تقابل دیوان با گذشته‌ خود؛ وزش بادهای تغییر بر روح قدیمی «تمدن»

تقابل دیوان با گذشته‌ خود؛وزش بادهای تغییر بر روح قدیمی «تمدن»۱Letizia Lo Giaccoمترجم: مهسا یزدیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتیویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزادهعضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ، «دیوان») اخیرا رسیدگی به ایرادات مقدماتیِ قضیه ادعاهای ژنوسید بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید(اوکراین علیه فدراسیون روسیه: با […]

نگرشی بر موج جدید ورود دولت های ثالث در دعاوی مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه

نگرشی بر موج جدید ورود دولت های ثالث در دعاوی مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه نویسنده: جولیت مک اینتایر( Juliette Mcintyre)، مدرس حقوق(پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر) از دانشگاه استرالیای جنوبی. مترجم: دکتر مصطفی زارعی(پژوهشگر حقوق بین الملل) ویراستار: دکتر امیر مقامی(عضو هیات علمی دانشگاه یزد […]