دکتر محمد سلطانی

دکتر سلطانی استادیار حقوق اقتصادی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در سال 1388 در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه دریافت نمودند.

ایشان یکی از کارشناسان برجسته حقوق اقتصادی هستند و چندین کتاب و مقاله به فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر کرده‌اند.