حقوق بین‌الملل

آخرین مقالات

مقالات

فیلترها

فیلتر مقالات

چت جی‌پ‌تی(ChatGPT) و امتحانات حقوق

در راستای پیشگامی حقوق بین‌الملل؟

خاطراتی بس خوش با استادی بس ممتاز

جعبه پاندورا: شرکت‌های هوش مصنوعی مولد، چت جی‌پی‌تی و حقوق بشر در جدیدترین مسابقه فناوری چه چیزی در معرض خطر قرار دارد؟

به سوی زیست چند سیاره‌ای؟ تعهدات حقوق بشری شرکت‌های خصوصی در مریخ

جلسه شورای امنیت پیرامون افزایش سطح آب دریا، بر محور تهدیدات متعدد و اختیارات ضمنی

مداخله ثالث و تعهدات ارگا امنس در دیوان بین‌المللی دادگستری

پاسخگویی در قبال جنایات وحشیانه: اتیوپی چگونه باید تعهدات خود را بر اساس موافقت‌نامه توقف دائمی مخاصمات اجرا کند؟

کار کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد اصول کلی حقوق و پیامدهای آن برای انسجام نظام حقوقی بین‌المللی