جملات قصار در عالم حقوق و حقوق بین الملل

جملات قصار در عالم حقوق و حقوق بین الملل

(بخش نخست)

تهیه و تنظیم: محمدرضا ضیایی بیگدلی

 

 

صدای مردم، صدای خداست.[۱]

***

 هدف غایی و نهایی هر قاعدۀ حقوقی فرد است.

***

 هر اجتماعی نیازمند حقوق است و هر حقوقی محصول اجتماعی است. [۲]

***

 ترمینولوژی عنصر تعیین کننده نیست.

***

 هیچ کس مجاز نیست از عمل خلاف خود بهره جوید.

***

 آلوده کننده پرداخت کننده است. [۳]

***

 واجد معنا دانستن بهتر از بی‌معنا شمردن است. [۴]

***

 هیچ کس نمی تواند قاضی اعمال خود باشد.

***

 هرآنچه منع نشده لزوماً مجاز نیست.

***

سبق تصرف دلیل مالکیت است. [۵]

***

 حقوقدانی که فلسفه حقوق نداند، حقوق خوانی بیش نیست .

***

 قانون باید مشحون از اصل عدالت باشد.

***

طرفی که از حضور در دادگاه خودداری می‌کند نباید امکان بهره‌برداری از غیبت خود را داشته باشد.

***

 عدالت و حقوق بشر دو بال کبوتر صلح‌اند.

***

 میان دفاع از صلح و دفاع از حقوق بشر پیوندی ناگسستنی وجود دارد.

***

 این روح قانون است که عدالت را زنده نگهمیدارد و نه شکل آن.

***

 خشکی بر دریا مسلط است.

***

 معاهدات اسناد زنده هستند.

***

وضعیت‌های غیرقانونی نباید مورد شناسایی و پذیرش قرار گیرند.

***

 مسئولیت ضمانت اجرای صلاحیت است.

***

 هر آنچه نیاز به تفسیر ندارد نباید تفسیر شود.

***

 تصریح بر امری موجب خروج امری غیر مصرح است.

***

 استدلال از طریق مفهوم مخالف امکان پذیر است. [۶]

***

 سکوت لزوماً به معنای رضایت نیست. [۷]

***

هیچ دولتی ارزش ذاتی حکم و اشتباه قضایی را تضمین نمی‌کند. [۸]

***

 از منشا من غیر حق، حق بر نمی‌خیزد.

***

اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

***

 عرف و عادت قانون ثانویه هستند.

***

حق بالاتر از قانون است.

***

 برابری حقوقی به معنای برابری در حقوق نیست.

***

هر سرزمینی که تحت مالکیت یک کشور قرار دارد، لزوماً تحت حاکمیت او نیست. [۹]

***

صلح تنها در پرتو عدالت معنا می‌یابد.

***

 صلاحیت سرزمینی لزوماً موجد حاکمیت سرزمینی نیست. [۱۰]

***

مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست.

***

مسئولیت روی دیگر حاکمیت است.

***

 قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد.

***

 مسئولیت نتیجۀ ضروری و مسلم برابری کشورهاست.

***

 حقوق از وجدان بر می‌آید.

***

 این وجدان قضایی جهان است که منبع نهایی حقوق بین‌الملل می‌باشد.

***

استثنا بر قاعده نباید قاعده را از محتوا تهی و بی‌معنا سازد.

***

 حق شرط بر یک معاهده موجب تحدید تعهدات عرفی مقرر در آن معاهده نمی شود.

***

 تحریم نقض اصل عدم مداخله نیست.

***

صلح به معنای نبود جنگ نیست؛ فضیلتی است که از نیروی جان مایه می‌گیرد. [۱۱]

***

 ایدۀ برابری انسان ها، اساس مفهوم وحدت نوع بشر را تشکیل می‌دهد.

***

 دادگاه ها دارای صلاحیت در صلاحیت هستند. [۱۲]

***

مأموریت مشترک دادگاه ها، اعم از ملی یا بین المللی، تحقق عدالت است.

***

رضایت کشورها در همۀ موارد یک اصل بنیادین نیست، بلکه حداکثر یک قاعده است.

***

 عقل سلیم بر اراده اولویت دارد و وجدان بشری برتر از اراده است.

***

 رعایت آرا و تصمیمات دادگاه ها، اعم از ملی یا بین المللی، عامل کلیدی در مراقبت از حکومت قانون در جامعه ، اعم از ملی یا بین المللی، است.

***

 صلح جهانی زیر سایۀ عدالت جهانی  امکان پذیر است.

***

تحقق عدالت لازمۀ ایجاد صلح ساختاری است.

***

 صلح جهانی آرمان بشریت است.

***

صلح و عدالت لازمۀ قطعی تحقق کامل حقوق و آزادی های بشر است.

***

صِرف انکار وجود اختلاف، عدم وجود اختلاف را ثابت نمی‌کند.

***

 با انفجار عصر هسته‌ای، بشریت آینده ای نخواهد داشت.

***

 این وجدان حقوقی جهانی است که غایت نهایی منبع مادی حقوق بین الملل است.

***

 بشریت موضوع حق است.

***

هدف برتر حقوق بین الملل، صلح است. [۱۳]

***

مضامینی چون صلح، امنیت، عدالت و اخلاق با فطرت انسان سازگار است.

***

با تأمین عدالت است که صلح و امنیت بین المللی محقق می شود.

***

کشورها برای  افراد به وجود آمده اند و نه افراد برای کشورها

***

این عقل سلیم  است که «هدایت حقوق» را برعهده دارد و از وجدان بشری نشأت می گیرد و گواهی بر ارتباط ناگزیر میان حقوق و اخلاق است.

***

قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، زبان گویای ارزش ها و آرزوهای جامعۀ بین المللی در کل و تمام بشریت هستند.

***

ما مردم ملل متحد[۱۴]

***

احساس زیستن در صلح در وجدان بشری نهفته است.

***

دعوی مبتنی بر فساد قابل طرح نیست. [۱۵]

***

امروزه صلح به معنای نبود جنگ نیست (صلح منفی).

***

هر اجتماعی میاز به حقوق دارد و هر حقوقی محصول اجتماع است. [۱۶]

***

[۱]. Vox Populi vox Dei

[2]. Ubi Societas Ibi Jus

[3]. این اصل خاص حقوق محیط زیست است.

[۴]. Ut res magis Valeat quam Pereat

[5]. به شرطی که تصرف مشروع باشد.

[۶]. Contrario argument

[7]. فرضاً چه بسا ممکن است سکوت بر اثر اجبار باشد.

[۸]. از جمله اشتباه در قضاوت  یا اشتباه قضایی موجب مسئولیت نیست.

[۹]. به طور مثال، کشوری که بخشی از سرزمین خود را به کشور دیگر اجاره می دهد، در مدت اجاره تحت حاکمیت کشور اجاره دهنده نیست، بلکه تحت حاکمیت کشور اجاره گیرنده است.

[۱۰]. فرضاً قدرت اشغالگر در سرزمین اشغالی دارای صلاحیت است، اما فاقد حاکمیت می باشد.

[۱۱]. اسپینوزا.

[۱۲]. Competence to Competence: یعنی هر دادگاهی صلاحیت دارد تا در چارچوب قانون، صلاحیت خود را مشخص کند.

[۱۳]. کانت.

[۱۴] . مقدمۀ منشور ملل متحد.

[۱۵]. EX Turpi Causa non Oritur action.

[16] . ubi Societas ibi Jus.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *