی، بهزاد سیفی و … ، همان .
 1943. ایران و امنیت هوایی بین المللی در عصر تهدید و ترور، فاطمه باباخانی، همان .
 1944. تأمین امنیت هوایی برای هواپیماهای کشوری براساس کنوانسیون شیکاگو، حمید کاظمی، همان .
 1945. مناسبات آب کشورهای خاورمیانه و تأثیر آن در برقراری صلح پایدار، حسین اسماعیل نسب، همان .
 1946. آلودگی دریای مازندران در ترازوی حقوق بین الملل محیط زیست، سیدهادی پژومان و … ، همان .
 1947. برنامه های عمل سازمان همکاری اسلامی، مصطفی میرمحمدی، همان .
 1948. رویکرد زیست محیطی با توسل به زور در منطقه از دیدگاه حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خلیج فارس، علی مشهدی و … ، همان .
 1949. چالش های زیست محیطی خلیج فارس، حسن موثقی، همان .
 1950. تحول عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد برای قرن ۲۱، احمدرضا توحیدی، همان .
 1951. سیاست جنایی منطقه اکو در قبال جرایم سازمان یافته منطقه، احمدرضا صادقی، همان .
 1952. نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه‌های کیفری بین المللی، سیدقاسم زمانی و … فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۱، سال ۱۳۹۹.
 1953. مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری، محمدرضا ضیائی بیگدلی و حسن باقرزاده ، همان .
 1954. مداخله روسیه در بحران سوریه و اصل عدم مداخله در جنگ های داخلی، سیامک کرم زاد و … ، همان .
 1955. کدهای رفتاری – اخلاقی شرکت های چند ملیتی، محمد جواد جاوید، همان .
 1956. ظهور رویکردهای فراملی در حقوق رفاه حیوانات ، امیر ساعد وکیل، همان .
 1957. ارزیابی ایرادات امریکا در مورد دستور موقت، همان . در قضیۀ نقض های ادعایی عهدنامۀ مودت، محسن محبی و … ، همان .
 1958. خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، ساسان صیرفی، همان .
 1959. قاعدۀ منع توسل به زور و حملات امریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های ۲۰۱۴- ۲۰۱۸، احمدرضا مبینی، همان و … ، همان .
 1960. تفسیر ایستای دیوان بین المللی دادگستری در احراز مسئوولیت نسل زدایی: واکاوی قضیۀ کرواسی علیه صربستان (۲۰۱۵)، مصطفی فضائلی و … همان .
 1961. تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، آرامش شهبازی و … ، همان .
 1962. حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه داوری ایکسید، سیدقاسم زمانی و … فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ، ش ۲، سال ۱۳۹۹.
 1963. ارزیابی عملکرد شورای امنیت در بهره گیری از دکترین مسئوولیت حمایت، رضا موسی زاده  و … ، همان .
 1964. جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر، سیدفضل اله موسوی و … ، همان .
 1965. انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو رأی مشورتی ش ۱۶ دیوان امریکایی حقوق بشر، حمید الهویی نظری و … ، همان .
 1966. اِعمال اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به عنئوان ابزار نوین جنگی، حسین شریفی طرازکوهی، همان .
 1967. رژیم حقوقی قابل اِعمال بر سیاست کشتار هدفمند اسرائیل در سرزمین فلسطین، مهوش منفرد و … ، همان .
 1968. حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق تعیین سرنوشت، همایون حبیبی و … ، همان .
 1969. حمایت سایبری و نقش اصل عدم مداخله ، محسن عبداللهی و … ، همان .
 1970. حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون استانبول ۲۰۱۱، علی مشهدی و … ، همان .
 1971. نقدی بر تقابل اتحادیه اروپا با دیوان کیفری بین المللی، جواد صالحی، همان .
 1972. مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات داعش از منظر حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری، بهمن ساعدی و … ، همان .
 1973. مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل ، امیر حسین رنجبریان و …، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش ۳ سال ۱۳۹۹.
 1974. حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی، ساسان صیرفی و … ، همان .
 1975. نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی، شیما عرب اسدی، همان .
 1976. قضیه مارشال، مریم حاجی عرب و … ، همان .
 1977. حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل، سیدحسین سادات میدانی و … ، همان .
 1978. شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی، عقیل محمدی، همان .
 1979. اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی، مرتضی نجفی اسفاد و … ، همان .
 1980. مشروعیت صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم، لیلا رئیسی و … ، همان .
 1981. ماهیت سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام ، همایون حبیبی و … ، همان .
 1982. تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه ، مریم احمدی نژاد و … ، همان .
 1983. حق تعیین سرنوشت به عنوان راهکار مؤثری در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه ، همایون حبیبی و … ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ، شماره ۶۰، سال ۱۳۹۷.
 1984. فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر، محمدعلی صلح چی و … ، همان .
 1985. تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی ، مهریار داشاب ، همان .
 1986. تقابل حق بر حربم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر اروپا، الناز رحیم خویی و … ، همان .
 1987. مهاجران محیط زیستی در حقوق بین الملل، سیدمحمدقاری سیدفاطمی و … ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۱، سال ۱۳۹۸.
 1988. ارزیابی مفهوم قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام ساز حقوق بین الملل، علیرضا ابراهیم گل و … ، همان .
 1989. رویکرد ایکائو در مدرنیزه کردن کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه با تصویب پروتکل پکن ۲۰۱۰، هدایت اله شناسایی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۲، سال ۱۳۹۸.
 1990. حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی … ، مهریار داشاب، همان .
 1991. اصول بنیادین حقوق جهانی ارتباطات : میراث مشترک، رویا معتمدنژاد ، همان .
 1992. اصول بنیادین حقوق جهانی ارتباطات : میراث مشترک، رویا معتمدنژاد ، همان .
 1993. حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد، زهره شفیعی، پوریا عسکری، فصلنامۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران ، ش۴، سال ۱۳۹۹.
 1994. ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل، اسماء سالاری، همان.
 1995. از ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین المللل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی، سیدعلی حسینی آزاد، مهشید آجیلی و مجید زحمتکش، همان.
 1996. مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین، عبدالله رزاقی و فریده شایگان.
 1997. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل ، آرامش شهبازی، آیدا اقاجانی، همان.
 1998. تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت، مهدی پیری و رضا سهرابی.
 1999. محدودیت اعِمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی، جواد صالحی، همان.
 2000. ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی : داخلی یا بین المللی، مهدی حدادی و رضا اسمخانی، همان.
 2001. حق بر آب بر پیکرۀ حقوق بین الملل و حمایت آن در داوری سرمایه گذاری بین المللی، فرشاد گراوند، همان.
 2002. رهیافت حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام منطقه ای حقوق بشر، سیدجمال سیفی و هیوا حاجی ملا، مطالعات حقوقی شیراز، ش۴ سال ۱۳۹۸.
 2003. ارزیابی قاعدۀ شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین المللی، علی حسن بابایی و … فصلنامه حقوقی شیراز، ش ۱ سال ۱۳۹۹.
 2004. ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاح های کشتار جمعی ، محمود جلالی و … ، همان.
 2005. تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئوولیت بین المللی، صابر نیاورانی و محسن عبداللهی و اکبر زارع، همان.
 2006. تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، علی شهبازیان و سیدباقر میرعباسی، همان.
 2007. رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره برداری منابع ژنتیک دریای آزاد و تسهیم منافع آن، جواد صالحی، همان.
 2008. جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه ۲۰۲۰ مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین، اعظم امینی و وحید بذّار، فصلنامه مطالعات حقوقی شیراز، ش ۲ سال ۱۳۹۹.
 2009. ماهیت و انواع مسئولیت معاونت در دیوان بین المللی کیفری، مهین سبحانی و نادیا باقری، همان.
 2010. چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم، سعید فرهادنیا و سیدعلی هنجنی، پژوهش های حقوقی، ش ۴۰ سال ۱۳۹۸.
 2011. پویایی اجرای حقوق بین الملل، محمدرضا ملت، همان.
 2012. اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم اشاعه، مهدی خلیلی و یاسر سالاریان، پژوهش های حقوقی، شمارۀ ۴۱ سال ۱۳۹۹.
 2013. تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون ۲۰۱۰ پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین المللی …، هدایت الله شناسایی، همان.
 2014. سیرتحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر… ، مصطفی فضائلی و موسی کرمی، پژوهش های حقوقی، شمارۀ ۴۲ سال ۱۳۹۹.
 2015. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه الغای نابردباری مذهبی ، احسان جاوید و سیاوش صادق پور، همان.
 2016. مسئوولیت دولت ها و شرکت های نظامی- امنیتی خصوصی بر مبنای سند مونترو، محمدعلی مصطفوی و …، پژوهش های حقوقی، ش ۴۳ سال ۱۳۹۹.
 2017. بررسی اِعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم، سیدباقر میرعباسی و …، مجلۀ حقوقی بین المللی، ش ۶۲ سال ۱۳۹۹.
 2018. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر، سیدقاسم زمانی و آرمین طلعت، همان.
 2019. چالش های حقوقی قابلیت های فضای سایبری در پرتو مادۀ ۳۶ پروتکل یکم الحاقی ۱۹۷۷، حسین شریفی طراز کوهی و … ، همان.
 2020. حمایت حقوق بین الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه، شهرام زرنشان و … ، همان.
 2021. نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین، فاطمه کیهانلو و … ، همان.
 2022. حقوق بین الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( موردکاوی : جایگاه گروه اقدام مالی)، علیرضا ابراهیم گل و محمد صالح عطار، همان.
 2023. امکان سنجی جرم انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین المللی، رضوان باقر زاده و … ، همان.
 2024. مشروعیت دکترین هرجا ، هرزمان، دسترسی مدیریت شده در حقوق بین الملل هسته ای، هدایت اله شناسایی، همان.
 2025. اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل، محسن عبداللهی، محلۀ تحقیقات حقوقی ، شمارۀ ۸۷ سال ۱۳۹۸.
 2026. تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین المللی دادگاه ها، محمد مجدکابری، همان.
 2027. رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست، سیدحسام الدین لسانی، همان.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *