به زودی

A Business Guide to Iran Sanctions راهنمای حقوقی تحریم های اقتصادی برای بازرگانان
1
1. Types of Economic Sanctions – تقسیم بندی تحریم های اقتصادی
2
1.1 The Authority Imposing Sanctions – مقام تحریم کننده
3
1.2 The Process of Imposing (The Sources of Sanctions) – (فرایند اعمال (منابع تحریم ها
4
1.3 Legislative, Executive and Supervisory Bodies – نهادهای قانون گذار، اجرایی و نظارتی
5
1.4 The Targets of Sanctions – مخاطب تحریم ها
6
2. Some Important Remarks on Economic Sanctions in Respect to the Targets of Sanctions – نکات مهم پیرامون تحریم های اقتصادی در حوزه مخاطب تحریم ها
7
2.1 Broadening of Territorial Jurisdiction – توسعه صلاحیت سرزمینی
8
2.2 Extra-territorial Impacts -آثار فراسرزمینی
9
2.3 The Difference Between Primary and Secondary Sanctions Concerning the Way in Which Violations Are Determined – تفاوت تحریم های اولیه و ثانویه در نحوه تعیین رفتار متخلفانه
10
2.4 The Way in Which Punishments Are determined in Primary and Secondary Sanctions – نحوه تعیین مجازات ها در تحریم های اولیه و ثانویه
11
2.5 Sectoral and Personal Sanctions – تحریم های بخشی و شخصی
12
2.6 Sanction Checklists and Tags – فهرست ها و برچسب های تحریمی
13
The History of Economic Sanctions Against I.R Iran – تاریخچه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران
14
4. The Analysis of Companies Behavior in the Face of Economic Sanctions – تحلیل رفتار شرکت ها در مواجهه با تحریم های اقتصادی
15
4.1 Behavior of Companies Outside of the Sanction Zone – رفتار شرکت های واقع در خارج از منطقه تحریمی
16
4.2 Behavior of Sanctioned Companies or Inside Sanction Zone – رفتار شرکت های تحریم شده یا واقع در داخل منطقه تحریمی
17
5. The Process of Compliance with Sanction Regulations in U.S Department of the Treasury’s View – فرایند تطبیق با قوانین تحریمی (compliance) از نظر وزارت خزانه داری آمریکا
18
5.1 The Features of a Compliance Program – ویژگی های یک برنامه فرایند تطبیق با قوانین تحریمی
19
5.2 Existing Risks for the Compliance with Sanction Regulations Against Iran – ریسک های موجود جهت تطبیق با قوانین تحریمی علیه ایران
20
6. Phases of Non-Sanctioned Companies or Persons Compliance with Sanction Regulations for Transactions With Sanctioned or Inside-Sanction-Zone Entities – مراحل فرایند تطبیق شرکت ها یا اشخاص غیرتحریمی با قوانین تحریمی برای معامله با طرف تحریم شده یا واقع در منطقه تحریمی
21
6.1.1 Determination of the Parties Involved in the Investment Project – تعیین افراد دخیل در پروژه سرمایه گذاری
22
6.1.2 Determination of Ultimate Beneficiary Owners (UBOs) – تعیین ذی نفعان نهایی
23
6.1.3 Exploring of UBOs in Sanction Checklists and Tags – بررسی اسامی ذی نفعان در فهرست ها و برچسب های (شناسه ها) تحریمی
24
6.2.1 Determination of Ultimate Status of the Company – تعیین وضعیت نهایی شرکت
25
6.2.2 Decision Making about (not) Entering a Deal with the Iranian Entity – تصمیم گیری برای ورود یا عدم ورود به معامله با طرف ایرانی
26
7. Process of Compliance in the case of Parties Involved in Project and Other Compliance Issues – فرایند تطبیق با قوانین در مورد اشخاص دخیل در پروژه و سایر موارد در تطبیق با تحریم ها
27
Phases of Sanctioned or Inside-Sanction-Zone Entities Compliance with Sanction Regulations for Transactions With Others (Part I) – (مراحل فرایند تطبیق شرکت ها یا اشخاص تحریم شده یا واقع در منطقه تحریمی (ایران) برای معامله با دیگران (بخش اول
28
8.1.1 Precautionary Measures – اقدامات احتیاطی
29
8.1.2 Exploring of Sanction Checklists and Tags – بررسی فهرست ها و برچسب های تحریمی
30
8.2.1 Exploring of the Structure of Removing from Sanction Checklists – بررسی ساختار خروج از فهرست های تحریمی
31
8.2.1.1 USA – آمریکا
32
8.2.1.2 EU – اروپا
33
8.3 The Way of Company Survival in the New Situation – نحوه زنده ماندن شرکت در وضعیت جدید
34
8.3.1 Determination of Status of the Company -تعیین وضعیت تحریمی شرکت
35
8.3.2 The Impacts of Sanctions on the Company Registration – آثار تحریم ها بر وضعیت ثبتی شرکت
36
8.3.3 Reprioritizing of the Company Activities – اولویت بندی دوباره فعالیت های شرکت
37
8.3.4 Preparation for Proceeding over the Sanctions – آمادگی جهت طرح دعاوی مرتبط با تحریم ها
38
8.3.5 Attempts for the Continuation of Commercial Activities – تلاش جهت تداوم فعالیت های تجاری
39
9. Disputes on the Sanctions – دعاوی مرتبط با تحریم ها
40
9.1 Commercial Disputes – اختلافات تجاری
41
9.1.1 Force Majeure – فورس ماژور
42
9.1.2 Disputes Arising from Administrative Breaches as result of Imposing Sanctions – دعاوی ناشی از تخلفات اداری در اثر اعمال تحریم ها
43
9.1.3 Breach of Compliance Clause – نقض شرط تطابق با تحریم
44
9.1.4 Breach arising from the Necessity of Non-Transparency – (نقض ناشی از ضرورت ایجاد روابط غیرشفاف (روابط بانکی، قراردادی و حمل و نقل
45
9.1.5 Costs Rising – افزایش هزینه ها
46
9.1.6 The Impact of Sanctions on the Arbitration Process – اثر تحریم بر فرایند داوری
47
9.2 Judicial Proceedings (Disputes Brought in U.S and EU Courts and Their Legal Requirements) – (رسیدگی های قضایی (دعاوی طرح شده در دادگاه های آمریکا و اتحادیه اروپا و شرایط قانونی آن ها
48
9.2.1 Disputes Concerning the Removal of Sanctioned Companies from Sanction Checklists – دعاوی خروج اشخاص و شرکت های تحریم شده از فهرست تحریم ها
49
9.2.2 Disputes Concerning the Damages Inflicted by Being Designated in Sanction Checklists – عاوی مرتبط با خسارات وارده ناشی از قرار گرفتن در فهرست تحریم ها
50
9.2.3 Breach of Privacy – نقض اطلاعات خصوصی
51
9.2.4 Disputes Concerning – دعاوی مرتبط با رانت خواری و فساد
52
9.2.5 Disputes Concerning the Punishments of Sanction Violators – دعاوی مرتبط با مجازات های ناقضان تحریم
53
9.2.6 Banking Relations – روابط بانکی
54
10. Decision Making Survival of the Company and the Impact on Economic Sanctions on Commercial Contracts – (تصمیم گیری جهت تداوم حیات شرکت و تاثیر تحریم های اقتصادی بر قراردادهای تجاری (بخش دوم
55
10.1 Contract Risks – ریسک های قراردادی
56
10.2 The Way of Definition in the Contract (Express, Silence, Renegotiation Clause, Force Majeure, Cause of Termination and Frustration) – چگونگی تعریف تحریم در قرارداد (تصریح، سکوت، شرط مذاکره مجدد، فورس ماژور، عامل ایجاد حق فسخ و غیرممکن شدن قرارداد
57
10.3 Clauses Concerning the Sanction in Contract – شروط مربوط به تحریم در قرارداد
58
10.3.1 Compliance Clause – شرط تطبیق با تحریم
59
10.3.2 Indemnification Clause – شرط جبران خسارت
60
10.3.3 Representation and Warranty Clause – تضمین
61
10.3.4 Compliance Obligation within the Scope of Project – تطبیق با قواعد تحریم در محدوده پروژه
62
10.3.5 Sanction Limitation and Exclusion Clause – شرط تحدید یا مستثنی نمودن مسئولیت
63
10.3.6 Assignment Clause – واگذاری موضوع قرارداد
64
10.3.7 Applicable Law Clause – شرط قانون حاکم
65
10.3.8 Dispute Settlement Clause – شرط حل و فصل اختلافات
66
Initiatives for Buyer and Seller to Enter a Deal in the Situation of Sanctions – عوامل ترغیب خریدار و فروشنده به انجام معامله در شرایط تحریم
67
11.1 Giving Discounts – دادن تخفیف
68
11.2 Giving Longer Periods of Payment – اعطای دوره های پرداخت طولانی تر
69
11.3 Using Hard Currencies – استفاده از ارزهای مرغوب
70
11.4 Payment of Commissions to Buyer for Banking Transfers – پرداخت کارمزد به خریدار جهت انجام نقل و انتقالات بانکی
71
12. Limitations on the Transportations and Banking Payments – محدودیت های مربوط به حمل و نقل و پرداخت های بانکی
72
12.1 Limitations on the Transportations – محدودیت های مربوط به حمل و نقل و بیمه
73
12.1 Basic Concepts – مفاهیم بنیادین
74
12.1.1 Hard Currencies – ارزهای احتیاطی
75
12.1.2 Corresponding Relation – انتقال ارزش وجه از طریق حساب های کارگزاری
76
12.1.3 Financial Messaging – پیام رسان های مالی
77
12.1.4 Instruments for Payment – ابزارهای پرداخت بانکی
78
12.2 The Structure of Clearing – ساختار تسویه ارز
79
12.2 The Impacts of Sanctions on Banking Relations – آثار تحریم بر روابط بانکی
80
12.2.1 Limitations on the Access of Sanctioned Country to Hard Currencies – محدودیت دسترسی کشور تحریم شده به ارزهای احتیاطی
81
12.2.2 Limitation on the Establishment of Multilateral Clearing System – محدودیت در ایجاد نظام تسویه چندجانبه
82
12.2.3 Limitation on the Bilateral Clearing – محدودیت در امکان تسویه دوجانبه
83
12.2.4 Moving to the Use of Unusual Banking Network – حرکت به سمت استفاده از شبکه بانکداری غیرمعمول
84
13. Solutions for Sanctioned Companies in the Face of Banking Sanctions – راهکارهای شرکت های مشمول تحریم در برابر تحریم های بانکی
85
13.1 Non-banking Solutions -راهکارهای غیربانکی
86
13.2 Banking Solutions – راهکارهای بانکی

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 494 students
Lectures: 86