آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟

آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟[۱]Dora Vanda Velenczeiمترجم: آرش ملکیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیاعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اقدام جمهوری آفریقای جنوبی برای کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون نسل زدایی جهان را تکان داد. دولت‌ها با خوف و رجا […]

ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید

ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید[۱]Shawan Jabarin & Ahmed Abofouمترجم: محمدرضا مددیدانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهرانویراستار علمی: دکتر ستار عزیزیاستاد دانشگاه بوعلی سینا همدان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آقای کریم خان، اخیرا یادداشتی منتشر نمود که […]