حقوق کودک و تغییرات اقلیمی نزد کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد: دیالکتیک عمل گرایی و اصول در پرتو قضیه Sacchi علیه آرژانتین

[۱] ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ نویسنده:  Aoife Nolan مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تصمیمات خود را در خصوص دعاوی مطروحه علیه پنج کشور -آرژانتین، برزیل، فرانسه، آلمان و […]

والدین در موقعیت های به حاشیه رانده شده (بی توجهی)  و آسیب پذیر،  زندگی خانوادگی و بهترین منفعت کودکان

[۱]  : A.I علیه ایتالیا[۲]  نویسنده:    Dr. Gamze Erdem Türkelli مترجم:  علی رودباری  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی. ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبر نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین مقدمه: در اول آوریل ۲۰۲۱ ، شعبه اول دیوان اروپایی حقوق بشر، رأی خود را در قضیه ی (A.I) علیه […]

قربانیان «آسیب پذیری»

قربانیان «آسیب پذیری»: حفظ تعادل میان حمایت، حریم خصوصی و مشارکت کودکان قربانی دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه x و دیگران علیه بلغارستان.[۱] نویسندگان: Prof. Dr. Ton Liefaard- Jessica Valentine- Lisanne van Dijck مترجم: کتایون اشرفی: دانشجو دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی. ویراستار: دکتر عبدالله عابدینی عبارت «این، یک قضیۀ غم انگیز […]