موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

*

انتخاب از : دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

 

 1. امپریالیسم حقوقی از دیدگاه حقوق بین الملل
 2. بینش های اخلاقی در حقوق بین الملل
 3. بینش های مذهب در حقوق بین الملل
 4. حق تاریخی از دیدگاه حقوق بین الملل
 5. مروز زمان موجد حق از دیدگاه حقوق بین الملل
 6. انتقال یا واگذاری سرزمین از دیدگاه حقوق بین الملل
 7. جانشینی کشورها بر اموال عمومی و خصوصی
 8. جانشینی کشورها بر دیون و مطالبات خارجی
 9. جانشینی کشورها بر مسئوولیت بین المللی
 10. جانشینی کشورها بر تابعیت
 11. جانشینی کشورها بر نظام حقوقی
 12. اصل احترام به حقوق مکتسبه از دیدگاه حقوق بین الملل
 13. جانشینی کشورها بر امتیازات
 14. جانشینی کشورها بر عضویت در سازمانهای بین المللی
 15. قاعده لاضرر از دیدگاه حقوق بین الملل
 16. قاعده تسبیب از دیدگاه حقوق بین الملل
 17. قاعده اضطرار از دیدگاه حقوق بین الملل
 18. مفهوم ‌وشمول‌ اقدامات ‌جمعی در حقوق بین الملل
 19. تعارض اصول حقوق بین الملل و روش حل آن‌ها
 20. تجلی اصل برابری کشورها در رویه دیوان بین المللی دادگستری
 21. تفسیر اعمال یک جانبه از دیدگاه حقوق بین الملل
 22. نقش سکوت در فرآیند ایجاد عرف بین المللی
 23. اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی
 24. جنبه های حقوقی  دادگاه اداری ملل متحد
 25. جنبه های حقوقی دادگاه سازمان بین المللی کار
 26. تدابیر کاهش دهنده حق وتو در نظام ملل متحد
 27. دیپلماسی پیشگیرانه و حقوق بین الملل
 28. نقش دبیر کل ملل متحد در فیصله اختلافات بین المللی
 29. نظام حقوقی امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل متحد
 30. مسئوولیت بین المللی سازمان ملل متحد
 31. حمایت شغلی سازمان ملل متحد و مسئوولیت بین المللی
 32. مسئوولیت بین المللی حمله علیه سازمان ملل متحد و پرسنل وابسته به آن
 33. تعهد به ضرر ثالث در معاهدات بین المللی
 34. اجرای موقت معاهدات بین المللی
 35. صلاحیت در صلاحیت دردادرسی های بین المللی
 36. امتناع از صدور حکم داوری دردادرسی های بین المللی
 37. اصل اعتبار امر مختومه در قضاوت بین المللی
 38. استقلال رأی داور و قاضی بین المللی
 39. تجاوز از حدود اختیارات در دادرسی های بین‌المللی
 40. حق شرط بر تعهدات داوری بین المللی
 41. آثار احکام داوریهای بین المللی نسبت به ثالث
 42. اعاده دادرسی بین المللی
 43. نقش عقاید فردی قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه و تحول حقوق بین الملل
 44. پذیرش ضمنی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
 45. استرداد دعوا دردیوان بین المللی دادگستری
 46. استنکاف از احقاق حق د ردادرسی های بین المللی
 47. تعهد به مذاکره در فیصله اختلافات ناشی از معاهدات بین المللی
 48. توسعه و تحول حقوق دریایی در بستر حقوق بین الملل عمومی
 49. توسعه وتحول حقوق بین الملل خصوصی در بستر حقوق بین الملل عمومی
 50. دفاع پیشگیرانه از دیدگاه حقوق بین الملل
 51. معاونت در تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
 52. انصراف از حمایت دیپلماتیک ومسئوولیت بین المللی
 53. اعمال تصدی و حاکمیت از دیدگاه حقوق بین الملل
 54. جایگاه شرکتها و اتحادیه های خصوصی در حقوق بین الملل
 55. نقش حقوق بین الملل عمومی در داوریهای تجاری بین المللی
 56. نقش غیر نظامی نیروهای حافظ صلح از منظر حقوق بین الملل
 57. قاعده ضرورت در حقوق بین الملل
 58. جبران خسارت در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری
 59. رابطه شورای امنیت با دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی
 60. مفهوم رویه بین المللی از منظر حقوق معاهدات
 61. مفهوم اجبار سیاسی در حقوق بین الملل
 62. جانشینی کشورها در رویه دیوان بین المللی دادگستری
 63. سازمانهای‌بین المللی در برابر دادگاههای داخلی
 64. بیماریهای مسری و حقوق بین الملل
 65. اماره حقوقی در حقوق بین الملل
 66. مرور زمان موجد حق از دیدگاه حقوق بین الملل بشر
 67. آوارگان و پناهندگان جنگی و حقوق بشردوستانه
 68. تجلی حقوق بشر در آراء دیوان بین المللی دادگستری
 69. حفاظت از میراث فرهنگی اعماق دریاها از دیدگاه حقوق بین الملل بشر
 70. میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل بشر
 71. حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی باتأکید بر سرزمینهای فلسطینی
 72. حقوق بشر دوستانه و درگیریهای قومی
 73. تعهدات حقوق بشری و سازمانهای پولی و بانکی بین المللی
 74. حق بر آب اشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل بشر
 75. جانشینی کشورها بر معاهدات حقوق بشری
 76. مداخله بشردوستانه باتأکید بر قضیه کوزوو
 77. مداخله بشردوستانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری
 78. مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد
 79. مناسبات مفاهیم حقوق بشری از منظر حقوق مسئولیت بین المللی
 80. مناسبات متقابل نهادهای بین المللی حقوق بشری
 81. معاضدت قضایی و اجرای عدالت کیفری بین المللی با تأکید بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 82. ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی
 83. قابلیت پذیرش و استماع دعوا در دیوان کیفری بین المللی
 84. خشونت به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 85. قاچاق انسان به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 86. محروم کردن انسانها از آزادی به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 87. تبعید یا کوچ اجباری افراد به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 88. حمله مسلحانه به نیروهای حافظ صلح به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 89. حمله مسلحانه به نیروهای امداد بشردوستانه به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 90. دادرسی غیر عادلانه در مخاصمات مسلحانه به عنوان جنایت علیه بشریت با تأکید بر ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 91. مناسبات حقوق داخلی با حقوق بین الملل در دیوان کیفری بین المللی
 92. نظم اقتصادی بین المللی و حقوق بین الملل
 93. حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین الملل
 94. مصونیت قضایی و اجرایی سازمانهای بین المللی
 95. ارزیابی تصمیمات ارکان سیاسی ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری
 96. احاله به حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات بین المللی
 97. تروریسم و مبارزات آزادیبخش ملی از منظر حقوق بین الملل
 98. همکاریهای بین المللی و حمایت از کودکان با نگاهی به فرزند خواندگی های میان کشوری از منظر حقوق بین الملل
 99. صیانت از حقوق بین الملل در رویه دیوان بین المللی دادگستری
 100. جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل
 101. مشارکت سازمانهای غیر دولتی در دادرسی های بین المللی
 102. وضعیت حقوقی مشارکت موسسات خصوصی امنیتی- نظامی در مخاصمات مسلحانه
 103. نیروهای پاسدار صلح و حقوق بشردوستانه
 104. وضعیت حقوقی مزدوران در مخاصمات مسلحانه
 105. وضعیت حقوقی جاسوسان در مخاصمات مسلحانه
 106. تروریسم و حقوق بشردوستانه
 107. سلاحهای کشتار جمعی و حقوق بشردوستانه
 108. تحولات حقوق بشردوستانه در رویه قضایی بین المللی
 109. تجلی تحولات حقوق بشردوستانه در رویه سازمان ملل متحد
 110. تجلی مفاهیم حقوق بشر در حقوق بشردوستانه
 111. نقش بازیگران غیر دولتی در فرایند فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 112. حقوق مسئولیت بین المللی برای جرائم اقتصادی
 113. حقوق کارگران مهاجر از منظر حقوق بین الملل
 114. شرط منفعت حقوقی در توسل به نهاد فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 115. شرط رجوع به داوری در فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 116. تحلیل اختلافات ناشی از نقض در سازمان جهانی تجارت
 117. ضمانت اجرای تصمیمات و آراء نهاد فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 118. تضمینات دادرسی در نهاد فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 119. ملاک رسیدگی به اقدامات مورد اختلاف در سازمان جهانی تجارت
 120. حق کسب اطلاعات توسط نهاد فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 121. تعلیق دادرسی در نهاد فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 122. روش حل اختلافات ناشی از اجرای احکام و توصیه های نهاد فیصله اختلافات در سازمان جهانی تجارت
 123. صلاحیت ملی کشورها و منشور ملل متحد
 124. تحول مفهوم حاکمیت کشورها در پرتو حق تعیین سرنوشت ملتها
 125. حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت کشورها
 126. وضعیت لاشه کشتی های غرق شده در دریای آزاد از منظر حقوق بین الملل
 127. قراردادهای دولت با بیگانگان از منظر حقوق بین الملل
 128. پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل ، با تأکید بر ارسال پارازیت
 129. مسئولیت بین المللی کشورها در برابر دارندگان تابعیت مضاعف
 130. ایمنی نیروگاه های اتمی از منظر حقوق بین الملل
 131. وضعیت ملتهای بدون کشور در جامعه بین المللی از منظر حقوق بین الملل
 132. مبارزه با فساد از منظر حقوق بین الملل
 133. توسعه مسئولیت بین المللی کشورها در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
 134. بحران اب و همکاری های بین المللی از منظر حقوق بین الملل
 135. دیپلماسی قضایی در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری
 136. ایمنی تأسیسات اتمی در حقوق مخاصمات مسلحانه
 137. حقوق قربانیان تروریسم از منظر حقوق بین الملل بشر
 138. دیوان منفور و حقوق بین الملل
 139. قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین المللی
 140. مبارزه با پولشویی از منظر حقوق بین الملل
 141. نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی
 142. تنوع فرهنگی و حقوق بین الملل بشر
 143. تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت ملتها در حقوق بین الملل
 144. مسئولیت بین المللی کشورها در عدم پیش گیری و مجازات جنایات بین المللی
 145. استدلال از طریق قیاس در آراء دیوان بین المللی دادگستری
 146. مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال نقض قواعد آمره
 147. تعهد به عدم شناسایی وضعیت های غیر قانونی از منظر حقوق بین الملل
 148. تأثیر قواعد آمره بر عملکرد سازمان ملل متحد
 149. تعهدات ثالث در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 150. جایگاه و نقش دکترین در آراء دیوان بین المللی دادگستری
 151. جرح داور در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 152. ادلۀ اثبات دعوا در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 153. مناسبات حقوق داخلی و حقوق بین الملل در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 154. اصل حسن نیت در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 155. کاربرد قاعدۀ استاپل در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 156. معیارهای سلب مالکیت بیگانگان در رویۀ دیوان داوری ایران و امریکا
 157. وضعیت بیگانگان در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 158. کاربرد قاعدۀ انصاف در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 159. معیارهای پرداخت غرامت در رویۀ دیوان دعاوی ایران و امریکا
 160. وضعیت لاشۀ کشتی های غرق شده در دریای آزاد از منظر حقوق بین الملل
 161. نظام حقوقی آبهای مجمع الجزایری
 162. آلودگی محیط زیست دریای خزر از منظر حقوق بین الملل
 163. وضعیت کشتیرانی بدون پرچم یا با پرچم مصلحتی از منظر حقوق بین الملل
 164. مسئولیت ناشی از خسارات آلودگی نفتی از منظر حقوق بین الملل
 165. وضعیت کشورهای بدون ساحل از منظر حقوق دریاها
 166. مناسبات متقابل دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها
 167. تغییرات آب و هوایی و حقوق بین الملل بشر
 168. تغییرات آب و هوایی و حقوق بین الملل توسعه
 169. مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی
 170. نقش بازیگران غیر دولتی در توسعه و تحول حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی
 171. نظام ضمانت اجرا در حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی
 172. تغییرات آب و هوایی و حقوق بین الملل اقتصادی
 173. تغییرات آب و هوایی و حقوق بین الملل بشردوستانه
 174. عدم حضور دولتها در دادگاه های بین المللی
 175. انسانی کردن تحریم ها از منظر حقوق بین الملل با تحدید زمان و دایره شمول
 176. نقش کمیسیون های حقیقت یاب در فیصله اختلافات بین المللی
 177. چندپارگی دادگاههای بین المللی
 178. خدمات رسانی به بزه دیدگان بین المللی
 179. خشونت و افراط گرایی از منظر حقوق بین الملل
 180. دعوای متقابل در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری
 181. ورود ثالث در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری
 182. ایران و غرامات جنگی ناشی از جنگ های جهانی اول و دوم
 183. نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در توسعه و تحول حقوق بین الملل
 184. از مداخله بشردوستانه تا مسئولیت حمایت
 185. جدایی جبران ساز در حقوق بین الملل
 186. خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل
 187. دولتهای ناتوان از منظر حقوق بین الملل
 188. نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در حمایت و اعتلای حقوق بین الملل بشر
 189. بهداشت، امنیت و حقوق بین الملل
 190. امنیت انسانی و حقوق بین الملل
 191. حمایت از کودکان پناهنده در حقوق بین الملل بشر دوستانه
 192. نقش دادگاه های کیفری بین المللی در حفظ صلح و امنیت بین المللی
 193. نانوتکنولوژی در خدمت تسلیحات نظامی جدید و حقوق بین الملل بشردوستانه
 194. مداخله خارجی برای مبارزه با گروههای تروریستی
 195. اقدامات گروه تروریستی داعش از منظر حقوق بین الملل
 196. بحران سوریه از منظر حقوق بین الملل
 197. رژیمهای خودبسنده در حقوق بین الملل
 198. تحریمهای هوشمند در حقوق بین الملل
 199. تغییرات اقلیمی و حقوق تجارت بین الملل
 200. حکومت قانون از منظر حقوق بین الملل
 201. حکمرانی خوب از منظر حقوق بین الملل
 202. جنایات کسب و کار در حقوق بین الملل
 203. خسارت و حقوق بشر
 204. حقوق غذا (Food Law)
 205. تعهدات حقوق بشری بازیگران مسلح غیر دولتی
 206. تأثیر حکمرانی خوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه
 207. دولت‌های ناتوان از منظر حقوق بین الملل
 208. اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست
 209. اعمال صلاحیت کیفری بر جرائم نیروهای پاسدار صلح
 210. مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
 211. توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل انرژی
 212. جایگاه تعهدات زیست محیطی در سازمان تجارت جهانی
 213. جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی
 214. بنیان اقتصادی حقوق بین الملل دریاها
 215. متروک ماندن معاهدات بین المللی
 216. برده داری مدرن از منظر حقوق بین الملل
 217. تعهدات زیست محیطی شرکت های فراملی
 218. امپریالیسم حقوق بشری
 219. حقوق معاهدات در پرتو قطعنامه‌های شورای امنیت
 220. نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارت قربانیان سوانح هواپیماهای غیر نظامی
 221. حق بر آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر
 222. نسل چهارم حقوق بشر و چالش های فراروی آن
 223. تجارت اسلحه و حقوق بشر
 224. اسرائیل و آپارتاید از دیدگاه حقوق بین الملل
 225. دیوان داوری ورزش و نقدی بر عملکرد آن
 226. رسیدگی به جنایت تروریسم در محضر دیوان اروپایی حقوق بشر
 227. توسعه صلح سازی و اقلیت روهینگیا در میانمار از منظر حقوق بین الملل
 228. جاسوسی سایبری از منظر حقوق بین الملل
 229. آپارتاید اقلیمی از منظر حقوق بین الملل
 230. گذر از بحران کرونا و پسا کرونا در پرتو حقوق بین الملل بشر
 231. تاثیر کرونا بر کارهای گلخانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل
 232. جرم انگاری بین‌المللی اکوساید از منظر حقوق بین الملل
 233. نقش و توسعه میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی
 234. آزادی بیان و نفرت پراکنی دینی از منظر حقوق بین الملل
 235. پیامدهای حقوقی خروج انگلستان از برگزیت
 236. حمایت حقوق بین الملل در برابر دخالت‌های خارجی در انتخابات از طریق ابزارهای دیجیتالی
 237. مشارکت دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی
 238. بحران قره‌باغ در آینه حقوق بین الملل

*  منصرف از بودن یا نبودن منابع و تکراری بودن یا نبودن موضوعات.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *