مشقّت های محکوم علیه در کودکی مبنایی برای کاهش مجازات در قبال جرایم ارتکابی در بزرگسالی: قضیه اونگوِن در دیوان کیفری بین المللی

نویسنده: دکتر وحید بذّار دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ویراستار علمی: دکتر بهزاد رضوی فرد دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی شعبۀ پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین المللی در رأی ششم مِه ۲۰۲۱، مجازات ۲۵ سال حبس را که به دلیل ارتکاب ۶۱ مورد جنایت علیه بشریت و جنایت […]

آیا حل و فصل اختلاف از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری موجب شناسایی کشورها می‌شود؟

دکتر علیرضا ابراهیم گل  پژوهشگر حقوق بین الملل دکتر عبدالله عابدینی عضو هیئت علمی سمت     آن را که به دل ز عشق مهتاب افتد کی از بد و بیم خلق در تاب افتد   بنگر که به قدر ذره‌ای تر نشود گر دامن آفتاب در آب افتد ادگستری   استاد شفیعی کدکنی   […]